REGLEMENTARE din 20 iulie 2016aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC *)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobată de Ordinul nr. 600/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016.

  ──────────
   +  Preambul (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin acte normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Prezenta reglementare asigură cadrul juridic naţional necesar implementării şi aplicării anumitor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 instituie obligaţii specifice activităţilor de raportare, colectare, stocare, protecţie, schimb, diseminare şi analiză a informaţiilor relevante privind siguranţa aviaţiei civile*1), în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor. Notă

  ──────────

  *1) Termenul "siguranţă" utilizat pe parcursul prezentei reglementări are înţelesul de "siguranţă în aviaţia civilă".

  ──────────
  (3) Informaţiile relevante privind siguranţa sunt colectate inclusiv prin sisteme de raportare obligatorie şi raportare voluntară a evenimentelor de aviaţie civilă, instituite la nivel european, naţional şi organizaţional în baza prevederilor regulamentelor europene. Sistemele de raportare sunt constituite în beneficiul organizaţiilor de aviaţie civilă şi al pasagerilor şi funcţionează pe baza principiilor "Culturii Juste" (Just Culture), ce include raportarea fără sancţiuni (no-penalty reporting), astfel încât să se asigure confidenţialitatea raportorilor şi persoanelor menţionate în rapoarte sau a altor informaţii care pot dezvălui identitatea raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoarte şi utilizarea informaţiilor în scopul evitării repetării evenimentelor. (4) În evoluţia îmbunătăţirii siguranţei, sistemele reactive bazate doar pe capacitatea de a învăţa de pe urma accidentelor s-au dovedit insuficiente pentru prevenirea producerii de evenimente. Sistemele proactive de raportare a evenimentelor care includ o analiză complexă a informaţiilor raportate, fără a avea ca scop stabilirea vinovăţiei, vin în completarea îmbunătăţirii siguranţei. (5) Experienţa a demonstrat că accidentele şi incidentele grave sunt precedate de o serie de incidente şi deficienţe care indică existenţa unor pericole pentru siguranţă, care pot fi detectate cu ajutorul sistemelor proactive de raportare şi îndepărtare prin măsuri corective/preventive corespunzătoare. (6) Sistemele de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă asigură şi schimbul de informaţii prevăzut de tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte contractantă. Schimbul de informaţii între bazele de date naţionale ale statelor membre se realizează prin aplicaţiile şi platformele ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) dezvoltate de Comisia Europeană, cu scopul de a: a) detecta şi preveni eventualele situaţii cu risc semnificativ asupra siguranţei; b) asigura accesul la informaţiile privind siguranţa pentru autorităţile naţionale de aviaţie civilă cu atribuţii în reglementarea şi supravegherea siguranţei şi în investigaţiile privind siguranţa în domeniul aviaţiei civile; c) asigura accesul la informaţiile privind siguranţa pentru toţi agenţii aeronautici în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014. (7) Sistemele de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă nu intenţionează să înlocuiască sau să reducă îndatoririle şi responsabilităţile agenţilor aeronautici şi ale personalului implicat în activităţile de aviaţie civilă, prevăzute de alte reglementări sau standarde în vigoare. (8) Având în vedere impactul public al informaţiilor privind evenimentele de aviaţie civilă, sistemele de raportare asigură diseminarea informaţiilor cu respectarea cerinţelor legale de confidenţialitate şi transparenţă. (9) În România, sistemele de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă sunt parte integrantă a procesului de evaluare a performanţei siguranţei activităţilor de aviaţie civilă, complementare procedurilor şi reglementărilor specifice, fără a intenţiona dublarea acestora aşa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 376/2014. (10) Ministerul Transporturilor, prin Direcţia transport aerian, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", precum şi toţi agenţii aeronautici civili români asigură, în părţile ce le revin, implementarea şi funcţionarea sistemelor de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă.
   +  Capitolul I Generalităţi1.1. ScopPrezenta reglementare are drept scop îndeplinirea la nivel naţional a obligaţiilor ce decurg din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 cu privire la: a) raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaţie civilă; b) raportarea voluntară a evenimentelor de aviaţie civilă; c) aspecte ce ţin de confidenţialitate; d) mecanismul de colectare, stocare, protejare, schimb, diseminare şi analiză a informaţiilor din baza de date naţională privind evenimentele de aviaţie civilă; e) competenţele şi responsabilităţile autorităţilor naţionale de aviaţie civilă şi agenţilor aeronautici civili privind tratarea evenimentelor de aviaţie civilă şi implementarea măsurilor corective/preventive.1.2. Obiective1.2.1. RACR-REAC are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor şi incidentelor; b) îmbunătăţirea continuă a siguranţei.1.2.2. Prezenta reglementare nu stabileşte culpa sau răspunderea, responsabilităţile persoanelor implicate, nici gradele de vinovăţie sau aplicarea de sancţiuni.1.3. AbrevieriÎn cuprinsul prezentei reglementări abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:1. AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";2. ADREP - Sistemul de raportare a accidentelor/ incidentelor OACI/ICAO Accident/Incident Data Reporting;3. CIAS - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile;4. ECCAIRS - Centrul European de Coordonare privind Sistemul de raportare al accidentelor şi incidentelor/European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems;5. ECR - Fişierul european centralizat (European Central Repository);6. MT - Ministerul Transporturilor;7. OACI (ICAO) - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organisation);8. OG - Ordonanţa Guvernului României;9. OMT - Ordinul ministrului transporturilor;10. PNSAC - Programul Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă.1.4. DefiniţiiÎn sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii de mai jos au următorul înţeles: (1) aeronavă - orice aparat care se poate susţine în atmosferă datorită reacţiilor aerului, altele decât reacţiile aerului asupra suprafeţei Pământului; (2) accident - eveniment asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenţia de a efectua un zbor şi momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau care, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mişcare în scopul efectuării unui zbor şi momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului şi sistemul principal de propulsie este oprit, în cursul căruia: a) o persoană este rănită mortal sau grav, ca urmare a faptului că:- se afla în aeronavă; sau- a intrat în contact direct cu o parte a aeronavei, inclusiv cu părţi care s-au desprins din aceasta; sau- a fost expusă direct suflului reactoarelor, cu excepţia cazului în care rănile se datorează unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau când persoanele rănite sunt pasageri clandestini care se ascund în afara zonelor disponibile în mod normal pasagerilor şi echipajului; sau b) aeronava suferă o avarie sau o defecţiune structurală care afectează caracteristicile de rezistenţă structurală, de performanţă sau de zbor ale aeronavei şi care, în mod normal, ar necesita reparaţii majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepţia unei defecţiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la elice, extremităţile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roţi, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelişul aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforaţii) sau la avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul de aterizare şi cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările (inclusiv a perforaţiilor întâmplătoare ale radomului); sau c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă; (3) activităţi aeronautice civile - totalitatea activităţilor legate de proiectarea, fabricarea, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructura aeronautică civilă, de serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor conexe acestora; (4) agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică certificată/autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile; (5) asigurarea anonimatului - eliminarea din rapoartele de eveniment a tuturor datelor de identificare referitoare la raportor şi la persoanele menţionate în rapoartele de eveniment şi a oricăror detalii, inclusiv numele organizaţiei (organizaţiilor) implicate în eveniment, care pot dezvălui identitatea raportorului sau a unor terţi ori care pot determina deducerea informaţiilor din raportul de eveniment; (6) baza de date naţională - baza de date instituită şi gestionată de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile la nivel naţional, care conţine informaţii privind evenimentele de aviaţie civilă raportate; (7) "Cultură justă" (Just Culture) - un concept în care operatorii din prima linie sau alte persoane implicate nu sunt sancţionate pentru acţiuni, omisiuni sau decizii care sunt proporţionale cu experienţa sau pregătirea lor, dar în care neglijenţele grave, încălcările deliberate şi actele de distrugere nu sunt tolerate; (8) eveniment - orice eveniment legat de siguranţă care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia sau orice altă persoană şi include în special accidentele şi incidentele grave; (9) eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă - orice eveniment menţionat în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului; (10) incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu operarea unei aeronave care afectează sau care ar putea afecta siguranţa operării acesteia; (11) incident grav - un incident produs în circumstanţe care arată că a existat o probabilitate mare de producere a unui accident şi este asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenţia de a efectua un zbor şi momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mişcare în scopul efectuării unui zbor şi momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului şi sistemul principal de propulsie este oprit; (12) organizaţie - orice organizaţie certificată în România care este autorizată să furnizeze produse în domeniul aviaţiei şi/sau care utilizează, contractează sau recurge la serviciile persoanelor care sunt obligate să raporteze evenimentele în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi ale regulamentelor europene aplicabile; (13) parte interesată - orice persoană fizică sau juridică ori organism oficial, cu sau fără personalitate juridică, care este în măsură să contribuie la îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei prin accesul la informaţiile privind evenimentele pe care statele membre şi le comunică reciproc şi care este inclusă în una dintre categoriile de părţi interesate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 376/2014; (14) pericol - o situaţie sau un obiect care poate cauza moartea sau vătămarea unei persoane, avarierea unui echipament sau a unei structuri, pierderea de materiale sau reducerea capacităţii unei persoane de a îndeplini o funcţie prevăzută; (15) punct de contact - autoritatea competentă desemnată în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, pentru informaţiile solicitate de o parte interesată stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene; în România, autoritatea competentă desemnată în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de punct de contact este CIAS; (16) Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă - pachet integrat de acte juridice şi activităţi destinat managementului siguranţei la nivel naţional; (17) raportor - persoana fizică care raportează un eveniment sau alte informaţii legate de siguranţă în temeiul prezentei reglementări şi al regulamentelor europene aplicabile; (18) rănire gravă - rănirea unei persoane implicate într-un accident şi care: a) necesită spitalizare pe o perioadă mai mare de 48 de ore, care începe în termen de şapte zile de la data la care s-a produs rănirea; b) are o fractură de os (cu excepţia fracturilor superficiale la degete sau la nas); c) are ruperi sau sfâşieri ale ţesuturilor care produc hemoragii grave, leziuni ale nervilor, muşchilor sau tendoanelor; d) are o leziune a oricărui organ intern; e) are arsuri de gradul doi sau trei sau orice arsuri care afectează mai mult de 5% din suprafaţa corpului; f) a fost expusă la substanţe infecţioase sau la radiaţii periculoase; (19) rănire mortală - rănirea unei persoane într-un accident care are ca urmare decesul acesteia în decurs de 30 de zile de la data producerii accidentului; (20) sistem naţional de raportare - sistem de raportare (obligatorie sau voluntară) instituit la nivel naţional de către CIAS; (21) sistem intern de raportare - sistem de raportare (obligatorie sau voluntară) instituit la nivel intern în cadrul unei organizaţii; (22) sistem de management al siguranţei - abordarea sistematică a managementului siguranţei, ce implică inclusiv identificarea structurilor organizatorice, responsabilităţilor, politicilor şi procedurilor necesare şi include orice sistem de management care tratează managementul siguranţei în mod independent sau integrat cu alte sisteme de management ale organizaţiei; (23) taxonomie - practica şi ştiinţa clasificării lucrurilor, faptelor şi