HOTĂRÂRE nr. 606 din 29 august 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Inspectoratul General organizează şi asigură funcţionarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ca structură în cadrul Centrului Operaţional Naţional."2. La anexa nr. 1 la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Inspectoratul General are în subordine serviciile de urgenţă profesioniste, structuri cu personalitate juridică, organizate ca inspectorate pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov."3. La anexa nr. 1 la articolul 11, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:"r) asigură informarea operativă a ministrului afacerilor interne şi a instituţiilor abilitate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau asupra producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu;"4. La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Atribuţiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General şi fişele posturilor personalului din conducerea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne."5. La anexa nr. 1 la articolul 13, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe."6. La anexa nr. 1 la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Conducerea Inspectoratului General se exercită de către inspectorul general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne."7. La anexa nr. 1 la articolul 15, alineatele (2) şi (3) se abrogă.8. La anexa nr. 1 la articolul 17 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul asigurării cadrului de reglementare a pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;b^2) structura de planificare exerciţii şi management stări excepţionale care asigură activităţile de pregătire prin exerciţii de nivel regional, naţional şi internaţional, respectiv planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege;"9. La anexa nr. 1 la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Centrul Operaţional Naţional, denumit în continuare Centrul Operaţional, organizează şi asigură Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional."10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Serviciile de urgenţă profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se înfiinţează în judeţe şi în municipiul Bucureşti, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate: a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă; c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă; d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate; e) structuri de suport logistic; f) alte structuri funcţionale."3. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.4. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se abrogă.5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Subunitatea de intervenţie de nivel grup se prevede la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov şi îşi desfăşoară activitatea într-un areal stabilit şi aprobat de către inspectorul-şef, denumită în continuare zonă de responsabilitate. (2) Subunităţile de nivel detaşament special, detaşament, secţie, staţie şi pichet, constituite în raport cu natura riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare, îndeplinesc misiuni specifice, de regulă, într-o porţiune din zona de competenţă/responsabilitate, denumită în continuare raion de intervenţie. (3) Raionul de intervenţie se stabileşte pe principiul timpului de răspuns şi poate depăşi limitele zonei de competenţă numai pentru nevoi operative. (4) Conducerea subunităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură de către comandantul fiecăreia dintre ele, ajutat de un adjunct, după caz. (5) Echipajele, echipele şi personalul operativ din componenţa subunităţilor prevăzute la alin. (2), care execută serviciul permanent în aceeaşi tură, constituie garda de intervenţie. (6) Garda de intervenţie este condusă nemijlocit de şeful acesteia."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Organigrama, statul de organizare şi regulamentul de organizare ale inspectoratului se elaborează şi se aprobă conform competenţelor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne."7. La articolul 11, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) organizează pregătirea personalului propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;"8. La articolul 11, după litera y) se introduce o nouă literă, litera y^1), cu următorul cuprins:"y^1) desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei psihologice şi religioase;"9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi intervenţie se realizează potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul afacerilor interne."10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Centrul operaţional se încadrează cu personal specializat în raport cu natura riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare, precum şi cu datele geografice şi demografice din zona de competenţă a inspectoratului."11. La articolul 17, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale şi al medicinei de urgenţă a dezastrelor."12. În anexă la numărul curent 25, denumirea "Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «CODRII VLĂSIEI» al Judeţului Ilfov" se înlocuieşte cu denumirea "Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov", iar la numărul curent 42, denumirea "Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» al Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov".

