HOTĂRÂRE nr. 578 din 10 august 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Transferul de fonduri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», cod 51.02.21 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism», către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 se va face pe baza solicitărilor acestora, însoţite de contractul de achiziţie publică încheiat între autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de atribuirea contractului şi executant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi de dovada efectuării plăţilor din surse proprii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale răspund în condiţiile legii de utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Autoritatea Naţională pentru Turism."3. La litera A punctele 6 şi 7 şi la litera B punctul 1 din anexa nr. 2 "Criterii de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism", sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism".4. La litera A punctul 8 din anexa nr. 2 "Criterii de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism", sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare".

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 578.------