conceptelor, incluzând principiile care stau la baza acestor clasificări; (24) taxonomia ADREP - set de definiţii şi descrieri adoptat la nivelul OACI, utilizat pentru raportarea şi colectarea informaţiilor privind evenimentele de aviaţie.1.5. Documente de referinţă a) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile; c) Hotărârea Guvernului nr. 228/2013 privind desemnarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie; d) Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile; e) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010; f) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional; h) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001; i) Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei; k) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare; l) Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE; m) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei; n) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului; o) anexa 13 OACI - Investigarea accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă (Aircraft Accident and Incident Investigation), în vigoare; p) anexa 19 OACI - Managementul siguranţei (Safety Management), în vigoare.1.6. Domeniu de aplicabilitate (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică: a) accidentelor şi incidentelor grave, care se investighează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 996/2010 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001; b) altor evenimente cu risc semnificativ pentru siguranţă în afara celor menţionate la lit. a), care pun în pericol sau care, dacă nu sunt remediate sau abordate, ar pune în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia, orice altă persoană, echipament sau instalaţie care este utilizată în exploatarea aeronavelor; c) oricărei alte informaţii/situaţii relevante pentru siguranţă. (2) Prevederile prezentei reglementări se aplică ori de câte ori: a) un accident sau incident grav în legătură cu o aeronavă s-a produs pe teritoriul României; b) un accident sau incident grav s-a produs în afara teritoriului României şi este în legătură cu o aeronavă civilă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român; c) un eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă s-a produs pe teritoriul României şi este în legătură cu o aeronavă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român; sau(iii) pentru care au fost asigurate servicii (de exemplu, navigaţie aeriană, handling, alimentare cu combustibil etc.) sau facilităţi de către un agent aeronautic civil român; d) un eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă s-a produs în afara teritoriului României şi este în legătură cu o aeronavă civilă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român. (3) Prevederile Regulamentului nr. (UE) 376/2014 şi ale prezentei reglementări se aplică inclusiv evenimentelor în care sunt implicate aeronavele prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu modificările ulterioare. (4) Prevederile Regulamentului nr. (UE) 376/2014 şi ale prezentei reglementări se aplică inclusiv evenimentelor legate de aerodromurile certificate din România.  +  Capitolul II Responsabilităţi2.1. Responsabilităţi specifice CIAS: a) colectează, evaluează, prelucrează, analizează, stochează şi diseminează informaţiile privind evenimentele de aviaţie civilă raportate; b) instituie şi administrează baza de date naţională în care sunt stocate informaţiile provenite din rapoartele de eveniment transmise către CIAS; c) introduce în baza de date naţională informaţiile primite în urma raportării obligatorii şi raportării voluntare, când acestea îndeplinesc prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 şi ale prezentei reglementări; d) în calitate de punct de contact, asigură transferul către ECR şi diseminarea către părţile interesate a informaţiilor de siguranţă stocate în baza de date naţională; e) efectuează investigaţiile privind siguranţa accidentelor şi incidentelor grave, precum şi a altor evenimente cu risc semnificativ pentru siguranţă, în baza legislaţiei aplicabile domeniului, în vigoare; f) efectuează investigaţiile privind siguranţa ale altor evenimente decât accidentele sau incidentele grave, dacă cercetările/investigaţiile interne efectuate de agenţii aeronautici nu au identificat cauzele reale ale evenimentelor şi măsurile corective/preventive sunt inadecvate sau insuficiente; g) emite recomandări de siguranţă în conformitate cu Regulamentul (UE) 996/2010; h) după caz, solicită oricărui agent aeronautic civil efectuarea şi transmiterea, în termen de 90 de zile, a unui raport intern privind analiza oricărui eveniment de aviaţie civilă raportat, pentru care nu s-au primit informaţii suficiente/subsecvente; i) ia măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru a informa autorităţile şi organizaţiile de aviaţie civilă străine cu privire la aspectele de siguranţă identificate ca urmare a rapoartelor de eveniment primite, în vederea remedierii şi prevenirii deficienţelor de siguranţă; j) asigură calitatea datelor din baza de date naţională; k) asigură protecţia, confidenţialitatea şi utilizarea adecvată a informaţiilor primite; l) asigură accesul deplin al AACR la baza de date naţională; m) pune la dispoziţia organizaţiilor mijloace sau materiale de îndrumare în conformitate cu prevederile prezentei reglementări; n) desemnează personal din cadrul propriei organizaţii pentru a face parte din reţeaua de analişti instituită la nivel european în domeniul siguranţei (Network of Analysts).2.2. Responsabilităţi specifice AACR: a) evaluează şi analizează informaţiile din baza de date naţională în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii nivelului de siguranţă; b) utilizează datele din baza de date naţională pentru atingerea obiectivelor din PNSAC; c) în cadrul procesului de supraveghere a agenţilor aeronautici civili, se asigură că:(i) sistemul intern de raportare este implementat şi funcţional, iar evenimentele cu risc semnificativ pentru siguranţă sunt raportate către CIAS;(ii) măsurile corective/preventive rezultate în urma investigaţiilor interne ale evenimentelor de aviaţie civilă sunt implementate şi eficiente;(iii) recomandările de siguranţă emise de CIAS în atenţia AACR sunt implementate; d) ia măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru a informa autorităţile şi organizaţiile de aviaţie civilă străine cu privire la aspecte de siguranţă identificate ca urmare a analizelor efectuate; e) desemnează personal calificat pentru a face parte din reţeaua de analişti instituită la nivel european în domeniul siguranţei (Network of Analysts).2.3. Responsabilităţi specifice organizaţiilor stabilite în România: a) să instituie la nivel intern sisteme de raportare*2) obligatorie şi raportare voluntară, potrivit obligaţiilor ce le revin conform legislaţiei aplicabile în vigoare; Notă

