HOTĂRÂRE nr. 558 din 3 august 2016privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 alin. (2) şi (5) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În anul şcolar 2016-2017 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru maximum 88 de zile de şcolarizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2016-2017 sunt următoarele: a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii; c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice. (2) În cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) se pot organiza sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete. (3) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 15% din fondurile alocate judeţelor şi municipiului Bucureşti pentru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt prevăzute în anexă. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (3) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate. (5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin o măsură adiacentă distribuţiei de mere pe perioada cursurilor anului şcolar 2016-2017. (6) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente. (7) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1), precum şi de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1). (8) În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. (9) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la măsurile adiacente implementate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate. (10) În cadrul sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) se pot degusta orice fructe şi/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sare, oţet şi ulei.  +  Articolul 3 (1) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi la centrul municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea recuperării sumelor utilizate pentru implementarea măsurilor adiacente. (2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de realizarea distribuţiei merelor potrivit prevederilor art. 1. (3) Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, au ca sursă de finanţare bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sursă de finanţare prevăzută la titlul X "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Programe din FEGA", reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de produse şi prestărilor de servicii. (4) Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate potrivit prevederilor alin. (1) de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, reprezintă venituri ale bugetului de stat. (5) În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în privinţa sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente. (2) În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente potrivit prevederilor art. 2 alin. (5), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi la centrul municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri. (3) Cererea de plată include informaţii referitoare la: a) măsurile adiacente implementate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5); b) unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente; c) numărul de elevi beneficiari ai măsurilor adiacente din fiecare unitate de învăţământ în care acestea au fost implementate; d) suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.  +  Articolul 5Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 sunt de 65.827 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), conform anexei.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 3 august 2016.Nr. 558.  +  AnexăSUME ALOCATEpentru implementarea Programului deîncurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli - distribuţiamerelor şi realizarea măsurilor adiacente- în anul şcolar 2016-2017 -                                                                    - mii lei -┌──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┐│ │ Total │ Fonduri │ Fonduri│ Total │ Fonduri │ Fonduri│ Total ││ Judeţul │ fonduri │ alocate │ alocate│ fonduri │ alocate │ alocate│ fonduri ││ │an şcolar│ în 2016 │ în 2016│ 2016 │ în 2017 │ în 2017│ 2017 ││ │2016-2017│ pentru │ pentru │ │ pentru │ pentru │ ││ │ │ distri- │ imple- │ │ distri- │ imple- │ ││ │ │buţia de │mentarea│ │buţia de │mentarea│ ││ │ │ mere │ măsu- │ │ mere │ măsu- │ ││ │ │ │ rilor │ │ │ rilor │ ││ │ │ │ adia- │ │ │ adia- │ ││ │ │ │ cente │ │ │ cente │ │├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Alba │ 1.074│ 297│ 45│ 342│ 637│ 95│ 732│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Arad │ 1.364│ 377│ 57│ 434│ 809│ 121│ 930│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Argeş │ 1.915│ 530│ 80│ 610│ 1.135│ 170│ 1.305│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Bacău │ 2.210│ 611│ 92│ 703│ 1.310│ 197│ 1.507│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Bihor │ 2.002│ 554│ 83│ 637│ 1.187│ 178│ 1.365│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Bistriţa- │ │ │ │ │ │ │ ││Năsăud │ 1.076│ 297│ 45│ 342│ 637│ 96│ 733│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Botoşani │ 1.609│ 445│ 67│ 512│ 954│ 143│ 1.097│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Braşov │ 1.817│ 503│ 75│ 578│ 1.077│ 162│ 1.239│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Brăila │ 1.007│ 278│ 42│ 320│ 597│ 90│ 687│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Buzău │ 1.477│ 409│ 61│ 470│ 876│ 131│ 1.007│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Caraş- │ │ │ │ │ │ │ ││Severin │ 846│ 234│ 35│ 269│ 502│ 75│ 577│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Călăraşi │ 1.034│ 286│ 43│ 329│ 613│ 92│ 705│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Cluj │ 1.963│ 543│ 81│ 624│ 1.164│ 175│ 1.339│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Constanţa │ 2.384│ 660│ 99│ 759│ 1.413│ 212│ 1.625│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Covasna │ 773│ 216│ 32│ 248│ 458│ 69│ 527│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Dâmboviţa │ 1.644│ 455│ 68│ 523│ 975│ 146│ 1.121│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Dolj │ 1.921│ 531│ 80│ 611│ 1.139│ 171│ 1.310│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Galaţi │ 1.768│ 489│ 73│ 562│ 1.049│ 157│ 1.206│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Giurgiu │ 884│ 244│ 37│ 281│ 524│ 79│ 603│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Gorj │ 1.130│ 313│ 47│ 360│ 670│ 100│ 770│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Harghita │ 1.116│ 309│ 46│ 355│ 662│ 99│ 761│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Hunedoara │ 1.208│ 334│ 50│ 384│ 717│ 107│ 824│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Ialomiţa │ 887│ 245│ 37│ 282│ 526│ 79│ 605│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Iaşi │ 3.025│ 837│ 126│ 963│ 1.793│ 269│ 2.062│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Ilfov │ 1.189│ 329│ 49│ 378│ 705│ 106│ 811│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Maramureş │ 1.553│ 430│ 64│ 494│ 921│ 138│ 1.059│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Mehedinţi │ 782│ 216│ 32│ 248│ 464│ 70│ 534│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Mureş │ 1.948│ 539│ 81│ 620│ 1.155│ 173│ 1.328│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Neamţ │ 1.619│ 448│ 67│ 515│ 960│ 144│ 1.104│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Olt │ 1.264│ 350│ 53│ 403│ 749│ 112│ 861│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Prahova │ 2.439│ 675│ 101│ 776│ 1.446│ 217│ 1.663│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Satu Mare │ 1.182│ 327│ 49│ 376│ 701│ 105│ 806│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Sălaj │ 795│ 220│ 33│ 253│ 471│ 71│ 542│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Sibiu │ 1.400│ 387│ 58│ 445│ 830│ 124│ 954│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Suceava │ 2.531│ 700│ 105│ 805│ 1.501│ 225│ 1.726│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Teleorman │ 980│ 271│ 41│ 312│ 581│ 87│ 668│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Timiş │ 2.034│ 563│ 84│ 647│ 1.206│ 181│ 1.387│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Tulcea │ 707│ 196│ 29│ 225│ 419│ 63│ 482│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Vaslui │ 1.572│ 435│ 65│ 500│ 932│ 140│ 1.072│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Vâlcea │ 1.124│ 311│ 47│ 358│ 666│ 100│ 766│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Vrancea │ 1.164│ 322│ 48│ 370│ 690│ 104│ 794│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Municipiul│ │ │ │ │ │ │ ││Bucureşti │ 5.410│ 1.497│ 225│ 1.722│ 3.207│ 481│ 3.688│├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│TOTAL │ 65.827│ 18.213│ 2.732│ 20.945│ 39.028│ 5.854│ 44.882│└──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘-----