HOTĂRÂRE nr. 641 din 8 septembrie 2016privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Sezonul cultural reprezintă un program bilateral de activităţi artistice, culturale, ştiinţifice şi educaţionale organizat în colaborare cu autorităţi şi instituţii din Franţa şi desfăşurat, în perioada menţionată, în Franţa şi România. (2) Se aprobă organizarea Sezonului cultural România-Franţa, ce marchează în anul 2018 Centenarul creării României moderne şi care se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019, denumit în continuare Sezonul cultural. (3) În vederea asigurării măsurilor pentru organizarea şi implementarea Sezonului cultural se aprobă înfiinţarea Comitetului de organizare a Sezonului cultural România-Franţa, denumit în continuare Comitetul de organizare.  +  Articolul 2 (1) Organizarea Sezonului cultural este realizată, pentru România, de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Ministerul Apărării Naţionale şi Cancelaria Prim-Ministrului. (2) Comitetul de organizare are ca obiectiv coordonarea procesului de pregătire, organizare şi desfăşurare, din partea României, a Sezonului cultural.  +  Articolul 3 (1) Comitetul de organizare are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat şi la nivel de expert, desemnaţi de către: a) Ministerul Afacerilor Externe; b) Ministerul Culturii; c) Institutul Cultural Român; d) Ministerul Apărării Naţionale; e) Cancelaria Prim-Ministrului. (2) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face prin ordin al ministrului de resort/conducătorului autorităţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Comitetul de organizare este condus de către comisarul Sezonului cultural. (4) Comisarul Sezonului cultural este numit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în urma consultării dintre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român. (5) Comitetul de organizare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea comisarului Sezonului cultural, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei. (6) Comitetul de organizare poate colabora şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 4Comitetul de organizare are următoarele atribuţii principale: a) implementează conceptul şi programul de participare a României la Sezonul cultural; b) colaborează cu autorităţi, instituţii şi organizaţii din Franţa pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul Sezonului cultural; c) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru organizarea Sezonului cultural; d) participă la selecţia propunerilor de acţiuni/evenimente culturale pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Sezonului cultural; e) asigură managementul, organizarea şi monitorizarea realizării programului cultural al României în cadrul Sezonului cultural, în timpul etapelor de pregătire şi desfăşurare a programului; f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de comisarul Sezonului cultural, pentru organizarea în bune condiţii a Sezonului cultural.  +  Articolul 5În calitate de conducător al Comitetului de organizare, comisarul Sezonului cultural are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea Comitetului de organizare; b) asigură comunicarea constantă cu comisarul numit de partea franceză; c) colaborează în stabilirea programului Sezonului cultural cu echipa de curatori, numiţi prin ordin al ministrului culturii, în urma consultării Comitetului de organizare; d) prezintă ministrului culturii, ministrului afacerilor externe, ministrului apărării naţionale şi preşedintelui Institutului Cultural Român rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la Sezonul cultural, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente; e) asigură reprezentarea Comitetului de organizare în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine; f) prezintă informări cu privire la utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la Sezonul cultural; g) prezintă Comitetului de organizare rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor necesare participării României la Sezonul cultural, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.  +  Articolul 6 (1) În activitatea sa, comisarul Sezonului cultural este sprijinit de Consiliul consultativ. (2) Consiliul consultativ este format din trei membri, personalităţi ale lumii culturale şi societăţii civile, numiţi prin ordin al ministrului culturii, la propunerea comisarului Sezonului cultural. (3) Consiliul consultativ are următoarele atribuţii principale: a) oferă comisarului Sezonului cultural asistenţă conceptuală în organizarea şi desfăşurarea Sezonului cultural; b) contribuie la dezvoltarea de parteneriate în România şi Franţa; c) acţionează ca ambasadori ai Sezonului cultural în rândul societăţii civile şi al mediului de afaceri.  +  Articolul 7Modalităţile colaborării dintre Ministerul Culturii şi celelalte instituţii din Comitetul de organizare se stabilesc prin protocol de colaborare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi desfăşurării Sezonului cultural în perioada 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Institutului Cultural Român şi al Ministerului Apărării Naţionale. (2) Pentru pregătirea şi desfăşurarea Sezonului cultural în perioada 2018-2019 instituţiile prevăzute la alin. (1) pot efectua categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Comisarul Sezonului cultural, curatorii, membrii Consiliului Consultativ vor fi remuneraţi prin bugetul Ministerului Culturii, în baza unor contracte civile. (4) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări acordate de persoane fizice sau juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (5) Participarea României la Sezonul cultural poate fi susţinută financiar de alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Gabriel Beniamin Leş,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 septembrie 2016.Nr. 641.-----