NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobate de Hotărârea nr. 640/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 19 septembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente Fondului european de garantare agricolă, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime şi a contribuţiei publice naţionale totale  +  Articolul 1 (1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 14, 34 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, denumită în continuare ordonanţa, beneficiarii de proiecte au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, susţinut din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, şi a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, denumit în continuare POPAM, susţinut din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, conform anexei nr. 24. (2) Înainte de data semnării contractului de finanţare, compartimentul de specialitate al beneficiarilor, prevăzuţi la alin. (1), solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor, care vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului. (3) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 14, 34 şi 36 din ordonanţă, la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.  +  Articolul 2 (1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 17, respectiv art. 37 din ordonanţă beneficiarii de proiecte au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, după caz, în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, conform anexei nr. 24 la prezentele norme metodologice. (2) Înainte de data semnării contractului de finanţare, compartimentul de specialitate al beneficiarilor, prevăzuţi la alin. (1), solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor, care vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului. (3) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 şi 37 din ordonanţă, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă cu ocazia aprobării sau rectificării acestor bugete. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, după caz, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor finanţate, după caz, în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, pentru instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, beneficiare ale celor două programe, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritatea de plată, pe baza solicitării de finanţare transmisă de beneficiari.  +  Articolul 3 (1) Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană, potrivit art. 9 din ordonanţă, se virează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării. (2) Sumele alocate temporar din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, se restituie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la sfârşitul anului calendaristic în care au fost alocate.  +  Articolul 4 (1) Pentru asigurarea sumelor prevăzute la art. 6, 13, 25 din ordonanţă, APIA şi AFIR transmit trimestrial estimarea necesarului de fonduri, iar Autoritatea de management pentru POPAM lunar la MADR, în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plăţile, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7. (2) Solicitarea de fonduri formulată către MADR, după caz, de către Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, denumită în continuare APIA, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sau Autoritatea de management pentru POPAM din cadrul MADR se va face distinct pe măsuri, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8, 9a, 9b şi 10. (3) Solicitarea de fonduri de către APIA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, se va face inclusiv cu sumele prevăzute la art. 46 alin. (3), din ordonanţă. Prin deschidere de credite, conturile APIA vor fi alimentate cu întreaga sumă, iar APIA va vira AFIR contravaloarea debitelor FEADR compensate din FEGA. (4) Sumele reprezentând debite FEADR, cofinanţare FEADR compensate din FEGA, cofinanţare FEGA şi buget naţional se vor solicita de către APIA de la MADR şi se vor vira către AFIR pentru stingerea acestora. (5) Sumele reprezentând debite FEGA, cofinanţare FEGA şi buget naţional, compensate din FEADR şi cofinanţare FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR şi se vor vira către APIA pentru stingerea acestora. (6) Solicitările de fonduri către MADR se efectuează înainte de deducere/compensare. (7) Solicitarea de fonduri de către AFIR de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, acordate de la bugetul de stat potrivit art. 13 alin. (1) lit. d) şi e) din ordonanţă, ai căror beneficiari sunt prevăzuţi la art. 43 alin. (1) din ordonanţă, se va face distinct, pe măsuri, conform formularului de solicitare de fonduri din anexele nr. 11a şi 11 b. (8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 43 alin. (3) din ordonanţă, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora de către MADR de la beneficiari. (9) AFIR notifică beneficiarii prevăzuţi la art. 43 alin. (3) din ordonanţă cu privire la obligaţia de a restitui la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit anexei nr. 15. (10) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice, în vederea aprobării, cererile pentru deschiderea de credite bugetare, la care anexează solicitările de fonduri conform modelelor prezentate în anexele nr. 12, 13 şi 14. (11) APIA solicită AFIR, în baza declaraţiei privind cererile de plăţi compensatorii, sumele aferente schemelor şi măsurilor FEADR, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16. (12) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare, MADR comunică AFIR, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexele nr. 17 şi 18, data şi suma ce se transferă în conturile AFIR deschise la Trezoreria Statului.  +  Articolul 5 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor deschise la Trezoreria Statului, AFIR şi MADR efectuează plăţile către beneficiari. (2) Din sumele plătite integral de MADR, AFIR şi APIA de la bugetul de stat pentru implementarea măsurii de asistenţă tehnică, conform art. 19 alin. (2) din ordonanţă, se va restitui numai contribuţia financiară externă rambursată ulterior de UE, prin intermediul AFIR, în conturi de venituri ale bugetului de stat. (3) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), AFIR va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate şi va notifica în scris MADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 19.  +  Articolul 6 (1) MADR, în calitate de autoritate competentă, asigură organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole, denumită în continuare RICA. (2) Finanţarea cheltuielilor de înfiinţare şi susţinere a sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 12 din ordonanţă, se suportă din fonduri externe nerambursabile FEGA şi din bugetul de stat, prin bugetul MADR, potrivit art. 6 alin. (1) lit. k) din ordonanţă. (3) Plăţile către furnizori, reprezentând decontarea cheltuielilor privind achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate funcţionării RICA, se efectuează de către MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu această destinaţie de Comisia Europeană, iar taxa pe valoarea adăugată din bugetul de stat, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA. (4) MADR solicită MFP sumele necesare efectuării plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, lucrărilor şi serviciilor achiziţionate, destinate funcţionării RICA, conform anexei nr. 22.  +  Articolul 7 (1) Potrivit art. 27 alin. (2) din ordonanţă, modelul de notificare aferentă cererii de plată a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 20. (2) Potrivit art. 28 alin. (3) din ordonanţă, modelul de notificare aferentă cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 21.  +  Capitolul II Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR şi FEPAM  +  Secţiunea 1 Dispoziţii privind sprijinul financiar aferent FEGA  +  Articolul 8În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:A. Pentru gestionarea sumelor aferente FEGA:A.1. a) Pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(i) 57.09.01.80 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020" - pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile;(ii) 57.09.03.80 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014 - 2020";(iii) contul 01 "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală" - pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul MADR şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală" cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare în vederea efectuării de plăţi de MADR;(iv) 20.A.48.13.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent" sau 20.A.48.13.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea la bugetul de stat a sumelor din contul 57.09.01.80 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020", potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015; b) Pe numele APIA(i) contul 01 "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală" - pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul APIA şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală" cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare - pentru gestionarea sumelor ce se virează beneficiarilor de APIA;(ii) 57.09.05.80 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020";(iii) 50.05.26 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" - pentru gestionarea garanţiilor pentru acordarea avansului prevăzut la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015;(iv) 20.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".A.2. Pentru beneficiari:A.2.1. Instituţii publice, indiferent de modalitatea de finanţare Conturi de venituri bugetare prin care se gestionează sumele aferente FEGA a) pentru instituţii publice din administraţia publică locală:- pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul local- 21.A.42.42.00 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.F.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.G.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:- 21.E.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA" b) pentru instituţii publice din administraţia publică centrală:- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.F.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.G.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:- 20.E.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA" c) pentru instituţii publice din sectorul asigurărilor sociale de stat:- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul asigurărilor sociale de stat:- 22.F.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul asigurărilor sociale de stat:- 22.G.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din sectorul asigurărilor sociale de stat:- 22.E.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA" d) pentru instituţii publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj:- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru şomaj:- 28.F.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru şomaj:- 28.G.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj:- 28.E.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA" e) pentru instituţii publice din sectorul FNUASS:- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul FNUASS:- 26.F.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul FNUASS:- 26.G.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din sectorul FNUASS:- 26.E.42.43.00 "Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"A.2.2. Beneficiari privaţiPentru beneficiarii privaţi, în situaţia în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanţate din FEGA:(i) 50.99.12 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferent schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din FEGA, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.13 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat aferent schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din FEGA, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015".  +  Articolul 9 (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din ordonanţă, precum şi în condiţiile şi în limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2, APIA are obligaţia de a solicita beneficiarului o garanţie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat în anexa nr. 2. (2) APIA acordă avansul numai după constituirea garanţiei pentru returnarea avansului de către beneficiarul de avans care are această obligaţie. (3) Fermierii şi operatorii economici constituie garanţiile la dispoziţia APIA prin virament bancar, scrisori de garanţie emise de instituţii financiare bancare sau instrumente de garantare emise de societăţi de asigurare, în condiţiile legii. (4) Emitenţii garanţiilor trebuie să fie autorizaţi astfel: a) societăţile de asigurare în conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare; b) instituţiile bancare în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie emisă de o instituţie financiară/societate de asigurare din afara României trebuie confirmată şi acceptată de o instituţie de credit sau de asigurare din România, în condiţiile legii. (6) Pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din ordonanţă beneficiarii privaţi pot constitui garanţia sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau a unui depozit în numerar, prin virarea sumei în contul 50.05.26 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Emiterea scrisorilor de garanţie bancară se face de către băncile autorizate de Banca Naţională a României, înscrise în Registrul instituţiilor de credit. (7) Garanţia sub formă de depozit în numerar se poate constitui astfel: a) depunere în numerar la casieria APIA pentru valori până la 5000 lei pe care APIA îl depune în contul 50.05.26 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" în termen de maximum două zile lucrătoare; sau b) virament bancar în contul 50.05.26 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (8) O garanţie sub forma unui depozit în numerar nu poate fi acceptată decât dacă viramentul se realizează în conturile deschise de agenţie în acest scop. În cazul în care un depozit în numerar se efectuează prin virament, nu se consideră că acesta este constituit decât atunci când APIA are siguranţa că poate dispune de suma respectivă. Confirmarea existenţei sumei în contul de garanţii al APIA se face prin extras de cont eliberat de la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (9) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor garantate, APIA va dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente care a confirmat şi acceptat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie, după caz, virarea sumei de bani în contul 50.05.26 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015", ulterior APIA urmând a vira sumele respective potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din ordonanţă. (10) Modele de scrisoare de garanţie sunt prezentate în anexele nr. 3a-3g. (11) Modele de instrumente de garantare sunt prezentate în anexele nr. 3h-3n. (12) Modelele scrisorilor de garanţie bancară pentru returnarea avansului sunt prezentate în anexele nr. 3b, 3d şi 3f.  +  Secţiunea a 2-a Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferent FEADR  +  Articolul 10În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEADR se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:B. Pentru gestionarea sumelor aferente FEADR:B.1. a) Pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- 57.09.01.81 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020";- contul 01 "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală" şi, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală", cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare - pentru gestionarea sumelor aprobate în bugetul MADR care se virează către AFIR;- 20.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent" sau 20.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea la bugetul de stat a sumelor din contul 57.09.01.81 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020", potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015. b) Pe numele AFIR- 20.G.42.71.00 "Sume alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020", codificat cu CIF AFIR;- 20.G.48.17.00 "Programul Naţional de Dezvoltare Rurală", codificat cu CIF AFIR;- contul 01 "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală" şi, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală", cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare, pentru gestionarea sumelor ce se virează beneficiarilor de către AFIR;- 57.09.05.81 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020".B.2. Pentru beneficiariB.2.1. Instituţii publice, indiferent de modalitatea de finanţareI. Conturi de venituri bugetare în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene a) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 20.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 22.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 22.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 28.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 28.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; c) conturile de venituri ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 26.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 26.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; d) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 21.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.A.48.04.03 "Prefinanţare"; e) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.F.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.F.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.F.48.04.03 "Prefinanţare";(ii) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.F.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.F.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.F.48.04.03 "Prefinanţare"; f) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.G.48.04.03 "Prefinanţare";(ii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.G.48.04.03 "Prefinanţare";(iii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj":- 28.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 28.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 28.G.48.04.03 "Prefinanţare"; g) conturile de venituri ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:- 20.E.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.E.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.E.48.04.03 "Prefinanţare";(ii) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:- 21.E.48.04.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.E.48.04.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.E.48.04.03 "Prefinanţare".II. Conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv ale activităţilor finanţate din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, precum şi contul de venituri al bugetului local pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul administraţiei publice locale în care se virează sumele aferente reprezentând finanţare naţională din bugetul AFIR sunt următoarele: a) pentru instituţii publice din administraţia publică centrală: a1) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.F.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; a2) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; a3) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:- 20.E.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; b) pentru instituţii publice din administraţia publică locală: b1) pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul local:- 21.A.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; b2) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.F.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; b3) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; b4) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:- 21.E.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020"; c) pentru instituţiile publice din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj": c1) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj":- 28.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020".B.2.2. Pentru beneficiarii privaţi, în situaţia în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanţate din FEADR:(i) 50.99.14 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.15 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015".B.3. Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată - FEADR sunt următoarele: a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor în vederea încasării sumelor de la agenţia de plată: a1) 50.44.01 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; a2) 50.44.02 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; a3) 50.44.06 "Disponibil al beneficiarilor privaţi aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; b) conturile utilizate de instituţiile publice în care se transfer sumele din conturile prevăzute la lit. a) sunt cele înscrise la lit. B.2.1 pct. II; c) contul 50.99.18 "Disponibil al beneficiarilor privaţi aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" - în vederea încasării sumelor din contul prevăzut la lit. a3) şi a contribuţiei proprii.  +  Articolul 11 (1) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la art. 23 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 vor fi recuperate de AFIR prin executarea garanţiilor şi virarea sumelor în contul 57.09.01.81 "Disponibil din debite recuperate FEADR" deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului, care, la rândul său, le va restitui MADR în contul 57.09.01.81 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" componenta de finanţare externă nerambursabilă din avans şi în contul 58.28 componente de cofinanţare în anul curent şi 20.A.36.32.01 componenta de cofinanţare aferentă plăţilor din anii anteriori. (2) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în contractele de finanţare încheiate de AFIR cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuţie sau a duratei pentru depunerea primei tranşe de plată se virează de beneficiari în contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanţare. AFIR virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat. (3) Stabilirea creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate se realizează în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Dobânzile şi penalităţile se vor vira la subcapitolul "Alte venituri din dobânzi", cod 31.01.03, şi, respectiv, "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen", cod 35.01.04.  +  Secţiunea a 3-a Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferent FEPAM  +  Articolul 12În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEPAM se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:C. Pentru gestionarea sumelor aferente FEPAM:C.1. Pe numele MADR:- 20.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";- 57.09.05.82 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEPAM 2014-2020";- contul 01 "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală" şi, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală", cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare;- 20.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent" sau 20.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea sumelor la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015.C.2. Pentru beneficiari:C.2.1. Instituţii publice, indiferent de modalitatea de finanţareI. Conturi de venituri bugetare în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene: a) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 20.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 22.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 22.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 28.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 28.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; d) conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 26.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 26.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; e) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:- 21.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.A.48.05.03 "Prefinanţare"; f) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.F.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.F.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.F.48.05.03 "Prefinanţare";(ii) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.F.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.F.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.F.48.05.03 "Prefinanţare"; g) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.G.48.05.03 "Prefinanţare";(ii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.G.48.05.03 "Prefinanţare";(iii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj":- 28.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 28.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 28.G.48.05.03 "Prefinanţare"; h) conturile de venituri ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:(i) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:- 20.E.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 20.E.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 20.E.48.05.03 "Prefinanţare";(ii) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:- 21.E.48.05.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";- 21.E.48.05.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";- 21.E.48.05.03 "Prefinanţare".II. Conturi de venituri bugetare prin care se gestionează sumele aferente FEPAM: a) pentru instituţii publice din administraţia publică locală:(i) pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul local:- 21.A.42.69.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(ii) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.F.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:- 21.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iv) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:- 21.E.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020"; b) pentru instituţii publice din administraţia publică centrală:(i) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.F.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(ii) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:- 20.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iii) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:- 20.E.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020"; c) pentru instituţii publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj:(i) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru şomaj:- 28.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020".C.2.2. Beneficiarii privaţiPentru beneficiarii privaţi, în situaţia în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanţate din FEPAM:(i) 50.99.16 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.17 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015".C.3. Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată - FEPAM sunt următoarele: a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor în vederea încasării sumelor de la autorităţile de management/agenţii de plată: a1) 50.44.07 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; a2) 50.44.08 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; a3) 50.44.12 "Disponibil al beneficiarilor privaţi aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015"; b) conturile utilizate de instituţiile publice în care se transferă sumele din conturile prevăzute la lit. a) sunt cele înscrise la lit. C2.1 pct. II; c) contul 50.99.19 "Disponibil al beneficiarilor privaţi aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" - în vederea încasării sumelor din contul prevăzut la lit. a3) şi a contribuţiei proprii.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care beneficiarii privaţi ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (3) din ordonanţă, şi prezintă, în vederea obţinerii avansului, o poliţă de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanţă, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil şi necondiţionat de către DG-AMPOP, la prima sa cerere scrisă şi fără ca DG-AMPOP să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că beneficiarul POPAM nu a restituit total/parţial avansul primit de la DGAMPOP. (2) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la art. 29 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 vor fi recuperate prin executarea garanţiilor şi virarea sumelor în contul 57.09.05.82 "Disponibil din debite recuperate FEPAM din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari pentru perioada de programare 2014-2020" deschis pe numele MADR la Trezoreria Statului. (3) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în angajamentele legale încheiate de MADR prin DGP AM-POPAM cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuţie sau a duratei pentru depunerea primei tranşe de plată se virează de beneficiari în contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEPAM", deschis pe numele MADR la Trezoreria Statului, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanţare. MADR virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat. (4) Stabilirea creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate se realizează în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Dobânzile şi penalităţile se vor vira la subcapitolul "Alte venituri din dobânzi", cod 31.01.03, şi, respectiv, "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen", cod 35.01.04.  +  Secţiunea a 4-a Alte dispoziţii privind Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR şi FEPAM  +  Articolul 14Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile MADR, APIA şi AFIR, precum şi prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.  +  Articolul 15 (1) Plăţile aferente derulării operaţiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectuează de către APIA astfel: a) beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituţii financiar-bancare; b) instituţiilor publice, indiferent de modul de organizare şi finanţare, în conturi deschise la Trezoreria Statului; c) persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare. (2) Plăţile aferente derulării proiectelor finanţate din FEADR şi FEPAM, inclusiv cele specifice implementării măsurilor delegate, finanţate din FEADR, se efectuează de către AFIR, APIA şi MADR, după caz, astfel: a) beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituţii financiar-bancare; b) instituţiilor publice, indiferent de modul de organizare şi finanţare, în conturi deschise la Trezoreria Statului; c) persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare.  +  Articolul 16Dobânzile şi penalităţile se vor vira la subcapitolul 31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" şi, respectiv, 35.01.04 "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen".  +  Articolul 17Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR şi FEPAM şi a sumelor alocate de la bugetul de stat de către APIA, AFIR şi MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi Banca Naţională a României se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 18Sumele aferente FEGA, FEADR, FEPAM, virate eronat de către instituţiile publice responsabile cu gestionarea programelor sau măsurilor susţinute financiar din aceste fonduri, respectiv MADR, AFIR şi APIA, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a instituţiilor publice care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din anexa nr. 23.  +  Articolul 19 (1) În cadrul contului 57 "Disponibil pentru finanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2020" şi, respectiv, 50.44 "Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015" pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015. (2) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute în prezentele norme metodologice, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor şi/sau instituţiilor publice cu rol de agenţii de plăţi pe numele cărora sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.  +  Capitolul III Dispoziţii specifice din domeniul garantării  +  Articolul 20 (1) Fondurile schemelor de garantare finanţate din PNDR 2007-2013 care fac obiectul restituirii conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 sunt următoarele: a) capitalul alocat pe fiecare măsură din PNDR 2007-2013 şi rămas disponibil după deducerea cheltuielilor de gestiune, a sumelor necesare pentru plata soldului garanţiilor active la 31 decembrie 2015, determinate pe baza ratei estimate de eşec de 18,98% şi a sumelor neutilizate în sensul art. 29 lit. j) din Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 908/2014; b) dobânda aferentă capitalului restituit potrivit prevederilor lit. a), acumulată pe toată perioada funcţionării schemelor până la data restituirii şi care nu a fost utilizată, în limita sumei existente în contul gestionarului la data restituirii; c) sumele existente în contul gestionarului schemelor de garantare la data restituirii constituite din primele de garantare pentru garanţiile acordate pe perioada de funcţionare a schemelor, creanţele recuperate regularizate cu instituţiile finanţatoare şi care nu au fost utilizate şi dobânzile aferente acestor sume. (2) Disponibilul schemelor de garantare după 31 decembrie 2015 este constituit din: a) sumele reprezentând necesarul de capital pentru acoperirea valorii în sold a garanţiilor active la 31 decembrie 2015, raportate la rata estimată de eşec de 18,98%; b) creanţele recuperate şi dobânzile aferente, încasate după această dată; c) dobânda aferentă capitalului rămas la dispoziţia administratorului la 31 decembrie 2015, după data restituirii fondurilor de la alin. (1). (3) Disponibilul prevăzut la alin. (2) şi dobânzile aferente vor fi înregistrate ca "împrumut subordonat" şi utilizat pentru plata garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare după 31 decembrie 2015 şi nu poate fi utilizat pentru acordarea de noi garanţii. (4) Fondurile schemei de garantare finanţate din POP 2007-2013 care fac obiectul restituirii conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 sunt următoarele: a) capitalul alocat pe fiecare măsură din POP 2007-2013 şi rămas disponibil după deducerea cheltuielilor de gestiune precum şi a 1/5 (20%) din sumele necesare pentru plata soldului garanţiilor active la 31 decembrie 2015; b) dobânda aferentă capitalului restituit potrivit prevederilor lit. a), acumulată pe toată perioada funcţionării schemei până la data restituirii şi care nu a fost utilizată, în limita sumei existente în contul gestionarului la data restituirii; c) sumele existente în contul gestionarului schemei de garantare la data restituirii constituite din primele de garantare pentru garanţiile acordate pe perioada de funcţionare a schemei, creanţele recuperate regularizate cu instituţiile finanţatoare şi care nu au fost utilizate şi dobânzile aferente acestor sume. (5) Disponibilul schemei de garantare după 31 decembrie 2015 este constituit din: a) sumele reprezentând necesarul de capital pentru acoperirea valorii în sold a garanţiilor active la 31 decembrie 2015, în limita a 1/5 (20%); b) creanţele recuperate şi dobânzile aferente, încasate după această dată; c) dobânda aferentă capitalului rămas la dispoziţia administratorului la 31 decembrie 2015, după data restituirii fondurilor prevăzute la alin. (4). (6) Disponibilul prevăzut la alin. (5) şi dobânzile aferente vor fi înregistrate ca "împrumut subordonat" şi utilizat pentru plata garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare după 31 decembrie 2015 şi nu poate fi utilizat pentru acordarea de noi garanţii.  +  Articolul 21 (1) Pentru stabilirea sumelor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) gestionarul schemelor de garantare depune la AFIR un raport de activitate la închiderea programului pentru perioada de la începutul funcţionării schemelor de garantare până la 31 decembrie 2015, însoţit de un raport de audit independent. (2) Pentru stabilirea sumelor prevăzute la art. 20 alin (4) şi (5), gestionarul schemei de garantare depune la MADR-DGP-AMPOP un raport de activitate la închiderea programului pentru perioada de la începutul funcţionării schemelor de garantare până la 31 decembrie 2015, însoţit de alte documente prevăzute în contractul încheiat cu gestionarul schemei de garantare.  +  Articolul 22 (1) Sumele prevăzute art. 20 alin. (1), rezultate în urma aprobării raportului de activitate la închiderea programului, evidenţiate în euro şi lei, se restituie de către gestionarul schemelor de garantare în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în lei, la cursul de la data punerii la dispoziţie a fondurilor, în contul fondului aflat la dispoziţia MADR constituit conform Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, în contul AFIR, conform art. 26. (2) Sumele prevăzute art. 20 alin. (4) rezultate în urma aprobării raportului de activitate la închiderea programului, evidenţiate în euro şi lei, se restituie de către gestionarul schemei de garantare în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în lei, la cursul de la data punerii la dispoziţie a fondurilor, în contul fondului aflat la dispoziţia MADR constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) Sumele neutilizate raportate la capitalul alocat schemelor de garantare din PNDR 2007-2013 în sensul art. 29 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, care se lichidează la depunerea declaraţiei anuale de cheltuieli aferente ultimului an de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, se stabilesc pentru fiecare măsură care a făcut obiectul schemelor. (2) Sumele neutilizate prevăzute la alin. (1), dobânda aferentă acestora şi, după caz, penalităţile percepute se virează în conturile AFIR în lei, la cursul de la data punerii la dispoziţie a fondurilor, pentru reîntregirea contului FEADR conform prevederilor procedurilor de implementare ale AFIR.  +  Articolul 24 (1) Pentru reglementarea modalităţii de gestionare a sumelor rămase la dispoziţia gestionarului conform art. 20 alin. (2), (3), (5) şi (6), MADR va încheia o convenţie cu gestionarii schemelor de garantare din PNDR, respectiv POP 2007-2013. (2) Termenii şi condiţiile de garantare aplicabile la 31 decembrie 2015 schemelor de garantare finanţate din PNDR şi POP 2007-2013 se aplică în baza convenţiei prevăzute la alin. (1) garanţiilor active la 31 decembrie 2015. (3) Gestionarii schemelor de garantare vor prezenta la MADR trimestrial şi anual raportul de activitate privind derularea în continuare a schemelor de garantare. (4) Lunar, până la data de 10 a lunii curente, gestionarii schemelor de garantare vor transmite către MADR situaţia surselor rămase la dispoziţie la închiderea programului şi utilizate în continuare, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la MFP până la data de 15 a lunii curente.  +  Articolul 25Dobânzile încasate din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia gestionarului vor fi înregistrate în contabilitatea gestionarului ca venituri ale schemei de garantare şi se vor utiliza exclusiv pentru: a) acoperirea riscului asumat din garanţiile active la 31 decembrie 2015 prin plata valorii sau, după caz, a soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare; b) restituirea primelor de garantare încasate şi înregistrate ca venituri ale schemelor de garantare în perioada 2010-2015, în cazul garanţiilor pentru care instituţiile finanţatoare solicită gestionarului schemelor fie restituirea integrală a primelor încasate ca urmare a anulării garanţiilor sau, după caz, restituirea proporţională cu perioada de garantare a primelor încasate, în cazul garanţiilor finalizate anticipat sau cu acordul părţilor.  +  Articolul 26 (1) Plata garanţiilor acordate pe schemele de garantare finanţate din PNDR şi executate de către băncile comerciale inclusiv prin executare silită potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se suportă din sursele prevăzute la art. 20 alin. (2) în următoarea ordine de priorităţi: a) dobânda încasată; b) recuperările de creanţe şi dobânda aferentă; c) capitalul schemelor de garantare rămas la dispoziţia gestionarului pentru acoperirea garanţiilor aflate în sold la data de 31 decembrie 2015. (2) În situaţia în care capitalul rămas la dispoziţia gestionarului şi veniturile constituite conform alin. (1) nu acoperă necesarul pentru plata garanţiilor executate de către instituţiile finanţatoare după 31 decembrie 2015, MADR reîntregeşte fondurile alocate gestionarului cu sumele necesare acestuia pentru acoperirea cerinţelor de capital în funcţie de rata estimată de eşec de 18,98%, în termen de 15 zile de la solicitare. (3) Plata garanţiilor acordate pe schema de garantare finanţată din POP 2007-2013 şi executate de către băncile comerciale inclusiv prin executare silită potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se suportă din sursele prevăzute la art. 20 alin. (5) în următoarea ordine de priorităţi: a) dobânda încasată; b) recuperările de creanţe şi dobânda aferentă; c) capitalul schemelor de garantare rămas la dispoziţia gestionarului pentru acoperirea garanţiilor aflate în sold la data de 31 decembrie 2015. (4) În situaţia în care capitalul rămas la dispoziţia gestionarului şi veniturile constituite conform alin. (3) nu acoperă necesarul pentru plata garanţiilor executate de către instituţiile finanţatoare după 31 decembrie 2015, MADR reîntregeşte fondurile alocate gestionarului cu sumele necesare acestuia pentru acoperirea cerinţelor de capital, în termen de 15 zile de la solicitare.  +  Articolul 27 (1) După stingerea ultimei garanţii aflate în sold după 31 decembrie 2015, gestionarul schemelor de garantare depune la MADR, în termen de 30 de zile, raportul final de activitate în care evidenţiază sumele gestionate după 31 decembrie 2015, inclusiv sumele rămase în cont până la acea dată şi neutilizate, constituite din capital, dobândă şi creanţe recuperate. (2) Capitalul şi celelalte sume neutilizate din cele prevăzute la alin. (1) în urma stingerii tuturor garanţiilor rămase în sold la 31 decembrie 2015 se restituie MADR în contul fondului constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la aprobarea raportului final de activitate de către MADR, mai puţin cel aferent garanţiilor reziliate şi care pot fi executate prin hotărâre judecătorească de către instituţiile finanţatoare în termen de 3 ani de la data rezilierii. (3) Creanţele recuperate după stingerea ultimei garanţii şi depunerea raportului final de activitate se restituie MADR în contul fondului constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la recuperare.  +  Articolul 28Primele de garantare datorate de beneficiarii garanţiilor gestionarului după 31 decembrie 2015 sunt venituri ale acestuia.  +  Articolul 29 (1) Creanţele gestionarului rezultate din plata garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare sunt creanţe bugetare şi se vor recupera, după caz, de către instituţiile finanţatoare sau de către gestionar. (2) Sumele rezultate din recuperarea creanţelor administrate de gestionarul schemelor de garantare vor fi înregistrate în contabilitatea gestionarului ca împrumut subordonat şi reprezintă venituri ale schemelor de garantare şi se vor utiliza pentru plata garanţiilor conform art. 25.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceAPROBATDirector general AFIRNume(Semnătura/Ştampilă)PROCES-VERBALde stabilire a creanţelor bugetare rezultatedin aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate încheiat la data de............, privind proiectul ............, denumire ..............1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control ............