HOTĂRÂRE nr. 302 din 15 aprilie 1999pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999  În temeiul prevederilor art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 REGULAMENTde aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament cuprinde dispoziţii de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, denumita în continuare ordonanţa.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentului regulament notiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:1. Regimul special maritim reprezintă un ansamblu de facilităţi acordate companiilor de navigaţie maritima care desfăşoară activitate de transport maritim internaţional, acţionarilor sau deţinătorilor de părţi sociale la aceste companii, navelor şi personalului navigant din cadrul acestor companii, dacă sunt îndeplinite condiţiile şi cerinţele prevăzute în ordonanţa.2. Compania de navigaţie este o societate comercială, înfiinţată ca persoana juridică română, care are ca unic obiect de activitate transportul maritim de mărfuri şi/sau persoane şi care a obţinut de la Ministerul Transporturilor certificatul de funcţionare în regim special maritim.3. Nava se defineste conform Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă şi întruneşte cumulativ următoarele condiţii: este destinată transportului maritim de mărfuri şi/sau de persoane, are clasa maritima acordată de o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, are tonajul brut mai mare de 500 t şi îndeplineşte condiţiile de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.4. Certificatul de funcţionare în regimul special maritim este certificatul eliberat de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor, prin care se acordă companiei de navigaţie dreptul de funcţionare în condiţiile regimului special maritim.5. Registrul de regim special maritim este registrul ţinut de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor, în care se înregistrează certificatele de funcţionare în regim special.6. Documentul de conformitate pentru un membru de echipaj de alta cetăţenie este documentul eliberat de Inspectoratul Navigaţiei Civile, în baza unui brevet sau a unui certificat de capacitate eliberat de o autoritate maritima străină, prin care se atesta ca acest membru de echipaj poate să exercite serviciul la bordul unei nave sub pavilion român în funcţia pentru care se solicita imbarcarea.  +  Capitolul 2 Înregistrarea companiilor de navigaţie maritima în regim special maritim  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor eliberează certificatul de funcţionare în regim special maritim companiilor de navigaţie care sunt proprietare de nave sau care şi-au asumat răspunderea pentru operarea navei închiriate în regim de nava nudă şi pentru toate obligaţiile impuse companiilor de navigaţie de legislaţia interna în vigoare şi de convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 4Evidenta companiilor de navigaţie maritima care funcţionează în regim special maritim se face prin înregistrare în registrul de regim special maritim.  +  Articolul 5Înregistrarea în registrul de regim special maritim se face o dată cu emiterea certificatului de funcţionare în regim special maritim, certificat care reprezintă şi autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă.  +  Articolul 6 (1) Pentru obţinerea certificatului de funcţionare în regim special maritim compania de navigaţie maritima trebuie să depună la Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime următoarele documente: a) cerere; b) actul de înfiinţare a companiei ca persoana juridică română, cu statut de societate comercială; c) statutul societăţii comerciale, din care să rezulte ca aceasta are ca unic obiect de activitate transportul maritim de mărfuri şi/sau de persoane; d) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului; e) certificatul de înregistrare fiscală; f) extras din contractul de societate, după caz, din care să rezulte numele, domiciliul şi cetăţenia acţionarilor/asociaţilor principali, precum şi cotele de deţinere a capitalului social. Se considera acţionari/asociaţi principali toţi actionarii/asociaţii care deţin/reprezintă cel puţin 5% din capitalul social.În cazul societăţilor comerciale la care nici unul dintre acţionari/asociaţi nu deţine 5% din capitalul social, se vor considera acţionari/asociaţi principali toţi actionarii/asociaţii al căror capital luat în ordine descrescătoare insumeaza cel puţin 60% din capitalul social; g) hotărârea acţionarilor/asociaţilor privind numirea administratorilor şi/sau directorilor companiei de navigaţie; h) documentele de identitate ale directorilor şi/sau administratorilor companiei de navigaţie; i) lista cuprinzând navele maritime care urmează a fi operate de compania de navigaţie în regim special maritim; j) diploma de studii a persoanei desemnate sa conducă activitatea de transport maritim internaţional. Vor putea fi admise sa funcţioneze în regim special maritim companiile de navigaţie a căror persoana desemnată sa conducă aceasta activitate are diploma de studii superioare în domeniul transporturilor maritime, economic, management, juridic, cu specializare în domeniul transportului maritim, inginerie navala sau în alte domenii şi care dovedeşte ca are acumulată o experienta în activitatea de transport maritim de cel puţin 5 ani; k) dovada constituirii, pentru fiecare nava aflată în operarea sa, cuprinsă în lista menţionată la lit. i), a garanţiei băneşti destinate acoperirii salariilor şi a cheltuielilor cu repatrierea echipajelor, în cazul incapacităţii de plată a companiei de navigaţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de transport maritim internaţional; l) certificatele de conformitate privind îndeplinirea de către compania de navigaţie a cerinţelor convenţiilor internaţionale la care România este parte, aplicabile transportului maritim internaţional; m) contractul cu autoritatea de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii efectuate cu statia de radiocomunicatii de la bordul navelor; n) dovada achitării taxei pe tonajul net al fiecărei nave cuprinse în lista menţionată la lit. i); o) dovada achitării taxei de înregistrare a companiei de navigaţie. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi k) se depun în copie, legalizată la un notar public autorizat. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), f), h), j), l), m), n) şi o) se depun în copie. La depunere se prezintă şi originalul acestora, în vederea certificării conformitatii copiei cu originalul. (4) Lista cuprinzând navele, prevăzută la alin. (1) lit. i), se prezintă cu viza căpităniei portului unde navele sunt înmatriculate, cu specificarea navelor aflate în proprietatea companiei de navigaţie şi a celor aflate în contracte de navlosire ca nave nude pe o durată mai mare de un an. (5) În cazul în care la data solicitării înregistrării compania de navigaţie nu deţine nave în proprietate sau navlosite ca nave nude, documentele menţionate la alin. (1) lit. i), k), l), m) şi n) vor fi depuse nu mai târziu de începerea efectivă a activităţii comerciale cu aceste nave.  +  Articolul 7Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime are obligaţia sa verifice documentele depuse şi sa înştiinţeze solicitantul în legătură cu eventualele completări necesare.  +  Articolul 8Acordarea dreptului de funcţionare în regim special maritim unei companii de navigaţie maritima se face de către conducerea Ministerului Transporturilor, la propunerea Direcţiei porturilor şi navigaţiei maritime, prin eliberarea certificatului de funcţionare în regim special maritim.  +  Articolul 9Forma şi conţinutul filei din registrul de regim special maritim şi Certificatul de funcţionare în regim special maritim sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 10 (1) Certificatul de funcţionare în regim special maritim se emite în original şi în trei copii. Originalul se eliberează reprezentantului împuternicit al companiei de navigaţie maritima solicitante, care semnează în registrul de regim special maritim pentru primirea acestuia. (2) Copiile de pe certificatul prevăzut la alin. (1) se vor transmite de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime astfel: a) o copie companiei de navigaţie, în vederea afişării permanente la sediu; b) o copie Inspectoratului Navigaţiei Civile; c) o copie administraţiei financiare de care aparţine compania de navigaţie.  +  Capitolul 3 Funcţionarea companiilor de navigaţie în regim special maritim  +  Articolul 11Funcţionarea companiilor de navigaţie în regim special maritim se va face cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) sa menţină prevederile din statut referitoare la obiectul de activitate, astfel cum au fost prezentate la obţinerea certificatului de funcţionare în regim special maritim; b) sa opereze numai navele al căror proprietar sunt şi/sau navele care sunt navlosite ca nave nude pe o perioadă de cel puţin un an; c) sa opereze numai nave care au clasa acordată de Regia Autonomă "Registrul Naval Roman" sau de alta societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, care au un tonaj brut mai mare de 500 t şi care îndeplinesc cerinţele convenţiilor internaţionale la care România este parte; d) să solicite înscrierea menţiunii de funcţionare în regim special maritim în registrul matricol al căpităniei portului, pentru fiecare dintre navele sale; e) pe întreaga durata de funcţionare în regim special maritim să aibă contract cu o autoritate de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii efectuate cu statia de radiocomunicatii montata la bordul fiecărei nave; f) să aibă constituită permanent garanţia bănească, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 71/1997; g) în situaţia unei companii cu mai multe nave în patrimoniu, sa întocmească balanţa şi bilanţul contabil separat pentru fiecare nava.  +  Articolul 12 (1) Solicitarea înscrierii menţiunii privind evidenta navelor, aparţinând companiilor de navigaţie admise în regim special maritim, în registrul matricol al căpităniei portului se face în urma obţinerii avizului din partea Direcţiei porturilor şi navigaţiei maritime. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se obţine în baza prezentării următoarelor documente, în copie: a) certificatul de naţionalitate a navei; b) certificatul de tonaj al navei; c) documentul din care să rezulte ca nava este cuprinsă în contractul companiei cu autoritatea de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii; d) documentul din care să rezulte ca este constituită pentru acea nava garanţia bănească prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 71/1997; e) chitanţa de plată a taxei anuale pe tonajul net al navei sau, după caz, a cotei semestriale.  +  Articolul 13Operaţiunea de înscriere a menţiunii în registrul matricol constituie prestaţie şi se plăteşte căpităniei portului conform tarifelor stabilite şi aprobate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii, în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 4 Retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim  +  Articolul 14Retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim, implicit a autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, se face în situaţiile prevăzute la art. 15 din ordonanţa, cu aplicarea următoarelor proceduri:A. La cererea companiei de navigaţie (1) Compania de navigaţie maritima va depune o cerere la Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime. (2) Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime are obligaţia sa verifice dacă compania de navigaţie maritima a beneficiat de sprijinul statului, acordat potrivit prevederilor cap. VI din ordonanţa. (3) În cazul în care compania de navigaţie maritima nu a beneficiat de sprijinul statului, pentru retragerea certificatului de funcţionare în regim special este suficient ca aceasta să facă dovada efectuării plăţii taxei anuale pe tonajul net, aferentă fiecărei nave, şi a eventualelor majorări