HOTĂRÂRE nr. 387 din 18 mai 1999privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 mai 1999  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţie, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a primului-ministru. (2) Agenţia îşi va inceta activitatea după 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Durata activităţii agenţiei va putea fi prelungită o singură dată, prin hotărâre a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioadă de cel mult 2 ani.  +  Articolul 2 (1) Sediul agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1. (2) În scopul asigurării sediului prevăzut la alin. (1), se aproba transmiterea, fără plata, a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea agenţiei. (3) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Agenţia nu va schimba destinaţia actuala a imobilului în perioada în care acesta se afla în administrarea sa.  +  Articolul 3Agenţia are rolul de a valorifica activele bancare neperformante de la băncile la care statul este acţionar majoritar, detinand cel puţin 50% plus 1 din acţiuni, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare.  +  Articolul 4 (1) În vederea îndeplinirii rolului sau, agenţia are următoarele atribuţii principale: a) preia, cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar, active bancare din categoria celor prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării lor. Preluarea se face la valoarea neta, stabilită prin contract; b) valorifica activele bancare prin:- iniţierea şi/sau finalizarea, după caz, a procedurilor de executare silită;- licitaţii publice sau alte proceduri prevăzute de lege;- mecanisme şi operaţiuni legal reglementate, specifice pieţei de capital. (2) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul agenţiei este îndreptăţit să solicite documente, informaţii şi date referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii acesteia. (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, toate informaţiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia. (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror alte active deţinute la aceste bănci de către debitorii cedati agenţiei. (4) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1), (2) şi (3) constituie secret profesional pentru salariaţii agenţiei.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea agenţiei este asigurata prin alocaţii de la bugetul de stat. (2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de operare se asigura, în completare, şi din următoarele surse: a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului, contractate de agenţie pe piaţa interna sau externa; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de agenţie pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de lege. (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie au ca destinaţie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) şi plata dobânzilor, a comisioanelor aferente acestora, precum şi acoperirea cheltuielilor de administrare şi valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a agenţiei este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Statul de funcţii şi numărul maxim de posturi al agenţiei se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) În structura organizatorică a agenţiei pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri. (4) În cadrul agenţiei, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza, după caz, servicii, birouri şi colective temporare de lucru. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei va fi elaborat de conducerea acesteia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va fi aprobat prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 8 (1) Agenţia este condusă de un secretar de stat. (2) Secretarul de stat al agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. (3) Secretarul de stat este numit prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 9 (1) Secretarul de stat al agenţiei are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, precum şi a altor reglementări privind agenţia; c) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul agenţiei; d) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a agenţiei; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Atribuţiile personalului agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 10 (1) Secretarul de stat şi salariaţii agenţiei nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot desfăşura activităţi politice în perioada în care sunt angajaţi ai agenţiei. (2) Salariaţilor agenţiei li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de agenţie. (3) Salariaţii agenţiei şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii şi după o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor agenţiei sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Salarizarea personalului agenţiei se face prin lege specială.  +  Articolul 12Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă în Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 modificările care decurg din înfiinţarea agenţiei.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae NoicaPreşedintele Consiliuluide administraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Radu SarbuAgenţia de Valorificarea Activelor BancareOvidiu Grecea,secretar de stat  +  Anexa 1
             
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se transmite, fără plată, din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1Fondul Proprietăţii de StatAgenţia de Valorificare a Activelor BancareImobilul se compune din 3 corpuri, cu un număr de 67 de camere.
    Corpul de clădire A + B = 54 de camere (13 camere la demisol, 11 camere la parter, 13 camere la etajul 1, 13 camere la etajul şi 4 camere la etajul 3).
          Corpul de clădire C = 10 camere (5 camere la parter şi 5 camere la etajul 1).
          Corpul de clădire poartă = 3 camere (sală parter; sală de aşteptare, birou de informaţii)
   +  Anexa 2                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ              a Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare                            ┌──────────────────┐                            │ SECRETAR DE STAT │                            └──────────┬───────┘                                       │ ┌────────────┐             ┌─────────┐ ├─────────────┤ Consilieri │             │ Cabinet ├───────────────┤ └────────────┘             └─────────┘ │                ┌──────────────────────┼──────────────────┐                │ │ │       ┌────────┴─────────┐ │ ┌────────┴─────────┐       │ DIRECTOR GENERAL │ │ │ DIRECTOR GENERAL │       └─────────┬────────┘ │ └─────────┬────────┘                 │ │ │ ┌──────────┐ ┌───────────┐ │ │ ├────────┤Consilier │ │ Consilier ├───┤ │ │ └──────────┘ └───────────┘ │ │ │                 │ │ │          ┌──────┴───┐ │ ┌───┴────────┐          │ │ │ │ │  ┌───────┴──┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ ┌─────┴──────┐  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │  │ preluare │ │ informatică,│ │ Direcţia │ │ financiar-│ │valorificare│  │ active │ │ resurse │ │ juridică │ │ contabili-│ │ active │  │ bancare │ │ umane şi │ │ │ │ tate │ │ bancare │  │ │ │administrativ│ │ │ │ │ │ │  └──────────┘ └─────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └────────────┘------