  ──────────

  *2) Sistemele de raportare sunt parte integrantă a sistemelor de management al siguranţei dezvoltate în cadrul organizaţiilor.

  ──────────
  b) să raporteze către CIAS informaţiile detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă colectate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014; c) să se asigure că informaţiile din rapoartele transmise către CIAS sunt complete şi coerente conform legislaţiei aplicabile în vigoare; d) să asigure furnizarea datelor suplimentare solicitate de CIAS; e) să analizeze/investigheze intern imediat orice eveniment raportat care a afectat sau poate afecta siguranţa, în vederea stabilirii de măsuri corective/preventive; f) să se asigure că măsurile corective/preventive stabilite în urma analizei/investigării interne sunt implementate şi eficiente; g) la solicitarea AACR, să transmită orice raport de eveniment sau document elaborat conform pct. 7.1.(3); h) în cazul în care au loc acţiuni subsecvente raportării, să informeze raportorul asupra finalităţii demersului său; i) să respecte principiile "Culturii juste" prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 376/2014; j) să asigure protecţia informaţiilor referitoare la datele de identificare ale raportorilor şi persoanelor menţionate în rapoarte sau altor informaţii care pot dezvălui identitatea raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoarte; k) să utilizeze mijloacele de raportare*3) indicate; Notă

  ──────────

  *3) Formular de raportare pus la dispoziţie pe site-ul CIAS sau format fişier E5X sau prin intermediul aplicaţiei ECCAIRS fişier format e5f.