datorate neachitarii la termen. (4) În cazul în care compania de navigaţie maritima a beneficiat de sprijinul statului, prin programul de dezvoltare a capacităţii de transport maritim, şi cel puţin o nava mai are înscris gajul/ipoteca statului în registrul matricol, retragerea certificatului se va face numai după ce compania de navigaţie face dovada rambursarii la bugetul de stat a întregii sume primite la achiziţie pentru nava respectiva şi a plăţii taxei anuale pe tonajul net, aferentă fiecărei nave, precum şi a eventualelor majorări datorate neachitarii la termen. (5) Decizia de retragere a certificatului de funcţionare în regim special maritim va fi luată de conducerea Ministerului Transporturilor, la propunerea Direcţiei porturilor şi navigaţiei maritime, şi este urmată de radierea menţiunii din registrul matricol în care este înmatriculată fiecare nava operata de compania de navigaţie. (6) Decizia de retragere este comunicată de către Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime căpităniei portului unde nava a fost înscrisă în regim special maritim, precum şi companiei de navigaţie, care are obligaţia ca în termen de 5 zile de la primirea comunicării să depună originalul certificatului de funcţionare în regim special maritim la Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime. (7) Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime va informa, o dată cu căpitănia portului, şi administraţia financiară în evidenta căreia este luată compania de navigaţie despre decizia de retragere a certificatului de funcţionare în regim special maritim.B. Când nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din ordonanţa (1) În cazul în care este semnalat ca, printr-o sentinta judecătorească definitivă şi irevocabilă, se interzice funcţionarea companiei de navigaţie maritima sau se dispune dizolvarea/desfiinţarea acesteia, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim conform procedurii prevăzute la lit. A alin. (5)-(7). (2) În cazul în care, din raportul anual de auditare financiară, dintr-o informare a oficiului registrului comerţului sau dintr-un raport de control efectuat de persoane autorizate în acest sens, rezultă ca compania de navigaţie are şi alt obiect de activitate decât transportul maritim de mărfuri şi/sau de persoane, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim conform procedurii prevăzute la lit. A alin. (5)-(7). (3) În cazul în care un document, prin care se certifica conformitatea aplicării de către compania de navigaţie a unei convenţii internaţionale la care România este parte, este retras sau nu îi mai este prelungită valabilitatea de către Ministerul Transporturilor sau de alta autoritate prevăzută de lege, conducerea acestui minister dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim, conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7).C. Când numărul rapoartelor având ca obiect deficiente majore care au condus la reţinerea navelor, rezultate în urma inspecţiilor făcute de autorităţile competente din ţara sau din porturile străine la navele companiei de navigaţie, primite de către Inspectoratul Navigaţiei Civile, dovedeşte nerespectarea sistematica a cerinţelor convenţiilor internaţionale la care România este parte (1) Inspectoratul Navigaţiei Civile are obligaţia sa ţină, pentru fiecare nava care funcţionează în regim special maritim, evidenta reţinerilor dispuse de autorităţile competente din ţara (Flag State Control) şi din porturile străine (Port State Control). (2) În cazul în care Inspectoratul Navigaţiei Civile constata ca în decurs de 12 luni aceeaşi nava, operata de aceeaşi companie de navigaţie, a fost reţinută de trei ori pentru nerespectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte, va informa conducerea Ministerului Transporturilor în vederea analizarii oportunităţii retragerii certificatului de funcţionare în regim special maritim. (3) În cazul în care Inspectoratul Navigaţiei Civile constata ca în decurs de 12 luni mai mult de o treime din numărul navelor operate de o companie de navigaţie a fost reţinută pentru nerespectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte, va informa conducerea Ministerului Transporturilor în vederea analizarii oportunităţii retragerii certificatului de funcţionare în regim special maritim.D. La sesizarea proprietarului navei asupra nerespectării de către operator a prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanţa (1) În cazul în care proprietarul navei/navelor, ca urmare a nerespectării de către operator a prevederilor contractului de navlosire "bareboat", reziliază contractul şi/sau preia gestiunea directa a navei/navelor, are obligaţia sa sesizeze Ministerul Transporturilor. (2) Sesizarea proprietarului este analizata de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime şi de Inspectoratul Navigaţiei Civile, care vor prezenta un raport conducerii Ministerului Transporturilor. (3) În cazul în care compania de navigaţie operează numai nave ale proprietarului care a obţinut o hotărâre judecătorească ori arbitrală executorie de reziliere a contractului de "bareboat" şi/sau preluarea în gestiune directa a navei/navelor în cauza, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim, conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7).E. Nerespectarea de către compania de navigaţie maritima a obligaţiei de prezentare a raportului anual de auditare financiară (1) Companiile de navigaţie înregistrate în regim special maritim au obligaţia ca, în fiecare an, să prezinte la Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime, cu cel puţin 10 zile înainte de data plăţii cotei aferente semestrului al II-lea a taxelor anuale pe tonajul net al navelor, un raport de auditare financiară pentru anul precedent, efectuat de o societate de audit financiar agreată de Ministerul Transporturilor. (2) Raportul de auditare financiară, în afară conţinutului privind bilanţul contabil, va trebui sa conţină următoarele date: a) lista