/(denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control)..........................Persoana/Persoanele:- domnul/doamna ......................, având funcţia de .......................;- domnul/doamna ......................, având funcţia de ......................., din cadrul ........................, în baza ......................... prevederilor Cererii de executare a Scrisorii de garanţie/Poliţei de asigurare nr. .........../............., emise de ...................../(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente/forului superior)......................................., a procedat la calculul dobânzilor şi penalităţilor datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin Cererea de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare menţionată mai sus .........../................. .2. Baza legală a verificării a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016 b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finanţare3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a) Denumirea/Numele şi prenumele .................................................................. b) Sediul/Domiciliul .............................................................................. c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .............................................. d) Domiciliul fiscal .............................................................................. e) Reprezentatul legal ............................................................................4. Modul de calcul al dobânzii şi penalităţii datorate a) Valoarea debitului stabilit prin Cererea de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare nr. .........../............., lei b) Data acordării avansului .................................... c) Data/Datele când a fost recuperat integral avansul acordat, stabilit prin Cererea de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare nr. .........../............. d) Numărul de zile între data acordării avansului şi data/datele recuperării integrale a avansului acordat ........................... e) Valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobânzilor şi penalităţilor calculate conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ....................5. Debitor a) Denumirea/Numele şi prenumele ..................................................................... b) Sediul/Domiciliul ................................................................................. c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................................................. d) Domiciliul fiscal ................................................................................. e) Reprezentatul legal ...............................................................................6. Cuantumul dobânzii datorateDebitorul, ........................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene dobânzi şi penalităţi în valoare de .......................... lei, după cum urmează: a) bugetul UE .............. lei; b) buget aferent fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene .............. lei.7. Termen de platăScadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.8. Cont bancar de recuperareContul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod ................., deschis la ................, cod fiscal ............................În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.Decizia de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate a fost întocmit în .......... (...) exemplare originale.Semnături:- domnul/doamna ................................., semnătura ....................- domnul/doamna ................................., semnătura ....................  +  Anexa 2la normele metodologiceCategoriile de ajutoare financiare acordate conform măsurilor depiaţă şi măsurilor de informare şi promovare aproduselor agricole finanţate din Fondul european de garantare agricolă(FEGA), limitele maxime privind acordarea avansurilor şi nivelul garanţiilor*Font 8* ┌───┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea măsurii │ Legislaţie comunitară │ Condiţiile de acordare, limitele │ │ │ │ │ maxime de acordare a avansurilor │ │ │ │ │ şi nivelul garanţiilor │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 1.│Ajutorul financiar destinat │Regulamentul de punere în │1. Cererea de avans │ │ │finanţării programelor │aplicare (UE) nr. 543/2011 al │2. Se va stabili cuantumul │ │ │operaţionale ale │Comisiei din 7 iunie 2011 de │ajutorului financiar. │ │ │organizaţiilor de producători│stabilire a normelor de aplicare │3. Valoarea avansului reprezintă │ │ │ │a Regulamentului (CE) nr. │cuantumul cheltuielilor pentru o │ │ │ │1.234/2007 al Consiliului în ceea│perioadă de 4 luni, începând din │ │ │ │ce priveşte sectorul fructelor şi│luna în care se depune cererea de │ │ │ │legumelor şi sectorul fructelor │avans. │ │ │ │şi legumelor prelucrate; │4. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │cuantumul avansului acordat │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │5. Totalul avansurilor în cadrul │ │ │ │2013 de instituire a unei │unui an nu trebuie să depăşească │ │ │ │organizări comune a pieţelor │80% din cuantumul ajutorului │ │ │ │produselor agricole şi de │aprobat iniţial pentru programul │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │operaţional în cauză. │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 2.│Restructurarea şi reconversia│Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │plantaţiilor de viţă-de-vie │Comisiei din 27 iunie 2008, cu │2. Se va stabili cuantumul │ │ │ │modificările şi completările │ajutorului financiar. │ │ │ │ulterioare; │3. Se pot acorda avansuri de 100% │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │din ajutorul financiar. │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │4. Nivelul garanţiei - 120% din │ │ │ │2013 de instituire a unei │cuantumul avansului acordat │ │ │ │organizări comune a pieţelor │5. Avansul se acordă înainte de │ │ │ │produselor agricole şi de │executarea unei anumite măsuri, cu│ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │condiţia ca execuţia respectivei │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │măsuri să fi început deja. │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │6. Beneficiarul avansului este │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │obligat să execute măsura în 2 ani│ │ │ │cu modificările şi completările │de la acordarea avansului. Durata │ │ │ │ulterioare │poate fi modificată prin hotărâre │ │ │ │ │a Guvernului în următoarele │ │ │ │ │situaţii: │ │ │ │ │a) suprafeţele implicate sunt │ │ │ │ │cuprinse în zone care au suferit │ │ │ │ │calamităţi naturale; │ │ │ │ │b) suprafeţele au fost atestate de│ │ │ │ │către un organism recunoscut, │ │ │ │ │implicat în probleme de natură │ │ │ │ │fitosanitară privind materialul │ │ │ │ │săditor. │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 3.│Ajutor pentru procesarea │Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │primară a inului şi cânepei │Comisiei din 6 iunie 2008 de │2. Acordarea avansului va fi │ │ │pentru fibre │stabilire a normelor de aplicare │condiţionată de efectuarea │ │ │ │a Regulamentului (CE) │verificărilor administrative şi a │ │ │ │nr. 1.673/2000 al Consiliului │"Declaraţiei de producţie", la │ │ │ │privind organizarea comună a │faţa locului, stabilindu-se astfel│ │ │ │pieţelor în sectorul inului şi │ajutorul financiar. │ │ │ │cânepei pentru fibre; │3. Se pot acorda avansuri de 80% │ │ │ │Regulamentul delegat (UE) │din ajutorul financiar. │ │ │ │nr. 501/2014 al Comisiei din │4. Nivelul garanţiei constituite │ │ │ │11 martie 2014 de completare a │reprezintă 35% din cuantumul │ │ │ │Regulamentului (UE) │ajutorului financiar pentru │ │ │ │nr. 1.308/2013 al Parlamentului │fibrele lungi de in, fibrele │ │ │ │European şi al Consiliului prin │scurte de in şi pentru fibrele de │ │ │ │modificarea Regulamentului (CE) │cânepă şi 110% din cuantumul │ │ │ │nr. 826/2008 al Comisiei în ceea │ajutorului financiar acordat │ │ │ │ce priveşte anumite cerinţe │pentru fibrele scurte de in pentru│ │ │ │referitoare la produsele agricole│care s-a încheiat contract de │ │ │ │care beneficiază de ajutor pentru│curăţare. │ │ │ │depozitare privată; │ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │ │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │ │ │ │ │2013 de instituire a unei │ │ │ │ │organizări comune a pieţelor │ │ │ │ │produselor agricole şi de │ │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │ │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 4.│Ajutor pentru stocarea │Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │privată a untului şi │Comisiei din 20 august 2008 de │2. Se va stabili cuantumul │ │ │smântânii │stabilire a normelor comune de │ajutorului financiar aferent unei │ │ │ │acordare a ajutorului pentru │zile-tonă de stocare. │ │ │ │depozitarea privată a anumitor │3. Se pot acorda avansuri pentru o│ │ │ │produse agricole, cu modificările│perioadă de depozitare de 90 de │ │ │ │şi completările ulterioare; │zile. │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │4. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │cuantumul avansului acordat │ │ │ │2013 de instituire a unei │5. Avansul se poate acorda o │ │ │ │organizări comune a pieţelor │singură dată, după o perioadă de │ │ │ │produselor agricole şi de │stocare de 60 de zile. │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │6. Existenţa unui contract semnat │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │în condiţiile legii │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 5.│Acordarea ajutorului │Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │comunitar pentru furnizarea │Comisiei din 10 iulie 2008 de │2. Se va stabili cuantumul │ │ │de lapte în instituţiile │stabilire a normelor de aplicare │ajutorului financiar. │ │ │şcolare │a Regulamentului (CE) │3. Se pot acorda avansuri de 100% │ │ │ │nr. 1.234/2007 al Consiliului în │din ajutorul financiar. │ │ │ │ceea ce priveşte acordarea de │4. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │ajutoare comunitare pentru │cuantumul avansului acordat │ │ │ │furnizarea laptelui şi a anumitor│5. În cazul unei cereri de avans │ │ │ │produse lactate elevilor din │efectuate de un furnizor, Agenţia │ │ │ │instituţiile şcolare; │de Plăţi şi Intervenţie pentru │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │Agricultură (APIA) poate plăti │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │avansul pe baza cantităţilor │ │ │ │2013 de instituire a unei │livrate. Solicitantul înaintează │ │ │ │organizări comune a pieţelor │APIA, în termen de o lună de la │ │ │ │produselor agricole şi de │plata avansului, documentele │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │necesare plăţii finale a │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ajutorului, exceptând cazul în │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │care APIA a efectuat controlul. │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 6.│Stocare privată de carne de │Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │porc │Comisiei din 20 august 2008 de │2. Se va stabili cuantumul │ │ │ │stabilire a normelor comune de │ajutorului financiar aferent unei │ │ │ │acordare a ajutorului pentru │zile-tonă de stocare. │ │ │ │depozitarea privată a anumitor │3. Se poate acorda avans │ │ │ │produse agricole, cu modificările│reprezentând valoarea ajutorului │ │ │ │şi completările ulterioare; │financiar calculat pentru 3 luni │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │de stocare. │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │4. Nivelul garanţiei - 120% din │ │ │ │2013 de instituire a unei │cuantumul avansului acordat │ │ │ │organizări comune a pieţelor │5. Se acordă avans după 3 luni de │ │ │ │produselor agricole şi de │stocare contractuală. │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │6. Existenţa unui contract semnat │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │în condiţiile legii │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 7.│Stocare privată de carne de │Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al│1. Cererea de avans │ │ │bovină │Comisiei din 20 august 2008 de │2. Se va stabili cuantumul │ │ │ │stabilire a normelor comune de │ajutorului financiar aferent unei │ │ │ │acordare a ajutorului pentru │zile-tonă de stocare. │ │ │ │depozitarea privată a anumitor │3. Se poate acorda avans │ │ │ │produse agricole, cu modificările│reprezentând valoarea ajutorului │ │ │ │şi completările ulterioare; │financiar calculat pentru 3 luni │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │de stocare. │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │4. Nivelul garanţiei - 120% din │ │ │ │2013 de instituire a unei │cuantumul avansului acordat │ │ │ │organizări comune a pieţelor │5. Se acordă avans după 3 luni de │ │ │ │produselor agricole şi de │stocare contractuală. │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │6. Existenţa unui contract semnat │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │în condiţiile legii │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 8.│Stocare privată de carne de │Regulamentul (CE) nr. 6/2008 al │1. Cererea de avans │ │ │oaie şi capră │Comisiei din 4 ianuarie 2008 de │2. Se va stabili cuantumul │ │ │ │stabilire a normelor de acordare │ajutorului financiar aferent unei │ │ │ │a ajutoarelor pentru depozitarea │zile-tonă de stocare. │ │ │ │privată în sectorul cărnii de │3. Se poate acorda avans │ │ │ │oaie şi de capră; │reprezentând valoarea ajutorului │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al│financiar calculat pentru 3 luni │ │ │ │Comisiei din 20 august 2008 de │de stocare. │ │ │ │stabilire a normelor comune de │4. Nivelul garanţiei - 120% din │ │ │ │acordare a ajutorului pentru │cuantumul avansului acordat │ │ │ │depozitarea privată a anumitor │5. Se acordă avans după 3 luni de │ │ │ │produse agricole, cu modificările│stocare contractuală. │ │ │ │şi completările ulterioare; │6. Existenţa unui contract semnat │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │în condiţiile legii │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │ │ │ │ │2013 de instituire a unei │ │ │ │ │organizări comune a pieţelor │ │ │ │ │produselor agricole şi de │ │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │ │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │ │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │ │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 9.│Acţiuni de informare şi │Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al │1. Cererea de avans │ │ │promovare pentru produsele │Consiliului din 17 decembrie 2007│2. Existenţa unui contract semnat │ │ │agricole pe piaţa internă şi │privind acţiunile de informare şi│în condiţiile legii, după │ │ │în ţări terţe │promovare pentru produsele │constituirea garanţiei de bună │ │ │ │agricole pe piaţa internă şi în │execuţie în cuantum de 15% din │ │ │ │ţări terţe; │contribuţia financiară maximă │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al│anuală a Comunităţii şi a statelor│ │ │ │Comisiei din 5 iunie 2008 de │membre în cauză, destinată să │ │ │ │stabilire a normelor de aplicare │garanteze buna executare a │ │ │ │a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 │contractului. Dacă organizaţia │ │ │ │al Consiliului privind acţiunile │contractantă este un organism de │ │ │ │de informare şi promovare pentru │drept public sau dacă acesta │ │ │ │produsele agricole pe piaţa │acţionează sub tutela unui astfel │ │ │ │internă şi în ţările terţe; │de organism, o garanţie scrisă din│ │ │ │Regulamentul delegat (UE) nr. 907│partea autorităţii tutelare care │ │ │ │al Comisiei din 11 martie 2014 de│să acopere procentajul mai sus │ │ │ │completare a Regulamentului (UE) │menţionat poate să fie acceptată │ │ │ │nr. 1.306/2013 al Parlamentului │de către APIA atât timp cât │ │ │ │European şi al Consiliului în │autoritatea tutelară se angajează │ │ │ │ceea ce priveşte agenţiile de │să vegheze la executarea corectă a│ │ │ │plăţi şi alte organisme, │obligaţiilor asumate şi să │ │ │ │gestiunea financiară, verificarea│verifice că sumele primite sunt │ │ │ │şi închiderea conturilor, │adecvat utilizate pentru │ │ │ │garanţiile şi utilizarea monedei │executarea obligaţiilor asumate. │ │ │ │euro, cu modificările şi │3. Se va stabili contribuţia │ │ │ │completările ulterioare; │comunitară şi naţională anuală. │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 │4. Se poate acorda un avans de 30%│ │ │ │al Parlamentului European şi al │din suma contribuţiei comunitare │ │ │ │Consiliului din 22 octombrie 2014│şi naţionale anuale. │ │ │ │privind acţiunile de informare şi│5. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │promovare referitoare la │cuantumul avansului acordat. În │ │ │ │produsele agricole puse în │cazul beneficiarilor publici, APIA│ │ │ │aplicare pe piaţa internă şi în │poate accepta o garanţie scrisă │ │ │ │ţările terţe şi de abrogare a │din partea autorităţii ierarhice │ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al│superioare acestora, în │ │ │ │Consiliului, cu modificările şi │conformitate cu dispoziţiile în │ │ │ │completările ulterioare; │vigoare, cu condiţia ca │ │ │ │Regulamentul nr. 1.831/2015 al │autoritatea respectivă să se │ │ │ │Comisiei din 7 octombrie 2015 de │angajeze să plătească suma │ │ │ │stabilire a normelor de aplicare │acoperită de garanţie, în cazul în│ │ │ │a Regulamentului (UE) │care avansul plătit nu a fost │ │ │ │nr. 1.144/2014 al Parlamentului │justificat. │ │ │ │European şi al Consiliului │Pentru programele aprobate │ │ │ │privind acţiunile de informare şi│începând cu anul 2016 în baza │ │ │ │promovare referitoare la │noilor regulamente: │ │ │ │produsele agricole puse în │1. Avansul se poate acorda în │ │ │ │aplicare pe piaţa internă şi în │termen de 30 de zile de la data la│ │ │ │ţările terţe │care a fost semnat contractul. │ │ │ │ │2. Se acordă un avans de 20% din │ │ │ │ │contribuţia financiară maximă a │ │ │ │ │Uniunii. │ │ │ │ │3. Garanţia este egală cu valoarea│ │ │ │ │avansului. │ │ │ │ │Pentru programele aprobate în baza│ │ │ │ │noilor regulamente este exclusă │ │ │ │ │cofinanţarea naţională. │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │10.│Restituiri la exportul de │Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al│1. Cererea de avans │ │ │produse agricole │Comisiei din 7 iulie 2009 de │2. Se pot acorda avansuri de până │ │ │ │stabilire a normelor comune de │la 100% din valoarea restituirii │ │ │ │aplicare a sistemului de │la exportul de produse agricole │ │ │ │restituiri la export pentru │solicitată. │ │ │ │produsele agricole; │3. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │Regulamentul delegat (UE) nr. 907│cuantumul avansului │ │ │ │al Comisiei din 11 martie 2014 de│ │ │ │ │completare a Regulamentului (UE) │ │ │ │ │nr. 1.306/2013 al Parlamentului │ │ │ │ │European şi al Consiliului în │ │ │ │ │ceea ce priveşte agenţiile de │ │ │ │ │plăţi şi alte organisme, │ │ │ │ │gestiunea financiară, verificarea│ │ │ │ │şi închiderea conturilor, │ │ │ │ │garanţiile şi utilizarea monedei │ │ │ │ │euro, cu modificările şi │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │11.│Promovarea vinurilor │Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 │1. Cererea de avans │ │ │ │al Consiliului din 17 decembrie │2. Existenţa unui contract semnat │ │ │ │2013 de instituire a unei │în condiţiile legii │ │ │ │organizări comune a pieţelor │3. Se va stabili contribuţia │ │ │ │produselor agricole şi de │comunitară şi naţională anuală. │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │4. Se poate acorda un avans de 30%│ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │din suma contribuţiei comunitare │ │ │ │(CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) │şi naţionale anuale. │ │ │ │nr. 1.234/2007 ale Consiliului, │5. Nivelul garanţiei - 110% din │ │ │ │cu modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare; Regulamentul (CE) │ │ │ │ │nr. 555/2008 al Comisiei din │ │ │ │ │27 iunie 2008 de stabilire a │ │ │ │ │normelor de aplicare a │ │ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 479/2008 │ │ │ │ │al Consiliului privind │ │ │ │ │organizarea comună a pieţei │ │ │ │ │vitivinicole în ceea ce priveşte │ │ │ │ │programele de sprijin, comerţul │ │ │ │ │cu ţările terţe, potenţialul de │ │ │ │ │producţie şi privind controalele │ │ │ │ │în sectorul vitivinicol; │ │ │ │ │Regulamentul delegat (UE) nr. 907│ │ │ │ │al Comisiei din 11 martie 2014 de│ │ │ │ │completare a Regulamentului (UE) │ │ │ │ │nr. 1.306/2013 al Parlamentului │ │ │ │ │European şi al Consiliului în │ │ │ │ │ceea ce priveşte agenţiile de │ │ │ │ │plăţi şi alte organisme, │ │ │ │ │gestiunea financiară, verificarea│ │ │ │ │şi închiderea conturilor, │ │ │ │ │garanţiile şi utilizarea monedei │ │ │ │ │euro, cu modificările şi │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ └───┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘  +  Anexa 3ala normele metodologiceSGB bună execuţie licenţe import/exportCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Licenţa de export/import ce va fi eliberată de APIA, cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, pentru exportul/importul ......../(denumirea produsului agricol, cantitatea, unitatea de măsură, ţara de destinaţie/provenienţa)............................., ce urmează a fi eliberată Societăţii Comerciale .........................., str. ................. nr. ......., localitatea ......................, judeţul ................................, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................, CUI ......................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară de bună execuţie.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială .................................., str. ........................ nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala ...................................., str. ............................, nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ................ (litere .........) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că operatorul economic ............................................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform Licenţei de export/import aferent ..................... de ...../(cantitatea, unitatea de măsură, produsul)................., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite. Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ..........., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din licenţa de export/import nr. ........, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii .....................De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate. Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3bla normele metodologiceSGB avans promovare a vinurilorCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureştiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU AVANSNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ......... din cadrul Contractului nr. ................ privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor .../(denumirea programului).............., încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură , cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi ...../(operatorul economic)............., str. ............................ nr. ....., localitatea ..................., judeţul ........................., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................ la ........................................., /oficiul registrului comerţului cu nr. ................... .................................., CUI .............................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene ................................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de .................. euro, ..... echivalentul în lei.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, ........, str. .............. nr. ...., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ la ........................................., /oficiul registrului comerţului cu nr. ..................., CUI .................., noi, Banca ....................................., Sucursala ........................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ...................... (în litere .....................) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ............, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în condiţiile prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. .........., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................................De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilităţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie bancară este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti.Semnături autorizateŞtampila băncii ............................  +  Anexa 3cla normele metodologiceSGB bună execuţie promovare produse agricoleCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureştiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIENr. ................/................Cu privire la buna executare a contractului de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole ..../(denumire program)............. ce urmează a fi încheiat între: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi ...../(operatorul economic)........., str. ............................. nr. ......, localitatea .........................., judeţul .............., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ la ......................................... /oficiul registrului comerţului cu nr. ................., CUI ........................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene de profil, solicitantul/ operator economic este obligat să constituie o garanţie de bună execuţie.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, ............................................ , str. ............................ nr. ......., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ................ la ......................................... /oficiul registrului comerţului cu nr. ................/CUI ................, noi, Banca ........................................... Sucursala ..........................., str. .................................. nr ........................, nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................................, CUI ....................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ............................. (litere) lei (RON) echivalentul sumei de ............ euro, calculate la cursul BCE din data ..............., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că ....................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din contractul de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole ..../(denumire)......... nr. ............., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ..........................................De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului Civil Român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3dla normele metodologiceSGB avans promovare produse agricoleCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureştiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂNr. ... ... ... ... ..../................Cu privire la Cererea de solicitare avans nr ................ din cadrul Contractului numărul ......... privind punerea în aplicare a programului de promovare produse agricole .....(denumire program)........., încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi .....(operatorul economic)......, str. ................... nr. ......, localitatea ..........., judeţul ............, nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............... la ................ /oficiul registrului comerţului cu nr. ............. /CUI ......................., este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în RON.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, ..........................., str. ........................... nr. ........., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ................... la ................... /oficiul registrului comerţului cu nr. ............../CUI .............., noi, Banca ................., Sucursala ................, str. .................... nr. ......, nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................., CUI ...................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ......................... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezenţei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că ....................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ................................ .Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3ela normele metodologiceSGB bună execuţie restructurare/reconversieCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Planul individual nr. .......... din ............. pentru restructurare/reconversie campania ............. depusă la APIA/CJ judeţul .................... de către domnul ....(numele şi prenumele)......../Societatea Comercială .............., str. .......... nr. ......, localitatea ............., judeţul .............., nr. de înregistrare la registrul comerţului ................ CNP/CUI ..........., şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să constituie o garanţie bancară de bună execuţie reprezentând 500 euro/ha, la cursul BCE din data de ......... în valoare de ........ lei/euro. Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul ....(numele şi prenumele)....../Societatea Comercială ........... ............, str. ............ nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CNP/CUI ..................., noi, Banca ............, Sucursala ............, str. ................, nr. ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................., CUI ......................, ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ..................... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezenţei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că domnul .......(numele şi prenumele)...../ Societatea Comercială .................................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Planul individual nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ................................................................. .De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3fla normele metodologiceSGB avans restructurare/reconversieCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. .............. din ............ pentru restructurare/reconversie/campania 200 ......./200 ........ depusă la APIA/CJ judeţul ................ de către domnul .....(numele şi prenumele)....../ Societatea Comercială ............., str. .............. nr. ......, localitatea ..........., judeţul .........., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................CNP/CUI ....................., şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 120% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul ....(numele şi prenumele)..../ Societatea Comercială ............., str. ........... nr. .........., nr. de înregistrare la registrul comerţului ............, CNP/CUI .........., noi, Banca ............... Sucursala .............., str. ............ nr. .........., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..............., CUI ............., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ............. (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că domnul ......(numele şi prenumele)......./Societatea Comercială ......................................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ......, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ......................................... .De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3gla normele metodologiceSGB avans organizaţii de producătoriCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de plată avans nr. .................. din ........... depusă la APIA/CJ judeţul ................. de către domnul .....(numele şi prenumele)......./Societatea Comercială ..................., str. ............. nr. ......, localitatea ............., judeţul ..............., nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................, CNP/CUI ...................., pentru sprijin financiar corespunzător cheltuielilor care rezultă din programul operaţional, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul .....(numele şi prenumele)...../ Societatea Comercială ..........., str. ........... nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului .........., CNP/CUI ............., noi, Banca ................., Sucursala ................., str. ................, nr. ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ................., CUI ............., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ........... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră că domnul ....(numele şi prenumele).... /Societatea Comercială .................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanţie este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăţi.În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de plată nr. ..............., depusă de ..............., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................................... .De asemenea, în cazul în care Banca şi Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera banca de obligaţiile asumate.Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ştampila băncii  +  Anexa 3hla normele metodologiceModel pentru garanţia emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIEpentru licenţe de import/exportCu privire la licenţele de import/export ce vor fi eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru importul/exportul cantităţii de:....(Se completează cantitatea maximă.)....... kg /rata garanţie ............ euro/100 kg .........(categoria produsului pentru care se eliberează licenţa).........., conform Regulamentului (CE) nr. ................................, număr contingent ............... (grupul .................);în favoarea S.C. ............................... S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. ..........................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/..................., CUI .................................., .......(operatorul economic)......., şi în conformitate cu dispoziţiile reglementărilor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie de bună execuţie.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ...(denumire societate de asigurare)......, în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/..................., CUI ...................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ....(valoare în cifre lei)..... lei, ....(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul .................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform licenţelor de import/export aferente importului/exportului cantităţii de ................................ kg/rata garanţie ................................ euro/100 kg, .....(categoria produsului pentru care se eliberează licenţa)......., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ........................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de .................................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din licenţa de import/export, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar, prezenta garanţie de bună execuţie îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de bună execuţie revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. .................................. din data de ........................... . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 3ila normele metodologiceModel pentru garanţia pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIEpentru avans promovare vinuriCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ............. din cadrul Contractului nr. .................. privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor .........(denumirea programului)........., încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi .................., cu sediul în ...(localitatea)......, str. ...................... nr. ..............., judeţul .................., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la ...................., cu nr. .............../oficiul registrului comerţului cu nr. ..................., CUI ......................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene (CE) nr. ................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în lei.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ....(denumire societate de asigurare) ....., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/..., CUI ..., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)... lei, ....(în litere lei)... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ...................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de ................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar, prezenta garanţie de avans îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de avans revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. ............................ din data de ................ . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare).........................................  +  Anexa 3jla normele metodologiceModel pentru garanţia de bună execuţie promovare produse agricole emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIEpentru promovare produse agricoleCu privire la buna executare a contractului de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole .........(denumire program)................ ce urmează a fi încheiat între: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi .........(operatorul economic).............. , str. ....................................... nr. ......, localitatea ..................................., judeţul ......................, nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................ la ......................../oficiul registrului comerţului cu nr. ..................................................., CUI .........................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene de profil, solicitantul/operatorul economic este obligat să constituie o garanţie de bună execuţie.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)........, în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţul J40/...................., CUI ............................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: .......(valoare în cifre lei)....... lei, ......(în litere lei)...... lei, echivalentul sumei de ........................... euro, calculate la cursul BCE din data de ......................, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ............... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de ................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar, prezenta garanţie de bună execuţie îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de bună execuţie revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. .................... din data de ......... . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 3kla normele metodologiceModel pentru garanţia pentru avans promovare produse agricole emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIEpentru avans promovare produse agricoleCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ......... din cadrul Contractului nr. ............ privind punerea în aplicare a programului de promovare produse agricole ......(denumirea programului)........ încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, şi .................................., cu sediul în ....(localitatea)..... str. ................................. nr. ......, judeţul ..........................., nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la ..........................................................., cu nr. .............../oficiul registrului comerţului cu nr. ................... CUI ................................., şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene (CE) nr. ................. operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în lei.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, .......(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/..............., CUI ............., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ......(valoare în cifre lei)....... lei, ......(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de .................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar, prezenta garanţie de avans îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de avans revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. .................... din data de ......... . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 3lla normele metodologiceModel pentru garanţia de bună execuţie restructurare/reconversie emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIEpentru restructurare/reconversieCu privire la Planul individual nr. .......... din ....... pentru restructurare/reconversie campania ............, depus la APIA/CJ judeţul ............ de către domnul ....(numele şi prenumele)..... /Societatea Comercială ................., str. ................ nr. ......, localitatea ............., judeţul .............., nr. de înregistrare la registrul comerţului .............., CNP/CUI ............., şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările şi completările ulterioare solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să constituie o garanţie bancară de bună execuţie reprezentând 500 euro/ha, la cursul BCE din data de ........., în valoare de ........ lei/euro.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)...., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/..., CUI ..., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)..... lei, .....(în litere lei).... lei, echivalentul sumei de ............................ euro, calculate la cursul BCE din data ..............., respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ................ nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., data la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de .................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Planul individual nr. .........., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de bună execuţie îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de bună execuţie revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. ....................... din data de ............ . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 3mla normele metodologiceModel pentru garanţia pentru avans restructurare/reconversie emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIE PENTRU AVANSrestructurare/reconversieCu privire la Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ......... din data ...... pentru restructurare/reconversie/campania 200 ......./200 ......., depusă la APIA/CJ judeţul ............... de către domnul .....(numele şi prenumele)........ /Societatea Comercială ................ str. ................ nr. ......, localitatea ..........., judeţul .............., nr. de înregistrare la registrul comerţului ...................., CNP/CUI ...................., şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008 cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 120% din suma solicitată ca avans.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, .....(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/.............., CUI ........................, ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)... lei, ....(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ......................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., data la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de .................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din cererea de ajutor cu solicitare în avans, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de avans îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de avans revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. ....................... din data de ......... . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 3nla normele metodologiceModel pentru garanţia pentru avans organizaţii producători emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr .................Către: Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMunicipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANŢIE PENTRU AVANSorganizaţii producătoriCu privire la Cererea de plată avans nr. ............ din .............., depusă la APIA/CJ judeţul ............ de către domnul ....(numele şi prenumele)...../Societatea Comercială ........................., str. .............. nr. ......, localitatea .............., judeţul ............., nr. de înregistrare la registrul comerţului .........................., CNP/CUI ..................., pentru sprijin financiar corespunzător cheltuielilor care rezultă din programul operaţional, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/................., CUI ....................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: .....(valoare în cifre lei)..... lei, ......