  ──────────
  l) în procedurile interne de raportare ale aerodromurilor, să se detalieze elemente specifice de raportat, cel puţin pentru punctele 1.2.(2), 1.2.(5), 1.3.(3), 1.3.(4), 1.3.(6), 1.3.(7), 1.3.(8) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 2015/1018. Elementele specifice de raportat se corelează cu cerinţele tehnice şi operaţionale reglementate ce decurg din operaţiunile permise pentru aerodromurile în cauză.
   +  Capitolul III Raportarea obligatorie şi raportarea voluntară3.1. Raportarea obligatorie (1) Raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile este obligatorie. (2) Pentru raportarea obligatorie se utilizează: a) sistemele de raportare obligatorie dezvoltate la nivel intern în cadrul organizaţiilor; şi b) sistemul de raportare obligatorie, instituit de CIAS la nivel naţional; raportarea către CIAS se va face după cum urmează:(i) on-line pe pagina web a CIAS sau prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă electronică etc.); această modalitate de raportare poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări;(ii) pentru organizaţiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicaţia ECCAIRS, prin transmiterea raportului de eveniment în format ECCAIRS, compatibil cu versiunea utilizată în sistemul naţional de raportare; c) raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile se face de persoanele fizice*4) prin sistemul de raportare instituit la nivel intern de organizaţie, în conformitate cu procedurile interne de raportare, către funcţia sau structura internă responsabilă cu gestionarea raportărilor interne; în cazul în care raportarea nu se realizează prin sistemul intern, persoanele fizice pot să îşi îndeplinească obligaţia de raportare utilizând sistemul instituit de CIAS la nivel naţional, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 376/2014, de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoştinţă de producerea evenimentului; atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către CIAS în vederea evitării dublei raportări; evenimentul este raportat de organizaţie către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014. Notă

  ──────────

  *4) Persoanele fizice sunt enumerate la art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

  ──────────
  Schema de raportare obligatorie şi raportare voluntară a evenimentelor este prezentată în anexă. (3) În cazul accidentelor şi incidentelor grave, raportarea se face atât intern, la nivelul organizaţiei, cât şi către CIAS, în cel mai scurt timp posibil, de orice persoană fizică sau juridică care deţine informaţii relevante: a) telefonic, cât mai curând posibil, la numerele de telefon operaţionale5; şi Notă

  ──────────

  *5) Numerele de telefon operaţionale se regăsesc pe pagina web a CIAS: www.cias.gov.ro

  ──────────
  b) prin sistemul de raportare instituit la nivel naţional, în maximum 72 de ore. (4) Rapoartele de eveniment conţin cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014, iar în cazul accidentelor şi incidentelor grave şi pe cele prevăzute la art. 7 alin. (3) din OG nr. 51/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001. (5) Raportorul poate furniza suplimentar şi alte informaţii pe care le consideră relevante în vederea identificării şi descrierii pericolelor şi determinării factorilor de risc. (6) Rapoartele de eveniment, care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranţă şi care sunt colectate intern, se transmit către CIAS în maximum 72 de ore de la luarea la cunoştinţă a evenimentului, prin grija funcţiei (persoanei)/ structurii interne responsabile cu gestionarea rapoartelor. (7) În situaţia în care raportorii au dubii asupra obligativităţii raportării, se recomandă raportarea evenimentului.3.2. Raportarea voluntară (1) Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment şi orice informaţie, percepute ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa aviaţiei, către funcţia/structura internă a propriei organizaţii şi/sau direct către CIAS. (2) Pentru raportarea voluntară se utilizează: a) sistemele de raportare voluntară interne, instituite la nivelul organizaţiilor; şi/sau*6) Notă

  ──────────

  *6) Atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către CIAS în vederea evitării dublei raportări. Evenimentul este raportat de organizaţie către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.

