ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 18 mai 1999privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 mai 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare.  +  Articolul 2Salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, pe baza criteriilor aprobate de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 3Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţa. Persoanele care ocupa funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite.  +  Articolul 5Valoarea de referinţa specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 6 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% din salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
    Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării.
   +  Articolul 8 (1) Salariaţii care au o vechime în munca în cadrul agenţiei de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5% din salariul de baza. (2) Pentru fiecare an de vechime în munca care depăşeşte pragul de 2 ani se adauga câte 3 procente la procentul prevăzut la alin. (1). (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 20% din salariul de baza. (4) Sporul de stabilitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la alin. (1) şi (2). (5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în munca după pensionare.  +  Articolul 9Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de confidenţialitate de 25% din salariul de baza.  +  Articolul 10Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica salariaţii agenţiei beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza.  +  Articolul 11Salariaţii care poseda titlul ştiinţific de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza.  +  Articolul 12 (1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de baza şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aproba de secretarul de stat.  +  Articolul 13Salariaţii care lucrează în condiţii speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă, categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului se aproba de secretarul de stat.  +  Articolul 14Drepturile privind indemnizaţia pentru concediul de odihnă şi pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin bugetul de stat. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual nu se acordă sau, după caz, poate fi redus în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual.  +  Articolul 17Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 18Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune programului funcţiei în care este încadrat. În acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.  +  Articolul 19Condiţiile de ocupare a funcţiilor se aproba prin ordin al secretarului de stat al agenţiei.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuAgenţia de Valorificare a Activelor BancareOvidiu Grecea,secretar de stat  +  Anexa 1
    Valoarea de referinţă*) = 2.000.000 lei
                       NOMENCLATORUL funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere    A. Salarii de baza    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile din conducerea agenţiei
    Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
    1.Secretar de stat15,40                                     
    2.Director general18,00                                     
      II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile din conducerea unor compartimente functionale
    Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
    1.Consilier şef                                               9,00
    2.Consilier şef adjunct                                               8,50
    3.Director                                               8,50
    4.Director adjunct                                               8,00
    5.Şef serviciu                                               7,50
    6.Şef birou                                               7,30
  ----------    *) Valoarea de referinţa este stabilită la nivelul lunii aprilie 1999, urmând să fie actualizată în cursul anului, potrivit dispoziţiilor legale aplicate personalului din administraţia publică centrala de specialitate.    III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
           
    Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.ConsilierS5,00-7,00
    2.ExpertS5,00-7,00
    3.Inspector de specialitateS5,00-7,00
    4.Referent de specialitateS5,00-7,00
    5.Executor debiteS5,00-7,00
    6.Consilier juridicS5,00-7,00
    7.AnalistS5,00-7,00
    8.ReferentS.S.D.4,00-5,00
    9.ReferentM2,00-4,00
    10.Analist programator-ajutorM2,00-4,00
    11.Şef cabinetM1,50-2,00
    12.Secretar dactilografM1,50-2,00
    13.Operator prelucrare dateM1,50-2,00
    14.CasierM1,50-2,00
    15.ArhivarM1,50-2,00
    16.Şofer-1,00-1,50
    17.Paznic, portar, pompier-0,75-1,50
    18.Îngrijitor-0,50-1,50
      NOTĂ:    1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma de licenţă sau echivalenta ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecventa.     2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma ai învăţământului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral sau fără frecventa.    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma.    4. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior universitar.    5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.    B. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    1.Consilier şef30
    2.Consilier şef adjunct25
    3.Director25
    4.Director adjunct20
    5.Şef serviciu15
    6.Şef birou10
  ----------