HOTĂRÂRE nr. 649 din 8 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi coordonare a statisticii oficiale din România."2. Articolul 11^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Institutul Naţional de Statistică poate închiria persoanelor juridice spaţiile prevăzute în anexa nr. 3, în următoarele scopuri: a) organizare cantină incintă; b) organizare bufet incintă; c) organizarea de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi altele asemenea. (2) Închirierea spaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 se virează integral la bugetul de stat."3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

  Tudorel Andrei

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 septembrie 2016.Nr. 649.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)DATELE DE IDENTIFICAREale spaţiilor aflate în administrarea Institutului Naţionalde Statistică, situate în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţiinr. 16, sectorul 5, România, care se pot închiria de către acesta*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │Locul unde este situat imobilul │Persoana juridică în administrarea│ Caracteristicile spaţiului ││crt.│ închiriat/Denumire imobil │ căreia se află imobilul │ (suprafaţa/destinaţia) │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 1 │România, municipiul Bucureşti, │Institutul Naţional de Statistică │953,4 mp/organizare cantină incintă ││ │Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5│ ├───────────────────────────────────────┤│ │ │ │83 mp/organizare bufet incintă ││ │ │ ├───────────────────────────────────────┤│ │ │ │1.485 mp compus din: ││ │ │ │599 mp - Sala de conferinţe; ││ │ │ │173 mp - Sala Albastră; ││ │ │ │713 mp - spaţiu expoziţional/organizare││ │ │ │de conferinţe, simpozioane, întruniri, ││ │ │ │seminare, expoziţii şi altele asemenea.│└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘-------