(în litere lei)....... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite parţial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu îşi poate retrage garanţia pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanţiei) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăţi efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăţilor nu poate depăşi valoarea de .................. .În situaţiile în care Asiguratul şi Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din cererea de plată în avans, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obţine acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de avans îşi pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul şi Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/poliţa de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoţit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilităţii sale, va elibera Asigurătorul de obligaţiile asumate.Competenţa să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de avans revine instanţelor judecătoreşti din municipiul Bucureşti.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliţei de asigurare nr. .................... din data de ...... . O copie certificată a poliţei de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a concordanţei datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicaţiei 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris şi în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română şi este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa 4la normele metodologiceAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăNr. ......./.............Previziuni trimestriale de necesar de fonduri dinFondul european de garantare agricolă (FEGA)/Fonduleuropean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)pentru perioada de la ............ la .............. ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ │ - lei - │ ├───────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┼──────────┤ │Schemă/Măsură │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │ ..... │ Luna 12 │ │ ├────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Schema/Măsura 1│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Schema/Măsura 2│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Schema/Măsura 3│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Schema/Măsura 4│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │............. │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Schema/Măsura n│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤ │TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │ └───────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘Întocmit .................Data .....................Control financiar preventiv propriu,....................................Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,..........................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 5la normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr. ........./..............Previziunea fluxului de numerarprivind plăţile pe trimestrul ...... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │- lei -│ ├───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┴───────┤ │ Măsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. ...│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬───┼───────┬───────┤ │ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS│ CE │ BS │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 1 "Acţiuni pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transferul de cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acţiuni de informare" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 2 "Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consiliere, servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gestionare a fermei şi servicii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de înlocuire în cadrul fermei" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 4 "Investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fizice" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi a întreprinderilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 7 "Servicii de bază şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reînnoirea satelor în zonele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rurale" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 8 "Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea zonelor împădurite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi în îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │viabilităţii pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 9 "Înfiinţarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupuri şi organizaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │producători în agricultură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │silvicultură" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 11 "Agricultură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologică" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 13 "Plăţi pentru zone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care se confruntă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constrângeri naturale sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte constrângeri specifice" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 14 "Bunăstarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 15 "Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │silvomediu, servicii climatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi conservarea pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 16 "Cooperare" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 17 "Gestionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 19 "Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea locală LEADER" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │Măsura 20 "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru statele membre" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼───────┤ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴───────┴───────┘    Întocmit la data de: ...............    Vizat    Director general,    ......................    (semnătura)  +  Anexa 6la normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr. ........../.................Previziunea fluxului de numerarprivind plăţile pe trimestrul ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ │- euro -│ ├───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┴────────┤ │ Măsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. ...│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬───┼──────┬────────┤ │ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS│ CE │ BS │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 1 "Acţiuni pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transferul de cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acţiuni de informare" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 2 "Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consiliere, servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gestionare a fermei şi servicii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de înlocuire în cadrul fermei" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 4 "Investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fizice" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi a întreprinderilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 7 "Servicii de bază şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reînnoirea satelor în zonele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rurale" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 8 "Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea zonelor împădurite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi în îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │viabilităţii pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 9 "Înfiinţarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupuri şi organizaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │producători în agricultură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │silvicultură" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 11 "Agricultură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologică" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 13 "Plăţi pentru zone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care se confruntă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constrângeri naturale sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte constrângeri specifice" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 14 "Bunăstarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 15 "Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │silvomediu, servicii climatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi conservarea pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 16 "Cooperare" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 17 "Gestionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 19 "Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea locală LEADER" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │Măsura 20 "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru statele membre" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──────┼────────┤ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴──────┴────────┘    Întocmit la data de:    Vizat    Director general,    ..................    (semnătura)  +  Anexa 7la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAMNr. ..................Previziune privind plăţile de efectuatcătre beneficiarii Programului operaţionalpentru pescuit şi afaceri maritime (POPAM)în luna..............*Font 9* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ │- lei - │ ├────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────┼────────┤ │Nr. │ Priorităţi/Măsuri │Alocări │ Valoare │ Sume │ Plăţi │ │crt.│ │bugetare│contractată│achitate │estimate│ │ │ │în anul │ pe anul │cumulat │ pe luna│ │ │ │........│ ........ │ de la │ .......│ │ │ │ │ │începutul│ │ │ │ │ │ │ anului │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 1.│Măsura: I.1 Inovare, │ │ │ │ │ │ │articolul 26 şi articolul 44 alineatul (3) │ │ │ │ │ │ │- RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 2.│Măsura: I.15 Limitarea impactului │ │ │ │ │ │ │pescuitului asupra mediului marin şi │ │ │ │ │ │ │adaptarea pescuitului la protecţia │ │ │ │ │ │ │speciilor, articolul 38 şi articolul 44 │ │ │ │ │ │ │alineatul (1) litera (c) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 3.│Măsura: I.17 Protejarea şi refacerea │ │ │ │ │ │ │biodiversităţii marine - colectarea │ │ │ │ │ │ │deşeurilor, articolul 40 alineatul (1) │ │ │ │ │ │ │litera (a) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 4.│Măsura: I.23 Porturi de pescuit, locuri de │ │ │ │ │ │ │debarcare, centre de licitaţii şi │ │ │ │ │ │ │adăposturi - investiţii de îmbunătăţire a │ │ │ │ │ │ │infrastructurii porturilor de pescuit şi a │ │ │ │ │ │ │centrelor de licitaţii sau a locurilor de │ │ │ │ │ │ │debarcare şi a adăposturilor, investiţii │ │ │ │ │ │ │pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor,│ │ │ │ │ │ │articolul 43 alineatele (1) şi (3) şi │ │ │ │ │ │ │articolul 44 alineatul (1) litera (f) - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 5.│Măsura: I.22 Valoare adăugată, calitatea │ │ │ │ │ │ │produselor şi utilizarea capturilor │ │ │ │ │ │ │nedorite, articolul 42 şi articolul 44 │ │ │ │ │ │ │alineatul (1) litera (e) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 6.│Măsura: I.6 Diversificare şi noi forme de │ │ │ │ │ │ │venituri, articolul 30 şi articolul 44 │ │ │ │ │ │ │alineatul (4) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 7.│Măsura: I.2 Servicii de consiliere, │ │ │ │ │ │ │articolul 27 şi articolul 44 alineatul (3) │ │ │ │ │ │ │- RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 8.│Măsura: I.20 Eficienţa energetică şi │ │ │ │ │ │ │atenuarea schimbărilor climatice - │ │ │ │ │ │ │Înlocuirea sau modernizarea motoarelor │ │ │ │ │ │ │(pescuit marin), articolul 41 alineatul (2)│ │ │ │ │ │ │- RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 9.│Măsura: I.20 Eficienţa energetică şi │ │ │ │ │ │ │atenuarea schimbărilor climatice - │ │ │ │ │ │ │Înlocuirea sau modernizarea motoarelor │ │ │ │ │ │ │(pescuit ape int.), articolul 44 alineatul │ │ │ │ │ │ │(1) litera (d) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 10.│Total Prioritate 1 - Promovarea pescuitului│ │ │ │ │ │ │sustenabil din punctul de vedere al │ │ │ │ │ │ │mediului, eficient din punctul de vedere al│ │ │ │ │ │ │utilizării resurselor, inovator, competitiv│ │ │ │ │ │ │şi bazat pe cunoaştere - (1-9) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 11.│Măsura: II.1 Inovare, articolul 47 - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 12.│Măsura: II.5 Servicii de gestionare, de │ │ │ │ │ │ │înlocuire şi de consiliere pentru fermele │ │ │ │ │ │ │de acvacultură, articolul 49 - RUE 508/2014│ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 13.│Măsura: II.2 Investiţii productive în │ │ │ │ │ │ │acvacultură, articolul 48 alineatul (1) │ │ │ │ │ │ │literele (a)-(d) şi (f)-(h) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 14.│Măsura: II.12 Măsuri privind sănătatea şi │ │ │ │ │ │ │bunăstarea animalelor, articolul 56 - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 15.│Măsura: II.13 Asigurarea stocurilor din │ │ │ │ │ │ │acvacultură, articolul 57 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 16.│Măsura: II.4 Investiţii productive în │ │ │ │ │ │ │acvacultură - creşterea eficienţei │ │ │ │ │ │ │energetice, energie regenerabilă, articolul│ │ │ │ │ │ │48 alineatul (1) litera (k) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 17.│Măsura: II.3 Investiţii productive în │ │ │ │ │ │ │acvacultură - eficienţa utilizării │ │ │ │ │ │ │resurselor, reducerea utilizării apei şi a │ │ │ │ │ │ │substanţelor chimice, recirculare sisteme │ │ │ │ │ │ │de minimizare a utilizării apei, articolul │ │ │ │ │ │ │48 alineatul (1) litera (j) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 18.│Măsura: II.7 Creşterea potenţialului │ │ │ │ │ │ │siturilor de acvacultură, articolul 51 - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 19.│Măsura: II.9 Conversia la sistemele de │ │ │ │ │ │ │management de mediu şi audit şi la │ │ │ │ │ │ │acvacultura ecologică, articolul 53 - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 20.│Măsura: II.10 Acvacultura care furnizează │ │ │ │ │ │ │servicii de mediu, articolul 54 - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 21.│Total Prioritate 2 - Stimularea │ │ │ │ │ │ │acvaculturii sustenabile din punctul de │ │ │ │ │ │ │vedere al mediului, eficiente din punctul │ │ │ │ │ │ │de vedere al utilizării resurselor, │ │ │ │ │ │ │inovatoare, competitive şi bazate pe │ │ │ │ │ │ │cunoaştere - (11-20) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 22.│Măsura: VI.2 articolul 77 Colectarea │ │ │ │ │ │ │datelor - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 23.│Măsura: VI.1 Control şi executare [fără │ │ │ │ │ │ │litera (e)], articolul 76 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 24.│Măsura: VI.1 Control şi executare lit. e │ │ │ │ │ │ │(nave, de aeronave şi de elicoptere), │ │ │ │ │ │ │articolul 76 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 25.│Total Prioritate 3 - Stimularea punerii în │ │ │ │ │ │ │aplicare a PCP │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 26.│Măsura: III.1 Sprijinul pregătitor, │ │ │ │ │ │ │articolul 62 alineatul (1) litera (a) - │ │ │ │ │ │ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 27.│Măsura: III.2 şi III.3 Punerea în aplicare │ │ │ │ │ │ │a strategiilor de dezvoltare locală, │ │ │ │ │ │ │articolul 63 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 28.│Măsura: III.4 Activităţile de cooperare, │ │ │ │ │ │ │articolul 64 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 29.│Total Prioritate 4 - Creşterea gradului de │ │ │ │ │ │ │ocupare a forţei de muncă şi sporirea │ │ │ │ │ │ │coeziunii teritoriale │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 30.│Măsura: IV. 1 Planurile de producţie şi de │ │ │ │ │ │ │comercializare, articolul 66 - RUE 508/2014│ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 31.│Măsura: IV.3 Măsuri de marketing, articolul│ │ │ │ │ │ │68 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 32.│Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor │ │ │ │ │ │ │pescăreşti şi de acvacultură, articolul 69 │ │ │ │ │ │ │- RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 33.│Măsura: IV.4 Depozitarea - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 34.│Total Prioritate 5 - Stimularea │ │ │ │ │ │ │comercializării şi prelucrării - (22-33) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 35.│Măsura: VIII.1 Supravegherea maritimă │ │ │ │ │ │ │integrată (SMI), articolul 80 alineatul (1)│ │ │ │ │ │ │litera (a) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 36.│Total Prioritate 6 - Stimularea punerii în │ │ │ │ │ │ │aplicare a politicii maritime integrate - │ │ │ │ │ │ │(35) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 37.│Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 38.│TOTAL: │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┘    Întocmit la data de: ................    Vizat    Directorul general al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management    pentru POPAM,    ...................................    (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 8la normele metodologiceAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăNr. .........../..........Solicitare fonduri nr. .........../dataCătreMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleVă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sprijin financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricolă (FEGA), în sumă totală de ........... lei.Suma totală se compune din:*Font 9* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │- lei -│ ├────┬─────────┬────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┼───────┤ │Nr. │Denumirea│Finanţare CE│ Sume alocate │Cofinanţare│Cheltuieli,│ Debite │Suma │ │crt.│schemei/ │ FEGA │ pe perioada de │ FEGA │ altele │ FEADR │totală │ │ │măsurii │ │indisponibilitate│ │decât cele │compensate│ │ │ │ │ │ a fondurilor │ │eligibile │din FEGA │ │ │ │ │ │ externe │ │ FEGA │ şi BN │ │ ├────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │... │ .... │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ n.│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────┘Vă rugăm să ne aprobaţi alimentarea contului cu sumele mai sus menţionate.Control financiar preventiv propriu,........................................Control financiar preventiv delegat,........................................Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,........................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 9ala normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr. ......../..............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelorÎn vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare/angajamentele încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Subsemnatul, ....(numele şi prenumele)...., director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:*Font 9* ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │ Măsura/Submăsura │ Lei │ Euro │ │ ├───────────────────┼───────────────────┤ │ │Contribuţie publică│Contribuţie publică│ │ ├─────┬─────┬───────┼───────┬─────┬─────┤ │ │Total│ CE │ BS │ Total │ CE │ BS │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de │ │ │ │ │ │ │ │cunoştinţe şi acţiuni de informare" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de │ │ │ │ │ │ │ │gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în │ │ │ │ │ │ │ │cadrul fermei" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 4 "Investiţii în active fizice" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │întreprinderilor" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 7 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor│ │ │ │ │ │ │ │în zonele rurale" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor │ │ │ │ │ │ │ │împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii │ │ │ │ │ │ │ │pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 9 "Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii │ │ │ │ │ │ │ │de producători în agricultură şi silvicultură" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 11 "Agricultură ecologică" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă │ │ │ │ │ │ │ │cu constrângeri naturale sau cu alte │ │ │ │ │ │ │ │constrângeri specifice" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 14 "Bunăstarea animalelor" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii │ │ │ │ │ │ │ │climatice şi conservarea pădurilor" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 16 "Cooperare" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 17 "Gestionarea riscurilor" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală │ │ │ │ │ │ │ │LEADER" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │Măsura 20 "Asistenţă tehnică pentru statele │ │ │ │ │ │ │ │membre" │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┤ │TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────┴─────┘Control financiar preventiv propriu,....................................Director, Direcţia coordonare programe,.......................................Director general,.....................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 9bla normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr. .......... / .................Solicitare de fonduri pentru finanţareade la bugetul de stat a proiectelor finanţatedin Fondul european agricol pentru dezvoltarerurală (FEADR), pentru trimestrul .../...........