HOTĂRÂRE nr. 331 din 29 aprilie 1999privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita" - S.A. Turnu Magurele
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999    În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexele nr. I (1-18).Defalcarea pe trimestre a indicatorilor cuprinşi în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la alin. 1 se aproba de către Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 2Nivelul subventiei alocate fiecărui agent economic va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Nivelul transferurilor pentru fiecare regie autonomă, companie naţionala sau societate naţionala beneficiara este stabilit în anexele nr. II (11-16).Acordarea transferurilor, prevăzute în anexa nr. III, pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita" - S.A. Turnu Magurele se va face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 511/1994.  +  Articolul 4În vederea obţinerii sumelor de la bugetul de stat, deconturile lunare pentru subvenţii pe produse şi transferuri ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale vor fi avizate de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.Sumele reprezentând subvenţii şi/sau transferuri, rămase disponibile la finele anului 1999, vor putea fi solicitate de la bugetul de stat de către Ministerul Industriei şi Comerţului, pentru redistribuire între agenţii economici, pe baza deconturilor prezentate de aceştia în luna decembrie 1999, în cazurile în care se înregistrează diferenţe faţă de livrările de produse programate a fi acoperite prin subvenţii şi, respectiv, faţă de cheltuielile prevăzute a fi acoperite prin transferuri.  +  Articolul 5Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut a se utiliza suplimentar în anul 1999, faţă de cel realizat în trimestrul IV 1998, precum şi cele corespunzătoare creşterii productivitatii muncii în anul 1999 faţă de anul 1998, stabilite în condiţiile prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se vor efectua, după caz, corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat şi proporţional cu gradul de realizare a creşterii productivitatii muncii.  +  Articolul 6Regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile naţionale vor aduce la îndeplinire programele de restructurare aprobate, stabilind măsuri de eficienta în utilizarea fondurilor, concomitent cu reducerea costurilor de producţie, restructurarea unor activităţi şi creşterea profitabilitatii.Ministerul Industriei şi Comerţului va analiza şi va verifica modul de realizare a obiectivelor stabilite prin programele de restructurare, iar în raport cu concluziile va hotărî oportunitatea menţinerii în funcţie a managerilor, directorilor generali şi a membrilor consiliilor de administraţie şi va dispune măsuri concrete de imbunatatire a activităţii acestora.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 5 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Anexele nr. I (1-18), nr. II (11-16) şi nr. III fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi vor fi comunicate Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Norica Nicolai,secretar de stat-------------