cuprinzând navele operate şi datele de înscriere a menţiunilor privind funcţionarea şi, eventual, radierea în/din regimul special maritim, taxa pe tonaj plătită pentru acestea şi datele la care s-au achitat cotele semestriale; b) lista cuprinzând navele achiziţionate cu sprijinul statului, cuantumul alocaţiei stabilite pentru fiecare nava şi modul cum au fost respectate clauzele contractului de subventionare; c) fondul de timp pentru fiecare nava şi fiecare funcţie la bord, cu specificarea timpului efectiv pontat pentru personalul navigant român şi personalul navigant străin, angajat la bordul fiecărei nave; d) volumul cheltuielilor de investiţii şi al rambursarilor de credite contractate în vederea achiziţionării de nave maritime de transport şi/sau de echipamente/instalaţii necesare dotării/modernizării acestora şi stabilirea proportiei cu care aceste cheltuieli insumate au diminuat profitul companiei de navigaţie; e) modul cum au fost asigurate navele achiziţionate cu sprijinul statului; f) creditele luate de compania de navigaţie cu gajarea/ipotecarea navelor achiziţionate cu sprijinul statului. Pentru evidentierea gajurilor/ipotecilor pe nava se va prezenta o copie de pe foaia matricola a navei; g) eventualele venituri şi cheltuieli care nu au legătură cu obiectul de activitate al companiei de navigaţie; h) eventualele nave înstrăinate sau pierdute total, care faceau parte din navele achiziţionate cu sprijinul statului, şi modul de respectare a clauzelor contractului de subventionare. (3) În cazul în care raportul de auditare financiară este incomplet, Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime va solicita completarea acestuia. (4) În cazul în care raportul de auditare financiară complet nu este depus până la data de 30 iulie, Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime are obligaţia să prezinte un raport conducerii Ministerului Transporturilor, care va dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7). (5) Raportul de auditare financiară este pentru uzul Ministerului Transporturilor şi al Ministerului Finanţelor şi nimeni nu poate să difuzeze date din acesta.F. Nerespectarea de către compania de navigaţie a obligaţiilor privind asigurarea condiţiilor de viaţa şi de hrana la bordul navelor pe toată durata serviciului, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi cu legislaţia română aplicabilă (1) În cazul în care Inspectoratul Navigaţiei Civile constata nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) din ordonanţa, va prezenta conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra acestei situaţii. (2) În situaţia în care conducerea Ministerului Transporturilor constata nerespectarea obligaţiilor de către compania de navigaţie maritima, aceasta dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7).G. Când se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute la art. 14 din ordonanţa (1) În cazul în care din raportul anual de auditare financiară sau dintr-un raport întocmit de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute la art. 14 din ordonanţa, Inspectoratul Navigaţiei Civile sau, după caz, Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime va prezenta un raport conducerii Ministerului Transporturilor. (2) În cazul în care conducerea Ministerului Transporturilor constata că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare, aceasta dispune retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7).H. Dovedirea prin hotărâre definitivă de condamnare a săvârşirii infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare (1) În cazul în care o hotărâre definitivă de condamnare privind săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e) din ordonanţa, împotriva unei persoane din cadrul unei companii de navigaţie, este adusă la cunoştinţa conducerii Ministerului Transporturilor, aceasta va dispune imediat retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim, indiferent de data la care s-a săvârşit infracţiunea, dacă prin săvârşirea infracţiunii au fost denaturate veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare şi elementele patrimoniale ale companiei de navigaţie. (2) Retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim se va face cu respectarea procedurii stabilite la lit. A alin. (5)-(7).  +  Capitolul 5 Înscrierea şi radierea în/din registrul matricol al căpităniei portului a menţiunii privind funcţionarea în regim special maritim  +  Articolul 15 (1) Compania de navigaţie are obligaţia de a solicita înscrierea menţiunii referitoare la funcţionarea sa în regim special maritim căpităniei portului de înmatriculare a navelor, în termen de 15 zile de la obţinerea certificatului de funcţionare în regim special maritim. La solicitare, compania va depune avizul eliberat de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime. (2) Pentru navele intrate în operarea companiei de navigaţie după obţinerea certificatului de funcţionare în regim special maritim, termenul de 15 zile curge de la data dobândirii dreptului de operare a acestor nave.  +  Articolul 16Căpitănia portului va ţine seama de aceasta menţiune la primirea listei cuprinzând echipajul şi la operarea imbarcarilor în carnetele de marinar, la înscrierea gajurilor/ipotecilor, inclusiv a gajului/ipotecii statului în cazul primirii de subvenţii la achizitionare, precum şi la eliberarea unor înscrisuri referitoare la nava.  +  Articolul 17Radierea menţiunii de funcţionare în regim special maritim se face de către căpitănia portului în următoarele situaţii: a) la cererea companiei de navigaţie, în următoarele cazuri:1. nava a fost vândută; dovada se face cu documentele care atesta vânzarea/cumpărarea şi predarea/preluarea navei, iar radierea se consemnează o dată cu anularea certificatului de naţionalitate;2. nava a fost transferata de proprietar sau de un operator pe baza unui contract de "bareboat" sub un alt pavilion, pe o durată limitată sau nelimitată; radierea menţiunii se consemnează o dată cu depunerea de către proprietar a certificatului de naţionalitate;3. nava a fost dezmembrata; dovada se face cu procesul-verbal vizat de căpitănia portului în raza căreia s-a făcut dezmembrarea sau de autoritatea competentă din ţara în care a fost dezmembrata nava, în cazul în care dezmembrarea are loc în afară apelor naţionale ale României; radierea menţiunii se consemnează o dată cu depunerea certificatului de naţionalitate;4. pierderea totală a navei în urma unui naufragiu, incendiu sau a unei esuari; dovada acestora se face cu documente eliberate de căpitănia portului în raza căreia s-a petrecut evenimentul sau cu documente ale autorităţilor competente, dacă evenimentul s-a produs în afară apelor naţionale ale României; radierea menţiunii se consemnează după depunerea declaraţiei de abandon al navei şi a certificatului de naţionalitate; b) la retragerea certificatului de funcţionare în regim special maritim.Căpitănia portului are obligaţia de a consemna radierea menţiunii imediat ce Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime i-a comunicat decizia de retragere a certificatului de funcţionare în regim special maritim al companiei de navigaţie care operează nava.Aceasta operaţiune nu se considera prestaţie potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18În toate cazurile căpitănia portului va opera radierea numai după primirea avizului de la Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime.  +  Capitolul 6 Agrearea societăţilor de clasificare a navelor, a organizaţiilor pentru emiterea de certificate de conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi a societăţilor de audit financiar  +  Articolul 19Navele care pot fi operate de companiile de navigaţie în regim special maritim trebuie să deţină certificate care să ateste ca au fost construite şi echipate în conformitate cu regulile Registrului Naval Roman sau ale unei societăţi de clasificare care a încheiat o convenţie în acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenţa stabilite de acesta.  +  Articolul 20De asemenea, aceste nave pot fi operate numai dacă deţin certificate care atesta conformitatea cu convenţiile internaţionale aplicabile la care România este parte, eliberate de Ministerul Transporturilor sau de alta autoritate a statului stabilită prin lege, de Registrul Naval Roman sau de o organizaţie care a încheiat o convenţie în acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenţa şi de acoperire geografică stabilite de acesta.  +  Articolul 21Companiile de navigaţie sunt obligate să prezinte anual Ministerului Transporturilor un raport de auditare efectuat de o societate de audit financiar autorizata de Ministerul Finanţelor şi care a încheiat o convenţie în acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenţa şi de acoperire geografică stabilite de acesta.  +  Capitolul 7 Dispoziţii cu privire la personalul navigant  +  Articolul 22 (1) Compania de navigaţie în regim special maritim are obligaţia sa imbarce pe navele ei personal navigant în conformitate cu art. 19 din ordonanţa. (2) Pentru personalul navigant străin compania de navigaţie are sarcina să solicite Inspectoratului Navigaţiei Civile, în timp util, eliberarea documentului de conformitate.  +  Articolul 23Inspectoratul Navigaţiei Civile va elibera documentul de conformitate pentru brevetele şi certificatele de capacitate personalului navigant străin, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 24 (1) Contractul colectiv de muncă se va încheia pentru minimum un an şi se va prelungi anual pe toată perioada menţinerii companiei în regim special maritim. (2) Contractul colectiv de muncă va fi semnat de armator sau de operator şi de personalul navigant şi va fi înregistrat la direcţia de muncă şi protecţie socială judeteana. (3) Compania de navigaţie are obligaţia să depună la căpitănia portului o copie legalizată de pe contractul colectiv de muncă, înregistrat la direcţia de muncă şi protecţie socială judeteana, şi să solicite căpităniei portului transcrierea contractului colectiv de muncă în registrul contractelor de muncă. (4) Căpitănia portului de înmatriculare a navei va inregistra în registrul contractelor de muncă contractul colectiv de muncă prezentat de compania de navigaţie. (5) Operaţiunea de înregistrare este considerată prestaţie şi se plăteşte de către compania de navigaţie pe baza tarifelor stabilite şi aprobate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25 (1) Personalul navigant care deţine brevete şi certificate eliberate de Inspectoratul Navigaţiei Civile sau de capitaniile porturilor, după caz, are obligaţia să îşi înscrie contractul individual de muncă în registrul căpităniei portului. (2) Operaţiunea de înscriere este considerată prestaţie şi se plăteşte de solicitant pe baza tarifelor stabilite şi aprobate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26Compania de navigaţie are obligaţia sa ţină evidente clare, pentru fiecare nava, privind timpul de lucru efectiv al fiecărei persoane imbarcate, astfel încât calculul coeficientului de diminuare a taxei k(2), prevăzut în metodologia de calcul al taxei anuale pe tonajul net al navei din anexa la ordonanţa, să poată fi susţinut de aceste documente primare.  +  Capitolul 8 Încurajarea innoirii şi dezvoltării capacităţii de transport maritim  +  Articolul 27Programele de dezvoltare a capacităţii de transport maritim se elaborează de Ministerul Transporturilor, pe baza solicitărilor companiilor de navigaţie autorizate sa funcţioneze în regim special maritim.  +  Articolul 28În cadrul programelor de dezvoltare pot fi cuprinse nave aflate în construcţie sau nave pentru care încă nu s-a început construcţia, precum şi nave existente care urmează a fi achiziţionate de o companie de navigaţie autorizata sa funcţioneze în regim special maritim.  +  Articolul 29Pentru cuprinderea în programul de dezvoltare a navelor pentru care încă nu s-a început construcţia, compania de navigaţie va prezenta, la solicitare, pe lângă studiul de fezabilitate, şi o documentaţie tehnica preliminară avizată de Registrul Naval Roman sau de alta societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor. Volumul documentaţiei va fi stabilit de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 30 (1) Pentru cuprinderea în programul de dezvoltare a unor nave existente compania de navigaţie va prezenta, la solicitare, studiul de fezabilitate însoţit de un caiet de sarcini al achiziţiei. (2) Nava poate avea clasa acordată de Registrul Naval Roman sau de o societate de clasificare agreată în prealabil de Ministerul Transporturilor. (3) Nu vor putea fi cuprinse în program nave care la data acordării alocaţiei au depăşit vârsta de 10 ani.  +  Articolul 31 (1) Ministerul Transporturilor va cuprinde în proiectul programului de dezvoltare numai acele propuneri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) compania de navigaţie face dovada constituirii surselor pentru achiziţia navei, în completare cu alocaţia solicitată; b) studiul de fezabilitate releva în mod convingator eficienta economică în exploatare a navei pe o relaţie de transport maritim de interes pentru România sau pe o relaţie care valorifica potenţialul porturilor maritime româneşti; c) preţul de achiziţie al navei se situeaza, faţă de media preţului pieţei pentru acea categorie de nave, la un nivel cu cel mult 15% în plus. (2) În cazul în care resursele alocate de la bugetul de stat din Fondul la dispoziţia Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare nu acoperă totalul solicitărilor, vor fi cuprinse în program, cu prioritate, solicitarile companiilor de navigaţie mici sau mijlocii, precum şi ale companiilor care nu au mai beneficiat de sprijinul statului.  +  Articolul 32În termen de 60 de zile de la înregistrarea solicitării pentru cuprinderea în programul de dezvoltare a capacităţii de transport maritim, Ministerul Transporturilor are obligaţia sa comunice în scris companiei de navigaţie acceptul privind înscrierea navei/navelor în proiectul programului pentru anul în care nava/navele urmează să fie livrata/livrate şi cuantumul preliminar al alocaţiei propuse sau, după caz, refuzul motivat.  +  Articolul 33 (1) Ministerul Transporturilor va supune aprobării Guvernului, în fiecare an, până la data de 1 iulie, proiectul programului de dezvoltare a capacităţii de transport maritim, care urmează să fie finanţat potrivit legii bugetului de stat din anul următor. (2) Până la transmiterea proiectului legii bugetului de stat spre aprobare Parlamentului, Ministerul Transporturilor va putea solicita Guvernului o singură dată modificarea programului de dezvoltare a capacităţii de transport maritim.  +  Articolul 34După adoptarea legii bugetului de stat Ministerul Transporturilor va comunică, în scris, fiecărei companii de navigaţie beneficiare, în termen de 10 zile, cuprinderea acesteia în program, nava/navele care urmează a fi realizată/realizate cu sprijinul statului, cuantumul alocaţiei stabilite pentru fiecare nava şi termenul după care se poate elibera aceasta, precum şi invitaţia pentru a încheia contractul de subventionare.  +  Articolul 35 (1) Contractul de subventionare de la bugetul de stat va fi încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de ordonator principal de credite bugetare, pe de o parte, şi fiecare companie de navigaţie beneficiara a alocaţiei, prevăzută în program, pe de altă parte, şi va avea ca obiect subvenţionarea achiziţiei unei singure nave. (2) Contractul va trebui sa cuprindă: a) părţile contractante; b) obiectul contractului: subvenţionarea achiziţiei navei, cu indicarea poziţiei din programul aprobat, prevăzut în anexa la legea bugetului de stat; c) cuantumul alocaţiei şi data de la care poate fi solicitată; d) contul şantierului naval constructor sau al furnizorului, în care Ministerul Transporturilor urmează să facă plata. Contul furnizorului poate fi indicat o dată cu solicitarea de înmatriculare a navei; e) clauze privind condiţiile de efectuare a plăţii alocaţiei, corelat cu metodologia înmatriculării navei, şi clauzele din contractul de construcţie; f) clauze privind condiţiile de exploatare a navei, în concordanta cu prevederile art. 32-34 din ordonanţa; g) alte elemente stabilite de părţi. (3) Compania de navigaţie este obligată să aibă o comisie de supraveghere în şantierul naval în care se desfăşoară lucrările, iar etapele de realizare trebuie confirmate de către conducerea companiei de navigaţie. (4) Ministerul Transporturilor va efectua plăţile o dată cu înmatricularea navei în registrul matricol al navelor şi cu emiterea certificatului de naţionalitate.  +  Articolul 36Transcrierea în foaia matricola a navei din registrul matricol şi în certificatul de naţionalitate, a sumei cu care a fost subventionata nava se face de către căpitănia portului unde nava este înmatriculată, la solicitarea Ministerului Transporturilor, prin Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime.  +  Articolul 37 (1) Pentru confirmarea operaţiunii căpitănia portului va trimite Ministerului Transporturilor un certificat privind situaţia juridică reală a navei. (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt considerate prestaţii care vor fi achitate de compania de navigaţie pe baza tarifelor stabilite şi aprobate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38 (1) Inspectoratul Navigaţiei Civile va confirma Ministerului Transporturilor înscrierea cuantumului alocaţiei de care a beneficiat compania de navigaţie, sub forma de gaj/ipoteca a statului, exigibilă numai în decurs de 8 ani de la data înscrierii. (2) Compania de navigaţie nu va mai contracta în decurs de 8 ani, pentru aceeaşi nava, credite care să fie înscrise sub forma de gaj/ipoteca al/a altui creditor decât cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care până la data de 31 decembrie a fiecărui an au rămas sume nefolosite din programul de dezvoltare a capacităţii de transport maritim, Ministerul Transporturilor are obligaţia sa verse la bugetul de stat aceste sume. (2) Compania de navigaţie poate solicita înscrierea navei, pentru care nu a utilizat suma alocata într-un an, în programul de dezvoltare din anul următor, cu respectarea întregii proceduri.  +  Articolul 40Programul de dezvoltare a capacităţii de transport maritim va putea fi modificat în cursul anului, în condiţiile prevăzute de legea bugetului de stat, sau o dată cu adoptarea unei legi sau ordonanţe de rectificare a bugetului de stat.  +  Capitolul 9 Plata taxei pe tonaj şi a taxei pentru înregistrarea companiei de navigaţie  +  Articolul 41Taxa anuală pe tonajul net al navei se plăteşte, în lei, de fiecare companie de navigaţie în contul bugetului de stat nr. 20.21.01.03 "Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de capitaniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport mărfuri în trafic internaţional", deschis la trezoreria statului.  +  Articolul 42Obligaţia calculului taxei anuale pe tonajul net pentru fiecare nava şi al cotei aferente fiecărui semestru revine companiei de navigaţie, potrivit metodologiei de calcul cuprinse în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998, intocmindu-se o fişa de calcul în acest sens.  +  Articolul 43Taxa poate fi plătită cu condiţia prezentării fisei de calcul, avizată de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor. Fişa de calcul stabileşte valoarea cotei semestriale, exprimată în dolari S.U.A.  +  Articolul 44Pentru obţinerea avizului Direcţiei porturilor şi navigaţiei maritime compania de navigaţie va prezenta următoarele documente justificative: a) certificatul de naţionalitate a navei (copie); b) certificatul de tonaj, eliberat în conformitate cu Convenţia internationala din 1969 asupra masurarii tonajului navelor (copie); c) documentul din care să rezulte vârsta navei (copie); d) documentele din care să rezulte timpul de lucru efectiv la bordul navei pentru personalul navigant angajat (numai pentru stabilirea cotei semestriale care trebuie plătită până la data de 30 iunie).  +  Articolul 45Cota semestriala a taxei pe tonajul net se plăteşte pentru fiecare nava în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării plăţii, comunicat de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 46În cazul în care data efectuării plăţii excede datei de 31 decembrie a anului anterior pentru cota aferentă semestrului I şi datei de 30 iunie a anului în curs pentru cota aferentă semestrului II, valoarea taxei încasate se va mari corespunzător prin perceperea de majorări de întârziere potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.  +  Articolul 47 (1) Taxa pentru înregistrarea companiei de navigaţie este de 300 dolari S.U.A. şi se plăteşte de fiecare companie de navigaţie înainte de depunerea documentelor pentru înregistrare, în contul bugetului de stat nr. 20.17.01.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la trezoreria statului. (2) Aceasta taxa se achită în lei la cursul de schimb în vigoare la data efectuării plăţii, comunicat de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care nu se efectuează înregistrarea companiei de navigaţie, aceasta este indreptatita la restituirea sumei în lei achitate anticipat, pe baza unei dovezi eliberate de Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime. (2) Documentele de restituire se întocmesc pe răspunderea Direcţiei porturilor şi navigaţiei maritime.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 49În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Transporturilor va emite criteriile de competenţa pentru agrearea societăţilor de clasificare a navelor, a organizaţiilor pentru emiterea de certificate de conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi a societăţilor de audit financiar.  +  Articolul 50Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instrucţiuni de lucru privind facilităţile acordate conform art. 6-8 din ordonanţa, companiilor de navigaţie care au obţinut certificatul de funcţionare în regim special maritim.  +  Articolul 51Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de cai navigabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------              FILA DIN REGISTRUL SPECIAL MARITIM    1. Compania de navigaţie (denumirea completa, conform actului constitutiv)    ..........................................................................     2. Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului   ...........................................................................    3. Codul fiscal ..........................................................    4. Sediul ................................................................    5. Nr. telefon/fax .......................................................    6. Actionarii principali:
  Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Numele şi prenumele Nr. crt. 6. 7. 8. 9. 10. Numele şi prenumele Nr. crt. 11. 12. 13. 14. 15. Numele şi prenumele
      7. Administratorii/Directorii:
  Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Numele şi prenumele Funcţia Nr. crt. 6. 7. 8. 9. 10. Numele şi prenumele Funcţia
      8. Lista cuprinzând navele maritime care urmează să fie operate de compania de navigaţie în regim special maritim:
  Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Denumirea Anul de fabricaţie Tonajul net Tonajul brut
      9. Dovada constituirii garanţiei băneşti destinate acoperirii salariilor neachitate şi repatrierii personalului navigant de către compania de navigaţie, conform Hotărârii Guvernului nr. 71/1997: seria şi numărul poliţei de asigurare/numărul contului deschis la o banca din România ...... .    10. Documentul de conformitate cu Codul de management al siguranţei (cod ISM): numărul ....., data emiterii ...... .    11. Taxa de înregistrare a companiei de navigaţie: numărul chitanţei/ordinului de plată ....... .    12. Numărul certificatului de funcţionare în regim special maritim ..... .                               
