HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 3 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Garanţiile se vor acorda, conform normelor proprii şi/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenţiei încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, în favoarea beneficiarilor privaţi ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, care prezintă un contract încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale cu finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi beneficiarilor pe care agenţia îi înscrie în prevederile cap. 19 «Dispoziţii tranzitorii» din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu au garanţii din schemele de garantare cu finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe baza creditelor (cash sau non-cash) aprobate de acestea, fără a solicita pentru valoarea garanţiilor acordate alte garanţii din partea împrumutaţilor."  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori a sumei încasate efectiv până la finele fiecărui an, din care se va deduce valoarea garanţiilor deja acordate; b) asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru garantarea avansului menţionat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale încheiate cu beneficiarii publici prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) prelungirea scrisorilor de garanţie acordate beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 care vor fi încadraţi în cap. 19.1 «Dispoziţii tranzitorii» din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020."2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."3. Anexele nr. 2-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 la prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 640.  +  Anexa 1NORMA 31/08/2016  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)SOLICITAREde acordare a scrisorii de garanţie1. Comuna/oraş/ADI/ODP/GAL/OUAI ........................., având următoarele date de identificare: ......................, CUI ................., ..........., cod CAEN ............, sediul în localitatea .................., str. ..................... nr. ......, judeţul ................, telefon ..................., fax ........................2. Reprezentanţii legali:┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Numele şi│ │ Actul de │ │ ││crt.│prenumele│Funcţia│numire sau de│BI/CI, seria│Codul numeric personal││ │ │ │împuternicire│ şi nr. │ │├────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤├────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤├────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤└────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────┘vă rugăm să aprobaţi acordarea unei garanţii în valoare de ........................... lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Contractul de finanţare nerambursabilă/Actul adiţional nr. .................................... din data de ..............................., încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiţii, sau, după caz, funcţionării GAL.: .................................................3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ...................................... .4. Valoarea scrisorii de garanţie este de ............................. lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului în sumă de ........................... lei.5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie (inclusiv luna acordării şi a expirării valabilităţii) este de ............. luni.6. Data-limită a valabilităţii scrisorii de garanţie este ........................ .7. Comisionul de garantare în sumă de ....................... lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).8. Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.9. Investiţia se încadrează în măsura acreditată prin PNDR.Valoarea totală a obiectivului de investiţie este ........(în cifre şi litere)...... lei.Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de: .......(în cifre şi litere)........ lei.10. Impozitele şi taxele locale sunt încasate prin (se completează numai în cazul beneficiarilor publici):- unităţi proprii;- alte unităţi.11. Beneficiarul declară că are deschise la băncile comerciale conturi bancare.Situaţia conturilor deschise la instituţiile de credit este următoarea:           ┌────────────────────┬────────────────────┐           │Instituţia de credit│ Nr. contului │           ├────────────────────┼────────────────────┤           ├────────────────────┼────────────────────┤           ├────────────────────┼────────────────────┤           └────────────────────┴────────────────────┘12. Beneficiarul declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei solicitări: a) a adoptat în condiţiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordului de garantare în favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici; b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanţare cu AFIR a fost cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum şi documentele de înfiinţare şi funcţionare conform legii, în cazul GAL/OUAI; c) în orice moment va menţine creanţele fondului de garantare cu rang de creanţă bugetară; d) nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit) împotriva sa, care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR; e) viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordului de garantare, au fost îndeplinite.13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis:13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului, după caz (în copie);13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanţie din partea fondului de garantare (în copie);13.3. contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR, inclusiv bugetul indicativ şi declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);13.4. avizul favorabil al AFIR asupra procedurii de achiziţie prioritar majoritară, în cazul investiţiilor (în copie);13.5. proiecţia bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, care să includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice;13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;13.7. certificat de atestare fiscală privind situaţia achitării obligaţiilor către bugetul consolidat al statului sau a plăţii obligaţiilor sociale, după caz;13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;13.9. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali sau copie de pe numirea conducătorului GAL/directorului OUAI, după caz;13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (în copie);13.11. contul în care s-a solicitat AFIR virarea avansului este deschis la trezorerie cu nr. ......................................;13.12. acordul de garantare, în două exemplare originale semnate de reprezentanţii legali ai beneficiarului, în calitate de cedent;13.13. în cazul GAL/OUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis în nume propriu de reprezentantul legal al asociaţiei/directorul organizaţiei sau federaţiei, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie.13.14. Declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentanţii legali ai GAL/OUAI, conform anexei nr. 7.Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanţie, subsemnatul/a ........................., în calitate de reprezentant legal al comunei/oraşului/GAL/OUAI ................................., numit în baza ................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare ................................ a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului. Comuna/oraş/ADI/GAL/OUAI ..............┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Data semnării ............│Primar/Reprezentant legal/Director ..............│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Data semnării ............│Responsabil economic │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)FONDUL ..................................................Către: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIRSCRISOARE DE GARANŢIEpentru restituirea avansului nr. ........./..........Referitor la: Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ................./.............În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu solicitarea comunei, municipiul (ADI,ODP) ......................., reprezentată de .................... în calitate de ................, Fondul ............................................ acordă o garanţie irevocabilă, în valoare de .................. lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului de....................lei, în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ...... din data de ......./Actul adiţional nr. ..... din data de ......., încheiat cu AFIR, necesar realizării investiţiei din fonduri FEADR.Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanţie, orice sumă până la concurenţa valorii care reprezintă maximum 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia în vigoare. Plata scrisorii de garanţie se va face de către Fond în termenul menţionat, fără nicio altă formalitate suplimentară faţă de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR.Cererea de executare a prezentei scrisori de garanţie din partea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale trebuie să fie adresată Fondului ....................................................................... care a emis prezenta scrisoare de garanţie şi trebuie să fie însoţită de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiar, documentele justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copia documentului elaborat de AFIR, prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă, şi/sau copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, întocmit în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta scrisoare de garanţie intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi, ......................., şi va produce efecte numai după ce comuna, municipiul (ADI, ODP) ...................................... a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanţie în contul deschis la Trezoreria Statului.Garanţia emisă de Fondul .................... este valabilă până la data de ............... şi expiră automat şi în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menţionată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanţie este sau nu restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanţie devine nulă şi fără obiect şi nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanţie va solicita Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale prelungirea duratei de execuţie prevăzute în contractul de finanţare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanţie acordate.Garanţia îşi va înceta valabilitatea şi înainte de data din scrisoarea de garanţie sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanţie, în cazul în care Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de comuna, municipiul (ADI, ODP) .............................. confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menţionată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.În cazul în care AFIR primeşte contestaţii de la beneficiarii publici pentru ultima tranşă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluţionarea contestaţiei.Fondul ..............................................Director general (Preşedinte),Director,Avizat,Director,Avizat,  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)CERERE DE EXECUTAREa scrisorii de garanţie pentru restituirea avansuluiCătre: Fondul ..........................................Referitor la: Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR privind obligaţiile (denumirea beneficiarului) în baza Contractului de finanţare C ........................, cu modificările şi completările ulterioare.În baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. .../data, ......... emisă de dumneavoastră (denumirea fondului), vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de (Se va completa în cifre şi în litere.) ......................... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat şi nejustificat sau justificat parţial, conform prevederilor art. 20 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 23 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul UE, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menţionată la paragraful precedent în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.Pentru a asigura drepturile Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale în baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. ................../data ..................., vă solicitam să efectuaţi plata sumei menţionate mai sus în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră (denumirea fondului) a Cererii de executare a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului şi a documentelor justificative.Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. .........../data ............... sunt: a) ............................; b) ........................... .Ataşăm la prezenta Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului nr. ....... din data ........, emisă de Fondul ..........., în original, precum şi copiile următoarelor documente justificative: a) documentul de plată cu care AFIR a virat avansul în contul beneficiarului public; b) documentele justificative elaborate de AFIR, din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare; c) documentul elaborat de AFIR, prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă, şi/sau copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, întocmit în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale nr. .................., deschis la ............ . . d) toate actele adiţionale la Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR.Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIRDirector general,........................................  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)FONDUL ......................................................Către: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIRNOTIFICAREde prelungire a scrisorii de garanţie derestituire a avansului nr. .................Ref. Contract de finanţare nr. .........................Scrisoarea de garanţie de restituire a avansului în valoare de ......................., emisă de Fond în favoarea APDRP la data de ..........., cu nr. .................., cu termen de valabilitate până la data de .................., pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanţare nerambursabilă nr. .......... din data de .........../Actul adiţional nr. .......... din data de ............. , îşi prelungeşte valabilitatea până la data de ................................ .Prezenta notificare este valabilă numai în condiţiile în care termenul final de execuţie prevăzut în contractul de finanţare nu depăşeşte perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, aşa cum a fost acesta prelungit prin prezenta notificare.Prezenta notificare face parte integrantă din Scrisoarea de garanţie de restituire a avansului nr. .................. .Director general,.........................Director,.........................Consilier juridic,.........................  +  Anexa 6(Anexa nr. 8 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)CEREREde prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie1. Comuna/oraşul/ADI/ODP/GAL/OUAI ............................., având următoarele date de identificare: ...................., CUI ................, ................, cod CAEN ...................., sediul în localitatea ...................., str. ....................... nr. ......, judeţul ....................., telefon .................., fax ...........................┌────┬─────────┬───────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│Nr. │Numele şi│Funcţia│Actul de numire sau│BI/CI, seria şi nr.│Codul numeric││crt.│prenumele│ │de împuternicire │ │personal │├────┼─────────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┘2. Reprezentanţii legali:vă rugăm să aprobaţi prelungirea valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. ........../........... până la data de ......... .3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ................. .4. Valoarea scrisorii de garanţie este de ................. lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de .............. lei.5. Data-limită a valabilităţii iniţiale a scrisorii de garanţie este ................... .6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungirea este de ........... luni.7. Data-limită a valabilităţii scrisorii de garanţie este ................... .8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. ....../...... în sumă de ...... lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).9. Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.10. Beneficiarul declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:10.1. nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR;10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordului de garantare, au fost îndeplinite.11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis:11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea fondului de garantare (în copie);11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuţie a contractului de finanţare prin act adiţional şi răspunsul AFIR;11.3. ultimul act adiţional încheiat între autoritatea contractantă şi beneficiar, în baza căruia sunt modificate şi completate prevederile contractului de finanţare.11.4. proiecţia bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie care să includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice;11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;11.6. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali, după caz.Prin prezenta cerere de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. ............./........... , subsemnatul/a, ........................, în calitate de reprezentant legal al comunei/oraşului/GAL/OUAI .........................., numit în baza ...................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către fondul de garantare ..................... a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului.┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Comuna/oraş/ADI/GAL/OUAI │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Data semnării ............│Primar/Reprezentant legal/Director ..............│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Data semnării ............│Responsabil economic ........................ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR  Director general,  ........................................---------