NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2011(*actualizate*)privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi(actualizate până la data de 1 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de ORDINUL nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 923 din 27 decembrie 2011.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul la nivel naţional al respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care agenţii economici efectuează activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă oprirea şi staţionarea vehiculelor, în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 3Inspectorii desfăşoară activităţile de control în condiţii de siguranţă pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele şi mărfurile transportate de către vehiculele oprite pentru efectuarea controlului şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii.  +  Articolul 4Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat şef şi se exercită prin inspectorii-şefi teritoriali şi inspectori.  +  Articolul 5 (1) Exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control se va face pe baza legitimaţiei şi a ecusonului de identificare. (2) Legitimaţiile în baza cărora inspectorii sunt autorizaţi să exercite atribuţiile de inspecţie şi control stabilite prin legislaţia în vigoare se atribuie de către ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se eliberează de către I.S.C.T.R., care va ţine evidenţa acestora într-un registru. (3) Legitimaţiile prevăzute la alin. (2) se emit următoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.: a) inspector de stat şef; b) inspector-şef teritorial; c) inspector.  +  Articolul 6În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au obligaţia purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic.  +  Secţiunea a 2-a Controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 7 (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control: a) în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei de stat, în locurile în care are loc pregătirea practică a personalului în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic; b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale întreprinderilor autorizate, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile în care au loc pregătirea teoretică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, respectiv la sediul oricărui alt agent economic, indiferent de obiectul principal de activitate al acestuia, care desfăşoară activităţi de transport rutier sau activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, denumit în continuare control la sediu.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate; c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat şi în locurile în care acestea sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România. (4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori, în funcţie de tematica şi complexitatea controlului, dintre care cel puţin unul trebuie să fie atestat potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6).------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. (5) Controlul la sediu se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii solicită prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare. (2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie să le deţină la bordul vehiculului, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport şi/sau orice alt reprezentant legal are/au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto/instructorii auto autorizaţi au obligaţia să le deţină la sediul social, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 9 (1) Controlul în trafic se efectuează în locuri diferite şi la orice oră, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri, pentru a face dificilă evitarea punctelor de control. (2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului în trafic se stabilesc prin reglementări specifice şi/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R. (3) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.  +  Articolul 10 (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, întreprinderilor autorizate, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto se efectuează de către inspectori la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi se efectuează la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz. (2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate. Rezultatele verificărilor efectuate la sediul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto se comunică autorităţii emitente a autorizaţiei, cu avizul inspectorului-şef teritorial. (3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/ certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (4) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (5) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (6) Verificarea activităţii furnizorilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (7) Verificarea activităţii beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (8) Verificarea activităţii operatorilor de transport/întreprinderilor de transport în cont propriu/întreprinderilor autorizate se efectuează şi în cazul în care aceştia/acestea prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului. (9) Verificările prevăzute la alin. (3)-(7) se pot efectua şi în cazul în care se constată încălcări foarte grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 11 (1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul regional în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto, iar în cazul instructorului auto autorizat, va notifica în scris acestuia şi şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat, după caz, confirmă în scris inspectoratului regional care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă. (3) În cazul în care în confirmarea scrisă prevăzută la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul regional transmite o nouă notificare scrisă, prin poştă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului. (4) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea. (5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto notificat/notificate, iar în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, pentru efectuarea controlului. (6) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare. (7) Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto pot fi controlaţi/controlate la sediu, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1).----------Art. 11 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Articolul 12 (1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare/raport, după caz, conform reglementărilor în vigoare, ale cărei/cărui model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare/raport.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (3) I.S.C.T.R. va păstra evidenţa centralizată, într-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate de inspectoratele regionale.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Secţiunea a 3-a Oprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului  +  Articolul 13În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate; c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.  +  Articolul 14 (1) În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii au obligaţia respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul controlului efectuat pe autostrăzi, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziţie statică.  +  Articolul 15Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri.  +  Articolul 16Semnalele inspectorului au următoarele semnificaţii: a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă; b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în direcţia intersectată de braţul sau braţele întinse; c) balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat.  +  Articolul 17 (1) Inspectorii trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încât să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire. (2) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu bastoane iluminate.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 18Pentru oprirea unui vehicul aflat în mers, inspectorul aflat în vehiculul cu inscripţia I.S.C.T.R. se va deplasa în faţa vehiculului ce urmează a fi oprit şi va pune în funcţiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile şi/sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant/iluminat.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 19 (1) Conducătorii auto ai vehiculelor utilizate la efectuarea operaţiunilor de transport rutier şi la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere au obligaţia să oprească la semnalele adresate în acest sens de inspector. (2) Oprirea vehiculului se face în afara părţii carosabile, în locul indicat de inspector, loc unde este permisă oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificaţia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor.  +  Articolul 21Neoprirea la semnalul inspectorului şi sustragerea de la efectuarea controlului în trafic se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22Operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, întreprinderile autorizate şi şcolile de conducători auto instruiesc conducătorii auto/instructorii auto utilizaţi privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 4-a Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere  +  Articolul 23Prezenta secţiune stabileşte procedura şi condiţiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România.  +  Articolul 24În cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizează următoarele abrevieri: a) R.A.R. - "Registrul Auto Român" - R.A.; b) CTT - controlul tehnic în trafic; c) ITP - inspecţia tehnică periodică; d) ITPI - inspecţia tehnică periodică internaţională; e) RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare; f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25În sensul reglementărilor prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următorul înţeles: a) Acordul de la Viena - Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999; b) control tehnic în trafic - controlul inopinat de natură tehnică al unui vehicul în circulaţie pe drumurile publice din România, efectuat de I.S.C.T.R.; c) inspecţia tehnică periodică - controlul conformităţii unui vehicul cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică. Pentru vehiculele înmatriculate în România, aceste cerinţe sunt prevăzute în reglementările RNTR 1 în vigoare; d) inspecţia tehnică periodică internaţională - controlul conformităţii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică internaţională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena; e) vehicul comercial - autovehiculul destinat transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (categoriile N(2) şi N(3)), remorca sau semiremorca cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (categoriile O(3) şi O(4)) ori autovehiculul destinat transportului de persoane care prin construcţie şi echipare are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto (categoriile M(2) şi M(3)), denumite în continuare vehicule.  +  Articolul 26 (1) CTT se efectuează la vehiculele aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe naţionalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori de punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici. (2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmează a fi supuse CTT trebuie să urmărească în special identificarea şi oprirea acelor vehicule în cazul cărora există indicii privind o stare tehnică necorespunzătoare. (3) CTT cuprinde următoarele verificări: a) o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea ITP ori a ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora; b) o inspecţie vizuală a stării tehnice a vehiculului în staţionare; şi/sau c) o inspecţie ce vizează detectarea defecţiunilor privind starea tehnică a vehiculului. Această inspecţie se efectuează asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic. (4) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte că un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este recunoscută ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberată în România. (5) Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI. (6) Inspectorii care efectuează CTT trebuie să fie atestaţi cu aplicarea în totalitate a prevederilor aplicabile ale RNTR 1.  +  Articolul 27 (1) Înainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control prevăzute în raportul de CTT, inspectorul ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP ori ITPI şi/sau un raport de CTT prezentat de conducătorul auto şi care a fost întocmit recent fie de I.S.C.T.R. sau R.A.R., după caz, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractantă la Acordul de la Viena. (2) Inspectorul poate, de asemenea, să ia în considerare un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de R.A.R. conform legislaţiei în vigoare, care atestă efectuarea unor reparaţii la vehiculul respectiv, prezentat, dacă este cazul, de conducătorul auto. (3) Atunci când aceste documente şi/sau raportul precizat mai sus furnizează proba că o inspecţie a fost deja efectuată în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenţa unei defecţiuni sau a unei neconformităţi evidente. (4) Inspectorul verifică, dacă este cazul, existenţa şi valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător mărfii transportate.  +  Articolul 28 (1) Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectuează CTT este prevăzut în anexa nr. 1a). (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda şi la efectuarea operaţiunilor de verificări suplimentare prevăzute în anexa nr. 1b). (3) Inspectorii verifică îndeplinirea cerinţelor privind încercările şi/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele şi limitatoarele de viteză prevăzute în anexa nr. 1a). (4) Aparatura utilizată la CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1. (5) Dacă inspectorul estimează că importanţa defecţiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranţa rutieră, de natură să justifice o inspecţie mai aprofundată, în special în ceea ce priveşte frânarea, echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la o staţie ITP autorizată de R.A.R., situată în apropiere, pentru efectuarea unei inspecţii complexe. (6) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staţia ITP autorizată de R.A.R.. (7) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staţiei ITP autorizate de R.A.R. efectuarea inspecţiei complexe prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 29 (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1c). (2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marchează punctele care au fost controlate în conformitate cu planul de operaţiuni. (3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului. (4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (5) În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, stabilite prin reglementările specifice în vigoare, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.----------Alin. (5) al art. 29 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (6) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (5) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.----------Alin. (6) al art. 29 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 30Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 32 (1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate privind controlul tehnic în trafic pentru cei 2 ani precedenţi şi care se referă la numărul vehiculelor controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzătoare din raportul de control tehnic în trafic şi pe ţări de înmatriculare, precum şi punctele controlate şi defecţiunile constatate şi marcate în rubrica privind punctele de control din raport. (2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi, în formatul pus la dispoziţie de către R.A.R. (3) I.S.C.T.R. asigură colaborarea cu autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică acestor autorităţi persoanele de contact responsabile. (4) În cazul controlului tehnic în trafic al vehiculelor utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere care aparţin unor nerezidenţi şi la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase, I.S.C.T.R. informează autorităţile competente ale statului membru al Uniunii Europene de înmatriculare sau de punere în circulaţie a vehiculelor respective, pe baza raportului de control tehnic în trafic. Aceasta nu va aduce atingere aplicării sancţiunilor şi măsurilor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia naţională. (5) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecţiuni majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorităţii respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R. (6) În scopul monitorizării activităţii staţiilor ITP şi a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. va pune la dispoziţia R.A.R. informaţii privind vehiculele rutiere utilitare la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase. (7) Modul de transmitere a informaţiilor menţionate la alin. (2) şi (6) se stabileşte pe bază de protocol încheiat între I.S.C.T.R. şi R.A.R.  +  Secţiunea a 5-a Controlul respectării maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise  +  Articolul 33 (1) Controlul privind respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise se realizează de către inspectori în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 356/107/2010. (2) Controlul prevăzut la alin. (1) are ca scop verificarea de către inspectori a următoarelor: a) respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, precum şi a condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei vehiculelor cu depăşiri; b) existenţa şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a transportului, stabilite prin aceasta; c) achitarea tarifelor datorate administratorilor drumurilor publice; d) existenţa dotării cu mijloace suplimentare de semnalizare a vehiculelor cu depăşiri şi funcţionarea acestora; e) efectuarea însoţirii vehiculelor cu depăşiri de către personal specializat cu autovehicule de însoţire aparţinând operatorilor economici specializaţi şi/sau de către echipaje de poliţie rutieră, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi; f) existenţa dotării obligatorii a autovehiculelor de însoţire şi funcţionarea acesteia; g) respectarea restricţiilor de circulaţie, permanente sau temporare, instituite pe drumurile publice. (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se va desfăşura preponderent pe sectoarele de drum cu trafic greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor în care există exploatări miniere, petroliere, forestiere, agricole, de balastieră sau de carieră, şantiere de construcţii ori alte obiective industriale.  +  Articolul 34 (1) În vederea controlului privind respectarea maselor pe axe şi totale maxime admise/autorizate şi a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, inspectorii vor stabili: a) masele pe axe ale vehiculului, prin cântărire; b) masa totală a vehiculului, prin însumarea maselor pe axe rezultate în urma cântăririi sau din documentele de transport, după caz; c) dimensiunile vehiculului, prin măsurare sau din documentele de transport, după caz. (2) Stabilirea, prin cântărire, a maselor pe axe şi totale se realizează de către inspectori cu echipamente de cântărire a vehiculelor rutiere care respectă condiţiile de funcţionare stabilite în conformitate cu prevederile metrologice în vigoare şi de furnizorul sau producătorul acestora, după caz.  +  Articolul 35Conducătorii auto deplasează şi manevrează vehiculul rutier care face obiectul cântăririi/măsurării conform indicaţiilor inspectorului.  +  Articolul 36 (1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, se eliberează prin intermediul echipamentului de cântărire un tichet de cântar în dublu exemplar.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. (2) Tichetul de cântar se semnează şi se ştampilează de către inspector.  +  Articolul 37 (1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cântar se înmânează conducătorului auto sub semnătură. (2) În cazul constatării contravenţiilor privind circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizaţia specială de transport (AST) sau privind condiţiile de desfăşurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancţiunile contravenţionale şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38 (1) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, inspectorul: a) va imobiliza vehiculul şi, dacă este cazul, procedează la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului/ deplasării; b) va reţine, în vederea suspendării, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. c) va reţine, în vederea suspendării sau până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru reluarea transportului, după caz, autorizaţia specială de transport, atestatul nominal al personalului specializat şi/sau autorizaţia autovehiculului de însoţire a vehiculelor cu depăşiri, alte avize şi autorizaţii emise de administratorii drumurilor publice; d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (2) Abrogat;----------Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (3) Abrogat;----------Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 5^1-a Procedurile de retragere şi de suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a 10% din copiile conforme ale licenţei de transport, ale licenţei comunitare sau ale certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto autorizat şi a autorizaţiei centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiereProcedurile de retragere şi de suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto----------Denumirea secţiunii a 5^1-a a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.------------Secţiunea a 5^1-a a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^1I.S.C.T.R. retrage sau suspendă, după caz, licenţa de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, autorizaţia şcolii de conducători auto, autorizaţia instructorului auto, autorizaţia centrului de pregătire, atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/ certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto.----------Art. 38^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^2 (1) În toate cazurile în care I.S.C.T.R. retrage documentele prevăzute la art. 38^1, titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document pentru o perioadă de 60 de zile de la data retragerii, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel. (2) I.S.C.T.R. suspendă documentele prevăzute la art. 38^1 pentru o perioadă de 30 de zile, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.----------Art. 38^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^3Documentele prevăzute la art. 38^1 suspendate se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, şi după prezentarea documentului de plată, către autoritatea emitentă, a tarifului aferent pentru eliberare.------------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^4 (1) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a documentelor prevăzute la art. 38^1 către autoritatea emitentă a documentului retras/suspendat, cu excepţia atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat. (2) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă şi angajatorul conducătorului auto, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat. (3) Odată cu retragerea sau suspendarea unuia dintre documentele prevăzute la art. 38^1, toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului retras devin nule, iar toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului suspendat îşi pierd valabilitatea pe perioada suspendării acestuia.----------Art. 38^4 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^5 (1) Licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, autorizaţia centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizaţia şcolii de conducători auto sau autorizaţia instructorului auto autorizat se reţine la sediul operatorului de transport rutier, al întreprinderii de transport rutier în cont propriu, al operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolii de conducători auto sau, în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, după caz, de către inspectori, în vederea suspendării/retragerii, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat şi unul pentru agentul constatator.----------Alin. (1) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (2) În cazul în care reprezentantul legal/administratorul/ managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto sau instructorul auto autorizat refuză să semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. (3) Copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare şi copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se reţin şi se suspendă/retrag în trafic de către inspectori, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru conducătorul auto şi unul pentru agentul constatator.----------Alin. (3) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (4) În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (3), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.(4^1) Atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/certificatul care atestă competenţa/ calificarea profesională a conducătorului auto se reţin şi se suspendă/retrag pe loc, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului şi unul pentru agentul constatator.----------Alin. (4^1) al art. 38^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(4^2) În cazul în care titularul documentelor de la alin. (4^1) refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (4^1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.----------Alin. (4^2) al art. 38^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (5) În cazul în care instructorul auto autorizat, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier al şcolii de conducători auto/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuză să predea inspectorului licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau autorizaţia, după caz, în vederea suspendării/retragerii, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (5) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional". (6) În cazul în care conducătorul auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (6) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional". (7) În cazul în care titularul atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, oricare dintre aceste documente, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (7) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional". (8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 38^5 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016. (9) În cazul în care la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (5)-(7) nu a fost predat documentul suspendat/documentul retras, I.S.C.T.R. aplică sancţiunile corespunzătoare prevăzute de reglementările în vigoare.----------Alin. (9) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.----------Art. 38^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^6 (1) Pe toată durata suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu, operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu, titulari ai documentului suspendat, nu poate efectua operaţiuni de transport rutier ori transport rutier în cont propriu, după caz. (2) Pe toată durata suspendării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, operatorul economic titular al licenţei suspendate nu poate desfăşura activităţi conexe transportului rutier. (3) Pe toată durata suspendării autorizaţiei, şcoala de conducători auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere titulară/titular a/al autorizaţiei nu poate desfăşura activităţi de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere sau activităţi de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilorrutiere, după caz. (4) Pe toată durata suspendării atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, titularul acestuia nu poate desfăşura activităţi specifice funcţiei.----------Alin. (4) al art. 38^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.----------Art. 38^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^7 (1) Vehiculul pentru care copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în momentul controlului nu poate să continue operaţiunea de transport. (2) Inspectorul va înmâna conducătorului auto o dovadă prin care i se permite deplasarea vehiculului a cărui copie conformă a licenţei de transport, copie conformă a licenţei comunitare sau copie conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost suspendată, fără încărcătură, de la locul controlului spre sediul social/punctul de lucru al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul respectiv/care este titular al documentului suspendat. Valabilitatea dovezii este de maximum 3 zile. (3) Încărcătura vehiculului a cărui copie conformă a licenţei de transport, copie conformă a licenţei comunitare sau copie conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost suspendată poate fi transportată numai cu un alt vehicul care îndeplineşte condiţiile legale.------------Art. 38^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^8 (1) În cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, I.S.C.T.R. poate dispune, printr-o decizie motivată, suplimentar faţă de sancţiunea suspendării copiei conforme a licenţei de transport, a licenţei comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu, una dintre următoarele măsuri: a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu; b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu; c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora. (2) Măsurile suplimentare prevăzute la alin. (1) se pot aplica, ulterior aplicării unei sancţiuni definitive operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în funcţie de următoarele criterii: a) gravitatea încălcării; b) numărul de copii conforme ale licenţei de transport, ale licenţei comunitare sau ale certificatului de transport în cont propriu deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu; c) gradul de risc al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, rezultat prin aplicarea sistemului de evaluare a operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.------------Art. 38^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Secţiunea a 6-a Întocmirea, urmărirea şi finalizarea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională şi arhivarea documentelor de control  +  Articolul 39Contravenţia se constată şi se sancţionează de către inspectori prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în baza legitimaţiei nominale de control, în condiţiile legii.  +  Articolul 40 (1) Inspectorii primesc carnete de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, eliberate de I.S.C.T.R. (2) Evidenţa proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite se păstrează în Registrul de evidenţă a contravenţiilor, precum şi în baza de date pe suport magnetic/electronic a I.S.C.T.R.  +  Articolul 41 (1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, notele de constatare încheiate de către inspectori, precum şi toate documentele care rezultă în urma controlului şi/sau care au stat la baza efectuării controlului se păstrează la sediul compartimentului funcţional din cadrul I.S.C.T.R. o perioadă de 5 ani de la data întocmirii/finalizării lor. (2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Imobilizarea vehiculelor în trafic  +  Articolul 42În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârşite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.  +  Articolul 43Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.  +  Articolul 44În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunţa imediat reprezentanţii serviciilor de urgenţă profesioniste cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în trafic.  +  Articolul 45 (1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii aplică măsurile corespunzătoare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului regional pe raza căruia s-a efectuat controlul. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat se deplasează la sediul inspectoratului regional pe raza căruia s-a efectuat controlul, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.----------Art. 45 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Articolul 46Măsura imobilizării unui vehicul dispusă de către inspectori se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz: a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b) formularul de control în trafic; c) buletinul de control ADR; d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital; e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 8-a Dispoziţii finale  +  Articolul 48În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaborează proceduri şi instrucţiuni proprii.*Prezentele norme transpun integral prevederile Directivei 2010/47/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate.  +  Anexa 1a)A. Plan de operaţiuni*Font 7* ┌────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ Nr. │Denumirea verificării │ Metoda de control şi aparatura │ Defectele constatate pentru respingere │Cod defect │ │ crt. │ │ necesară │ ├───┬───┬───┤ │ │ │ │ │DMi│DMa│DP │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 0. Identificare vehicul │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 0.1. │Verificare stare plăci │Inspecţie vizuală │a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel │ │ X │ │ │ │cu numărul de │ │încât s-ar putea desprinde de pe vehicul │ │ │ │ │ │înmatriculare, │ │b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă │ │ X │ │ │ │concordanţă dintre │ │c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în │ │ X │ │ │ │plăcile cu numărul de │ │concordanţă cu documentele vehiculului. │ │ │ │ │ │înmatriculare şi │ │d) Placă deteriorată/confecţionată artizanal │ X │ X │ │ │ │numărul de │ │ │ │ │ │ │ │înmatriculare din │ │ │ │ │ │ │ │documentele vehiculului│ │ │ │ │ │ │ │(CI şi/sau CIV) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 0.2. │Verificare concordanţă │Inspecţie vizuală după curăţarea │a) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă │ │ X │ │ │ │dintre datele de iden- │locurilor unde se află poansonate│plăcuţă producător cu număr de identificare de la │ │ │ │ │ │tificare prelevate de │numărul de identificare şi plăcu-│bord │ │ │ │ │ │pe vehiculul supus │ţele producătorului │b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial│ │ X │ │ │ │controlului şi datele │Se verifică concordanţa dintre │sau total │ │ │ │ │ │din CIV │vehiculul prezentat spre control │c) Număr de identificare neconform cu │ │ X │ │ │ │ │şi datele din CIV privind: │documentele sau înregistrările vehiculului │ │ │ │ │ │ │categoria, caroseria, marca, │d) Vehiculul prezentat spre control nu corespunde │ │ X │ │ │ │ │tipul, numărul de identificare │cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, │ │ │ │ │ │ │poansonat sau ştanţat pe plăcuţa │marca, tipul vehiculului, codul motorului sau │ │ │ │ │ │ │producătorului, prindere plăcuţă │culoarea │ │ │ │ │ │ │producător, codul motorului, │e) Număr de identificare modificat sau poansonat │ │ X │ │ │ │ │culoarea. │neconform │ │ │ │ │ │ │ │f) Suportul pe care se află poansonat numărul de │ │ X │ │ │ │ │ │identificare este fixat artizanal pe vehicul (de │ │ │ │ │ │ │ │exemplu, înconjurat de un cordon de sudură). │ │ │ │ │ │ │ │g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare │ │ X │ │ │ │ │ │decât cea din CIV pe o suprafaţă mai mare de 50% │ │ │ │ │ │ │ │din suprafaţa sa. │ │ │ │ │ │ │ │h) Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din │ │ X │ │ │ │ │ │CIV (de exemplu, motor cu sistem de alimentare │ │ │ │ │ │ │ │dual benzină + GPL/GNC sau modificarea │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de alimentare al motorului) │ │ │ │ │ │ │ │i) Seria rezervorului GPL/GNC nu este menţionată │ │ X │ │ │ │ │ │sau este diferită de cea din CIV. │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 1. Sistem de frânare │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. Stare mecanică şi funcţionare │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 1.1.1. │Ax pedală frână de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Efort excesiv la acţionarea pedalei/manetei │ │ X │ │ │ │serviciu/Ax manetă │a componentelor, în timp ce │b) Uzură avansată sau joc excesiv │ │ X │ │ │ │de frână │sistemul de frânare este acţionat│c) Lipsă siguranţă la pedală │ │ │ X │ │ │ │NOTĂ: Autovehiculele cu servo- │ │ │ │ │ │ │ │frână trebuie inspectate cu │ │ │ │ │ │ │ │motorul oprit. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.2. │Pedală/Manetă de frână │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului │ │ X │ │ │ │şi cursa dispozitivului│a componentelor, în timp ce │de acţionare │ │ │ │ │ │de acţionare a frânei │sistemul de frânare este acţionat│b) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la │ │ X │ │ │ │ │NOTĂ: Autovehiculele cu servo- │poziţia iniţială. │ │ │ │ │ │ │frână trebuie inspectate cu │c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de │ X │ │ │ │ │ │motorul oprit. │producător) uzată, fixată incorect sau lipsă │ │ │ │ │ │ │ │d) Dispozitivul de acţionare deformat excesiv, │ │ X │ │ │ │ │ │fisurat, rupt │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.3. │Pompă de vacuum sau │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Presiune insuficientă/Vacuum insuficient pentru │ │ X │ X │ │ │compresor şi rezervoare│la presiunea normală de lucru, │asigurarea unei frânări repetate (cel puţin două │ │ │ │ │ │de aer │verificarea funcţionării dispozi-│frânări) după declanşarea semnalului de avertizare │ │ │ │ │ │ │tivului de avertizare a supapei │(sau dacă manometrul indică o valoare de pericol) │ │ │ │ │ │ │multicircuit sau de suprapresiune│b) Intervalul de timp pentru refacerea presiunii în │ │ X │ │ │ │ │Se verifică intervalul de timp │instalaţie mai mare de 7s │ │ │ │ │ │ │necesar compresorului pentru │c) Supapa de protecţie multicircuit sau supapa de │ │ X │ │ │ │ │realizarea presiunii de lucru în │suprapresiune nu funcţionează. │ │ │ │ │ │ │sistemul de frânare după ce se │d) Pierdere de aer care provoacă o scădere │ │ X │ │ │ │ │apasă pedala de frână repetat cu │importantă de presiune sau pierdere de aer │ │ │ │ │ │ │motorul oprit. │perceptibilă auditiv │ │ │ │ │ │ │ │e) Deteriorare exterioară care poate afecta │ │ X │ X │ │ │ │ │funcţionarea sistemului de frânare │ │ │ │ │ │ │ │f) Pompa de vacuum deteriorată sau nefuncţională │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.4. │Manometru sau indicator│Verificare funcţională │Funcţionarea incorectă/Nefuncţionarea │ X │ X │ │ │ │pentru presiune scăzută│ │indicatorului sau a manometrului │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.5. │Supapă de comandă a │Inspecţie vizuală, funcţională şi│a) Uzată excesiv, fisurată sau deteriorată │ │ X │ │ │ │frânei cu acţionare │auditivă a componentelor în timp │b) Dispozitiv de acţionare a supapei nesigur sau │ │ X │ │ │ │manuală │ce sistemul de frânare este │supapă fixată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │acţionat │c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni nesigure │ │ X │ │ │ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.6. │Element de acţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet │ │ X │ │ │ │frână de mână, levier │a componentelor în timp ce │funcţionează necorespunzător. │ │ │ │ │ │de comandă frână de │sistemul de frânare este acţionat│b) Uzură excesivă a axului levierului sau a │ │ X │ │ │ │mână, mecanism cu │ │mecanismului cu clichet al levierului │ │ │ │ │ │clichet frână de mână, │ │c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect) │ │ X │ │ │ │frână de mână cu │ │d) Element de acţionare lipsă, deteriorat sau │ │ X │ │ │ │acţionare electrică │ │nefuncţional │ │ │ │ │ │ │ │e) Funcţionare incorectă, indicatorul de avertizare │ │ X │ │ │ │ │ │indică o funcţionare defectuoasă │ │ │ │ │ │ │ │f) Elemente deteriorate sau reglate │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │g) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare │ │ X │ │ │ │ │ │sau orice element deteriorat ori reglat │ │ │ │ │ │ │ │necorespunzător) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.7. │Supape de frânare │Inspecţie vizuală, funcţională şi│a) Supapă deteriorată/neetanşă (pierderi de aer în │ │ X │ X │ │ │(supape de comandă, │auditivă a componentelor în timp │exces) │ │ │ │ │ │supape de descărcare, │ce sistemul de frânare este │b) Pierderi de ulei la compresor reduse/importante │ X │ X │ │ │ │regulatoare de │acţionat │c) Supapă fixată sau montată necorespunzător │ │ X │ │ │ │presiune etc.) │ │d) Pierderi de lichid de frână reduse/importante │ │ X │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.8. │Elemente de cuplare │Deconectarea şi reconectarea │a) Robineţi de închidere sau ventile cu etanşare │ │ X │ │ │ │ale frânelor (semi) │tuturor elementelor de cuplare │automată defecte │ │ │ │ │ │remorcii (electrice şi │ale sistemelor de frânare dintre │b) Fixare necorespunzătoare/Montaj │ X │ X │ │ │ │pneumatice) │autovehiculul tractor şi (semi) │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │remorcă │c) Pierderi excesive de aer │ │ X │ X │ │ │ │Inspecţie vizuală, funcţională şi│d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │auditivă a componentelor în timp │ │ │ │ │ │ │ │ce sistemul de frânare este │ │ │ │ │ │ │ │acţionat │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.1.9. │Rezervoare de aer │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Deteriorate, corodate/neetanşe │ X │ X │ │ │ │comprimat │ │b) Robinet de purjare a apei defect │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Fixare sau montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.10. │Dispozitiv servofrână, │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient │ │ X │ │ │ │pompă centrală de frână│a componentelor în timp ce │b) Pompă centrală neetanşă/defectă (pierde │ │ X │ X │ │ │(pentru sistemul de │sistemul de frânare este acţionat│presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la │ │ │ │ │ │frânare hidraulic) │ │acţionarea manetei) │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de │ │ X │ X │ │ │ │ │frână │ │ │ │ │ │ │ │d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână │ │ X │ │ │ │ │ │e) Lipsă capac rezervor lichid de frână │ X │ │ │ │ │ │ │f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect │ X │ │ │ │ │ │ │g) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de │ X │ │ │ │ │ │ │avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului│ │ │ │ │ │ │ │de frână (dacă a fost prevăzut de producător) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.11. │Conducte de frână │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ X │ X │ │ │rigide │în timp ce sistemul de frânare │b) Conductă sau conexiune neetanşă (pierderi │ │ X │ X │ │ │ │este acţionat │reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │ │c) Deteriorări sau coroziuni excesive │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Conductă poziţionată necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │ │e) Conductă fisurată sau ruptă │ │ │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.12. │Racorduri flexibile de │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ X │ X │ │ │frână │în timp ce sistemul de frânare │b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit │ X │ X │ │ │ │ │este acţionat │sau prea scurt │ │ │ │ │ │ │ │c) Racord sau conexiune neetanşă (pierderi │ │ X │ X │ │ │ │ │reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │ │d) Umflare excesivă la presiune │ │ X │ X │ │ │ │ │e) Racord cu porozităţi │ │ X │ │ │ │ │ │f) Racord fisurat sau rupt │ │ │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.13. │Garnituri de fricţiune │Inspecţie vizuală acolo unde │a) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roţi) │ │ X │ X │ │ │(plăcuţe, saboţi) │există zonă de vizitare │b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o │ │ X │ X │ │ │ │ │roată/la mai multe roţi) │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă │ │ │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.14. │Tamburi şi discuri de │Inspecţie vizuală, inclusiv în │a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi, fixare│ │ X │ X │ │ │frână │zona de ventilaţie │necorespunzătoare sau alte defecte care compromit │ │ │ │ │ │ │ │siguranţa (la o roată/la mai multe roţi) │ │ │ │ │ │ │ │b) Tamburi ori discuri ancrasate cu ulei sau unsoare│ │ X │ X │ │ │ │ │(la o roată/la mai multe roţi) │ │ │ │ │ │ │ │c) Tambur sau disc lipsă │ │ │ X │ │ │ │ │d) Platou fixat necorespunzător, joc platou │ │ X │ │ │ │ │ │e) Joc disc de frână │ │ │ X │ │ │ │ │f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o │ │ X │ X │ │ │ │ │roată/la mai multe roţi) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.15. │Cabluri de frână, │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Cabluri deteriorate/înnodate │ │ X │ X │ │ │leviere şi conexiuni, │a componentelor în timp ce │b) Componente corodate sau uzate excesiv │ │ X │ X │ │ │tije de acţionare │sistemul de frânare este acţionat│c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │e) Orice element care poate împiedica mişcarea │ │ X │ │ │ │ │ │liberă a elementelor sistemului de frânare │ │ │ │ │ │ │ │f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită │ │ X │ │ │ │ │ │reglajului incorect sau uzurii excesive │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei │ │ │ X │ │ │ │ │h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a │ │ X │ │ │ │ │ │tijelor │ │ │ │ │ │ │ │i) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau tije │ │ X │ │ │ │ │ │de acţionare defecte │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.16. │Elemente de acţionare │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Cu deteriorări/Cu fisuri │ │ X │ X │ │ │sistem frânare │în timp ce sistemul de frânare │b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/importante) │ │ X │ X │ │ │(inclusiv etriere, │este acţionat │c) Fixare necorespunzătoare/Montare incorectă │ │ X │ X │ │ │cilindri de frână cu │ │d) Coroziuni excesive │ │ X │ X │ │ │arc, cilindri de frână │ │e) Cursă insuficientă ori prea mare a pistonului sau│ │ X │ X │ │ │hidraulici) │ │a mecanismului cu membrană │ │ │ │ │ │ │ │f) Burduf de protecţie împotriva prafului rupt/lipsă│ X │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.17. │Regulator automat al │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Timonerie defectă │ │ X │ │ │ │frânării în funcţie de │în timp ce sistemul de frânare │b) Timonerie reglată necorespunzător │ │ X │ │ │ │încărcare │este acţionat │c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Regulator lipsă sau modificat │ │ │ X │ │ │ │ │e) Lipsa plăcuţei cu datele tehnice principale (la │ X │ │ │ │ │ │ │vehicule clasa a III-a) │ │ │ │ │ │ │ │f) Date ilizibile pe plăcuţă │ X │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.18. │Dispozitiv de reglare │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu mişcare │ │ X │ │ │ │a jocului │în timp ce sistemul de frânare │anormală, uzat excesiv sau reglat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │este acţionat │b) Dispozitiv de reglare a jocului defect │ │ X │ │ │ │ │ │c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.19. │Frână de încetinire │Inspecţie vizuală │a) Montare incorectă, conexiuni │ │ X │ │ │ │(dacă a fost prevăzută │ │necorespunzătoare sau deteriorate │ │ │ │ │ │de producător sau dacă │ │b) Funcţionare necorespunzătoare sau lipsă │ │ X │ │ │ │este obligatorie) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.20. │Acţionare automată a │Deconectarea cuplei de frânare │Frâna (semi)remorcii nu acţionează automat la │ │ │ X │ │ │frânei (semi)remorcii │dintre autovehicul şi │deconectarea dispozitivului de cuplare. │ │ │ │ │ │ │(semi)remorcă │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.21. │Ansamblu sistem de │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Alte componente (pompă antigel, uscătorul de │ │ X │ X │ │ │frânare │ │aer etc.) corodate excesiv/deteriorate astfel încât │ │ │ │ │ │ │ │afectează funcţionalitatea sistemului de frânare │ │ │ │ │ │ │ │b) Pierderi excesive antigel/aer │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Orice altă componentă fixată sau montată │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Reparaţii/modificări necorespunzătoare*1) │ │ X │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │1.1.22. │Supape de testare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă │ │ X │ │ │ │(dacă au fost prevăzute│ │b) Deteriorate, neutilizabile/neetanşe │ X │ X │ │ │ │de producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 1.2.1. │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare │a) Forţa de frânare necorespunzătoare pe una/mai │ │ X │ X │ │ │ │cu role sau, dacă este posibil, │multe roţi │ │ │ │ │ │ │prin probe în parcurs │b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile │ │ X │ │ │ │ │Se acţionează frâna gradual până │aceleiaşi punţi este mai mare de 30%. │ │ │ │ │ │ │la obţinerea efortului maxim. │În cazul frânării în parcurs vehiculul deviază │ │ │ │ │ │ │Pentru autovehiculele destinate │excesiv de la traiectoria rectilinie. │ │ │ │ │ │ │învăţării conducerii şi pentru │c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea │ │ X │ │ │ │ │cele adaptate conducerii de │bruscă a frânei). │ │ │ │ │ │ │către o persoană cu handicap se │d) Frânare anormală a oricăreia dintre roţi (de │ │ X │ │ │ │ │va efectua o probă suplimentară │exemplu: întârziere excesivă la frânare) │ │ │ │ │ │ │de frânare cu acţionarea dispo- │e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul │ │ X │ │ │ │ │zitivului suplimentar │frânării │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la │f) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │ │ │ │RNTR 1 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.2.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul de frânare │Coeficient de frânare mai mic decât următoarele │ │ │ X │ │ │ │cu role sau, dacă este posibil, │valori: │ │ │ │ │ │ │prin probe funcţionale în parcurs│- 28 iulie 2010: │ │ │ │ │ │ │folosind un decelerometru cu com-│Categoria M(2) şi M(3): 50%*2) │ │ │ │ │ │ │pensare şi înregistrare │Categoria N(2) şi N(3): 43%*3) │ │ │ │ │ │ │Pentru autovehicule destinate │Categoria O(3) şi O(4): 40%*4) │ │ │ │ │ │ │învăţării conducerii şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │cele adaptate conducerii de către│ │ │ │ │ │ │ │o persoană cu handicap se va │ │ │ │ │ │ │ │efectua o probă suplimentară de │ │ │ │ │ │ │ │frânare cu acţionarea │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivului suplimentar. │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1│ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat) │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 1.3.1. │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare │a) Forţa de frânare necorespunzătoare pe una/mai │ │ X │ X │ │ │ │cu role sau, dacă este posibil, │multe roţi │ │ │ │ │ │ │prin probe funcţionale în parcurs│b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile │ │ X │ │ │ │ │Se acţionează frâna gradual până │aceleiaşi punţi este mai mare de 30%. │ │ │ │ │ │ │la obţinerea efortului maxim. │În cazul frânării în parcurs, autovehiculul deviază │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1│excesiv de la traiectoria rectilinie. │ │ │ │ │ │ │ │c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea │ │ X │ X │ │ │ │ │bruscă a frânei) │ │ │ │ │ │ │ │d)Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi │ │ X │ │ │ │ │ │e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul │ │ X │ │ │ │ │ │frânarii │ │ │ │ │ │ │ │f) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.3.