ORDIN nr. 2.393 din 12 august 2016privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 316 alin. (8), (9), (11) lit. h) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Dispoziţiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările.  +  Articolul 6Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.  +  Articolul 7 (1) Persoanele impozabile care au înregistrat la registrul comerţului menţiuni privind schimbarea sediului social/administratorilor şi/sau a asociaţilor pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu a fost finalizată procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii, vor fi analizate potrivit dispoziţiilor anexei nr. 4. (2) Prin procedura de evaluare nefinalizată se înţelege situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de anulare/menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unităţii fiscale.  +  Articolul 8 (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 5 ianuarie 2016.  +  Articolul 12Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la împlinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Eugen-Dragoş Doroş
    Bucureşti, 12 august 2016.Nr. 2.393.  +  Anexa 1Dispoziţii generale1. Organ fiscal central este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.2. Organ fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.3. Direcţia regională antifraudă fiscală competentă este direcţia regională antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.4. Procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii se aplică de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de evaluare.5. Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, precum şi Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.6. În sensul procedurilor, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz: a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice; c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti; d) şeful serviciului fiscal municipal; e) şeful serviciului fiscal orăşenesc; f) şeful biroului fiscal comunal; g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii.7. În sensul procedurilor, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz: a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; b) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz; c) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti; d) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei pentru contribuabili mijlocii.8. În sensul procedurilor, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.  +  Anexa 2Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA1. Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.2. (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3. Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 sunt: a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora; b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015; c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut.4. (1) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora. (2) Criteriul de la pct. 3 lit. b) se referă la: a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine părţi sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societăţii. (3) În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (2), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015. (4) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Formularul (088) trebuie să fie validat de către aplicaţia informatică.5. (1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentaţia depusă conform pct. 4. (2) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare, de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei. (3) Compartimentul de specialitate va transmite către compartimentul de evaluare numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la pct. 4. (4) În situaţia în care persoana impozabilă nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de trei zile lucrătoare, o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.6. (1) În vederea soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b). (2) Pentru soluţionarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică şi dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, precum şi dacă persoana impozabilă nu se regăseşte în altă situaţie de anulare, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a)-d) din Codul fiscal, potrivit Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situaţii: a) depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora; b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015; c) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2), care nu sunt înregistraţi fiscal în România, prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015; d) persoana impozabilă se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal. (4) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.7. (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b), precum şi solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei, prevăzute la pct. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România. Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare. (2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă: a) îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA; b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA; c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu - compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.8. (1) Invitaţia prevăzută la pct. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu: a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; b) baza legală a solicitării; c) scopul solicitării; d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte. (2) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare. (3) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent. (4) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, respectiv nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate. În acest caz compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. (5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. (6) În situaţiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, sau se prezintă, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează: a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA; b) transmite motivat, în altă situaţie decât la lit. a), solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent. (7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. (8) Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA va fi emisă de către compartimentul de specialitate în baza referatului care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (4), (5), (6) sau (7).9. (1) Înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. (2) Compartimentul de evaluare înştiinţează în scris persoana impozabilă cu privire la soluţia care urmează să fie adoptată, faptele şi împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept. (3) Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile. (4) Direcţia regională antifraudă fiscală competentă va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat prin consemnarea punctului de vedere al contribuabilului în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului antifraudă.10. (1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. (2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. (3) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.  +  Anexa 3Procedura privind înregistrarea în scopuride taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal apersoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţiieconomice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilornr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului1. Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, în temeiul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.2. Cererea de înregistrare este însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3. După primirea cererii de înregistrare, corect completată şi însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 2, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.4. Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor şi ale asociaţilor persoanei impozabile, precum şi ponderea deţinută de aceştia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.5. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.6. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.7. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.8. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în baza referatului întocmit de compartimentul de evaluare care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a aplicării procedurii de evaluare a intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.9. În cazul în care persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a)-d) din Codul fiscal, referatul şi decizia prin care se propune respingerea cererii de înregistrare se întocmesc de compartimentul de specialitate. Modelul şi conţinutul referatului şi deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.10. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 8, se avizează de şeful compartimentului de evaluare şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.11. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8 şi 9, precum şi referatul prin care se propune respingerea cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 9, se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.12. (1) Deciziile prevăzute la pct. 8 şi 9 se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (2) Deciziile vor cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.13. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 8 şi 9 se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.14. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.15. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.16. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.17. Dispoziţiile pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.  +  Anexa 4Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării înscopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art.316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, a persoanelorimpozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România,înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,supuse înmatriculării la registrulcomerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşuraactivităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA1. (1) Organul fiscal competent anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. (2) Criteriile în funcţie de care se stabilesc intenţia şi capacitatea persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 la ordin. Pentru evaluarea criteriilor se au în vedere prevederile pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin.2. Procedura se aplică persoanelor impozabile în următoarele situaţii: a) persoane impozabile care au fost înregistrate, la cerere sau din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (10) din Codul fiscal; b) persoane impozabile, altele decât cele de la lit. a), care prezintă risc fiscal, în urma selecţiei efectuate lunar, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. Indicatorii de risc utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA. Selecţia nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA şi nici persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) şi b) din Codul fiscal.3. (1) Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent identifică lunar, până pe data de 10 a fiecărei luni, persoanele impozabile care fac obiectul prevederilor pct. 2 lit. a) şi care nu au depus declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Persoanele identificate se notifică, potrivit art. 58 din Codul de procedură fiscală, pentru depunerea acestei declaraţii. (2) Prin notificare compartimentul de specialitate solicită persoanelor impozabile care fac obiectul prevederilor pct. 2 lit. a) depunerea declaraţiei pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), în termen de 15 zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. (3) Compartimentul de specialitate transmite lista persoanelor impozabile notificate potrivit alin. (1), care nu au depus formularul 088, în termenul prevăzut la alin. (2), către compartimentul de evaluare. Lista va conţine, pentru fiecare persoană impozabilă în parte, termenul la care trebuia depusă declaraţia. (4) Persoanele impozabile de la alin. (3) sunt încadrate automat în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal.4. (1) Compartimentul de evaluare notifică persoanele impozabile care au fost identificate conform pct. 2 lit. b), în vederea depunerii declaraţiei pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088). Declaraţia se depune la organul fiscal competent în termen de 15 zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este asimilată invitaţiei. (3) Lista cu persoanele impozabile notificate potrivit alin. (1) este înaintată compartimentului de specialitate.5. (1) După primirea declaraţiilor pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), compartimentul de specialitate identifică persoanele impozabile, prevăzute la pct. 2, care îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA, şi anume: a) persoana impozabilă depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora; b) persoana impozabilă se regăseşte în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA sau îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau b) din Codul fiscal. În situaţia în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, nedepunerea declaraţiei sau depunerea unei declaraţii din care rezultă că administratorii şi/sau asociaţii au comis astfel de fapte fiind considerată condiţie de scoatere din evidenţa ca plătitor de TVA. (2) Compartimentul de specialitate transmite, de îndată, compartimentului de evaluare declaraţiile pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), depuse de către persoanele impozabile care nu îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA prevăzute la alin. (1).6. (1) Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 2 lit. a), care au depus formularul 088 odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau ca urmare a notificării transmise, compartimentul de evaluare procedează la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, după analiza efectuată de compartimentul de specialitate potrivit pct. 5 alin. (1). (2) După efectuarea evaluării, dacă persoana impozabilă: a) îndeplineşte criteriile de evaluare, este încadrată la risc scăzut - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA; b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare, este încadrată la risc ridicat - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri; c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare, este încadrată la risc mediu - compartimentul de evaluare aplică prevederile pct. 7.7. (1) În situaţiile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală. Invitaţia se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu: a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; b) baza legală a solicitării; c) scopul solicitării; d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte. (2) Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare. (3) Intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se consideră justificate în cazul în care reprezentantul legal al persoanelor impozabile, prevăzute la pct. 3 alin. (4) şi pct. 4 alin. (1), nu se prezintă la sediul compartimentului de evaluare ca urmare a invitaţiei şi nu face dovada depunerii formularului 088, în termenul prevăzut, şi persoana impozabilă se încadrează în criteriile de risc stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. În mod similar, dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) se încadrează în criteriile de risc şi reprezentantul legal depune formularul 088 la organul fiscal competent, dar nu se prezintă la sediul compartimentului de evaluare la termenul stabilit, intenţia şi capacitatea nu se consideră justificate. În aceste situaţii compartimentul de evaluare întocmeşte un referat cu propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. (4) În situaţia în care reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4) şi pct. 4 alin. (1) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, nu face dovada depunerii formularului (088) şi persoana impozabilă se încadrează în criteriile de risc stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop, intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se consideră justificate. Compartimentul de evaluare emite referatul cu propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. (5) Dacă reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, face dovada depunerii formularului (088) şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. (6) Dacă reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, face dovada depunerii formularului (088), dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare va transmite motivat documentaţia care a stat la baza analizei direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent. (7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care stau la baza propunerii de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.8. În urma aplicării dispoziţiilor pct. 6 şi 7, compartimentul de evaluare transmite către compartimentul de specialitate următoarele documente: a) referatul cu propunere de anulare, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri; b) referatul cu propunere de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a înştiinţării cu privire la menţinerea acestei calităţi.9. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte următoarele documente: a) referatul prin care propune, pentru persoanele impozabile identificate potrivit pct. 5 alin. (1), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA; b) notificări în vederea depunerii declaraţiilor pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), în condiţiile pct. 3; c) înştiinţări cu privire la menţinerea calităţii de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în condiţiile pct. 8 lit. b); d) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat. Deciziile se întocmesc fie pe baza referatelor întocmite potrivit lit. a), fie pe baza referatelor întocmite de compartimentul de evaluare potrivit pct. 8 lit. a) cu includerea, în concret, a motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Modelul şi conţinutul deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.10. Documentele prevăzute la pct. 9 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.11. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.12. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.13. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.14. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.15. Dispoziţiile pct. 6 alin. (4) şi ale pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.------