DECIZIE nr. 21 din 24 februarie 1999privind reglementarea modului de prezentare şi de aprobare a grilelor de program
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 17 mai 1999  În scopul reglementării, în acord cu legislaţia europeană, precum şi cu legislaţia românească în domeniul audiovizualului, a modului de prezentare şi de aprobare a grilelor de program,având în vedere prevederile art. 121 şi 137 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe,în temeiul prevederilor art. 12, 21, 22 şi ale art. 32 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 şi cu respectarea cvorumului prevăzut la art. 29 din aceeaşi lege,Consiliul Naţional al Audiovizualului decide:  +  Articolul 1Cererile pentru reactualizarea/modificarea grilei de program - cereri care nu vor fi admise decât în forma autentică, nu transmise prin fax -, precum şi pentru grilele cu care se începe emisia/retransmisia de programe în urma obţinerii deciziei de autorizare vor fi întocmite după cum urmează: a) societăţile titulare de licenţe de emisie şi de decizii de autorizare pentru radiodifuziune, televiziune sau pentru programe de conceptie proprie, transmise potrivit prevederilor art. 21 lit. c) din Legea nr. 48/1992 prin reţele de distribuţie prin cablu, vor prezenta grilele de program conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 1; b) societăţile titulare de licenţe de emisie şi de decizii de autorizare pentru comunicaţii audiovizuale transmise prin cablu vor solicita înscrierea în caietele de sarcini a tuturor programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, pe care intenţionează să le transmită potrivit prevederilor art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992, conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 2; c) societăţile prevăzute la lit. b) pot solicita înscrierea în caietele de sarcini a unor programe înregistrate prin diverse mijloace, pe care intenţionează să le difuzeze potrivit art. 21 lit. b) din Legea nr. 48/1992, conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Dovada deţinerii dreptului de retransmisie ori de preluare a unor programe, precum şi a dreptului de folosire a productiilor audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace se face, pentru fiecare licenta de emisie în parte, de către titularii acestor licenţe, prin contractele/înţelegerile încheiate în acest sens cu titularii de drepturi, în nume propriu sau prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.  +  Articolul 3 (1) Pentru a obţine aprobarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, la prezentarea grilelor de program care includ programe retransmise, programe preluate sau producţii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, titularii licenţelor de emisie pe cale radioelectrica sau ai licenţelor pentru reţele de distribuţie prin cablu vor menţiona în cererea de solicitare, pentru fiecare program din categoriile sus-menţionate, următoarele informaţii: a) numărul şi data contractului/înţelegerii; b) denumirea persoanei juridice, titulara de drepturi, cu care este încheiat contractul/înţelegerea; c) data (ziua, luna, anul) până la care este valabil contractul/înţelegerea. (2) Documentele doveditoare privind deţinerea de drepturi menţionate la art. 2 vor fi păstrate - în original sau ca act tradus şi legalizat, dacă documentul de origine a fost redactat într-o alta limba decât limba română - la sediul fiecărui post de radiodifuziune, de televiziune sau al reţelei de distribuţie prin cablu, putând fi puse oricând la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului sau altor organe de specialitate, autorizate prin lege sa controleze aplicarea legislaţiei în acest domeniu.Prevederile alineatului precedent se aplică, fără excepţii, şi documentelor privind funcţionarea autorizata, eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi de Ministerul Comunicaţiilor, documente ce trebuie să se găsească într-un exemplar actualizat, cu toate modificările şi menţiunile la zi, la sediul fiecărui post de televiziune sau al reţelei de distribuţie prin cablu.  +  Articolul 4Toate solicitarile de aprobare a grilelor de program vor fi însoţite de un document prin care titularul licenţei de emisie sau reprezentantul sau legal declara, pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, ca informaţiile specificate la art. 3 alin. 1 lit. a), b) şi c) sunt reale şi ca deţine documentele (contractele/înţelegerile) pe care le menţionează.  +  Articolul 5Grila de program solicitată de către un titular de licenţă de emisie şi aprobată de Consiliul Naţional al Audiovizualului poate fi aplicată de solicitant numai din momentul ridicării de către acesta a anexei la caietul de sarcini, eliberata de Direcţia licenţe reglementări autorizari din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului după achitarea taxei aferente.  +  Articolul 6Pentru posturile de radio şi televiziune, precum şi pentru reţelele CATV, care deţin decizii de autorizare şi la care nu apar modificări în grila de program aprobată de Consiliul Naţional al Audiovizualului, societăţile titulare de licenţe de emisie vor depune, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, declaraţia întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 160 din 16 noiembrie 1995 şi Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 32 din 14 aprilie 1998; de asemenea, pct. 2 şi 3 din anexa la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 114 din 21 decembrie 1994 se înlocuiesc cu pct. 3 şi, respectiv, 4 din anexa nr. 1 la prezenta decizie.  +  Articolul 8Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, iar nerespectarea prevederilor sale atrage după sine sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.PREŞEDINTELE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,MIRCEA SORIN MOLDOVAN  +  Anexa 1
       