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 29 august 2016.Nr. 606.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)ORGANIGRAMAInspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă*Font 7*           APARAT PROPRIU                                                      ╔═════════════════╗                                                      ║INSPECTOR GENERAL║                                                      ╚════════┬════════╝                                                               ↓                        ┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐                        ↓ ↓ │                ╔═══════════════╗ ╔═════════════╗ ┌------------------┼---------------┐                ║PRIM-ADJUNCT AL║ ║ ADJUNCT AL ║ | ╔════════════╗ │ ╔══════════╗ |                ║ INSPECTORULUI ║ ║INSPECTORULUI║ | ║ DIRECŢIA ║<─┼─>║ DIRECŢIA ║ |                ║ GENERAL ║ ║ GENERAL ║ | ║ FINANCIARĂ ║ │ ║ RESURSE ║ |                ╚═══════┬═══════╝ ╚══════┬══════╝ | ║ ║ │ ║ UMANE ║ |                        │ │ | ╚════════════╝ │ ╚══════════╝ |┌-----------------------┼--------------------------------┐┌-------------------┼---------------------┐| ╔════════════╗ │ ||┌───────┬─────────────┬┴────────────┬──────────────┐ ||┌───────┬──────────┴─┬─────────────┐ || ║ DIRECŢIA ║ │ ||│ │ │ │ │ ||│ │ │ │ || ║ CONTROL ŞI ║<─┤ ||│ ↓ ↓ ↓ ↓ ||│ ↓ ↓ ↓ || ║ VERIFICĂRI ║ │ ||│╔═══════════╗╔═══════════╗╔═════════════╗╔════════════╗||│╔════════════╗╔═══════════╗╔═══════════╗|| ║ INTERNE ║ │ ||│║ CENTRUL ║║ INSPECŢIA ║║ DIRECŢIA ║║ DIRECŢIA ║||│║ DIRECŢIA ║║ DIRECŢIA ║║ DIRECŢIA ║|| ╚════════════╝ │ ||│║OPERAŢIONAL║║ DE ║║ PREGĂTIRE ║║PLANIFICARE ║||│║ COMUNICAŢII║║ LOGISTICĂ ║║PROIECTE CU║||┌──────────────┐ │ ┌───────────┐||│║ NAŢIONAL*)║║PREVENIRE*)║║ PENTRU ║║EXERCIŢII ŞI║||│║ ŞI ║║ ║║ FINANŢARE ║||│ SERVICIUL │ │ │ │||│║ ║║ ║║ INTERVENŢIE ║║ MANAGEMENT ║||│║ TEHNOLOGIA ║║ ║║ EXTERNĂ ║||│ AFACERI │<─┼─>│ SERVICIUL │||│║ ║║ ║║ŞI REZILIENŢA║║ STĂRI ║||│║INFORMAŢIEI ║║ ║║ ║||│ EUROPENE, │ │ │ JURIDIC │||│║ ║║ ║║COMUNITĂŢILOR║║EXCEPŢIONALE║||│║ ║║ ║║ ║||│ ASISTENŢĂ ŞI │ │ │ │||│╚═══════════╝╚═══════════╝╚═════════════╝╚════════════╝||│╚════════════╝╚═══════════╝╚═══════════╝||│ RELAŢII │ │ │ │||│ ┌───────────────┐ ||│ ┌───────────────────┐ ||│INTERNAŢIONALE│ │ │ │||└──>│ STRUCTURA DE │ ||│ │ SERVICIUL │ ||└──────────────┘ │ └───────────┘|| │ SECURITATE **)│ ||└──>│ ACHIZIŢII PUBLICE │ ||┌──────────────┐ │ ┌───────────┐|| └───────────────┘ || └───────────────────┘ ||│ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │|└--------------------------------------------------------┘└-----------------------------------------┘|│ SECRETARIAT, │ │ │ INFORMARE │|                                                                                                     |│ DOCUMENTE │<─┼─>│ŞI RELAŢII │|                                                                                                     |│ CLASIFICATE │ │ │ PUBLICE │|                                                                                                     |│ ŞI ARHIVĂ │ │ │ │|                                                                                                     |└──────────────┘ │ └───────────┘|                                                                                                     |┌──────────────┐ │ ┌───────────┐|                                                                                                     |│ │ │ │ PROTECŢIA │|                                                                                                     |│ PSIHOLOGIE │<─┴─>│DATELOR CU │|                                                                                                     |│ ***) │ │ CARACTER │|                                                                                                     |│ │ │ PERSONAL │|                                                                                                     |│ │ │ ***) │|                                                                                                     |└──────────────┘ └───────────┘|                                                                                                     └----------------------------------┘-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│UNITATEA SPECIALĂ DE │ │ CENTRUL NAŢIONAL │ │BAZA DE REPARAŢII A │ │ CENTRUL DE │ │ DEPOZITE REZERVE ││ INTERVENŢIE ÎN │ │PENTRU SECURITATE LA│ │ TEHNICII DE │ │ COMUNICAŢII ŞI │ │ PROPRII ││ SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ INCENDIU ŞI │ │INTERVENŢIE DRAGALINA│ │ INFORMATICĂ │ │ ││ │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│ŞCOALA DE SUBOFIŢERI │ │ BAZA PENTRU │ │CENTRUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ ││ DE POMPIERI ŞI │ │ LOGISTICĂ A │ │ PERFECŢIONARE A │ │ │ │ ││ PROTECŢIE CIVILĂ │ │ INSPECTORATULUI │ │ PREGĂTIRII PENTRU │ │ MUZEUL NAŢIONAL │ │ PUBLICAŢII ││ BOLDEŞTI │ │ GENERAL PENTRU │ │ MANAGEMENTUL │ │ AL POMPIERILOR │ │ DE SPECIALITATE ││ │ │SITUAŢII DE URGENŢĂ │ │ SITUAŢIILOR DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ URGENŢĂ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                             ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐                             │INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII│ │ 40 INSPECTORATE PENTRU │                             │ DE URGENŢĂ "DEALUL SPIRII" │ │ SITUAŢII DE URGENŢĂ │                             │ BUCUREŞTI - ILFOV │ │ JUDEŢENE │                             └─────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL şi INSPECŢIA DE PREVENIRE sunt structuri de nivel direcţie.

  **) STRUCTURA DE SECURITATE este de nivel birou.

  ***) PSIHOLOGIE şi PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL sunt structuri de nivel compartiment.

  ──────────
  ------