  ──────────
  b) sistemul de raportare voluntar, instituit de CIAS la nivel naţional; raportarea către CIAS se va face după cum urmează:- on-line pe pagina web a CIAS; sau- prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă electronică etc.). (3) Informaţiile privind evenimentele de siguranţă care sunt raportate prin sistemul de raportare voluntară conţin cât mai multe din elementele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014. (4) CIAS asigură anonimatul raportorului şi al persoanelor nominalizate în rapoarte şi utilizează informaţiile cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014. (5) Persoana care raportează voluntar un eveniment de aviaţie civilă are şi posibilitatea transmiterii raportului în plic închis şi sigilat, cu menţiunea "CONFIDENŢIAL". Ulterior, în vederea stabilirii modului de tratare a evenimentului raportat, CIAS îşi rezervă dreptul de a contacta raportorul. Raportul iniţial este înregistrat în baza de date şi clasificat CONFIDENŢIAL, FĂRĂ DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTORULUI.
   +  Capitolul IV Gestionarea informaţiilor4.1. Generalităţi (1) Gestionarea, respectiv colectarea, evaluarea, prelucrarea, analiza şi stocarea, informaţiilor privind evenimentele de aviaţie civilă raportate prin sistemele de raportare obligatorie şi raportare voluntară este obligatorie atât la nivel naţional, cât şi la nivel intern, în cadrul organizaţiilor. (2) Gestionarea informaţiilor privind evenimentele de aviaţie se realizează de personal desemnat: a) la nivel naţional de către autorităţile competente cu atribuţii în acest sens;b)la nivel intern de către organizaţii. (3) Baza de date naţională şi bazele de date interne ale organizaţiilor conţin informaţiile corespunzătoare câmpurilor obligatorii prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014.Setul de date obligatorii include:(i) un set de date comune (raportate pentru toate evenimentele);(ii) un set de date specifice (raportate în corelaţie cu categoria şi tipul evenimentului*7). Notă

  ──────────

  *7) Spre exemplu: evenimentele raportate de organizaţiile de proiectare nu conţin informaţii legate de serviciile de navigaţie aeriană şi invers.

  ──────────
  4.2. Gestionarea informaţiilor de către autorităţile naţionale de aviaţie civilă (1) CIAS colectează, evaluează, prelucrează, analizează şi stochează informaţiile privind accidentele, incidentele grave şi alte evenimente cu risc semnificativ pentru siguranţă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014. (2) CIAS stochează informaţiile provenite din rapoartele evenimentelor de aviaţie civilă în baza de date naţională. (3) Baza de date naţională conţine toate informaţiile privind evenimentele care pot prezenta un risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile, inclusiv accidentele şi incidentele grave de aviaţie civilă. (4) În vederea promovării "Culturii juste", CIAS gestionează rapoartele de eveniment astfel încât să prevină utilizarea informaţiilor în alte scopuri decât siguranţa şi să asigure în mod corespunzător confidenţialitatea identităţii raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoartele de eveniment. (5) În scopul asigurării compatibilităţii cu bazele de date ale autorităţilor competente ale ţărilor partenere sau organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte, baza de date naţională utilizează aplicaţia ECCAIRS şi taxonomia OACI ADREP. (6) CIAS pune la dispoziţia agenţilor aeronautici, după caz, mijloacele de raportare menţionate la pct. 2.3. lit. k) însoţite de materiale de îndrumare. (7) CIAS înştiinţează AACR ori de câte ori şi-a exprimat acordul privind instituirea unui mecanism simplificat potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014. (8) AACR, în calitate de organism tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei aviaţiei civile din România, evaluează şi analizează informaţiile privind evenimentele de aviaţie civilă raportate şi înregistrate în baza de date naţională.4.3. Gestionarea informaţiilor de către organizaţii (1) Organizaţiile stabilite în România colectează, evaluează, prelucrează, analizează şi stochează informaţiile primite prin sistemele de raportare obligatorie şi raportare voluntară instituite la nivel intern. Organizaţiile au obligaţia să raporteze către CIAS doar informaţiile privind evenimentele care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranţă*8). Notă

  ──────────

  *8) A se vedea atât art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, cât şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei.

  Se recomandă organizaţiilor să depersonalizeze informaţiile raportate către CIAS.

