ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.494 din 20 iulie 2016
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Nr. 846 din 28 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.754/2016 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,în temeiul prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura şi criteriile de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Procedura şi criteriile de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, denumită în continuare Comisia, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Dosarele de acordare a licenţei de operare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se refac de către solicitanţi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, şi trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 4 din anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) Activitatea de acordare a licenţei de operare pentru organizaţiile colective/aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali prevăzută de prezentul ordin este supusă tarifării în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele aferente plătite anterior cu titlu de tarif pentru licenţierea operatorilor care au depus cererea de emitere a licenţei de operare sunt considerate ca taxe/tarife în condiţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Garda Naţională de Mediu efectuează cel puţin o dată pe an controale tematice potrivit art. 44 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi transmite Comisiei rezultatele controalelor efectuate, în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora.  +  Articolul 8Organizaţiile colective şi producătorii individuali transmit Comisiei, până la data de 15 mai a fiecărui an, situaţia îndeplinirii obiectivelor pentru anul anterior, în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 66/2006*) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 66/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc
   +  Anexa 1PROCEDURA 20/07/2016  +  Anexa 2PROCEDURA 20/07/2016  +  Anexa 3PROCEDURA 20/07/2016  +  Anexa 4Componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare  +  Articolul 1Comisia de autorizare are următoarele atribuţii: a) verifică existenţa, evaluează conţinutul documentelor şi informaţiilor din dosarul depus de către solicitant şi conformitatea lui cu formatul prevăzut de ordin; b) propune acordarea/revizuirea/vizarea anuală/anularea licenţei de operare, după caz; c) propune aprobarea/vizarea anuală/revizuirea planului de operare, după caz; d) propune acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi; e) comunică solicitantului deficienţele constatate şi, după caz, respingerea dosarului; f) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei în prima şedinţă a acesteia, care va avea loc în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care Comisia a fost numită potrivit dispoziţiilor art. 4. g) poate solicita organizaţiilor colective, producătorilor individuali şi reprezentanţilor autorizaţi orice informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Comisia de autorizare are următoarea componenţă: a) directorul general al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - preşedinte, cu drept de vot; b) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; c) doi reprezentanţi cu atribuţii specifice din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membri, cu drept de vot; d) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru cu drept de vot; e) un reprezentant cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu - membru fără drept de vot; f) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - membru fără drept de vot; g) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; h) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-financiar, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru cu drept de vot; i) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care asigură secretariatul comisiei - membru fără drept de vot.  +  Articolul 3Reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se decid de către conducătorii direcţiilor de specialitate menţionate la art. 2 lit. b), g)-h), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru un mandat de 12 luni.  +  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin decizie, de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor primite din partea Ministerului Economiei Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din partea direcţiilor de specialitate menţionate la art. 2 lit. b), g) - h), din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5În cazul în care membrul titular nu poate participa, din motive obiective la şedinţele Comisiei, acesta poate mandata o alta persoană din cadrul instituţiei, să îl reprezinte la lucrările Comisiei pe durata mandatului respectiv.  +  Articolul 6Fiecare membru din Comisie, inclusiv persoanele mandatate trebuie să semneze în cadrul primei şedinţe la care participă o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, care va fi înaintată şi păstrată la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 7Modelul declaraţiei menţionate la art. 6 este prevăzut în anexa nr. 4a.  +  Articolul 8Secretariatul comisiei informează preşedintele asupra solicitărilor înregistrate.  +  Articolul 9Comisia se întruneşte ori de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui comisiei.  +  Articolul 10Întrunirea comisiei se consideră statutară cu prezenţa a două treimi din numărul tuturor membrilor cu drept de vot.  +  Articolul 11Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi din numărul total de membri cu drept de vot.  +  Articolul 12Secretariatul Comisiei redactează la propunerea membrilor Comisiei proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la constituirea Comisiei, care va cuprinde modul de lucru al acesteia.  +  Articolul 13Anexa nr. 4a face parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa 4ala anexa nr. 4Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate amembrilor Comisiei de autorizare- Model -Subsemnatul/Subsemnata ,.............., declar că sunt de acord să particip la procesul emiterii/avizării anuale/anulării licenţei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846//2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în cadrul acestui proces şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.Numele şi prenumele: .............................Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: ........Semnătura: .........................Data:....................  +  Anexa 5Formatul de raportare a situaţiei îndeplinirii obiectivelor pentruanul anterior raportării, de către organizaţiile colective şiproducătorii individuali*1) Notă

  ──────────

  *1) Rata de colectare DEEE se raportează global, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Informaţiile privind ratele de colectare per categorii şi numărul de bucăţi per categorie sunt furnizate în scop statistic.

  ──────────
  *Font 7*┌─────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────────┐│Categorii│ EEE pentru│ DEEE │ din care │ Rată de │ DEEE │ DEEE │ Rată │ DEEE │ Rată │DEEE refolosite││de EEE/ │care s-a │colectate ├────────────┬──────────────┤colectare│tratate│valori- │valori-│reciclate│reciclare│ ca aparate ││DEEE*) │preluat │ │ DEEE │DEEE provenite│realizată│ │ficate │ficare │ │ │ întregi ││ │responsabi- │ │provenite │ de la alţi │ │ │ │ │ │ │ ││ │litatea │ │ de la │utilizatori │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │gospodăriile│ decât │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │particu- │ gospodăriile │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │lare**) │ particulare │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────┬───────┼────┬──────┼────┬───────┼─────┬────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┬────────┤│ │tone│ număr │tone│număr │tone│ număr │tone │ număr │ % │ tone │ tone │ % │ tone │ % │ tone │ număr ││ │ │ bucăţi│ │bucăţi│ │bucăţi │ │ bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │ bucăţi │├─────────┼────┼───────┼────┼──────┼────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├─────────┼────┼───────┼────┼──────┼────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼───────┼────┼──────┼────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼───────┼────┼──────┼────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴────┴───────┴────┴──────┴────┴───────┴─────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┤│*) Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice conform anexei nr. 1/anexei nr. 2 din Ordonanţa de ││urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. ││**) Potrivit definiţiei din anexa nr. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----