ORDIN nr. 1.167 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.657/AC din 14 iunie 2016 al Direcției biodiversitate,ținând cont de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bihor nr. 1.839/BCFM din 18 martie 2016, Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2016 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.156 din 26 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 42.638 din 28 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Direcției generale păduri nr. 28.318/ES din 4 mai 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Viorel Traian Lascu,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2016.Nr. 1.167.  +  Anexa nr. 1PLAN DE MANAGEMENTal sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea  +  Anexa nr. 2REGULAMENTULsitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea-----