  Am primit Director Semnatura Data
   +  Anexa 2 -------la regulament-------------╔════════════════════════════════ ROMÂNIA ════════════════════════════════════╗║ ║║ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ║║ ║║ CERTIFICAT ║║ DE FUNCŢIONARE ÎN REGIMUL SPECIAL MARITIM ║║ ║║ Se certifica ca Societatea Comercială ................................, ║║ având sediul în ......................, capitalul social ........., ║║ numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ........, codul ║║ fiscal ......, îndeplineşte condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului ║║ nr. 116/1998 şi a fost admisă sa funcţioneze în regim special maritim. ║║ Societatea comercială ............................... a fost înregistrată ║║ cu numărul ...... din ......, îşi desfăşoară activitatea în regim special ║║ maritim şi beneficiază, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. ║║ 116/1998, de următoarele facilităţi: ║║ 1. - "Art. 6. - Companiile de navigaţie maritima care îşi desfăşoară ║║ activitatea în regimul special maritim sunt scutite de plată următoarelor ║║ impozite şi taxe pe toată perioada înregistrării în acest regim: ║║ a) impozitul pe profit; ║║ b) taxa pe valoarea adăugată şi taxele vamale pentru bunurile importate ║║ utilizate pentru modernizarea, repararea şi exploatarea navelor; ║║ c) taxa pe valoarea adăugată şi taxele vamale pentru navele importate în ║║ întregul lor şi pentru echipamentele, subansamblurile şi materialele ║║ procurate din import pentru construcţia de nave noi; ║║ d) accizele pentru produsele utilizate tehnic şi consumate pentru ║║ exploatarea navelor; ║║ e) taxa asupra mijloacelor de transport, pentru navele care le aparţin." ║║ 2. - "Art. 7. - Livrările de bunuri din ţara destinate utilizării sau ║║ incorporarii în navele aflate în proprietatea companiilor de navigaţie sau ║║ operate de acestea, livrările de nave, în întregul lor, acestor companii, ║║ precum şi prestaţiile de servicii efectuate acestor nave sunt supuse cotei ║║ zero de taxa pe valoarea adăugată." ║║ 3. - "Art. 8. - Actionarii şi asociaţii, persoane fizice sau juridice, ║║ cărora li se cuvin dividende pentru capitalul pe care l-au atribuit spre ║║ valorificare companiilor de navigaţie care funcţionează în regim special ║║ maritim, sunt exonerati de plată impozitului pe dividendele aferente ║║ profitului realizat din activitatea de transport maritim internaţional, cu ║║ condiţia ca, în anul respectiv, compania de navigaţie sa realizeze ║║ cheltuieli de investiţii sau rambursări de credite contractate în vederea ║║ achiziţionării de nave maritime de transport şi/sau de echipamente/ ║║ instalaţii necesare dotării/modernizării acestora, cheltuieli care determina║ ║ diminuarea profitului cu cel puţin o treime." ║║ Compania de navigaţie are obligaţia să respecte prevederile înscrise în ║Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 şi va achită plata taxelor anuale ║║ corespunzătoare, după cum urmează: ║║ "Art. 9. - (1) Companiile de navigaţie care sunt înregistrate în regim ║║ special maritim sunt obligate la plata unei taxe anuale pe tonajul net al ║║ fiecărei nave aflate în operarea lor." ║║ .......................................................................... ║║ "(4) Taxa anuală pe tonajul net al navelor se poate plati integral, la ║║ începutul anului, sau în cote semestriale, înainte de începerea fiecărui ║║ semestru". ║║ ║║ Prezentul certificat reprezintă şi autorizaţie de transport maritim ║║ internaţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. ║║ 42/1997, ale Hotărârii Guvernului nr. 112/1996, cu modificările ulterioare, ║║ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 71/1997. ║║ ║║ Secretar de stat, ║ ║ Bucureşti ║║ Nr. .... Data ...... ║║ ║╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝-------------