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul de frânare │Eficacitatea mai mică de 50%*5)din eficacitatea │ │ │ X │ │ │ │sau, dacă este posibil, prin │frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2 în │ │ │ │ │ │ │probe funcţionale în parcurs │raport cu masa totală maximă autorizată ori, în │ │ │ │ │ │ │folosind un decelerometru cu │cazul semiremorcilor, cu suma maselor autorizate pe │ │ │ │ │ │ │compensare şi înregistrare │axe │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1│ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (când nu este frână de securitate) │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 1.4.1. │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare │a) Frâna nu acţionează pe una/mai multe roţi. │ │ X │ X │ │ │ │sau, dacă este posibil, prin │În cazul frânării în parcurs vehiculul deviază │ │ │ │ │ │ │probe funcţionale în parcurs │excesiv de la traiectoria rectilinie. │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna gradual până │b)Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi │ │ X │ │ │ │ │la obţinerea efortului maxim. │c) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1│ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.4.2. │Eficacitate (+E) │Inspecţie pe standul de frânare │Coeficient de frânare mai mic de 16% pentru toate │ │ X │ │ │ │ │sau, dacă este posibil, prin │categoriile de vehiculele │ │ │ │ │ │ │probe funcţionale în parcurs │ │ │ │ │ │ │ │folosind un decelerometru cu com-│ │ │ │ │ │ │ │pensare şi înregistrare │ │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna gradual până │ │ │ │ │ │ │ │la obţinerea efortului maxim. │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1│ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.5. │Performanţă frână de │Inspecţie vizuală sau, dacă este │a) Forţa de frânare nu variază gradual (nu se │ │ X │ │ │ │încetinire │posibil, prin probe funcţionale │aplică la frâna de încetinire pe evacuare). │ │ │ │ │ │ │în parcurs │b) Sistem inoperant │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1.6. │Sistem antiblocare │Inspecţie vizuală │a) Dispozitivul de avertizare nu funcţionează │ │ X │ │ │ │(ABS) │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitivul de avertizare indică funcţionarea │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare a sistemului. │ │ │ │ │ │ │ │c) Senzorii de turaţie a roţii lipsă sau deterioraţi│ │ X │ │ │ │ │ │d) Instalaţie electrică deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │e) Alte componente lipsă sau deteriorate │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 2. Sistem de direcţie │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.1. Stare mecanică │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 2.1.1. │Stare, fixare, │Inspecţie vizuală cu vehiculul cu│a) Sistem de direcţie greu manevrabil │ │ X │ │ │ │funcţionare sistem de │roţile pe sol sau, dacă este │b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau │ │ X │ X │ │ │direcţie (+E) │posibil, cu utilizarea unui cric │caneluri uzate │ │ │ │ │ │ │Volanul este rotit stânga-dreapta│c) Uzură excesivă a axului sectorului de angrenare │ │ X │ X │ │ │ │sau roţile punţii directoare sunt│d) Deplasare excesivă a axului sectorului de │ │ X │ X │ │ │ │deplasate stânga-dreapta pe │angrenare │ │ │ │ │ │ │întreaga cursă. │e) Neetanşeităţi ale casetei (scurgeri │ X │ X │ │ │ │ │ │reduse/importante) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.1.2. │Stare, fixare casetă │Inspecţie vizuală a fixării │a) Fixare necorespunzătoare a casetei │ │ X │ X │ │ │de direcţie (+E) │casetei de direcţie │b) Găuri de fixare ovalizate │ │ X │ X │ │ │ │Cu vehiculul cu roţile pe sol, se│c) Şuruburi de fixare rupte/lipsă │ │ X │ X │ │ │ │roteşte volanul stânga-dreapta. │d) Casetă de direcţie fisurată/spartă │ │ X │ X │ │ │ │Dacă este posibil, se utilizează │ │ │ │ │ │ │ │un detector de jocuri │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │Dacă se utilizează un cric, se │ │ │ │ │ │ │ │deplasează manual roţile stânga- │ │ │ │ │ │ │ │dreapta. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.1.3. │Jocuri în sistemul de │Inspecţie vizuală a componentelor│a) Mişcare relativă între componentele sistemului │ │ X │ X │ │ │direcţie (+E) │timoneriei direcţiei în ceea ce │ce ar trebui să fie fixe │ │ │ │ │ │ │priveşte uzura, fisurile şi │b) Joc excesiv în articulaţiile sistemului de │ │ X │ X │ │ │ │siguranţa, în timp ce volanul │direcţie │ │ │ │ │ │ │este rotit stânga-dreapta cu │c) Deformări/Fisuri ale oricărui element │ │ X │ X │ │ │ │roţile pe sol │d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roţilor │ │ X │ │ │ │ │Dacă este posibil, se utilizează │e) Alinierea defectuoasă a componentelor (de │ │ X │ │ │ │ │un detector de jocuri │exemplu, bară de comandă a direcţiei, bară de │ │ │ │ │ │ │corespunzător. │conexiune etc.) │ │ │ │ │ │ │Dacă se utilizează un cric, se │f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │deplasează manual roţile punţii │g) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă │ X │ X │ │ │ │ │directoare stânga-dreapta. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.1.4. │Funcţionare elemente │Inspecţie vizuală a mişcării │a) Cursă incompletă a sistemului de direcţie la │ │ X │ │ │ │mecanice de legătură │elementelor timoneriei în timp ce│acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a │ │ │ │ │ │la sistemul de direcţie│volanul este rotit, cu roţile pe │şasiului) │ │ │ │ │ │(+E) │sol şi motorul în funcţiune │b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncţionale │ │ X │ │ │ │ │Dacă se utilizează un cric, se │sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător) │ │ │ │ │ │ │roteşte volanul stânga-dreapta │c) Atingerea componentelor │ │ X │ X │ │ │ │până la cursa maximă. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.1.5. │Stare, fixare, │Verificarea servodirecţiei şi a │a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/importante) │ │ X │ X │ │ │funcţionare şi │nivelului de ulei hidraulic din │b) Nivel redus de lichid │ X │ X │ │ │ │etanşeitate │rezervor (dacă este vizibil) │c) Mecanismul nu funcţionează. │ │ X │ X │ │ │servodirecţie │Cu roţile pe sol şi cu motorul │d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat │ │ X │ X │ │ │ │funcţionând se verifică dacă │e) Conducte care freacă/poziţionate │ │ X │ X │ │ │ │servodirecţia funcţionează │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │corect. │f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │ │g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau │ │ X │ X │ │ │ │ │corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │ │h) Zgomot anormal la pompă în timpul funcţionării │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │2.2. Volan şi coloană volan │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 2.2.1. │Stare, fixare volan │Cu roţile pe sol, se oscilează │a) Deplasare relativă între volan şi coloana de │ │ X │ │ │ │ │volanul dintr-o parte în alta │direcţie care indică un joc excesiv │ │ │ │ │ │ │într-un plan perpendicular pe │b) Lipsa dispozitivului de reţinere (siguranţei) pe │ │ X │ X │ │ │ │coloana de direcţie şi se aplică │butucul volanului │ │ │ │ │ │ │de jos în sus şi de sus în jos o │c) Butucul, coroana ori spiţele volanului fisurate │ │ X │ X │ │ │ │forţă slabă. │sau fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │Se inspectează vizual jocurile. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.2.2. │Stare, fixare coloană │Se împinge şi se trage de volan │a) Joc excesiv axial al centrului volanului în │ │ X │ │ │ │volan, cuplaj │în linie cu coloana, se împinge │raport cu coloana │ │ │ │ │ │ │de volan în diferite direcţii │b) Joc excesiv radial al centrului volanului în │ │ X │ │ │ │ │perpendiculare pe coloana de │raport cu coloana │ │ │ │ │ │ │direcţie. │c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic │ │ X │ │ │ │ │Se verifică vizual jocul şi │(cuplaj deteriorat) │ │ │ │ │ │ │starea cuplajelor elastice sau a │d) Fixare defectuoasă a coloanei │ │ X │ X │ │ │ │altor articulaţii. │e) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare │ │ │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.3. │Joc la volan │Cu motorul în funcţiune în cazul │Joc excesiv al direcţiei (de exemplu, un punct de │ │ X │ X │ │ │ │vehiculelor cu servodirecţie şi │pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de │ │ │ │ │ │ │cu roţile în poziţie dreaptă, se │cerc pe o distanţă mai mare de o cincime din │ │ │ │ │ │ │roteşte uşor volanul stânga- │diametrul volanului fără ca roţile directoare să se │ │ │ │ │ │ │dreapta, pe cât posibil fără a │mişte) │ │ │ │ │ │ │mişca roţile. │ │ │ │ │ │ │ │Se verifică vizual mişcarea │ │ │ │ │ │ │ │liberă. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.4. │Aliniament roţi │Verificarea aliniamentului │Roţi nealiniate în mod evident │ │ X │ │ │ │ │roţilor │ │ │ │ │ │ │ │Control vizual │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2.5. │Stare, fixare punte │Inspecţie vizuală │a) Componente deteriorate/fisurate │ │ X │ X │ │ │directoare remorci │Dacă este posibil, se utilizează │b) Mişcare neuniformă/Joc excesiv │ │ X │ X │ │ │(+E) │un detector de jocuri │c) Fixare defectuoasă │ │ X │ X │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │Se decuplează remorca şi apoi │ │ │ │ │ │ │ │proţapul este rotit stânga- │ │ │ │ │ │ │ │dreapta sau roţile punţii direc- │ │ │ │ │ │ │ │toare sunt deplasate stânga- │ │ │ │ │ │ │ │dreapta până la cursa maximă. │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 3. Vizibilitate │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 3.1. │Câmp de vizibilitate │Inspecţie vizuală de la postul de│a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al │ X │ X │ │ │ │ │conducere │conducătorului care îi afectează vederea în faţă │ │ │ │ │ │ │ │sau lateral │ │ │ │ │ │ │ │b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre │ │ X │ │ │ │ │ │înapoi. │ │ │ │ │ │ │ │c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare. │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.2. │Stare parbriz şi │Inspecţie vizuală (conform lit. D│a) Geam fisurat sau decolorat │ X │ X │ │ │ │celelalte geamuri │din anexa nr. 2 la RNTR 1) │b) Geam cu transparenţă neconformă cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │ │ │specifice │ │ │ │ │ │ │ │c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare │ X │ X │ │ │ │ │ │(sablat, zgâriat/cu opacităţi importante sau din │ │ │ │ │ │ │ │material neconform) │ │ │ │ │ │ │ │d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se │ X │ X │ │ │ │ │ │acceptă/fisurat, spart sau cu transparenţă │ │ │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele specifice │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.3. │Oglinzi sau dispozitive│Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Oglindă sau dispozitiv lipsă ori care nu asigură │ │ X │ │ │ │retrovizoare, inclusiv │de la postul de conducere │vizibilitatea corespunzătoare │ │ │ │ │ │cea suplimentară de │ │b) Oglindă sau dispozitiv deteriorată/deteriorat ori│ X │ X │ │ │ │la autovehiculele │ │fixată/fixat necorespunzător/dispozitiv nefuncţional│ │ │ │ │ │ŞCOALĂ (+E) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.4. │Ştergătoare de parbriz │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Ştergător care nu funcţionează corespunzător │ │ x │ │ │ │ │ │sau lipsă │ │ │ │ │ │ │ │b) Lamela ştergătorului deteriorată/lipsă │ X │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.5. │Spălătoare de parbriz │Inspecţie vizuală şi funcţională │Spălător care nu funcţionează corespunzător/lipsă │ X │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3.6. │Sistem de dezaburire │Inspecţie vizuală şi funcţională │Sistem care nu funcţionează corespunzător sau │ X │ │ │ │ │ │ │deteriorat │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 4. Lămpi, dispozitive reflectorizante şi echipamente electrice │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. Faruri │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.1.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare defectuoasă/Lipsa farului sau a │ X │ X │ │ │ │ │ │sursei de lumină │ │ │ │ │ │ │ │b) Funcţionare defectuoasă/Lipsa sistemului de │ X │ X │ │ │ │ │ │proiecţie (dispozitiv reflectorizant şi lentile) │ │ │ │ │ │ │ │c) Far fixat necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │ │d) Nefuncţionare faruri cu lumină diurnă │ X │ │ │ │ │ │ │e) Far neomologat (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │f) Far cu oglinda deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │g) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │h) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │i) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │j) Sursă de lumină defectă │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.1.2. │Orientare (+E) │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Far reglat necorespunzător (Centrul de │ │ X │ │ │ │ │Se determină centrul de focaliza-│focalizare al unui far nu se încadrează în limitele │ │ │ │ │ │ │re orizontal al fiecărui far cu │stabilite.) │ │ │ │ │ │ │lumină de întâlnire cu ajutorul │b) Sursă de lumină montată necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │aparatului de control al │ │ │ │ │ │ │ │farurilor. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.1.3. │Comutare lumini │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Comutator care nu funcţionează în conformitate │ │ X │ │ │ │ │ │cu cerinţele (un număr de faruri iluminate │ │ │ │ │ │ │ │concomitent) │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ │ │ │ │c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în │ │ X │ │ │ │ │ │conformitate cu tipul omologat. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.1.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Far, culoare emisă, poziţie sau intensitate │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispersor sau sursă de lumină │ │ X │ │ │ │ │ │obstrucţionat/obstrucţionată, reducând intensitatea │ │ │ │ │ │ │ │luminii ori modificând culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Sursă de lumină şi far incompatibile │ │ X │ │ │ │ │ │d) Faruri destinate conducerii pe partea stângă │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.1.5. │Dispozitive de reglare │Inspecţie vizuală şi funcţională,│a) Dispozitivul nu funcţionează. │ │ X │ │ │ │pe verticală a faruri- │dacă este posibil │b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat de pe │ │ X │ │ │ │lor (dacă au fost │ │scaunul conducătorului auto. │ │ │ │ │ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.1.6. │Dispozitiv de spălare │Inspecţie vizuală şi funcţională │Ştergătorul şi/sau spălătorul nu funcţionează. │ X │ │ │ │ │a farurilor (ştergăto- │Verificarea se face cu farurile │ │ │ │ │ │ │rul sau spălătorul de │în funcţiune. │ │ │ │ │ │ │far) (dacă a fost pre- │ │ │ │ │ │ │ │văzut de producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.2.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │Se verifică şi pentru caseta │b) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ŞCOALĂ (dacă este cazul). │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.2.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului │ │ X │ │ │ │ │Se verifică şi funcţionarea │de comandă │ │ │ │ │ │ │casetei │b) Dispozitiv defect │ │ X │ │ │ │ │ŞCOALĂ (dacă este cazul). │c) Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.2.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate │ X │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ X │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │e) Casetă ŞCOALĂ necertificată, montată │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Lămpi de frânare │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.3.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │ │b) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.3.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului │ │ X │ │ │ │ │ │de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.3.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.4.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │ │b) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.4.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului │ │ X │ │ │ │ │ │de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.4.