ORDIN nr. 2.329 din 5 august 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016    Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16, alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin."2. La anexa nr. 1, la punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unităţii de comercializare fără depozitare sau a depozitului angro care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare cu produse energetice;"3. La anexa nr. 1, la punctul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) unitate de comercializare fără depozitare - structura organizatorică (sediul social, sucursala, punct de lucru/sediu secundar) a operatorului economic prin care sunt comercializate în sistem angro produsele energetice, fără depozitarea acestora."4. La anexa nr. 1, punctul 2.1 din se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, cu sau fără depozitare, produse energetice;"5. La anexa nr. 1, punctul 3 din se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice, se realizează pentru fiecare depozit angro."6. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.1. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1, care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice cu depozitarea acestora, au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării şi/sau depozitării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:".7. La anexa nr. 1, după punctul 6.1 se introduce un nou punct, punctul 6.1^1, cu următorul cuprins:"6.1^1. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1, care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice, fără a le depozita, au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada distribuţiei şi comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili: a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune; c) societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;".8. La anexa nr. 1, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."9. La anexa nr. 1, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi, după caz, a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) datele de identificare ale operatorului economic; b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 6; c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuţie şi comercializare angro, cu depozitare sau fără depozitare/en detail."10. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. În cazul aprobării cererii de distribuţie şi comercializare angro cu/fără depozitare, autoritatea competentă va emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice cu depozitare», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, respectiv «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice fără depozitare», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.1 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro."11. La anexa nr. 1, punctul 20 se abrogă.12. La anexa nr. 1, la punctul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6.1, 6.1^1 şi 6.2;".13. La anexa nr. 1, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro cu/fără depozitare/comercializare en detail de produse energetice», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii acestuia."14. La anexa nr. 1, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:"29. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în «Cererea de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare angro/comercializare en detail de produse energetice», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare."15. La anexa nr. 2, titlul formularului se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice"16. La anexa nr. 2, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:"C. Sediul social/Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)                          cu depozitare fără depozitare                         ┌─────────────┐ ┌──────────────┐    1. ................ │ │ │ │                         └─────────────┘ └──────────────┘                         ┌─────────────┐ ┌──────────────┐    2. ................ │ │ │ │                         └─────────────┘ └──────────────┘┌───────────────────────────┬──┬───────────────────────────┬──┐│Nr. rezervoare │ │Capacitate rezervoare │ │└───────────────────────────┴──┴───────────────────────────┴──┘Tabelul se completează în mod corespunzător numai în situaţia în care cererea vizează activitatea de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice."17. La anexa nr. 2 litera F, paragraful trei se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu/fără depozitare, de produse energetice."18. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 4MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice .........Biroul Vamal ...........ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../.....pentru distribuţie şi comercializare în sistemangro de produse energetice cu depozitareCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice nr. ................. din data de ..................... şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă că operatorul economic ......................, cu sediul în localitatea ............., judeţul ...................., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ...., codul de identificare fiscală .............., a fost înregistrat pentru comercializare angro, cu depozitare, a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC ........................2. ................................................3. ................................................Depozit angro:┌───────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Denumirea │Codul de identificare fiscală│ Adresa ││ │ │(judeţul, localitatea, sectorul,││ │ │ str. nr. ) │├───────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │└───────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┬──┐│Nr. rezervoare │ │Capacitate rezervoare │ │└────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┴──┘Prezentul atestat de comercializare angro, cu depozitare, de produse energetice este valabil începând cu data de .............. .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ......... eliberat anterior ............Data emiterii:Şef birou vamal,..................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)"19. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4.1, cu următorul cuprins:"ANEXA 4.1MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........Biroul Vamal .......................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../......pentru distribuţie şi comercializare în sistemangro de produse energetice fără depozitareCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, fără depozitare, de produse energetice nr. ....... din data de .......... şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă că operatorul economic ....................., cu sediul în localitatea ................, judeţul ......................., str. .................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, codul de identificare fiscală ..............., a fost înregistrat pentru distribuţie şi comercializare angro, fără depozitare, a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC ........................2. ................................................3. ................................................4. ................................................5. ................................................Unitate de comercializare:┌───────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Denumirea │Codul de identificare fiscală│ Adresa │└───────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────┘Prezentul atestat de distribuţie şi comercializare angro, fără depozitare, este valabil începând cu data de ............ .Data emiterii:Şef birou vamal,..................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)"  +  Articolul IIAnexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 1PROCEDURAde înregistrare a activităţii de distribuţie şicomercializare angro, cu sau fără depozitare,de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat1. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, cu sau fără depozitare, se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.2. Cererea se depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul Autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.3. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, cu depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării; d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune; e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; b) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune; c) societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.5. Documentele menţionate la pct. 3, respectiv la pct. 4 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.6. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.7. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, după caz, se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) datele de identificare ale operatorului economic; b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 3, respectiv la pct. 4; c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.8. Condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.10. Structurile prevăzute la pct. 2 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.12. Împotriva deciziei menţionate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 11 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.15. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii: a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta; b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false; c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii; d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; e) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; f) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) În situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunţare în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii atestatului emis acestuia. (3) În cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia de la alin. (2).16. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii: a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4; b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.17. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.18. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.19. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.20. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.21. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), şi o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.22. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii acestuia.23. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare."  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Eugen-Dragoş Doroş
    Bucureşti, 5 august 2016.Nr. 2.329.-------