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . .Aprobată la data de . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)
    Licenţa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
                    CERERE pentru reactualizarea grilei de program (radio, televiziune şi program de conceptie proprie pentru comunicaţie audiovizuala distribuita prin cablu)                      (model)
         
    În temeiul Deciziei Consiliului naţional al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 vă rugăm să binevoiţi a lua în discuţie şi a aproba înscrierea în caietul de sarcini, a grilei de program pe care o putem realiza începând cu data de . . . . . . . . . . . ., după cum urmează:
    1.Timp de emisie acordat prin licenţă . . . . . . . . . . . . ore/săptămână
    2.Orarul de emisie zilnică:
      luni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      marţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      miercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      joi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      vineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      sâmbătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      duminică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Total minute de emisie/săptămână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3.Structura programelor, după sursele de provenienţă
      3.1.Producţie proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
      3.2.Producţii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace . . . . . %
        (producţii ale altor producători, incluse în programele postului, de pe benzi, casete, discuri, CD etc.)
      3.3.Programe retransmise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
        (cu nominalizarea acestora)
      3.4.Programe preluate din producţia audiovizuală naţională şi internaţională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
        (cu nominalizarea acestora)
      NOTĂ:    Pentru fiecare dintre categoriile de programe de la pct. 3.2, 3.3 şi 3.4 se vor menţiona:    a) numărul şi data contractului/înţelegerii;    b) denumirea persoanei juridice, titulara de drepturi, cu care este încheiat contractul/înţelegerea;    c) data (ziua, luna, anul) până la care este valabil contractul/înţelegerea.
       
    4. Structura programelor pe tipuri de emisiuni
    4.1. Programe de informare . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . %
    - Emisiuni care aduc la cunoştinţa publicului evenimentele din actualitatea cotidiană: buletine de ştiri, informaţii şi comentarii, comunicate, interviuri, reportaje din ţară şi din străinătate, ştiri sportive.
    - Alte programe de informare, axate pe probleme politice - viaţa parlamentară, activitatea partidelor politice, probleme economice, ştiinţifice sau sociale - ori pe evenimente speciale, sub formă de dezbatere.
    4.2. Programe educative, culturale, religioase . . . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . %
    - Programele educative sunt destinate în special procesului de instruire, în care elementul pedagogic joacă un rol important (programe şcolare, universitare).
    - Programe culturale - programe destinate, în principal, stimulării curiozităţii artistice şi/sau intelectuale, reprezentaţii culturale, activităţi culturale în sine, programe destinate îmbogăţirii cunoştinţelor publicului (într-un mod nedidactic) în diverse domenii ale culturii.
    - Programe religioase - educative sau manifestări religioase.
    4.3. Filme . . . . . . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . . . . %
    (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale)
    4.4. Programe de divertisment şi alte tipuri de programe . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . . %
    - Programele de divertisment cuprind emisiuni difuzate fragmentat sau integral, ai căror conţinut predominant este muzica difuzată în direct sau înregistrată, programe muzical-distractive, spectacole de revistă, de circ, programe sportive (cu excepţia informaţiilor sportive), alte programe de divertisment.
    - în categoria altor tipuri de programe sunt cuprinse programele neclasificate în categoriile precedente.
    4.5. Jocuri şi concursuri . . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . %
    - Programe cu componente ludice, bazate pe cunoştinţe de cultură generală sau axate pe diverse domenii, în cadrul cărora concurenţii se întrec pentru obţinerea de premii.
    4.6. Publicitate . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . . . . . . %
    (Publicitate şi autopublicitate comercială, teleshopping)
    TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . minute/săptămână,
    din care:
    5. Programe difuzate în limbi ale minorităţilor . . . . . . . . . minute/săptămână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
    Menţiuni speciale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Semnătura şi ştampila solicitantului
   +  Anexa 2
       