În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Cheltuielile eligibile previzionate la plată în trimestrul ..../......, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat, sunt: ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Măsura │ Lei │ │ ├──────────────────────┤ │ │Cheltuielile eligibile│ │ │ reprezentând │ │ │ finanţarea de la │ │ │ bugetul de stat │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi │ │ │acţiuni de informare" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de │ │ │gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în │ │ │cadrul fermei" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 4 "Investiţii în active fizice" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor şi a întreprinderilor"│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 7 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în │ │ │zonele rurale" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor │ │ │împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii │ │ │pădurilor" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 9 "Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de │ │ │producători în agricultură şi silvicultură" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 11 "Agricultură ecologică" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu │ │ │constrângeri naturale sau cu alte constrângeri │ │ │specifice" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 14 "Bunăstarea animalelor" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice│ │ │şi conservarea pădurilor" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 16 "Cooperare" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 17 "Gestionarea riscurilor" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Măsura 20 "Asistenţă tehnică pentru statele membre" │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │TOTAL GENERAL: │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘Control financiar preventiv propriu,....................................Director, Direcţia coordonare programe,........................................Director general,........................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 10la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAMNr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelorÎn vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plătite şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, vă rugăm să dispuneţi alimentarea conturilor de disponibil cu următoarele sume:- suma de ............................... lei, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană;- suma de ............................... lei, reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat;- suma de ............................... lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;- suma de ................................. lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │ Lei ││ Axa/Măsura ├─────────────────────┤│ │ Contribuţie publică ││ ├───────┬──────┬──────┤│ │ Total │ CE │ BS │├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│TOTAL GENERAL: │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘         Avizat Întocmit   Şef al Serviciului Expert al Serviciului declaraţii cheltuieli, declaraţii cheltuieli, ...................... ......................       Directorul general al Direcţiei generale pescuit -            Autoritatea de management pentru POPAM,            ......................................                    (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 11ala normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr. ........./.............Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acopeririiplăţii TVA aferente proiectelor finanţate dinFondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare/angajamentele încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, pentru proiectele finanţate din FEADR.Subsemnatul, .........(numele şi prenumele)........, director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor şi TVA aferentă acestor cheltuieli este:┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ │Contribuţie publică - Lei││ Măsura ├───────────┬─────────────┤│ │ Cheltuieli│ TVA aferent ││ │ eligibile │ chelt. elig.│├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe │ │ ││şi acţiuni de informare" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de │ │ ││gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în │ │ ││cadrul fermei" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 4 "Investiţii în active fizice" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor şi a │ │ ││întreprinderilor" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 7 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în│ │ ││zonele rurale" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor │ │ ││împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii │ │ ││pădurilor" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 9 "Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de │ │ ││producători în agricultură şi silvicultură" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 11 "Agricultură ecologică" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu │ │ ││constrângeri naturale sau cu alte constrângeri │ │ ││specifice" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 14 "Bunăstarea animalelor" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii │ │ ││climatice şi conservarea pădurilor" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 16 "Cooperare" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 17 "Gestionarea riscurilor" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală │ │ ││LEADER" │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Măsura 20 "Asistenţă tehnică pentru statele membre"│ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│TOTAL GENERAL: │ │ │└───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘  Control financiar preventiv propriu,  ....................................  Director, Direcţia coordonare programe,  ....................................  Director general,  ....................................       (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 11bla normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleNr: ....../...............Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acopeririiplăţii TVA aferente proiectelor finanţate din Fonduleuropean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)pentru trimestrul ...../..........În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantări, pentru proiectele finanţate din FEADR.TVA aferentă cheltuielilor eligibile previzionate la plata în trimestrul ..../......, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat, este:┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ │ Lei ││ Axa/Măsura ├───────────────────────┤│ │ TVA aferentă ││ │cheltuielilor eligibile│├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi │ ││acţiuni de informare" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de │ ││gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în │ ││cadrul fermei" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 4 "Investiţii în active fizice" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor şi a întreprinderilor"│ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 7 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în │ ││zonele rurale" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor │ ││împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii │ ││pădurilor" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 9 "Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de │ ││producători în agricultură şi silvicultură" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 11 "Agricultură ecologică" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu │ ││constrângeri naturale sau cu alte constrângeri │ ││specifice" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 14 "Bunăstarea animalelor" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice│ ││şi conservarea pădurilor" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 16 "Cooperare" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 17 "Gestionarea riscurilor" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Măsura 20 "Asistenţă tehnică pentru statele membre" │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│TOTAL GENERAL: │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘  Control financiar preventiv propriu,  ....................................  Director, Direcţia coordonare programe,  ....................................  Director general,  ....................................       (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 12la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ........./..................Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordareasprijinului financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decâtcele eligibile aferente Fondului european de garantareagricolă (FEGA)În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare/angajamentele încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA, în sumă totală de .................. lei.Suma totală se compune din:*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │- Lei -│├────┬─────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────┼───────┤│Nr. │Denumirea│Sume alocate pe perioada│Cofinanţare│ Cheltuieli, │ Debite FEADR │ Suma ││crt.│schemei/ │ de indisponibilitate a │ FEGA │altele decât cele│compensate din│totală ││ │măsurii │ fondurilor externe │ │ eligibile FEGA │ FEGA şi BN │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│... │ ... │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ n. │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┘    Întocmit    Avizat    Director general,    .........................    (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 13la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor dinFondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)(sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilorexterne/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele/deciziile de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEADR, în sumă totală de .................. lei.*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ │ Lei │ Euro ││ Măsura ├─────────────────────┼─────────────────────┤│ │ Contribuţie publică │ Contribuţie publică ││ ├───────┬──────┬──────┼───────┬──────┬──────┤│ │ Total │ CE │ BS │ Total │ CE │ BS │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ ││acţiuni de informare" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a│ │ │ │ │ │ ││fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 4 "Investiţii în active fizice" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor şi a întreprinderilor" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 7 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele│ │ │ │ │ │ ││rurale" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 8 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi │ │ │ │ │ │ ││în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 9 "Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de │ │ │ │ │ │ ││producători în agricultură şi silvicultură" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 10 "Agromediu şi climă" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 11 "Agricultură ecologică" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu │ │ │ │ │ │ ││constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 14 "Bunăstarea animalelor" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi │ │ │ │ │ │ ││conservarea pădurilor" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 16 "Cooperare" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 17 "Gestionarea riscurilor" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Măsura 20 "Asistenţă tehnică pentru statele membre" │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    Întocmit    Avizat    Director general,    .........................    (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 14la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor din Fonduleuropean pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) (sume alocatepe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime (POPAM) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEPAM în sumă totală de .................. lei.*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬──────┐│ Prioritate/Măsura │ Sume alocate │Cofinanţare│Cheltuieli, │ Suma ││ │ pe perioada de │ (lei) │altele decât│totală││ │indisponibilitate│ │ cele │ (lei)││ │ a fondurilor │ │ eligibile │ ││ │ externe │ │ (lei) │ ││ │ (lei) │ │ │ │├────┬───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│Nr. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││crt.│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│1. │Măsura: I.1 Inovare │ │ │ │ ││ │articolul 26 şi articolul 44 alineatul (3) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│2. │Măsura: I.15 Limitarea impactului pescuitului │ │ │ │ ││ │asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului │ │ │ │ ││ │la protecţia speciilor, articolul 38 şi │ │ │ │ ││ │articolul 44 alineatul (1) litera (c) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│3. │Măsura: I.17 Protejarea şi refacerea │ │ │ │ ││ │biodiversităţii marine - colectarea deşeurilor,│ │ │ │ ││ │articolul 40 alineatul (1) litera (a) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│4. │Măsura: I.23 Porturi de pescuit, locuri de │ │ │ │ ││ │debarcare, centre de licitaţii şi adăposturi - │ │ │ │ ││ │investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii │ │ │ │ ││ │porturilor de pescuit şi a centrelor de │ │ │ │ ││ │licitaţii sau a locurilor de debarcare şi a │ │ │ │ ││ │adăposturilor, investiţii pentru îmbunătăţirea │ │ │ │ ││ │siguranţei pescarilor, articolul 43 alineatele │ │ │ │ ││ │(1) şi (3) şi articolul 44 alineatul (1) litera│ │ │ │ ││ │(f) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│5. │Măsura: I.22 Valoare adăugată, calitatea │ │ │ │ ││ │produselor şi utilizarea capturilor nedorite, │ │ │ │ ││ │articolul 42 şi articolul 44 alineatul (1) │ │ │ │ ││ │litera (e) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│6. │Măsura: I.6 Diversificare şi noi forme de │ │ │ │ ││ │venituri, articolul 30 şi articolul 44 │ │ │ │ ││ │alineatul (4) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│7. │Măsura: I.2 Servicii de consiliere, │ │ │ │ ││ │articolul 27 şi articolul 44 alineatul (3) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│8. │Măsura: I.20 Eficienţa energetică şi atenuarea │ │ │ │ ││ │schimbărilor climatice - Înlocuirea sau │ │ │ │ ││ │modernizarea motoarelor (pescuit marin), │ │ │ │ ││ │articolul 41 alineatul (2) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│9. │Măsura: I.20 Eficienţa energetică şi atenuarea │ │ │ │ ││ │schimbărilor climatice - Înlocuirea sau │ │ │ │ ││ │modernizarea motoarelor (pescuit ape int.), │ │ │ │ ││ │articolul 44 alineatul (1) litera (d) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│10. │Total Prioritate 1 - Promovarea pescuitului │ │ │ │ ││ │sustenabil din punctul de vedere al mediului, │ │ │ │ ││ │eficient din punctul de vedere al utilizării │ │ │ │ ││ │resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe │ │ │ │ ││ │cunoaştere - (1-9) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│11. │Măsura: II.1 Inovare, articolul 47 - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│12. │Măsura: II.5 Servicii de gestionare, de │ │ │ │ ││ │înlocuire şi de consiliere pentru fermele de │ │ │ │ ││ │acvacultură, articolul 49 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│13. │Măsura: II.2 Investiţii productive în │ │ │ │ ││ │acvacultură, articolul 48 alineatul (1) │ │ │ │ ││ │literele (a)-(d) şi (f)-(h) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│14. │Măsura: II.12 Măsuri privind sănătatea şi │ │ │ │ ││ │bunăstarea animalelor, articolul 56 - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│15. │Măsura: II.13 Asigurarea stocurilor din │ │ │ │ ││ │acvacultură, articolul 57 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│16. │Măsura: II.4 Investiţii productive în │ │ │ │ ││ │acvacultură - creşterea eficienţei energetice, │ │ │ │ ││ │energie regenerabilă, articolul 48 alineatul │ │ │ │ ││ │(1) litera (k) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│17. │Măsura: II.3 Investiţii productive în │ │ │ │ ││ │acvacultură - eficienţa utilizării resurselor, │ │ │ │ ││ │reducerea utilizării apei şi a substanţelor │ │ │ │ ││ │chimice, recirculare sisteme de minimizare a │ │ │ │ ││ │utilizării apei, articolul 48 alineatul (1) │ │ │ │ ││ │litera (j) - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│18. │Măsura: II.7 Creşterea potenţialului siturilor │ │ │ │ ││ │de acvacultură, articolul 51 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│19. │Măsura: II.9 Conversia la sistemele de │ │ │ │ ││ │management de mediu şi audit şi la acvacultura │ │ │ │ ││ │ecologică, articolul 53 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│20. │Măsura: II.10 Acvacultura care furnizează │ │ │ │ ││ │servicii de mediu, articolul 54 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│21. │Total Prioritate 2 - Stimularea acvaculturii │ │ │ │ ││ │sustenabile din punctul de vedere al mediului, │ │ │ │ ││ │eficiente din punctul de vedere al utilizării │ │ │ │ ││ │resurselor, inovatoare, competitive şi bazate │ │ │ │ ││ │pe cunoaştere - (11-20) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│22. │Măsura: VI.2 Articolul 77 Colectarea datelor - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│23. │Măsura: VI.1 Control şi executare [fără litera │ │ │ │ ││ │(e)], articolul 76 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│24. │Măsura: VI.1 Control şi executare lit. e (nave,│ │ │ │ ││ │de aeronave şi de elicoptere), articolul 76 - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│25. │Total Prioritate 3 - Stimularea punerii în │ │ │ │ ││ │aplicare a PCP │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│26. │Măsura: III. 1 Sprijinul pregătitor, │ │ │ │ ││ │articolul 62 alineatul (1) litera (a) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│27. │Măsura: III.2 şi III.3 Punerea în aplicare a │ │ │ │ ││ │strategiilor de dezvoltare locală, articolul 63│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│28. │Măsura: III.4 Activităţile de cooperare, │ │ │ │ ││ │articolul 64 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│29. │Total Prioritate 4 - Creşterea gradului de │ │ │ │ ││ │ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii│ │ │ │ ││ │teritoriale │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│30. │Măsura: IV. 1 Planurile de producţie şi de │ │ │ │ ││ │comercializare, articolul 66 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│31. │Măsura: IV.3 Măsuri de marketing, │ │ │ │ ││ │articolul 68 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│32. │Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescăreşti │ │ │ │ ││ │şi de acvacultură, articolul 69 - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│33. │Măsura: IV.4 Depozitarea - RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│34. │Total Prioritate 5 - Stimularea comercializării│ │ │ │ ││ │şi prelucrării - (22-33) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│35. │Măsura: VIII.1 Supravegherea maritimă integrată│ │ │ │ ││ │(SMI), articolul 80 alineatul (1) litera (a) - │ │ │ │ ││ │RUE 508/2014 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│36. │Total Prioritate 6 - Stimularea punerii în │ │ │ │ ││ │aplicare a Politicii Maritime Integrate - (35) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│37. │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│38. │TOTAL: │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴──────┘    Întocmit    Avizat    Directorul general al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,    .........................    (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 15la normele metodologiceFormular pentru decontarea TVA-ului în conformitate cuprevederile legislaţiei în vigoare în cazul beneficiarilor publiciNOTIFICAREA BENEFICIARULUIcu privire la confirmarea plăţii în vederea prezentăriidocumentelor care să ateste plata TVA-ului către furnizoriNr. ....../data .................Către:Numele beneficiarului: ...........................Adresa beneficiarului: ...........................Cod dosar cerere de plată: .......................Ca urmare a încheierii verificărilor aferente Dosarului cererii de plată nr. .... - TVA vă informăm următoarele:- suma admisă la plată este de ......................................... lei,- suma respinsă la plată este de ....................................... lei, fiind compusă din:(Se vor menţiona motivele respingerii la plată a cheltuielilor neeligibile, precum şi valorile respinse.)...........................................................................................................................................................................................................................De asemenea vă menţionăm că pentru facturile din tabelul de mai jos trebuie prezentate documente care să justifice plata TVA-ului către furnizori, astfel:*Font 7*┌────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ Factura │Valoarea din │Valoarea din │Valoarea din │Valoarea TVA de│ Valoarea TVA ││Nr. │Tipuri │ │ factura │ factura │ factura │plătit de către│ neeligibil de ││crt.│ de ├───────┬────┬────────┬────────────┬─────────────┤ solicitată │ admisă la │ respinsă la │beneficiar din │ plătit de ││ │cheltu-│Numărul│Data│Obiectul│ Furnizorul │ Valoarea │ la plată │ plată │ plată │fonduri virate │ către ││ │ieli*) │ │ │ ├────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬───┤de AFIR │beneficiar din ││ │ │ │ │ │Denumire│CUI│Fără taxe│TVA│Fără taxe│TVA│Fără taxe│TVA│Fără taxe│TVA│ │fonduri proprii││ │ │ │ │ │ │ │recupera-│ │recupera-│ │recupera-│ │recupera-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │bile │ │bile │ │bile │ │bile │ │ │ │├────┼───────┼───────┼────┼────────┼────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼───────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12│ 13 │ 14│ 15 │ 16 │├────┼───────┼───────┼────┼────────┼────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼───────────────┼───────────────┤├────┼───────┼───────┼────┼────────┼────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼───────────────┼───────────────┤└────┴───────┴───────┴────┴────────┴────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴───┴───────────────┴───────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