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.4.4. │Frecvenţă semnal │Inspecţie vizuală şi funcţională │Frecvenţa semnalului luminos necorespunzătoare │ X │ │ │ │ │luminos │ │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.5.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │ │b) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.5.2. │Orientare (+E) │Inspecţie funcţională şi, dacă │Deviere a farului de ceaţă de la orientarea │ X │ │ │ │ │ │este posibil, cu ajutorul unui │orizontală în momentul în care modelul de lumină │ │ │ │ │ │ │dispozitiv de focalizare a │are o linie întreruptă │ │ │ │ │ │ │luminii │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.5.3. │Comutare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului │ │ X │ │ │ │ │ │de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.5.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Far sau lampă, culoare emisă, poziţie ori │ │ X │ │ │ │ │ │intensitate neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. Lămpi de mers înapoi │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.6.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │ │b) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce │ │ X │ │ │ │ │ │la căderea pe carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.6.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului │ │ X │ │ │ │ │ │de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.6.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Culoarea luminii emise, poziţia sau intensitatea │ │ X │ │ │ │ │ │nu respectă cerinţele specifice. │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defecţiunea │ │este considerată minoră. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.7.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lampă care proiectează lumina direct în spate │ X │ X │ │ │ │ │ │b) Sursă de lumină defectă │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Lampă fixată nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ │ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.7.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nefuncţionare a comutatorului în conformitate │ X │ │ │ │ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Culoarea luminii emise este necorespunzătoare. │ │ X │ │ │ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ │ X │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │d) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │4.8. Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur │ │(dacă sunt obligatorii) │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.8.1. │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Catadioptri, plăci de identificare spate │ X │ X │ │ │ │ │ │reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante│ │ │ │ │ │ │ │de contur deteriorate/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │b) Catadioptri, plăci de identificare spate │ X │ X │ │ │ │ │ │reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante│ │ │ │ │ │ │ │de contur fixate necorespunzător/nesigur │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.8.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală │a) Dispozitiv, culoare reflectată sau poziţie │ X │ X │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 15 la RNTR 1│neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv neomologat │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │4.9. Martori luminoşi │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 4.9.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │Nu funcţionează corespunzător. │ X │ X │ │ │ │ │ │(Nu afectează/Afectează direct siguranţa rutieră.) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.9.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi funcţională │Neconforme cu cerinţele │ X │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.10. │Conexiuni electrice │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Conexiuni electrice fixate/poziţionate │ X │ X │ │ │ │între autovehiculul │Dacă există posibilitatea, se │necorespunzător │ │ │ │ │ │tractor şi │verifică continuitatea electrică │b) Izolaţie deteriorată │ │ X │ │ │ │(semi)remorcă │dintre vehicule. │c) Conexiunile electrice nu funcţionează │ │ X │ X │ │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │d) Conexiunile electrice dintre autovehicul şi │ │ X │ │ │ │ │ │(semi)remorci nu sunt concepute astfel încât să │ │ │ │ │ │ │ │împiedice orice deconectare accidentală. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.11. │Cablaj electric │Inspecţie vizuală, inclusiv în │a) Cabluri fixate/poziţionate/securizate │ X │ X │ X │ │ │ │compartimentul motor, dacă este │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │accesibil │b) Instalaţie electrică deteriorată │ X │ X │ X │ │ │ │ │c) Izolaţie cablaj deteriorată │ X │ X │ X │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.12. │Dispozitive │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lampă/Catadioptru nemontată/nemontat în │ X │ X │ │ │ │reflectorizante şi │ │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │lămpi facultative │ │b) Nefuncţionarea lămpii în conformitate cu │ X │ X │ │ │ │(dacă au fost prevăzute│ │cerinţele │ │ │ │ │ │de producător) │ │c) Lampă/Catadioptru fixată/fixat nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ X │ │ │ │ │ │ │e) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) │ │ X │ │ │ │ │ │f) Dispersor fisurat, spart, de culoare │ X │ │ │ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │g) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ │ │ │ │ │h) Culoarea luminii emise nu respectă cerinţele │ │ X │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ │ │ │ │ │i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de │ X │ │ │ │ │ │ │lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4.13. │Baterii (e) de │Inspecţie vizuală │a) Fixate necorespunzător │ X │ X │ │ │ │acumulatori │ │b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit) │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Comutator defect (dacă este necesar) │ │ X │ │ │ │ │ │d) Siguranţe improvizate sau defecte │ │ X │ │ │ │ │ │e) Ventilate necorespunzător (dacă este cazul) │ │ X │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, │ │constituite într-un grup compact. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Punţi, roţi, anvelope şi suspensie │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. Punţi (axe) │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 5.1.1. │Stare, fixare punţi │Inspecţie vizuală │a) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată │ │ X │ X │ │ │(+E) │Dacă este posibil, se utilizează │(în cazul punţilor rigide) │ │ │ │ │ │ │un detector de jocuri │b) Jocuri în articulaţiile de fixare/fixare nesigură│ │ X │ X │ │ │ │corespunzător. │pe vehicul │ │ │ │ │ │ │ │c) Reparaţie/Modificare necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Basculă corodată excesiv/deformată sau │ │ X │ X │ │ │ │ │fisurată (în cazul punţilor independente) │ │ │ │ │ │ │ │e) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe │ │ X │ │ │ │ │ │şasiu/caroserie │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.1.2. │Stare, fixare fuzete │Inspecţie vizuală │a) Fuzetă fisurată sau deformată │ │ │ X │ │ │(+E) │Dacă este posibil, se utilizează │b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau al │ │ X │ X │ │ │ │un detector de jocuri │bucşelor basculelor │ │ │ │ │ │ │corespunzător. │c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă │ │ X │ X │ │ │ │Se aplică o forţă laterală sau │d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte │ │ X │ X │ │ │ │verticală pe fiecare roată. │e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă │ │ X │ X │ │ │ │ │(în funcţie de număr) │ │ │ │ │ │ │ │f) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă │ X │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.1.3. │Rulmenţi roţi (+E) │Inspecţie vizuală │a) Joc excesiv la rulment │ │ X │ X │ │ │ │Dacă este posibil, se utilizează │b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la rotire │ │ X │ X │ │ │ │un detector de jocuri │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │Se roteşte şi se oscilează roata │ │ │ │ │ │ │ │sau se aplică o forţă laterală │ │ │ │ │ │ │ │pe fiecare roată. │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │5.2. Roţi (jante) şi anvelope │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 5.2.1. │Stare, fixare butuci │Inspecţie vizuală pe ambele părţi│a) Prezon sau piuliţă lipsă ori slăbit(ă) (în │ │ X │ X │ │ │roţi │ale fiecărei roţi │funcţie de număr) │ │ │ │ │ │ │ │b) Butucul roţii uzat excesiv, deteriorat sau │ │ │ X │ │ │ │ │fisurat │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.2.2. │Stare, fixare roţi │Inspecţie vizuală pe ambele părţi│a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător │ │ │ X │ │ │ │ale fiecărei roţi │b) Inele elastice de reţinere a anvelopei fixate │ │ │ X │ │ │ │ │incorect │ │ │ │ │ │ │ │c) Jantă deformată excesiv sau montată incorect │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu │ │ X │ │ │ │ │ │documentele. │ │ │ │ │ │ │ │e) Găurile de fixare a jantei ovalizate │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.2.3. │Stare, fixare anvelope │Inspecţie vizuală a întregii │a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau │ │ X │ X │ │ │ │anvelope prin deplasarea vehicu- │indicele de viteză, marca de omologare nu sunt │ │ │ │ │ │ │lului înainte şi înapoi │conforme cu documentele. │ │ │ │ │ │ │În cazul utilizării unui cric, │b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă │ │ X │ │ │ │ │inspecţie vizuală prin rotirea │sau la roţi jumelate │ │ │ │ │ │ │roţii │c) Anvelope de construcţie diferită (radial sau │ │ X │ │ │ │ │Conform lit. F din anexa nr. 2 │diagonal) pe aceeaşi axă │ │ │ │ │ │ │la RNTR 1 │d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe │ │ │ X │ │ │ │ │banda de rulare ori pe flancurile anvelopelor │ │ │ │ │ │ │ │e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de │ │ X │ │ │ │ │ │3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm│ │ │ │ │ │ │ │(pentru tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la │ │ │ │ │ │ │ │anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste │ │ │ │ │ │ │ │20") │ │ │ │ │ │ │ │f) Frecarea anvelopei de părţi ale │ │ X │ │ │ │ │ │şasiului/caroseriei sau ale suspensiei │ │ │ │ │ │ │ │g) Anvelope reşapate neomologate │ │ │ X │ │ │ │ │h) Funcţionare defectuoasă/Nefuncţionarea │ X │ X │ │ │ │ │ │evidentă a sistemului de monitorizare a presiunii │ │ │ │ │ │ │ │(dacă a fost prevăzut de producător) │ │ │ │ │ │ │ │i) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei pe │ │ X │ │ │ │ │ │banda de rulare │ │ │ │ │ │ │ │j) Anvelope neconforme cu cerinţele │ │ │ X │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │5.3. Suspensie │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 5.3.1. │Arcuri (+E) │Inspecţie vizuală │a) Fixare sau montare necorespunzătoare a │ │ X │ X │ │ │ │Dacă este posibil, se utilizează │arcurilor pe şasiu ori punte │ │ │ │ │ │ │un detector de jocuri. │b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată │ │ X │ X │ │ │ │ │c) Lipsă arc la una din punţi (roţi) │ │ │ X │ │ │ │ │d) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │ │e) Arc rupt │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │5.3.1.1.│Simetrie suspensie │Inspecţie vizuală │Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe │ X │ │ │ │ │ │Control comparativ al suspensiei │cele două părţi ale aceleiaşi punţi │ │ │ │ │ │ │roţilor de pe aceeaşi punte │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.3.2. │Amortizoare │Inspecţie vizuală │a) Amortizoare montate necorespunzător pe şasiu │ X │ X │ │ │ │ │ │sau punte │ │ │ │ │ │ │ │b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de │ │ X │ │ │ │ │ │neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe │ │ X │ │ │ │ │ │cadru sau şasiu │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă amortizor │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.3.3. │Bară de torsiune, │Inspecţie vizuală │a) Montare necorespunzătoare a unei componente │ │ X │ X │ │ │bielete antiruliu, bare│Dacă este posibil, se utilizează │pe şasiu sau punte │ │ │ │ │ │şi leviere ale │un detector de jocuri. │b) O componentă corodată excesiv/deteriorată sau │ │ X │ X │ │ │suspensiei (+E) │ │fisurată │ │ │ │ │ │ │ │c) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Rulment gripat sau joc anormal la rulment │ │ X │ │ │ │ │ │e) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost prevăzută │ │ │ X │ │ │ │ │de producător) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.3.4. │Articulaţii suspensie │Inspecţie vizuală │a) Joc excesiv în bolţul articulaţiei şi/sau bucşe │ │ X │ X │ │ │(+E) │Dacă este posibil, se utilizează │sau la articulaţiile suspensiei │ │ │ │ │ │ │un detector de jocuri. │b) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau bucşe │ │ │ X │ │ │ │ │d) Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride │ │ │ X │ │ │ │ │e) Bolţul articulaţiei, bucşe, articulaţiile │ │ │ X │ │ │ │ │suspensiei rupte │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5.3.5. │Suspensie pneumatică │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Sistem inoperabil (Nu se poate modifica │ │ │ X │ │ │ │ │presiunea de aer în perne.) │ │ │ │ │ │ │ │b) Orice componentă deteriorată/defectă sau │ │ X │ X │ │ │ │ │modificată astfel încât ar putea afecta funcţionarea│ │ │ │ │ │ │ │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │c) Burduf pernă neetanş/spart │ │ X │ X │ │ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare pe şasiu sau punte │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │5.3.5.1.│Simetrie suspensie │Inspecţie vizuală │Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe │ X │ │ │ │ │ │Control comparativ al suspensiei │cele două părţi ale aceleiaşi punţi │ │ │ │ │ │ │roţilor de pe aceeaşi punte │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 6. Şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 6.1.1. │Stare generală şasiu, │Inspecţie vizuală │a) Lonjeroane sau traverse fisurate ori deformate │ │ X │ X │ │ │şasiu suplimentar, │Coroziunile se vor evalua conform│b) Plăci de strângere sau legături nesigure │ │ X │ X │ │ │lonjeroane faţă şi │procedurii prevăzute la lit. G │c) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea │ │ X │ X │ │ │spate la caroseria │din anexa nr. 2 la RNTR 1. │şasiului │ │ │ │ │ │autoportantă (+E) │ │d) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni │ │ X │ X │ │ │ │ │străpunse)/fisuri, rupturi, deformări importante ale│ │ │ │ │ │ │ │elementelor de rezistenţă pe orice parte, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │pe traverse │ │ │ │ │ │ │ │e) Elemente de rezistenţă sudate necorespunzător │ │ │ X │ │ │ │ │f) Şasiul suplimentar corodat excesiv/fisurat sau cu│ │ X │ X │ │ │ │ │deformări importante │ │ │ │ │ │ │ │g) Şasiul suplimentar fixat necorespunzător │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.2. │Tubulatură de evacuare,│Inspecţie vizuală şi auditivă cu │a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau │ │ X │ │ │ │amortizoare de zgomot │motorul în funcţionare │neetanş │ │ │ │ │ │ │ │b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în │ │ X │ X │ │ │ │ │cabina conducătorului. │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă element din tubulatura de evacuare │ │ X │ │ │ │ │ │d) Tubulatura de evacuare nu este poziţionată │ │ X │ │ │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.3. │Rezervor de combustibil│Inspecţie vizuală │a) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător │ │ X │ X │ │ │şi conducte de │ │b) Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul │ │ X │ X │ │ │alimentare (inclusiv │ │rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător. │ │ │ │ │ │rezervorul de │ │c) Conducte de alimentare cu combustibil │ │ X │ │ │ │combustibil pentru │ │deteriorate, poziţionate sau uzate datorită frecării│ │ │ │ │ │dispozitivul de │ │de alte componente │ │ │ │ │ │încălzire şi conducte) │ │d) Dispozitivul de oprire a combustibilului (dacă a │ │ X │ │ │ │ │ │fost prevăzut de producător) nu funcţionează │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │e) Risc de incendiu datorat scurgerilor de │ │ X │ X │ │ │ │ │combustibil, protecţiei necorespunzătoare a │ │ │ │ │ │ │ │rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condi- │ │ │ │ │ │ │ │ţiilor din compartimentul motor │ │ │ │ │ │ │ │f) Sistem GPL/GNC sau cu hidrogen │ │ X │ X │ │ │ │ │neomologat/necertificat │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare │ │ X │ │ │ │ │ │duală sau la cele cu rezervor auxiliar │ │ │ │ │ │ │ │h) Rezervor suplimentar care nu este menţionat în │ │ X │ │ │ │ │ │CIV │ │ │ │ │ │ │ │i) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul │ │ │ x │ │ │ │ │decât cel destinat │ │ │ │ │ │ │ │j) Rezervor GPL/GNC corodat excesiv sau cu │ │ X │ │ │ │ │ │vechime mai mare de 10 ani faţă de data poansonată │ │ │ │ │ │ │ │k) Carcasă multisupapă neetanşă/fisurată sau fără │ X │ X │ │ │ │ │ │capac │ │ │ │ │ │ │ │l) Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL │ │ X │ │ │ │ │ │neetanşă sau nefixată │ │ │ │ │ │ │ │m) Scurgeri benzină, GPL/GNC, hidrogen │ │ │ X │ │ │ │ │n) Scurgeri motorină │ │ X │ │ │ │ │ │o) Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau │ │ X │ X │ │ │ │ │GPL/GNC uzat/crăpat, tăiat │ │ │ │ │ │ │ │p) Lipsă coliere asigurare furtune │ │ X │ │ │ │ │ │q)Ţevi pentru GPL/GNC din cupru fără înveliş de │ │ X │ X │ │ │ │ │protecţie anticorozivă/racorduri sudate sau alămite │ │ │ │ │ │ │ │pe ţevi │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.4. │Bare de protecţie, │Inspecţie vizuală │a) Elemente fixate necorespunzător/deteriorate │ │ X │ X │ │ │protecţie laterală şi │ │care pot provoca accidentări │ │ │ │ │ │dispozitive de │ │b) Dispozitive care nu corespund în mod evident │ │ X │ │ │ │protecţie antiîmpănare │ │cerinţelor │ │ │ │ │ │spate (dacă au fost │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.5. │Suport pentru roata │Inspecţie vizuală │a) Suportul nu este într-o stare corespunzătoare. │ X │ │ │ │ │de rezervă (dacă a │ │b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător │ │ X │ │ │ │fost prevăzut de │ │c) Roată de rezervă fixată necorespunzător cu │ │ X │ X │ │ │producător) │ │pericol de desprindere (interiorul/exteriorul │ │ │ │ │ │ │ │vehiculului) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.6. │Dispozitiv de cuplare │Inspecţie vizuală urmărind cu │a) Element component deformat/defect sau fisurat │ │ X │ X │ │ │şi dispozitiv de │atenţie uzura şi funcţionarea │b) Uzură excesivă a cuplelor │ │ X │ X │ │ │remorcare (+E) │corespunzătoare a tuturor │c) Cuplaj defect │ │ X │ X │ │ │ │dispozitivelor de siguranţă mon- │d) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, deteriorat │ │ X │ │ │ │ │tate şi/sau prin utilizarea ca- │sau care nu funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │librelor de măsurare sau a │e) Nefuncţionarea indicatoarelor │ │ X │ │ │ │ │şublerului │f) Obstrucţionarea plăcii cu numărul de │ X │ X │ │ │ │ │Verificare şi evaluare conform │înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când nu │ │ │ │ │ │ │procedurii prevăzute la lit. H │sunt utilizate) │ │ │ │ │ │ │din anexa nr. 2 la RNTR 1 │g) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare │ │ X │ X │ │ │ │ │h) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat │ │ │ X │ │ │ │ │i) Proţap cu coroziuni avansate/montat sau fixat │ │ X │ X │ │ │ │ │necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, │ │ │ │ │ │ │ │reparat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │j) Coroziuni excesive ale elementelor de rezistenţă │ │ X │ │ │ │ │ │pe care sunt fixate dispozitivele de remorcare │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.7. │Transmisie (+E) │Inspecţie vizuală │a) Şurub de siguranţă fixat necorespunzător/lipsă │ │ X │ X │ │ │ │Se verifică atent zona │b) Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv │ │ X │ X │ │ │ │ambreiajului, cutiei de viteze, │c) Cardan uzat excesiv │ │ X │ X │ │ │ │diferenţialului, reductorului şi │d) Cuplaje flexibile deteriorate │ │ X │ X │ │ │ │a frânei de încetinire (dacă nu │e) Arbore deteriorat sau îndoit │ │ X │ │ │ │ │acţionează pe evacuare). │f) Suportul palierului fisurat sau fixat │ │ X │ X │ │ │ │Se verifică inclusiv dubla │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │comandă pentru ambreiaj în cazul │g) Protecţie deteriorată/Lipsă la arborii planetari │ X │ X │ │ │ │ │autovehiculelor ŞCOALĂ. │h) Modificare neautorizată a transmisiei │ │ X │ │ │ │ │ │i) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi │ X │ X │ │ │ │ │ │de aer la sistemele comandate pneumatic (în │ │ │ │ │ │ │ │funcţie de debit redus/important) │ │ │ │ │ │ │ │j) Pedală ambreiaj cu acţionare greoaie/fixată │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător, lipsă siguranţă de asigurare │ │ │ │ │ │ │ │pedală pe ax (inclusiv dubla comandă) │ │ │ │ │ │ │ │k) Protecţie pedală ambreiaj uzată sau lipsă │ X │ │ │ │ │ │ │(inclusiv dubla comandă) │ │ │ │ │ │ │ │l) Levier selectare viteze fixat │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător/modificat │ │ │ │ │ │ │ │m) Comandă ambreiaj poziţionată sau fixată │ X │ │ │ │ │ │ │necorespunzător (inclusiv dubla comandă) │ │ │ │ │ │ │ │n) Timonerie schimbător de viteze fixată │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător/modificată constructiv │ │ │ │ │ │ │ │o) Modificarea neautorizată a transmisiei din │ │ X │ │ │ │ │ │manuală în automată (sau invers) │ │ │ │ │ │ │ │p) Fixare necorespunzătoare a cutiei de viteze pe │ │ X │ │ │ │ │ │traversă sau tampoane de fixare a traversei │ │ │ │ │ │ │ │nesigure pe şasiu (de exemplu, lipsă şuruburi │ │ │ │ │ │ │ │de fixare) │ │ │ │ │ │ │ │q) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor │ │ X │ │ │ │ │ │planetari la una din punţile autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │în cazul autovehiculelor cu tracţiune │ │ │ │ │ │ │ │integrală │ │ │ │ │ │ │ │r) Fixare necorespunzătoare a transmisiei │ │ X │ │ │ │ │ │longitudinale, a arborilor planetari cu │ │ │ │ │ │ │ │transmisie homocinetică (şuruburi, ştifturi │ │ │ │ │ │ │ │elastice etc.) sau a dispozitivelor de │ │ │ │ │ │ │ │asigurare a transmisiei în cazul │ │ │ │ │ │ │ │autovehiculelor cu ampatament mare (dacă │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivul de asigurare a fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ │ │s) Zgomot la rulmenţii transmisiei, inclusiv cruci │ X │ X │ │ │ │ │ │cardanice/joc excesiv │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.8. │Fixare motor pe şasiu │Inspecţie vizuală cu motorul în │a) Suport motor fisurat, desprins de pe şasiu sau │ │ X │ X │ │ │sau caroserie │funcţiune │fixat nesigur │ │ │ │ │ │ │ │b) Modificarea poziţiei motorului faţă de modelul │ │ X │ │ │ │ │ │omologat (de exemplu, din montaj transversal în │ │ │ │ │ │ │ │longitudinal) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │6.1.8.1.│Stare, fixare anexe pe │Inspecţie vizuală │Ventilator lipsă sau deteriorat, paletă(e) │ │ X │ │ │ │motor │ │ventilator fisurată(e) ori lipsă curele pentru │ │ │ │ │ │ │ │antrenarea anexelor motorului │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │6.1.8.2.│Stare, fixare │Inspecţie vizuală │a) Reductor-vaporizator GPL/GNC de altă marcă şi tip│ │ X │ │ │ │componente pentru │ │decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj │ │ │ │ │ │alimentarea duală a │ │conform Regulamentului CEE-ONU nr. 67/110 │ │ │ │ │ │motorului │ │b) Reductor-vaporizator poziţionat sau fixat │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.1.9. │Performanţe motor │Inspecţie vizuală │a) Modificare neautorizată a unităţii de comandă │ │ X │ │ │ │ │ │b) Modificare neautorizată a componentelor │ │ X │ │ │ │ │ │motorului │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 6.2. Cabină şi caroserie │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 6.2.1. │Stare, fixare │Inspecţie vizuală si funcţională │a) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea│ │ X │ X │ │ │caroserie, cabină │pentru anumite verificări │produce răniri │ │ │ │ │ │ │Se vor face verificări şi │b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat │ │ X │ X │ │ │ │evaluări conform lit. G din anexa│care poate genera deschiderea accidentală a │ │ │ │ │ │ │nr. 2 la RNTR 1. │capotelor ori a obloanelor │ │ │ │ │ │ │ │c) Neetanşeităţi care permit pătrunderea gazelor de │ │ X │ X │ │ │ │ │evacuare în habitaclu │ │ │ │ │ │ │ │d) Caroserie modificată sau reparată necorespunzător│ │ X │ X │ │ │ │ │e) Caroserie, cabină incompletă sau deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │f) Caroserie corodată excesiv în zona │ │ X │ │ │ │ │ │compartimentului motor, în portbagaj, la pasajele │ │ │ │ │ │ │ │roţilor, în zona de fixare a suspensiei şi în zona │ │ │ │ │ │ │ │punţilor │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă mecanism de zăvorâre a cabinei pe şasiu │ │ X │ │ │ │ │ │sau mecanism defect │ │ │ │ │ │ │ │h) Dispozitiv de rabatare a cabinei defect sau lipsă│ │ X │ │ │ │ │ │(dacă a fost prevăzut de producător) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.2. │Montare caroserie, │Inspecţie vizuală │a) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate │ │ │ X │ │ │cabină, suprastructură │Se vor face verificări şi │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │evaluări conform lit. G din │b) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate │ │ X │ │ │ │ │anexa nr. 2 la RNTR 1 │pe şasiu în aliniament. │ │ │ │ │ │ │ │c) Element de fixare (pe şasiu sau pe şasiul │ │ X │ X │ │ │ │ │suplimentar) fisurat, lipsă sau slăbit │ │ │ │ │ │ │ │d) Coroziuni excesive în punctele de fixare ale │ │ X │ X │ │ │ │ │caroseriei │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.3. │Uşi şi dispozitive de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Uşă care nu se deschide sau nu se închide │ │ X │ │ │ │închidere uşi │Se vor face verificări şi │corespunzător │ │ │ │ │ │ │evaluări conform lit. G din anexa│b) Uşă care se poate deschide accidental sau care nu│ │ X │ │ │ │ │nr. 2 la RNTR 1. │se închide sigur │ │ │ │ │ │ │ │c) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, │ X │ X │ │ │ │ │ │deteriorate/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │d) Coroziuni excesive uşi │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.4. │Structură de rezistenţă│Inspecţie vizuală │a) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată │ │ X │ X │ │ │şi podea │Se vor inspecta cu atenţie mărită│necorespunzător │ │ │ │ │ │ │zonele de îmbinare a caroseriei. │b) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate │ │ X │ │ │ │ │Se vor face verificări şi │excesiv │ │ │ │ │ │ │evaluări conform lit. G din anexa│c)Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate │ │ X │ │ │ │ │nr. 2 la RNTR 1. │excesiv │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.5. │Scaun conducător auto │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Scaun fixat necorespunzător sau cu o structură │ │ X │ X │ │ │ │ │defectă │ │ │ │ │ │ │ │b) Mecanismul de reglare a scaunului nu funcţionează│ │ X │ X │ │ │ │ │corect. │ │ │ │ │ │ │ │c) Scaun lipsă sau neomologat │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.6. │Alte scaune │Inspecţie vizuală │a) Scaune fixate nesigur/defecte │ X │ X │ │ │ │ │ │b) Scaune care nu au fost montate în conformitate │ X │ X │ │ │ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │c) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor nu │ │ X │ │ │ │ │ │corespunde cu C.I.V. │ │ │ │ │ │ │ │d) Scaune neomologate │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.7. │Comenzi necesare │Inspecţie vizuală şi funcţională │Orice comandă necesară pentru a opera vehiculul │ │ X │ X │ │ │conducătorului auto │ │în siguranţă nu funcţionează corespunzător. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.8. │Scări pentru cabină │Inspecţie vizuală │a) Treaptă/Grup de trepte deteriorată(e) sau │ X │ X │ │ │ │ │ │fixată(e) nesigur │ │ │ │ │ │ │ │b) Treaptă/Grup de trepte care poate/pot provoca │ X │ X │ │ │ │ │ │accidente │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6.2.9. │Alte echipamente şi │Inspecţie vizuală │a) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător │ │ X │ │ │ │accesorii interioare şi│ │ori defect │ │ │ │ │ │exterioare (dacă au │ │b) Accesoriu ori echipament neomologat sau care │ │ X │ │ │ │fost prevăzute de │ │nu corespunde reglementărilor │ │ │ │ │ │producător) │ │c) Neetanşeităţi la echipamentul hidraulic auxiliar │ X │ X │ │ │ │ │ │(în funcţie de debit: redus/important) │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │6.2.10. │Apărători de noroi, │Inspecţie vizuală │a) Apărători de noroi slăbite, corodate │ X │ X │ │ │ │aripi, dispozitive │ │excesiv/rupte sau lipsă │ │ │ │ │ │antiîmproşcare (dacă │ │b) Spaţiu insuficient pentru roţi │ │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │c) Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 7. Alte echipamente │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.1. Centuri de siguranţă/Catarame şi sisteme de reţinere │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 7.1.1. │Siguranţa montării │Inspecţie vizuală │a) Punct de ancorare deteriorat excesiv │ │ X │ X │ │ │centurilor de │Verificare puncte de ancorare │b) Punct de ancorare fixat necorespunzător │ │ X │ X │ │ │siguranţă şi a │ │ │ │ │ │ │ │cataramelor aferente │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.1.2. │Stare, fixare centuri │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau nu au │ │ X │ │ │ │de siguranţă, catarame │ │fost montate │ │ │ │ │ │ │ │b) Centură de siguranţă deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │c) Centură de siguranţă neomologată │ │ X │ │ │ │ │ │d) Dispozitivul de închidere este avariat, lipseşte │ │ X │ │ │ │ │ │sau nu funcţionează corect. │ │ │ │ │ │ │ │e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau │ │ X │ │ │ │ │ │nu funcţionează corect (la cele retractabile). │ │ │ │ │ │ │ │f) Funcţionare necorespunzătoare martor centură │ X │ │ │ │ │ │ │la cele care sunt dotate │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.1.3. │Dispozitiv limitator al│Inspecţie vizuală │Lipsa evidentă sau nepotrivirea limitatorului de │ │ X │ │ │ │sarcinii centurii de │ │sarcină pentru vehiculul în cauză │ │ │ │ │ │siguranţă (dacă a fost │ │ │ │ │ │ │ │prevăzut de producător)│ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.1.4. │Centură de siguranţă │Inspecţie vizuală │Lipsa evidentă sau nepotrivirea dispozitivelor de │ │ X │ │ │ │cu dispozitiv de │ │pretensionare pentru vehiculul în cauză │ │ │ │ │ │pretensionare (dacă a │ │ │ │ │ │ │ │fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.1.5. │Airbaguri │Inspecţie vizuală │a) Lipsa evidentă sau nepotrivirea airbagurilor │ │ X │ │ │ │ │ │pentru vehiculul în cauză │ │ │ │ │ │ │ │b) Airbag evident nefuncţional │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.1.6. │Sisteme SRS (sistem de │Inspecţia vizuală a martorului │Martorul indicator de defecţiuni (MIL) al SRS indică│ │ X │ │ │ │reţinere suplimentar) │indicator de defecţiuni (MIL) │funcţionarea defectuoasă a sistemului. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.2. │Stingător de incendiu │Inspecţie vizuală │a) Cu termen de valabilitate expirat sau lipseşte. │ │ X │ │ │ │ │ │b) Nu corespunde reglementărilor. │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.3. │Încuietori şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitiv defect şi care nu previne furtul │ X │ │ │ │ │dispozitive antifurt │ │vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de închidere sau blocare defect ori │ │ X │ X │ │ │ │ │funcţionând necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.4. │Triunghiuri │Inspecţie vizuală │a) Lipsă sau incomplete │ X │ │ │ │ │reflectorizante de │ │b) Neomologate │ X │ │ │ │ │presemnalizare │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.5. │Trusă de prim ajutor │Inspecţie vizuală │a) Incomplete/Lipsă │ X │ │ │ │ │ │ │b) Nu corespunde reglementărilor. │ X │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.6. │Cale de roată (dacă │Inspecţie vizuală │Deteriorate/Lipsă │ X │ X │ │ │ │sunt necesare) │A se vedea anexa nr. 14 la RNTR 1│ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.7. │Avertizor acustic │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nu funcţionează │ │ X │ │ │ │(inclusiv cel │ │b) Comandă nesigură │ X │ │ │ │ │suplimentar montat de │ │c) Neomologat │ │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.8. │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi, dacă este │a) Nu este montat conform cerinţelor. │ │ X │ │ │ │ │posibil, funcţională în parcurs │b) Nu funcţionează sau lipseşte. │ │ X │ │ │ │ │ │c) Nu este iluminat. │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.9. │Tahograf (dacă este │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Neomologat │ │ X │ │ │ │obligatoriu conform │ │b) Nu funcţionează. │ │ X │ │ │ │legislaţiei) │ │c) Sigiliile sau alte mijloace de protecţie lipsă │ │ X │ │ │ │ │ │sau deteriorate, dacă verificarea este posibilă │ │ │ │ │ │ │ │d) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen │ │ X │ │ │ │ │ │de valabilitate expirat │ │ │ │ │ │ │ │e) Falsificarea sau manipularea evidentă a │ │ X │ │ │ │ │ │sigiliilor, a plăcii de montare ori a altor │ │ │ │ │ │ │ │elemente de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │f) Dimensiunea anvelopelor pe puntea motoare este │ │ X │ │ │ │ │ │diferită de cea înscrisă pe placa de montare │ │ │ │ │ │ │ │g) Placa de montare nu corespunde cerinţelor. │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.10. │Limitator de viteză │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator conform │ │ X │ │ │ │(dacă este obligatoriu │(dacă echipamentul de verificare │cerinţelor specifice. │ │ │ │ │ │conform legislaţiei) │a limitatoarelor de viteză este │b) Evident nefuncţional │ │ X │ │ │ │ │disponibil) │c) Limitator de viteză setat incorect (dacă este │ │ │ │ │ │ │ │verificat) │ │ │ │ │ │ │ │d) Sigilii sau alte mijloace de protecţie │ │ X │ │ │ │ │ │deteriorate sau lipsă, dacă verificarea este │ │ │ │ │ │ │ │posibilă │ │ │ │ │ │ │ │e) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen │ │ X │ │ │ │ │ │de valabilitate expirat │ │ │ │ │ │ │ │f) Dimensiunea anvelopelor nu corespunde cu │ │ X │ │ │ │ │ │parametrii de calibrare. │ │ │ │ │ │ │ │g) Placa de montare nu corespunde cerinţelor. │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.11. │Odometru (dacă a fost │Inspecţie vizuală │a) Modificare evidentă (fraudă) │ │ │ │ │ │prevăzut de producător)│ │b) Nefuncţionare evidentă │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7.12. │Sistem de control │Inspecţie vizuală │a) Senzorii de turaţie din roată - lipsă sau │ │ X │ │ │ │electronic al │ │deterioraţi │ │ │ │ │ │stabilităţii (ESC) │ │b) Instalaţie electrică deteriorată │ │ X │ │ │ │(dacă a fost prevăzut │ │c) Alte componente lipsă sau deteriorate │ │ X │ │ │ │de producător/dacă este│ │d) Deteriorare sau funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │necesar) │ │comutatorului │ │ │ │ │ │ │ │e) Ledul indicator de defecţiuni (MIL) al ESC │ │ X │ │ │ │ │ │indică funcţionarea defectuoasă a sistemului. │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 7. Emisii poluante │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.1. Zgomot │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │ 8.1.1. │Sistem de reducere a │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Nivelul de zgomot excesiv │ │ X │ │ │ │zgomotului │Evaluare subiectivă │b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului│ │ X │ X │ │ │ │ │nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau │ │ │ │ │ │ │ │modificată în mod evident, astfel încât ar putea │ │ │ │ │ │ │ │afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 8.2. Gaze de evacuare │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.2.1. Emisii produse de mas alimentate cu benzină, GPL sau GNC │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │8.2.1.1.