HOTĂRÂRE nr. 337 din 29 aprilie 1999privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului-ICIM Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 18 mai 1999    În temeiul art. 19 şi 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltarea tehnologică, participarea la elaborarea de studii, sinteze şi prognoze pentru programe naţionale şi strategii naţionale în domeniul protecţiei mediului, activităţi de utilitate publică, proiectarea tehnologică în domeniul protecţiei mediului şi hidroedilitar, normative tehnice şi economice de interes public şi naţional care privesc domeniul protecţiei mediului, coordonarea ştiinţifică a reţelei naţionale de supraveghere a mediului, îndrumarea tehnica şi instruirea personalului agentiilor teritoriale de protecţie a mediului, perfecţionarea profesională în domeniul mediului.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Valoarea activului şi a pasivului Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, stabilită pe baza situaţiei patrimoniului la data de 30 iunie 1998, este de 9.142.477.000 lei, din care patrimoniul înregistrat drept capital social al Institutului de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti este de 1.126.288.161 lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la acesta. (2) Valoarea patrimoniului se va definitivă după finalizarea acţiunii de reevaluare a acestuia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi cu celelalte acte normative incidente în domeniu, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti va prelua toate drepturile şi va fi ţinut de toate obligaţiile Institutului de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, substituindu-se în toate litigiile în curs.  +  Articolul 7 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Imobilele, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, în care a funcţionat Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti, statia experimentala ICIM, situata în comuna Glina, satul Bobesti, sos. Libertăţii nr. 154, judeţul Ilfov, precum şi cele în care funcţionează Laboratorul de aparatura de mediu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Autogarii nr. 14, judeţul Sibiu, trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti.  +  Articolul 9Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări, prestări de servicii, aparatura, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Poziţia nr. 1 de la pct. II lit. C "Unităţi de cercetare ştiinţifică şi proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti"PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuPreşedintele AgenţieiNaţionale pentru Ştiinţa,Tehnologie şi Inovare,Lanyi Szabolcsp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1     INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE    PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - ICIM BUCUREŞTI                                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                                           ┌──────────────────────────┐                                                           │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│                                                           └────────────┬─────────────┘                                     ┌────────────────────┐ ┌────┴───┐ ┌─────────────────────┐                                     │CONSILIUL ŞTIINŢIFIC├────────┤DIRECTOR├─────────┤COMITETUL DE DIRECŢIE│                                     └────────────────────┘ │GENERAL │ └─────────────────────┘                                                                   └────┬───┘                                                                        │ ┌────────────────────┐                                                                        ├─────────────┤ CONSILIERI │                                                                        │ └────────────────────┘                                                                        │ ┌────────────────────┐                                                                        ├─────────────┤COMPARTIMENT JURIDIC│                                                                        │ └────────────────────┘                                                                        │                                          ┌─────────────────────────────┴─────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────┐                                ┌─────────┴─────────┐ ┌───┴────┐ │ │ ┌───┴────┐                                │DIRECTOR ŞTIINŢIFIC│ │DIRECTOR│ │ │ │DIRECTOR│                                └─────────┬─────────┘ │ TEHNIC │ │ │ │ECONOMIC│                  ┌────────────────┬──────┴──────────┬──────────────────┐ └┬───────┘ │ │ └───┬────┘           ┌──────┴──────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴─────┐ ┌──────────┴────────┐ │ │ │ │           │ │ │ │ │ DEPARTAMENT │ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │┌─────────┐│ DEPARTAMENT │ │ DEPARTAMENT │ │ GESTIUNEA │ │ DEPARTAMENT │ ├─┤Laboratorul de│ │ │ ││LABORATOR││MONITORIZAREA│ │ POLITICI ŞI │ │ DURABILĂ A │ │ RELATIA MEDIU ─ │ │ │aparatură de │ │ │ ││NAŢIONAL ├┤FACTORILOR DE│ │ STRATEGII DE │ │ RESURSELOR │ │ ACTIVITATI UMANE │ │ │mediu Sibiu │ │ │ ││ DE ││ MEDIU │ │ MEDIU │ │ NATURALE │ │ │ │ └──────────────┘ ┌────┴─────┐┌─────┴────┐┌────┴─────┐│REFERINŢĂ│├─────────────┤ ├───────────────┤ ├─────────────┤ ├───────────────────┤ │ ┌───────────────┐│Serviciul ││ Colectiv ││ Direcţia │└─────────┘│─ Apă │ │─ Legislaţii şi│ │─ Dispersia │ │─ Mediu ─ aşezări │ ├─┤Secţia modele ││ programe ││ documen- ││financiar,│           │─ Aer │ │ convenţii │ │ poluanţilor│ │ umane │ │ │şi prototipuri,││cercetare,││ tare, ││ contabi- │           │─ Deşeuri şi │ │ internaţionale│ │─ Ingineria │ │─ Mediu ─industrie,│ │ │întreţinere, ││ resurse ││informare,││ litate, │           │ substanţe │ │─ Economia │ │ protecţiei │ │ comerţ, energie, │ │ │administrativ ││ umane ││ editare ││ aprovi- │           │ periculoase│ │ mediului │ │ mediului │ │ spaţiu rural │ │ └───────────────┘│ ││ ││ zionare │           │─ radioacti- │ │ │ │ │ │─ Mediu ─ con- │ │ ┌───────────────┐└──────────┘└──────────┘└──────────┘           │ vitate │ │ │ │ │ │ strucţii şi │ ├─┤Serviciul │           │ │ │ │ │ │ │ transporturi │ │ │mecanoenergetic│           └─────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘ └───────────────────┘ │ └───────────────┘                                                                                   │ ┌────────────┐                                                                                   └─┤Coloana auto│                                                                                     └────────────┘  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridică aflată în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, care funcţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a institutului este prezentată în anexa nr. 1 la hotărâre. (2) Institutul poate înfiinţa în cadrul structurii sale organizatorice şi alte subunitati fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "Orizont 2000".  