  ──────────
  Vă aducem la cunoştinţă că s-a efectuat plata în sumă de .......... lei, în data de ................, în contul .................................. deschis la Trezoreria ............................ .În consecinţă, vă informăm că trebuie să prezentaţi în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări, la sediul CRFIR ...... următoarele documente care să justifice plata taxei pe valoarea adăugată aferentă atât cheltuielilor declarate eligibile, cât şi cheltuielilor declarate neeligibile (pentru întreaga valoare a TVA-ului menţionată în factura conform coloanei 7):- declaraţia de cheltuieli;- copiile facturilor;- copiile extraselor de cont. Întocmit Verificat Expert Şef serviciu Numele şi prenumele ..................... Numele şi prenumele ............. Semnătura ................... Semnătura ................... Data ........................ Data ........................ Director general adjunct CRFIR Numele şi prenumele ..................... Semnătura ................... Data ........................ Am luat la cunoştinţă. Beneficiar (reprezentant legal) Numele şi prenumele ..................... Semnătura şi ştampila (pentru persoane juridice) .............................. Semnătura autorizată (pentru persoane fizice) .............................. Data ....................
   +  Anexa 16la normele metodologiceAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăBucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal ......................Nr. ........./data ...............DECLARAŢIEprivind cererile de plăţi compensatorii autorizate în luna .............Subsemnatul, ..............................., director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr. .............. din ................... pentru implementarea tehnică a măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), declar prin prezenta următoarele:1. Măsurile delegate care se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în PNDR 2014-2020 şi cu documentele-suport sunt şi vor fi implementate în conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din............, cu modificările şi completările ulterioare.2. APIA a verificat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentele CE şi în fişele tehnice ale măsurilor prevăzute în PNDR 2014-2020 şi în Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ............., iar rezultatele sunt prezentate Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) în anexele la prezenta declaraţie:- Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsura delegată ............, în luna ............;- Raportul privind contestaţiile depuse de beneficiari;- Raportul de stornare-compensare detaliat;- Situaţia centralizată a notelor de compensare a creanţelor bugetare, nr. .../data ......... .3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor măsurilor delegate în luna ................ sunt în valoare totală de ............ lei, respectiv .......... euro, din care:- pentru M ................. lei, respectiv ............ euro;- pentru M ................. lei, respectiv ............ euro;- pentru M ................. lei, respectiv ............ euro;- pentru M ................. lei, respectiv ............ euro,după cum sunt prezentate în Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsurile delegate.4. Sprijinul financiar oferit de România va rămâne în limitele stabilite prin PNDR 2014-2020.5. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rămâne disponibile în conformitate cu Acordul-cadru de delegare nr. ....... din .........., cu modificările şi completările ulterioare.6. Informaţiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.Având în vedere anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011, anexă care este completată şi ataşată la prezenta, AFIR va efectua decontarea plăţilor în lei în contul APIA, după cum urmează: (1) Sume autorizate conform Centralizatorului nr. ..../data....┌────────────────┬───────────────┐│ Fondul │ Lei │├────────────────┼───────────────┤│Buget naţional %│ │├────────────────┼───────────────┤│FEADR % │ │├────────────────┼───────────────┤│TOTAL │ │└────────────────┴───────────────┘ (2) Debite FEADR recuperate din FEADR prin compensare:┌────────────────┬───────────────┐│ Fondul │ Lei │├────────────────┼───────────────┤│Buget naţional %│ │├────────────────┼───────────────┤│FEADR % │ │├────────────────┼───────────────┤│TOTAL │ │└────────────────┴───────────────┘ (3) Rest de plată de virat în conturile APIA:┌────────────────┬───────────────┬───────────┐│ Fondul │ Lei │Contul APIA│├────────────────┼───────────────┼───────────┤│Buget naţional %│ │ │├────────────────┼───────────────┼───────────┤│FEADR % │ │ │├────────────────┼───────────────┼───────────┤│TOTAL │ │ - │└────────────────┴───────────────┴───────────┘AFIR va efectua decontarea plăţilor în lei în contul APIA, după cum urmează:┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Beneficiar│AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ│├──────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Banca │......................... │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Nr. cont │RO....................... │└──────────┴──────────────────────────────────────────────────┘Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ................................................, drept care semnez: .................................. (data şi semnătura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).Director general,..................................................(numele şi prenumele, data, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 17la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ....../................Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabileCătre: ......................./Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)Domnului director general ...........(numele şi prenumele).........Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru proiectele finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de .............., vă informăm că a fost aprobată suma totală de .................. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ............. lei, cofinanţare buget naţional ............. lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene ............... lei.Suma menţionată va fi transferată AFIR la data de ............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile AFIR deschise la Trezoreria Statului.Director general,......................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 18la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ......./................Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabileCătre: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)Domnului director general .......(numele şi prenumele)........Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru TVA aferent proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de .............., vă informăm că a fost aprobată suma totală de .............. lei.Suma menţionată va fi transferată AFIR la data de ............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile AFIR deschise la Trezoreria Statului.Director general,......................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 19la normele metodologiceAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)Nr. ........./...............Confirmarea restituirii finanţării publicenerambursabile reprezentând sume neutilizateCătre: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia economicăCa urmare a Solicitării fondurilor pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), transmise de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) cu nr. ......... din data de ............., vă informăm că a fost utilizată suma totală de ............. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ............ lei, cofinanţare buget de stat ............. lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe .............. lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile,.................... lei.Suma totală rămasă neutilizată este de ............... lei, cu următoarea componenţă: finanţare de la Comisia Europeană .......... lei, cofinanţare buget de stat ........... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ............ lei, cheltuieli neeligibile .................... lei.Suma totală rămasă neutilizată va fi transferată la data de ............. de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în conturile MADR din care s-au efectuat plăţile, deschise la Trezoreria Statului.Director general,........................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 20la normele metodologiceNOTIFICAREaferentă Cererii de plată a taxei pe valoarea adăugată nr. .....Beneficiar ....................Cod de identificare fiscală beneficiar ..........Tel. ....../fax ....../e-mail ...................Nr. contract de finanţare .......................Denumirea proiectului ...........................Cheltuieli reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate*Font 7*┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea cheltu- │ Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ielilor eligibile│ cheltuielilor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ solicitate în │ neeligibile ││ │ │ │ │ │ Factura │ │ │ baza facturilor │ ││Nr. │Categorii │ Categorii │Descrierea │Contract │ │ Denumirea │ Codul de │ acceptate la │ ││crt.│ de │ de │activităţii│ de │ │furnizorului│identificare│ plată*2) │ ││ │cheltuieli│cheltuieli │ │achiziţie├────────┬─────────────┤ │ fiscală al ├────────┬────────┼────────┬────────┤│ │eligibile │neeligibile│ │nr. .....│Numărul/│ Valoarea │ │furnizorului│Valoarea│ TVA │Valoarea│ TVA ││ │ *1) │ *1) │ │ │ data │ facturii │ │ │fără TVA│aferentă│fără TVA│aferentă││ │ │ │ │ │ ├────┬────────┤ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │fără│ TVA │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TVA │aferentă│ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ ... │ │ ... │ │ ... │... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ ... │ │ ... │ │ ... │... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘      ...................................                  [semnătura] [ştampila] Notă