│Echipament de control │Inspecţie vizuală │a) Echipament de control al emisiilor prevăzut de │ │ X │ │ │ │al emisiilor de gaze │ │producător - lipsă, modificat sau defect în mod │ │ │ │ │ │ │ │evident │ │ │ │ │ │ │ │b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta semnificativ │ │ X │ │ │ │ │ │măsurarea emisiilor │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │8.2.1.2.│Emisii poluante (+E) │Control cu analizor de gaze │a) Emisiile de gaze depăşesc nivelurile specifice │ │ X │ │ │ │ │pentru CO şi HC la autovehiculele│stabilite de producător; sau │ │ │ │ │ │ │cu mas fără catalizator │b) În cazul în care aceste informaţii nu sunt │ │ X │ │ │ │ │tricomponent şi sondă lambda, la │disponibile, emisiile de CO(cor) şi HC depăşesc: │ │ │ │ │ │ │turaţia de mers în gol încet │1) pentru autovehiculele echipate cu mas: │ │ │ │ │ │ │Control cu analizor de gaze │- 4,5% sau │ │ │ │ │ │ │pentru CO şi HC la autovehiculele│- 3,5%; pentru CO(cor), în funcţie de data primei │ │ │ │ │ │ │cu mas cu catalizator │înmatriculări (data fabricaţiei, dacă data primei │ │ │ │ │ │ │tricomponent şi sondă lambda, la │înmatriculări nu este disponibilă), conform anexei │ │ │ │ │ │ │turaţia de mers în gol încet şi │nr. 13 la RNTR 1 │ │ │ │ │ │ │la turaţia de mers în gol │- 1.000 ppm pentru HC │ │ │ │ │ │ │accelerat (minimum 2.000 rot/min,│2) pentru autovehiculele echipate cu mas-kat: │ │ │ │ │ │ │maximum 3.000 rot/min). │- 0,5% la turaţia de mers în gol încet şi │ │ │ │ │ │ │Pentru vehiculele echipate cu un │- 0,3% la turaţia de mers în gol accelerat; sau │ │ │ │ │ │ │sistem de diagnosticare la bord │- 0,3% la turaţia de mers în gol încet şi │ │ │ │ │ │ │(OBD), funcţionarea corectă a │- 0,2% la turaţia de mers în gol accelerat; │ │ │ │ │ │ │sistemului de control al │pentru CO(cor), în funcţie de nivelul de poluare │ │ │ │ │ │ │emisiilor poate fi verificată │menţionat în CIV, conform anexei nr. 13 la RNTR 1 │ │ │ │ │ │ │prin citirea corespunzătoare a │- 100 ppm pentru HC la turaţia de mers în gol │ │ │ │ │ │ │OBD şi a verificării funcţionării│accelerat; │ │ │ │ │ │ │corecte a OBD în locul măsurării │c) Lambda nu se încadrează în domeniul 1±0,03 │ │ X │ │ │ │ │unor emisii în conformitate cu │sau nu este conform cu valoarea specificată de │ │ │ │ │ │ │cerinţele specifice. │producător la turaţia de mers în gol accelerat. │ │ │ │ │ │ │La motoarele cu alimentare duală │d) OBD indică funcţionare defectuoasă. │ │ X │ │ │ │ │benzină/GPL, GNC controlul va fi │ │ │ │ │ │ │ │efectuat pentru ambele moduri de │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare, iar verificarea HC │ │ │ │ │ │ │ │se efectuează numai pentru │ │ │ │ │ │ │ │funcţionarea cu benzină. │ │ │ │ │ │ │ │La autovehiculele cu sistem de │ │ │ │ │ │ │ │alimentare hibrid sau la │ │ │ │ │ │ │ │autovehiculele echipate cu mas │ │ │ │ │ │ │ │în 2 timpi nu se va efectua │ │ │ │ │ │ │ │verificarea emisiilor poluante. │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 13 la │ │ │ │ │ │ │ │RNTR 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ca alternativă, măsurători prin │ │ │ │ │ │ │ │utilizarea unui echipament de │ │ │ │ │ │ │ │teledetecţie şi confirmate de │ │ │ │ │ │ │ │metoda standard de măsurare │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 8.2.2. Emisii produse de mac alimentate cu motorină │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │8.2.2.1.│Echipament de control │Inspecţie vizuală │a) Echipament de control al emisiilor prevăzut de │ │ X │ │ │ │al emisiilor de gaze │ │producător - lipsă sau defect în mod evident │ │ │ │ │ │ │ │b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta semnificativ │ │ X │ │ │ │ │ │măsurarea emisiilor │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │8.2.2.2.│Verificare opacitate │Control cu opacimetru în │a) Opacitatea depăşeşte nivelul înregistrat pe │ │ X │ │ │ │(+E) │accelerare liberă │plăcuţa producătorului de pe vehicul. │ │ │ │ │ │ │Se accelerează motorul de la │b) Dacă această informaţie nu este disponibilă, │ │ X │ │ │ │ │turaţia de mers în gol la turaţia│indicele de opacitate K depăşeşte: │ │ │ │ │ │ │de regulator. │1) pentru autovehiculele echipate cu mac │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr. 13 la RNTR 1│supraalimentat (turbo): 3 m^-1 │ │ │ │ │ │ │Vehiculele fabricate înainte de │2) pentru autovehiculele echipate cu mac normal │ │ │ │ │ │ │1 ianuarie 1980 sunt exceptate de│aspirat: 2,5 m^-1 │ │ │ │ │ │ │la această verificare. │3) pentru autovehiculele prevăzute în anexa nr. 13 │ │ │ │ │ │ │Ca alternativă, măsurători prin │la RNTR 1: 1,5 m^-1 │ │ │ │ │ │ │utilizarea unui echipament de │ │ │ │ │ │ │ │teledetecţie şi confirmate de │ │ │ │ │ │ │ │metoda standard de măsurare │ │ │ │ │ ├────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │ 8.3. Suprimare interferenţe electromagnetice │ ├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │Interferenţă radio │Inspecţie vizuală │Orice nerespectare a cerinţelor │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤ │8.4. Alte aspecte referitoare la mediu │ ├────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤ │8.4.1. │Fum vizibil │Inspecţie vizuală │Fum în exces de orice culoare │ │ X │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │8.4.2. │Scurgeri de lichide │Inspecţie vizuală │Orice scurgere în exces de lichid care poate afecta │ │ X │ X │ │ │ │ │mediul ambiant sau expune la riscuri pe alţi │ │ │ │ │ │ │ │utilizatori ai drumului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘___________*1) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie ori modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate ori cu folosirea unor componente neomologate sau necertificate).*2) 48% pentru vehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991.*3) 45% pentru vehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988.*4) 43% pentru semiremorci şi remorcile cu proţap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988.*5) 22% pentru vehiculele din categoriile N(2) şi N(3).DMi (Defecţiune minoră) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp.DMa (Defecţiune majoră) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcţie de prevederile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.DP (defecţiune periculoasă) - defecţiune tehnică ce constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publiceÎn cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul "/". În cazul defecţiunilor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice.Prescurtări utilizate în tabelCI - certificat de înmatriculareCO - monoxid de carbonCIV - cartea de identitate a vehicululuiHC - hidrocarburi totalGNC - gaz natural comprimat (instalaţie de alimentare cu GNC)GPL - gaz petrolier lichefiat (instalaţie de alimentare cu GPL)E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatMTMA - masa totală maximă autorizatăCategoriile M(2), M(3), N(2), N(3), O(3), O(4) sunt definite în RNTR 2.  +  Anexa 1b)Verificări suplimentare pentru vehiculele agreate pentru transportul anumitor mârfuri periculoase*Font 7* ┌────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ Nr. │ Element verificat │ Metoda de control │ Defectele constatate pentru respingere │Cod defect │ │ crt. │ │ │ ├───┬───┬───┤ │ │ │ │ │DMi│DMa│DP │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 1. │Cablaje instalaţie │Inspecţie vizuală (pentru zonele │a) Conductorii nu sunt izolaţi în mod corespunzător │ │ │ X │ │ │electrică │accesibile) │b) Circuitele nu sunt protejate prin elemente │ │ │ X │ │ │ │Se aplică vehiculelor EX/III, FL,│fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepţia │ │ │ │ │ │ │OX, AT. │următoarelor circuite: │ │ │ │ │ │ │ │- de la baterie la sistemele de pornire la rece şi │ │ │ │ │ │ │ │de oprire a motorului │ │ │ │ │ │ │ │- de la baterie la alternator │ │ │ │ │ │ │ │- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile │ │ │ │ │ │ │ │sau disjunctoare │ │ │ │ │ │ │ │- de la baterie la demarorul motorului │ │ │ │ │ │ │ │- de la baterie la cutia de comandă a sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │frânare de încetinire dacă acesta este electric sau │ │ │ │ │ │ │ │electromagnetic │ │ │ │ │ │ │ │- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a│ │ │ │ │ │ │ │axei │ │ │ │ │ │ │ │c) Cablurile electrice nu sunt ataşate sigur sau │ │ │ X │ │ │ │ │sunt plasate astfel încât conductorii nu sunt │ │ │ │ │ │ │ │protejaţi corespunzător împotriva solicitărilor │ │ │ │ │ │ │ │mecanice şi/sau termice. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 2. │Întrerupător principal │Inspecţie vizuală │a) Întrerupătorul principal al bateriei (general) nu│ │ │ X │ │ │al bateriei (general) │Se aplică vehiculelor EX/III, FL.│funcţionează sau lipseşte. │ │ │ │ │ │ │ │b) În cazul în care întrerupătorul principal este de│ │ │ X │ │ │ │ │tip monopolar, acesta nu este montat pe conductorul │ │ │ │ │ │ │ │de alimentare (această condiţie se aplică doar │ │ │ │ │ │ │ │vehiculelor înmatriculate pentru prima dată după 1 │ │ │ │ │ │ │ │iulie 2005). │ │ │ │ │ │ │ │c) Dispozitivul de comandă din cabină care permite │ │ │ X │ │ │ │ │deconectarea şi reconectarea întrerupătorului │ │ │ │ │ │ │ │general nu funcţionează sau lipseşte. │ │ │ │ │ │ │ │d) Dispozitivul de comandă din cabină nu este │ │ X │ │ │ │ │ │semnalizat distinct sau nu este uşor accesibil. │ │ │ │ │ │ │ │e) Dispozitivul de comandă din cabină nu este │ │ X │ │ │ │ │ │protejat împotriva acţionării involuntare, fie cu un│ │ │ │ │ │ │ │capac de protecţie, fie cu un dispozitiv de comandă │ │ │ │ │ │ │ │cu mişcare dublă. │ │ │ │ │ │ │ │f) În cazul în care este montat un dispozitiv de │ │ X │ │ │ │ │ │comandă suplimentar, acesta nu este identificat în │ │ │ │ │ │ │ │mod distinct sau nu este protejat împotriva unei │ │ │ │ │ │ │ │manevrări involuntare. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 3. │Baterii de acumulatori │Inspecţie vizuală │a) Bornele bateriei nu sunt izolate electric sau nu │ │ │ X │ │ │ │Se aplică vehiculelor EX/II │sunt acoperite de capacul izolator al cutiei. │ │ │ │ │ │ │EX/III,FL. │b) Bateriile nu sunt fixate într-o cutie bine │ │ │ X │ │ │ │ │ventilată (în cazul în care bateriile nu sunt │ │ │ │ │ │ │ │situate în compartimentul motorului). │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 4. │Instalaţia electrică │Inspecţie vizuală (pentru zonele │a) Conductorii situaţi în spatele cabinei conducă- │ │ │ X │ │ │din spatele cabinei │accesibile) │torului auto nu sunt protejaţi împotriva şocurilor, │ │ │ │ │ │ │Se aplică vehiculelor EX/III, FL.│abraziunii şi frecării în timpul utilizării normale │ │ │ │ │ │ │ │a vehiculului (excepţie fac cablurile senzorilor │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivelor ABS care nu necesită protecţie │ │ │ │ │ │ │ │suplimentară). │ │ │ │ │ │ │ │b) Becurile din spatele cabinei au dulie filetată. │ │ │ X │ │ │ │ │c) Conexiunile electrice dintre autovehicule şi │ │ │ X │ │ │ │ │remorci nu sunt concepute astfel încât să împiedice │ │ │ │ │ │ │ │orice deconectare accidentală. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 5. │Cabină │Inspecţie vizuală │a) Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut│ │ X │ │ │ │ │Se aplică vehiculelor OX. │(dacă este montat) nu sunt închise ermetic ori nu │ │ │ │ │ │ │ │sunt realizate din sticlă securizată. │ │ │ │ │ │ │ │b) Între cisternă şi cabină sau scut (dacă este │ │ │ X │ │ │ │ │montat) nu există un spaţiu liber de cel puţin │ │ │ │ │ │ │ │150 mm. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 6. │Rezervoare de │Inspecţie vizuală │a) În caz de scurgere combustibilul poate să vină în│ │ │ X │ │ │combustibil │Se aplică vehiculelor EX/II, │contact cu părţile încălzite ale vehiculului sau cu │ │ │ │ │ │ │EX/III, FL, OX. │încărcătura. │ │ │ │ │ │ │ │b) Rezervoarele de benzină nu sunt echipate cu │ │ │ X │ │ │ │ │dispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze│ │ │ │ │ │ │ │la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care │ │ │ │ │ │ │ │permite menţinerea acestui orificiu închis ermetic. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │ 7. │Sistem de evacuare │Inspecţie vizuală (pentru zonele │a) Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de │ │ │ X │ │ │ │accesibile) │evacuare) nu este îndreptat sau protejat astfel │ │ │ │ │ │ │Se aplică vehiculelor EX/II │încât să se evite orice pericol pentru încărcătură │ │ │ │ │ │ │EX/III, FL. │ca urmare a încălzirii ori aprinderii. │ │ │ │ │ │ │ │b) Părţile sistemului de evacuare situate direct sub│ │ │ X │ │ │ │ │rezervorul de combustibil (diesel) nu se găsesc la o│ │ │ │ │ │ │ │distanţă de cel puţin 100 mm de acesta sau nu sunt │ │ │ │ │ │ │ │protejate printr-un ecran termic. │ │ │ │ └────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘  +  Anexa 1cMinisterul TransportuluiInspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul RutierInspectoratul Regional ..................RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFICCARE INCLUDE LISTA PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI1. Locul controlului ......................................................2. Data ...................................................................3. Ora ....................................................................4. Simbolul naţional rutier şi numărul de înmatriculare al vehiculului ....5. Identificarea vehiculului/numărul VIN ..................................6. Categoria vehiculului*Font 9*  a) [] N(2)*a) (peste 3,5 t la 12 t) e) [] M(2)*a) [>9 locuri *b) până la 5 t]  b) [] N(3)*a) (peste 12 t) f) [] M(3)*a) [>9 locuri *b) peste 5 t]  c) [] O(3)*a) (peste 3,5 t la 10 t) g) [] Altă categorie de vehicule  d) [] O(4)*a) (peste 10 t)7. Întreprinderea / Operatorul de transport(a) Numele şi adresa ......................(b) Numărul licenţei comunitare*c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 şi nr. 1073/2009]..........................................................................8. Naţionalitatea (conducător auto) ......................................9. Numele conducătorului auto ............................................10. Lista de verificare ..................................................                                        Verificat*d) Neverificat Respins*e)    (0) identificare vehicul [] [] []    (1) sistem de frânare [] [] []    (2) sistem de direcţie [] [] []    (3) vizibilitate [] [] []    (4) lămpi, dispozitive reflectorizante        şi echipamente electrice [] [] []    (5) punţi, roţi, anvelope şi suspensie [] [] []    (6) şasiu, cabină şi elemente ataşate        şasiului [] [] []    (7) alte echipamente inclusiv tahograf        şi dispozitiv limitator de viteză [] [] []    (8) emisii poluante, inclusiv scurgeri        de combustibil şi/sau ulei [] [] []    11. Rezultatul controlului:        Imobilizarea vehiculului    12. Diverse/observaţii/neconformităţi        constatate: ........................    13. Autoritatea/Inspectorul care a        efectuat controlul        Semnătura:            Autoritatea /Inspectorul, Conducătorul auto,            ........................... .....................Observaţii: Notă

  ──────────

  *a) Categoria vehiculului (în conformitate cu RNTR 2).