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: a) În cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi în cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "Orizont 2000" institutul efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, privind:- creşterea nivelului de cunoştinţe în domeniul mediului;- realizarea de modele experimentale, standuri şi staţii pilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate, legate de mediu;- elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea retehnologizării şi modernizării întreprinderilor economice pentru asigurarea calităţii factorilor de mediu;- elaborarea de strategii, studii de diagnoza şi prognoza, planuri de management în domeniul mediului;- elaborarea de standarde şi norme. b) În afară Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "Orizont 2000" institutul efectuează:- cercetare aplicativa şi dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodăririi apelor;- studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc.Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcţii principale:1. starea şi evoluţia calităţii mediului:1.1. urmărirea continua a calităţii componentelor mediului (apa, aer, radioactivitate etc.);1.2. evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii componentelor mediului:- poluarea atmosferei (efectul de sera, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon etc.);- poluarea resurselor de apa;- acumularea poluantilor persistenti în ecosisteme;- zgomotul şi vibratiile;- altele;2. modelarea matematica şi simularea fenomenelor fizice de transport, transfer şi de transformare a substanţelor, care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predictiei evoluţiei calităţii componentelor de mediu;3. modelarea fizica a proceselor antropice şi naturale;4. elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluantilor şi a noxelor care afectează calitatea componentelor mediului;5. monitorizarea integrată a componentelor mediului:5.1. elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;5.2. stabilirea reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;6. elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluarii componentelor de mediu;7. realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparatura pentru investigarea componentelor de mediu;8. evaluarea riscului de mediu asupra mediului, predictia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia:8.1. înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc.;8.2. optimizarea fluxurilor informationale pentru uşurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite;8.3. prevenirea poluarilor accidentale;9. evaluarea stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice, inclusiv a celor de tip special (halde de zgura şi de cenusa etc.);10. metode de analiza a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţa a produselor;11. metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologica;12. metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi de eliminare a deşeurilor;13. optiuni social-economice pentru dezvoltare durabila:- gospodărirea durabila a mediului;- fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi a normativelor care reglementează protecţia mediului;- economia mediului.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare pe care le desfăşoară institutul:- asistenţa tehnica şi consultanţa;- furnizarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului;- activităţi de utilitate publică;- expertizare şi contraexpertizare;- proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale care prezintă interes pentru profilul institutului;- testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologării;- proiectare tehnologică în domeniul reţelelor de monitorizare a calităţii apelor, aerului, radioactivitatii, al statiilor de tratare a apei, de alimentare, al statiilor de epurare a apelor uzate, al statiilor de tratare a deşeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar;- colaborarea cu agenţii economici pentru realizarea automonitorizarii surselor de poluare (emisii, imisii).C. Activitatea operationala în domeniu:1. centralizarea şi prelucrarea datelor din sistemul de monitoring integrat al mediului şi transmiterea către autoritatea centrala pentru protecţia mediului a informaţiilor necesare acesteia pentru elaborarea sintezelor anuale şi a Raportului naţional anual privind starea mediului în România;2. crearea, întreţinerea, perfecţionarea şi exploatarea bazelor de date referitoare la starea componentelor mediului, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimica;3. participarea, la solicitarea autorităţii centrale de protecţie a mediului, la:- procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene;- aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor;- derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;- procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agentiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autorităţilor de gospodărire a apelor;- activităţile de intercalibrare şi validare a datelor;- elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pentru protecţia mediului şi a Programului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;- controlul aplicării Programului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;- elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionării de către autorităţile de protecţie a mediului de aparatura, echipamente şi instalaţii specifice activităţilor de monitorizare a stării mediului;- activitatea comisiilor de licitaţie şi recepţie tehnica, organizate pentru achiziţionarea de aparatura, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stării mediului;- activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparatura din domeniul de activitate al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- inventarierea surselor şi emisiilor de poluanti;4. acordarea de asistenţa tehnica şi ştiinţifică la solicitarea autorităţii centrale de protecţie a mediului;5. analize, evaluări şi expertize privind radioactivitatea mediului, securitatea nucleara, radioprotectia şi asigurarea calităţii în domeniul nuclear;6. analize, evaluări şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului;7. elaborarea programelor de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apa, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu;8. participarea la programele internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;9. colaborarea împreună cu autoritatea centrala de protecţie a mediului la organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale.D. Activitatea de formare continua şi de specializare profesională în domeniul protecţiei mediului:1. elaborează şi propune spre aprobare autorităţii centrale de protecţie a mediului norme şi metodologii a căror aplicare urmăreşte creşterea capacităţii agentiilor de protecţie a mediului pentru:- organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizarii integrate a mediului;- eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului;- implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor şi aplicarea practica a sistemului de calitate a datelor;2. asigura specialiştii necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnica şi metodologică, organizat de autoritatea centrala pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului.E. Activitatea de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:- revista "Mediul înconjurător";- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul protecţiei mediului;- elaborarea periodică a unor buletine informative privind evoluţia tehnica şi ştiinţifică în domeniul protecţiei mediului pe plan naţional şi mondial.F. Activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, în conformitate cu legile în vigoare.G. Valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu legile în vigoare.H. Activităţi de producţie în vederea sustinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii de profil.I. (1) Activităţi de comerţ interior şi activităţi de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate. (2) Activităţile menţionate la alin. (1) pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte internaţionale.J. Institutul este laboratorul naţional de referinţa în domeniul apei, aerului, radioactivitatii, zgomotului, vibratiilor şi deşeurilor.