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . .Aprobată la data de . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)
    Licenţa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
                      CEREREpentru reactualizarea programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, retransmise în cadrul serviciului prevăzut la art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992                        (model)    În temeiul Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 va rugăm sa binevoiti a lua în discuţie şi a aproba înscrierea în caietul de sarcini a programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, retransmise în cadrul serviciului prevăzut la art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992 începând cu data de................, după cum urmează:
               
    Nr. crt.Denumirea programuluiŢara de origineModul de recepţie1)În clar/codificatRetransmis în baza2)
               
               
               
          Ştampila şi semnătura solicitantului
      NOTĂ:    1) Se va menţiona pe ce cale (terestra sau prin satelit) este receptionat programul respectiv, cu precizarea satelitului prin care este difuzat, în cazul programelor transmise prin satelit.    2) Se vor menţiona pentru fiecare program:    a) numărul şi data contractului/înţelegerii;    b) denumirea persoanei juridice, titulara de drepturi, cu care este încheiat contractul/înţelegerea;    c) data (ziua, luna, anul) până la care este valabil contractul/înţelegerea.
   +  Anexa 3
       
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . .Aprobată la data de . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)
    Licenţa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
                       CERERE pentru reactualizarea programelor alcătuite din producţii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, difuzate în cadrul serviciului prevăzut la art. 21 lit. b) din Legea nr. 48/1992                        (model)
           
    În temeiul Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 vă rugăm să binevoiţi a lua în discuţie şi a aproba înscrierea în caietul de sarcini a programului alcătuit din producţii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, difuzate în cadrul serviciului prevăzut la art. 21 lit. b) din Legea nr. 48/1992 începând cu data de . . . . . , după cum urmează:
    1.Orarul de emisie zilnică:
      luni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      marţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      miercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      joi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      vineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      sâmbătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      duminică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2.Conţinutul programului:  
    Nr. crt.Tip1)Sursa de provenienţă2)Difuzat în baza3)
           
           
           
        Ştampila şi semnătura solicitantului
      NOTĂ:    1) Se va preciza natura productiilor audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, care urmează a fi difuzate.    2) Se va menţiona sursa de provenienţă a productiilor respective.    3) Se vor menţiona pentru fiecare program:    a) numărul şi data contractului/înţelegerii;    b) denumirea persoanei juridice, titulara de drepturi, cu care este încheiat contractul/înţelegerea;    c) data (ziua, luna, anul) până la care este valabil contractul/înţelegerea.
   +  Anexa 4
       
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice titulare de licenţă), cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă a societăţii comerciale) , prin . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (director general executiv sau reprezentant legal al societăţii în raporturile cu Consiliul Naţional al Audiovizualului), în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 şi cunoscând prevederile art. 139 şi următoarele din capitolul III - Proceduri şi sancţiuni - din Legea nr. 8/1998 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, declar pe propria răspundere că informaţiile înscrise în cererea noastră, referitoare la grila de program, sunt reale şi că suntem în posesia documentelor menţionate privind deţinerea legală a drepturilor de difuzare/preluare/retransmisie, prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . [postul de radiodifuziune / televiziune / reţeaua de distribuţie prin cablu, serviciul a), b) sau c), după caz]
    Ne angajăm ca documentele doveditoare, în formă autentificată, ce fac obiectul prezentei declaraţii, să fie păstrate la sediul postului sau al reţelei de distribuţie prin cablu, putând fi puse oricând la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului sau altor organe de specialitate, autorizate prin lege cu controlul aplicării legislaţiei în acest domeniu,
     
      Semnătura şi ştampila
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura persoanei care angajează societatea comercială)
  ---------