  *b) Numărul de locuri, inclusiv locul conducătorului auto (elementul S.l din certificatul de înmatriculare).

  *c) Dacă este disponibil.

  *d) "Verificat" înseamnă că cel puţin unul sau mai multe dintre elementele inspecţiei enumerate în anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 au fost verificate.

  *e) Defecţiunile sunt indicate pe verso.

  ──────────
  *Font 7*┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│0. IDENTIFICARE VEHICUL │2. SISTEM DE DIRECŢIE │4.7.2. Respectare cerinţe │6.2.4. Structură de rezistenţă şi ││0.1 Plăci număr de înmatriculare │2.1. Stare mecanică │4.8. Catadioptri, plăci de │podea ││0.2 Identificare vehicul/şasiu, │2.1.1. Stare, fixare, │identificare spate │6.2.5. Scaun conducător auto ││ caroserie/număr identificare │funcţionare sistem de direcţie │reflectorizant - fluorescente,│6.2.6. Alte scaune ││1. SISTEM DE FRÂNARE │2.1.2. Stare, fixare casetă de │marcaje reflectorizante pentru│6.2.7. Comenzi necesare ││1.1 Stare mecanică şi funcţionare│direcţie │contur │conducătorului auto ││1.1.1. Ax pedală frână de serviciu/ │2.1.3. Jocuri în sistemul de │4.8.1. Stare şi fixare │6.2.8. Scări pentru cabină ││ ax manetă de frână │direcţie │4.8.2. Respectare cerinţe │6.2.9. Alte echipamente şi ││1.1.2 Pedală/manetă de frână şi │2.1.4. Funcţionare elemente │4.9. Martori luminoşi │accesorii interioare şi exterioare ││ cursa dispozitivului de │mecanice de legătură sistem de │4.9.1. Stare şi funcţionare │(dacă au fost prevăzute de ││ acţionare a frânei │direcţie │4.9.2. Respectare cerinţe │producător) ││1.1.3. Pompă de vacuum sau compresor│2.1.5. Stare, fixare, │4.10. Conexiuni electrice │6.2.10. Apărători de noroi, aripi, ││ şi rezervoare de aer │funcţionare şi etanşeitate │între autovehiculul tractor │dispozitive antiîmproşcare (dacă au││1.1.4. Manometru sau indicator │servodirecţie │şi (semi)remorcă │fost prevăzute de producător) ││ pentru presiune scăzută │2.2. Volan şi coloană volan │4.11. Cablaj electric │7. ALTE ECHIPAMENTE ││1.1.5. Supapă de comandă a frânei cu│2.2.1. Stare, fixare volan │4.12. Dispozitive │7.1. Centuri de siguranţă/catarame ││ acţionare manuală │2.2.2. Stare, fixare coloană │reflectorizante şi lămpi │şi sisteme de reţinere ││1.1.6. Element de acţionare frână de│volan, cuplaj │facultative (dacă au fost │7.1.1. Siguranţa montării ││ mână, levier de comandă frână│2.3. Joc la volan │prevăzute de producător) │centurilor de siguranţă şi a ││ de mână, clichet frână de │2.4. Aliniament roţi │4.13. Baterii(e) de │cataramelor aferente ││ mână, frână de mână cu │2.5. Stare, fixare punte │acumulatori │7.1.2. Stare, fixare centuri de ││ acţionare electrică │directoare remorci │5 PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI │siguranţă, catarame ││1.1.7. Supape de frânare (supape de │3. VIZIBILITATE │SUSPENSIE │7.1.3. Dispozitiv limitator al ││ comandă, supape de descărcare│3.1. Câmp de vizibilitate │5.1. Punţi (axe) │sarcinii centurii de siguranţă ││ regulatoare de presiune etc) │3.2. Stare parbriz şi │5.1.1. Stare, fixare punţi │7.1.4. Centură de siguranţă cu ││1.1.8. Elemente de cuplare ale │celelalte geamuri │5.1.2. Stare, fixare fuzete │dispozitiv de pretensionare ││ frânelor (semi)remorcii │3.3. Oglinzi sau dispozitive │5.1.3. Rulmenţi roţi │7.1.5. Airbaguri ││ (electrice şi pneumatice) │retrovizoare, inclusiv cea │5.2. Roţi (jante) şi anvelope │7.1.6. Sisteme SRS (sistem de ││1.1.9. Rezervoare de aer comprimat │suplimentară de la │5.2.1. Stare, fixare butuci │reţinere suplimentar) ││1.1.10. Dispozitiv servofrână, pompă │autovehiculele ŞCOALĂ │roţi │7.2. Stingător de incendiu ││ centrală de frână (pentru │3.4. Ştergătoare de parbriz │5.2.2. Stare, fixare roţi │7.3. Încuietori şi dispozitive ││ sistemul de frânare │3.5. Spălătoare de parbriz │5.2.3. Stare, fixare anvelope │antifurt ││ hidraulic) │3.6. Sistem de dezaburire │5.3. Suspensie │7.4. Triunghiuri reflectorizante ││1.1.11. Conducte de frână rigide │4. LĂMPI, DISPOZITIVE │5.3.1. Arcuri │de presemnalizare ││1.1.12. Racorduri flexibile de frână │REFLECTORIZANTE ŞI │5.3.2. Amortizoare │7.5. Trusă de prim ajutor ││1.1.13. Garnituri de fricţiune │ECHIPAMENTE ELECTRICE │5.3.3. Bară de torsiune, │7.6. Cale de roată (dacă sunt ││ (plăcuţe, saboţi) │4.1. Faruri │bielete antiruliu, bare şi │necesare) ││1.1.14. Tamburi şi discuri de frână │4.1.1. Stare şi funcţionare │leviere ale suspensiei │7.7. Avertizor acustic (inclusiv ││1.1.15. Cabluri de frână, leviere şi │4.1.2. Orientare │5.3.4. Articulaţii suspensie │cel suplimentar montat de ││ conexiuni, tije de acţionare │4.1.3. Comutare lumini │5.3.5. Suspensie pneumatică │producător) ││1.1.16. Elemente de acţionare sistem │4.1.4. Respectare cerinţe │6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE │7.8. Vitezometru ││ frânare (inclusiv etriere, │4.1.5. Dispozitive de reglare │ATAŞATE ŞASIULUI │7.9. Tahograf (dacă este ││ cilindri de frână cu arc sau │pe verticală a farurilor │6.1. Şasiu sau cadru şi │obligatoriu conform legislaţiei) ││ cilindri de frână hidraulici)│(dacă au fost prevăzute de │elemente ataşate │7.10. Limitator de viteză (dacă ││1.1.17. Regulator automat al frânării│producător) │6.1.1. Stare generală şasiu, │este obligatoriu conform ││ în funcţie de încărcare │4.1.6. Dispozitiv de spălare a │şasiu suplimentar, lonjeroane │legislaţiei) ││1.1.18. Dispozitiv de reglare a │farurilor (ştergătorul sau │faţă şi spate la caroseria │7.11. Odometru (dacă a fost ││ jocului │spălătorul de far) (dacă a │autoportantă │prevăzut de producător) ││1.1.19. Frână de încetinire (dacă a │fost prevăzut de producător) │6.1.2. Tubulatură de evacuare,│7.12. Sistem de control ││ fost prevăzută de producător │4.2. Lămpi de poziţie faţă, │amortizoare de zgomot │electronic al stabilităţii (ESC) ││ sau dacă este obligatorie) │spate şi laterale, lămpi de │6.1.3. Rezervor de │(dacă a fost prevăzut de ││1.1.20. Acţionare automată a frânei │gabarit │combustibil şi conducte de │producător) ││ (semi)remorcii │4.2.1. Stare şi funcţionare │alimentare (inclusiv │8. EMISII POLUANTE ││1.1.21. Ansamblu sistem de frânare │4.2.2. Comutare │rezervorul de combustibil │8.1. Zgomot ││1.1.22. Supape de testare (dacă sunt │4.2.3. Respectare cerinţe │pentru dispozitivul de │8.1.1. Sistem de reducere a ││ prevăzute de producător) │4.3. Lămpi de frânare │încălzire şi conducte) │zgomotului ││1.2. Performanţă şi eficacitate │4.3.1. Stare şi funcţionare │6.1.4. Bare de protecţie, │8.2. Gaze de evacuare ││ frână de serviciu │4.3.2. Comutare │protecţie laterală şi │8.2.1. Emisii produse de mas ││1.2.1. Performanţă │4.3.3. Respectare cerinţe │dispozitive de protecţie │alimentate cu benzină, GPL ││1.2.2. Eficacitate │4.4. Lămpi indicatoare de │antiîmpănare spate (dacă au │sau GNC ││1.3. Performanţă şi eficacitate │direcţie şi de avarie │fost prevăzute de producător) │8.2.1.1. Echipament de control ││ frână de securitate (dacă │4.4.1. Stare şi funcţionare │6.1.5. Suport pentru roata de │al emisiilor de gaze ││ este acţionată printr-un │4.4.2. Comutare │rezervă (dacă a fost prevăzut │8.2.1.2. Emisii poluante ││ sistem separat) │4.4.3. Respectare cerinţe │de producător) │8.2.2. Emisii produse de mac ││1.3.1. Performanţă │4.4.4. Frecvenţă semnal luminos│6.1.6. Dispozitiv de cuplare │alimentate cu motorină ││1.3.2. Eficacitate │4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │şi dispozitiv de remorcare │8.2.2.1. Echipament de control ││1.4 Performanţă şi eficacitate │4.5.1. Stare şi funcţionare │6.1.7. Transmisie │al emisiilor de gaze ││ frână de staţionare (când │4.5.2. Orientare │6.1.8. Fixare motor pe şasiu │8.2.2.2. Verificare opacitate ││ nu este frână de securitate) │4.5.3. Comutare │sau caroserie │8.3. Suprimare interferenţe ││1.4.1 Performanţă │4.5.4. Respectare cerinţe │6.1.9. Performanţe motor │electromagnetice ││1.4.2. Eficacitate │4.6. Lămpi de mers înapoi │6.2. Cabină şi caroserie │8.4. Alte aspecte referitoare ││1.5. Performanţă frână de │4.6.1. Stare şi funcţionare │6.2.1. Stare, fixare │la mediu ││ încetinire │4.6.2. Comutare │caroserie, cabină │8.4.1. Fum vizibil ││1.6. Sistem antiblocare (ABS) │4.6.3 Respectare cerinţe │6.2.2. Montare caroserie, │8.4.2. Scurgeri de lichide ││ │4.7. Dispozitiv de iluminare a │cabină, suprastructură │ ││ │plăcii spate cu numărul de │6.2.3. Uşi şi dispozitive de │ ││ │înmatriculare │închidere uşi │ ││ │4.7.1. Stare şi funcţionare │ │ │└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘----------Anexa 1c a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".------------