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5 (1) Institutul are un patrimoniu în valoare de 9.142.477.000 lei, conform situaţiei patrimoniului, încheiată la data de 30 iunie 1998. (2) Stabilirea valorii patrimoniului net se va finaliza după efectuarea operaţiunilor de reevaluare efectuate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 983/1998 şi celorlalte acte normative incidente în domeniu.  +  Articolul 6 (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi bunurile dobândite din fonduri publice se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii, pot fi organizate colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8 (1) Modificările în structura organizatorică şi funcţională a institutului se propun de către directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi se aproba, potrivit legii, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (2) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi poate acorda conducătorilor acestor subunitati împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.  +  Articolul 9Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund faţă de consiliul de administraţie şi faţă de directorul general pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de către aceştia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurata de:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice a institutului sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit din:- un preşedinte;- un vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului - preşedinte;- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;- un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Al saptelea membru al consiliului de administraţie poate fi inginer, economist, jurist sau alt specialist din domeniul de activitate al institutului. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la propunerea conducătorului autorităţii de la care aceştia provin. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care i-a numit.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate; b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau cu care este în concurs de interese; d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil sau cu profil diferit, cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe sau concurente.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului o impun, convocarea sa făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La şedinţele consiliului de administraţie este invitat permanent şi reprezentantul sindicatului şi/sau reprezentantul salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat, în scris, despre aceasta organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului; b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune planul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare, pe care îl înaintează Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în vederea aprobării lui prin hotărâre a Guvernului; e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; f) analizează raportarea semestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; g) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului; i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; j) aproba valorificarea bunurilor dobândite cu respectarea prevederilor legale; k) fundamentează şi prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public, specifice activităţii institutului; l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora; m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; n) exercita orice alte atribuţii, stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului un raport asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Articolul 23Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, format din directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:- strategia programelor de dezvoltare a institutului;- programul anual de cercetare-dezvoltare;- bugetul de venituri şi cheltuieli;- programul de investiţii;- sistemul de asigurare a calităţii;- alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.  +  Articolul 26 (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform condiţiilor şi criteriilor propuse de consiliul ştiinţific şi aprobate de conducerea institutului.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii; c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului; d) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; e) îi numeşte şi îi revoca pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie; f) angajează şi concediază personalul institutului, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă; g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetator principal gradele I, II şi III şi de cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific; h) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996; i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; j) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimente proprii specializate; k) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale; aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe; l) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie; m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este format din 23 de membri reprezentând toate direcţiile ştiinţifice din cadrul institutului. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe o perioadă de 2 ani, prin vot secret, de către membrii acestuia. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 30Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a institutului şi la elaborarea de propuneri pentru Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul propriu de activitate; b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; c) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; d) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi de promovare a personalului de cercetare-dezvoltare; g) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator principal gradele I, II şi III şi de cercetator ştiinţific; h) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; i) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, în scop ştiinţific; j) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate; k) propune criteriile şi condiţiile de organizare a concursului pentru funcţia de director general al institutului.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 31 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil anual se avizează de consiliul de administraţie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, se transmite Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 33Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri care urmează a fi realizate şi cheltuielile totale care urmează a fi efectuate.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.  +  Articolul 35 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii, alocaţii bugetare şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome. (2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiară, stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.  +  Articolul 41Prevederile prezentului regulament se completează, în cazul unor aspecte nereglementate în conţinutul sau, cu dispoziţiile legale aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.-------------