  ──────────
  (2) Organizaţiile stabilite în România stochează în propriile baze de date informaţiile colectate prin sistemele interne de raportare obligatorie şi raportare voluntară. Constituirea bazelor de date interne se realizează cu respectarea cerinţelor privind: compatibilitatea cu aplicaţia ECCAIRS, taxonomia ADREP şi formatele electronice standardizate. (3) În vederea aplicării pct. 4.3. (2), CIAS pune la dispoziţia organizaţiilor mijloace şi/sau materiale de îndrumare.
   +  Capitolul V Calitatea datelor şi conţinutul rapoartelor de eveniment5.1. Calitatea datelor (1) Datele colectate prin sistemele de raportare obligatorie şi raportare voluntară, atât la nivelul CIAS, cât şi la nivelul organizaţiilor, respectă următoarele principii de calitate: a) acurateţea - datele sunt reale, sigure şi suficient de detaliate; b) exactitatea - datele corespund evenimentului raportat; c) validitatea - datele sunt consistente, suficiente şi permit identificarea clasei/categoriei/tipului de eveniment; d) relevanţa - datele identifică elementele legate de evenimentul raportat şi servesc acţiunilor subsecvente raportării; e) integralitatea - datele sunt complete şi precise; f) promptitudinea - datele sunt colectate şi procesate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenelor stabilite de prevederile aplicabile. (2) CIAS instituie la nivel intern o procedură de verificare a calităţii datelor în vederea îmbunătăţirii coerenţei acestora. (3) Organizaţiile stabilite în România instituie la nivel intern proceduri de verificare a calităţii datelor. (4) În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind calitatea datelor transmise, CIAS pune la dispoziţia organizaţiilor materiale de îndrumare. (5) CIAS şi organizaţiile stochează şi transmit datele privind evenimentele raportate numai după verificarea conformării acestora cu cerinţele de calitate. Verificarea vizează cel puţin următoarele aspecte:(i) eliminarea erorilor de introducere a datelor;(ii) completarea tuturor câmpurilor obligatorii;(iii) utilizarea corectă a taxonomiei ADREP;(iv) corelarea datelor din bazele de date cu cele provenite din rapoartele iniţiale.5.2. Conţinutul rapoartelor iniţiale şi ulterioare privind evenimentele de aviaţie civilă (1) Rapoartele de eveniment conţin informaţii care respectă principiile de la pct. 5.1. (1) şi cerinţele de la pct. 3.1. (4). (2) Rapoartele ulterioare, acolo unde sunt necesare: a) completează datele transmise iniţial; b) corectează, după caz, clasificarea (clasa, categoria), tipul evenimentului şi clasificarea riscului; c) stabilesc cauzele producerii evenimentelor; d) conţin măsuri corective/preventive. (3) În rapoartele de eveniment transmise către CIAS de organizaţiile din România, clasificarea riscului aferent evenimentului în cauză este obligatorie odată cu intrarea în vigoare a prevederilor specifice sistemului comun european de clasificare a riscurilor. (4) În vederea aplicării pct. 5.2. (3), AACR poate pune la dispoziţia organizaţiilor mijloace şi/sau materiale de îndrumare pentru clasificarea riscului.  +  Capitolul VI Schimbul, diseminarea şi protecţia informaţiilor6.1. Schimbul de informaţii (1) Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din OMT nr. 1.135/2015, CIAS asigură: a) schimbul de informaţii aflate în baza de date naţională cu organismele internaţionale de aviaţie civilă, autorităţile de stat ale altor ţări, EASA şi Comisia Europeană; b) transferul informaţiilor în Fişierul european centralizat (ECR), în care sunt stocate toate rapoartele de eveniment colectate la nivelul Uniunii Europene; c) transmiterea de informaţii în urma solicitărilor primite de la părţile interesate, cu respectarea cerinţelor specifice. (2) Organizaţiile stabilite în România transferă către CIAS, în formate compatibile ECCAIRS/ADREP, informaţiile din bazele de date instituite la nivel intern. (3) În cazul evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţă sau al analizelor efectuate conform procedurii menţionate la pct. 7.2.(1), ori de câte ori consideră că este necesar, CIAS se adresează autorităţilor de stat competente din alte ţări pentru a le transmite sau solicita informaţii şi notifică AACR în acest sens. (4) În cazul evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţă sau în urma analizelor efectuate conform procedurii menţionate la pct. 7.2.(4), ori de câte ori consideră că este necesar, AACR se adresează autorităţilor de stat competente din alte ţări pentru a le transmite sau solicita informaţii şi notifică CIAS în acest sens.6.2. Diseminarea informaţiilor (1) CIAS publică anual un raport conţinând informaţii privind evenimentele de aviaţie civilă colectate prin sistemele de raportare obligatorie şi raportare voluntară instituite la nivel naţional, în scopul informării asupra nivelului de siguranţă. (2) La transmiterea către terţi a informaţiilor privind evenimentele de aviaţie civilă colectate, CIAS respectă obligaţiile privind confidenţialitatea datelor şi principiile "Culturii juste".6.3. Protecţia informaţiilor (1) Autorităţile naţionale de aviaţie civilă cu atribuţii privind siguranţa şi organizaţiile stabilite în România au obligaţia, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, să asigure confidenţialitatea informaţiilor colectate şi să le utilizeze numai în scopul prezentei reglementări. (2) Fără a contraveni legislaţiei penale aplicabile, se evită declanşarea de proceduri de urmărire penală referitor la încălcări nepremeditate sau involuntare ale legii, ce au fost observate numai ca urmare a raportării obligatorii/voluntare, cu excepţia cazurilor dovedite de ignorare clară, gravă şi serioasă a unui risc evident, şi de neîndeplinire gravă a responsabilităţii profesionale de a lua măsuri. (3) Prevederile de mai sus se aplică fără a contraveni legislaţiei naţionale privind accesul la informaţii al autorităţilor judiciare. (4) CIAS încheie acorduri administrative cu autorităţile judiciare în vederea asigurării unui echilibru între necesitatea unei bune administrări a justiţiei, pe de o parte şi nevoia de a avea întotdeauna la dispoziţie informaţii privind siguranţa, pe de altă parte. (5) CIAS se asigură că datele de identificare, în special numele şi adresele persoanelor fizice nu sunt niciodată înregistrate în baza de date naţională. (6) Organizaţiile se asigură că rapoartele de eveniment sunt depersonalizate la înregistrarea acestora în bazele interne de date.6.4. Cultura justă (1) Organizaţiile şi autorităţile de stat cu atribuţii privind siguranţa nu aplică sancţiuni raportorilor sau persoanelor menţionate în rapoartele de eveniment, cu excepţia cazurilor în care se impun măsuri necesare în beneficiul siguranţei*9). Notă

