ORDIN nr. 240 din 4 octombrie 2012 (*actualizat*)privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean(actualizat până la data de 8 august 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 240 din 4 octombrie 2012
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 1.614 din 1 noiembrie 2012
 • ----------În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Valabilitatea programelor de transport judeţene de persoane este de 74 de luni.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 9 şi 10 la Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul administraţiei şi internelor,

  Ioan-Nicolae Căbulea,

  secretar de stat

  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

  Septimiu Buzaşu,

  secretar de stat

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul delegat pentru administraţie,

  Radu Stroe
   +  Anexa 1METODOLOGIA DE PUNCTAREprivind criteriile de evaluare ale operatorului de transport învederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier publicde persoane prin servicii regulate în trafic judeţean1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă prima zi prevăzută în calendarul de atribuire a traseelor din programele judeţene de transport.-----------Pct. 1 al anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.310 din 31 octombrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013.2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.5. La punctul 4 din anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte astfel:Se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv până la data de referinţă. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru vechimea neîntreruptă pe fiecare traseu în parte. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.6. La criteriul nr. 5 din anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu aer condiţionat care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.7. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-5 se cumulează, iar din totalul rezultat se scade, după caz, punctajul aferent criteriilor 6-8.8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 2 la ordin, iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 2 la ordin sau, în cazul în care egalitatea se menţine în continuare, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 4 din anexa nr. 2 la ordin. În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor.  +  Anexa 2CRITERIILEde evaluare şi punctajele care se acordă în vedereaatribuirii traseelor pentru transportul rutier publicde persoane prin servicii regulate în trafic judeţean1. Vechimea parcului de vehicule:- Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 20 puncte;- AF = AA - 1 - 20 puncte;- AF = AA - 2 - 19 puncte;- AF = AA - 3 - 18 puncte;- AF = AA - 4 - 17 puncte;- AF = AA - 5 - 16 puncte;- AF = AA - 6 - 15 puncte;- AF = AA - 7 - 14 puncte;- AF = AA - 8 - 13 puncte;- AF = AA - 9 - 12 puncte;- AF = AA - 10 - 11 puncte;- AF = AA - 11 - 10 puncte;- AF = AA - 12 - 9 puncte;- AF = AA - 13 - 8 puncte;- AF = AA - 14 - 7 puncte;- AF = AA - 15 - 5 puncte;- AF = AA - 16 - 0 puncte.2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau acelui traseu, se acordă:- 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.Autovehiculele deţinute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport judeţean.3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:- categoria I - 14 puncte;- categoria II - 12 puncte;- categoria III - 9 puncte;- categoria IV - 5 puncte.Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport judeţean.4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:- 8 ani sau mai mult- 12 puncte;- 7 ani- 11 puncte;- 6 ani- 10 puncte;- 5 ani- 8 puncte;- 4 ani- 6 puncte;- 3 ani- 4 puncte;- 2 ani- 2 puncte;- 1 an, mai mult de 6 luni- 1 punct.5. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat - 5 puncte.6. Anulat.----------Pct. 6 din anexa 2 a fost anulat de SENTINŢA nr. 68 din 17 martie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016.7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de două puncte pentru fiecare licenţă de traseu, eliberată în vederea efectuării de transport de persoane prin servicii regulate, retrasă în ultimii 5 ani pe traseul respectiv, numai în situaţia în care măsura de retragere respectivă este definitivă.8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior, este depunctat cu un punct pe traseul respectiv.-----------Pct. 8 al anexei 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.310 din 31 octombrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013.9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene, în cazul în care înregistrează obligaţii bugetare datorate şi neachitate, conform certificatului de atestare fiscală.------