ORDONANŢĂ nr. 16 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 5 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) se abrogă.2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se depun în cursul anului 2016 şi se decontează din bugetul anului 2016."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 16.----