  ──────────

  *1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

  *2) Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiari în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată.

  ──────────
   +  Anexa 21la normele metodologiceNOTIFICAREaferentă Cererii de plată nr. .....Beneficiar ....................Cod de identificare fiscală beneficiar ..........Tel. ....../fax ....../e-mail ...................Nr. contract de finanţare .......................Denumirea proiectului ...........................Cheltuieli reprezentând contravaloarea lucrărilorefectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate*Font 7*┌────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea cheltu- │Valoarea cheltu- │ Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ │ ielilor │ielilor de plătit│ cheltuielilor ││ │ │ │ │ │ │ │ solicitate la │ de către │neeligibile de ││ │ │ │ │ Factura │ │ │ plată*2) │ beneficiar din │plătit de către││Nr. │Categorii │Descrierea │Contract │ │ Denumirea │ Codul de │ │fondurile virate │beneficiar din ││crt.│ de │activităţii│ de │ │furnizorului│identificare│ │ din FEADR/FEPAM │fonduri proprii││ │cheltuieli│ │achiziţie├────────┬─────────────┤ │ fiscală al ├────────┬────────┼────────┬────────┼──────┬────────┤│ │ *1) │ │nr. .....│Numărul/│ Valoarea │ │furnizorului│Valoarea│ TVA │fără TVA│ TVA │ fără │ TVA ││ │ │ │ │ data │ facturii │ │ │fără TVA│aferentă│ │aferentă│ TVA │aferentă││ │ │ │ │ ├────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │fără│ TVA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │TVA │aferentă│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ .... │├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ .... │├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┘      ...................................                  [semnătura] [ştampila] Notă

  ──────────

  *1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

  *2) Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată.

  ──────────
   +  Anexa 22la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ........./..................Solicitare de fonduri necesare efectuării plăţilor, altele decâtcele eligibile aferente Fondului european de garantare agricolă(FEGA) pentru funcţionarea Reţelei de informaţii contabileagricole (RICA)În vederea efectuării plăţilor către furnizori din fonduri publice nerambursabile aferente FEGA în conformitate cu sumele autorizate la plată, reprezentând taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile, lucrările şi serviciile achiziţionate din fonduri externe nerambursabile FEGA, pentru funcţionarea RICA, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu suma de ................. lei.ÎntocmitAvizatDirector general,.........................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 23la normele metodologiceCERERE DE RESTITUIREa sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetuluide stat de către instituţiile responsabile cu gestionareaprogramelor comunitare finanţate din fonduri externe nerambursabilepostaderare nr. .................... din data de ..................Către ..........................................*1) Notă

  ──────────

  *1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.

  ──────────
  Prin prezenta cerere, ...................................*2), cu sediul în localitatea ..........................., str. ........................ nr. ..... judeţul/sectorul ................., având CIF ......................., în temeiul prevederilor ......................*3) solicităm restituirea sumei de ......................*4),virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ...................., codificat cu CIF ....................., cod IBAN ..........................., reprezentând ..............................., achitată cu OPT nr. ................. din data de ........................ Notă

  ──────────

  *2) Denumirea solicitantului (instituţia publică).

  *3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

  *4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.

  ──────────
  Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...................*5), CIF ......................, cod IBAN ............................., deschis la Trezoreria ....................... Notă

  ──────────

  *5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică.

  ──────────
  Numele şi prenumele conducătorului instituţiei publice,.................Semnătura.....................L.S.
   +  Anexa 24la normele metodologiceOrdonator de credite ...........Departament (care propune/implementează proiectul) ..............Bugetul din care este finanţat: ..........I - Credite de angajament (CA)II - Credite bugetare (CB)Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)/Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM)/programe de pescuitDenumirea proiectului ...........şi/sauNr._ data contractului/deciziei/ordinului de finanţare ............Program/instrument/facilitate ...........Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare FEADR/FEPAM /Programe de pescuit ................*Font 9*┌────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioada de implementare│CA/CB│ Bugetul proiectului*) (realizat/estimat) ││ │ ├───────┬────────────────────┬───────────────────────────┤│ │ │ Total │Cheltuieli eligibile│Alte cheltuieli decât cele ││ │ │ │ │ eligibile ││ │ │ ├────────────────────┼─────────────┬─────────────┤│ │ │ │ │ Total │ din care TVA││ │ │ ├───────────┬────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ │ │ FEN │buget │buget propriu│buget propriu││ │ │ │postaderare│propriu │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│ 0 │ │1=2+3+4│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│..... (anul 1) │ I │ │ │ │ │ ││(realizat/estimat) ├─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ II │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│..... (anul 2) │ I │ │ │ │ │ ││(realizat/estimat) ├─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ II │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│..... (anul 3) │ I │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ II │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│Total │ I │ │ │ │ │ ││ ├─────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ II │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴─────┴───────┴───────────┴────────┴─────────────┴─────────────┘ Descriere activităţi eligibile┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Departament /Direcţie (beneficiar)    ............................    Director general/Director/Preşedinte    Date de contact:    Fax/e-mail: ..............┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│AVIZAT**) │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Autoritate de management    ......................    Director general/Director, Notă

  ──────────

  *) Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai totalul bugetelor activităţilor proprii.

  **) Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 14, 34 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015.

  ──────────
  -----