  ──────────

  *9) Aceste măsuri pot include instruire suplimentară, suspendarea licenţei, suspendarea certificatului, suspendarea activităţii pe o perioadă determinată etc.

  ──────────
  (2) Prevederile de mai sus se vor aplica fără a contraveni legislaţiei naţionale privind accesul la informaţii al autorităţilor judiciare. (3) Autorităţile naţionale de aviaţie civilă şi organizaţiile din România adoptă norme interne privind "Cultura justă", care trebuie să respecte următoarele aspecte: a) corespund activităţilor specifice desfăşurate de organizaţie; b) sunt susţinute prin procese documentate şi aplicate cu consecvenţă în cadrul organizaţiei; c) includ printre altele definirea proceselor şi a personalului implicat, cu scopul de a facilita identificarea cazurilor de comportament neadecvat*10); Notă

  ──────────

  *10) A se vedea art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

  ──────────
  d) documentează modul de gestionare, protejare şi diseminare a datelor de siguranţă şi identifică ce informaţii depersonalizate sunt dezvăluite în beneficiul siguranţei la nivel intern; e) analiza evenimentelor raportate de organizaţii se concentrează în primul rând asupra performanţei sistemului/ sistemelor interne şi a factorilor care au contribuit la producerea evenimentului şi nu pe stabilirea culpei şi responsabilităţii individuale; f) la evaluarea responsabilităţii individuale, organizaţia identifică dacă acţiunile, omisiunile sau deciziile luate corespund experienţei şi pregătirii personalului şi nu se concentrează pe efectul/rezultatul/consecinţa evenimentului produs; suportul acordat personalului în cazul în care acesta, ca urmare a raportării unui eveniment, face subiectul unor proceduri externe (justiţie, media etc.) consolidează încrederea reciprocă pe care se bazează "Cultura justă" din organizaţie; g) principiile "Culturii juste" sunt implementate efectiv şi promovate în cadrul organizaţiei la toate nivelurile; tot personalul organizaţiei, inclusiv managerii, demonstrează încredere, respect reciproc şi colaborează pentru instituirea unui mediu bazat pe încredere în toată organizaţia; personalul este instruit în spiritul "Culturii juste" şi toate documentele aferente îi sunt puse la dispoziţie; h) după publicarea normelor interne, mediul corespunzător "Culturii juste" se menţine, prin acţiuni dedicate efectuate în mod constant; i) personalul organizaţiei, inclusiv managerii, trebuie să înţeleagă şi să accepte responsabilităţile ce le revin în aplicarea procedurilor interne aferente "Culturii juste" şi în promovarea acesteia; j) comportamentul şi acţiunile pozitive ale personalului sunt înregistrate şi încurajate; k) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 376/2014, raportorii şi alte persoane menţionate în rapoartele de eveniment sunt protejate.
   +  Capitolul VII Analiza informaţiilor raportate7.1. Analiza informaţiilor raportate la nivelul organizaţiilor stabilite în România (1) Organizaţiile elaborează şi implementează o procedură de analiză a informaţiilor conţinute în rapoartele de eveniment colectate prin sistemele interne de raportare obligatorie şi raportare voluntară, în scopul identificării pericolelor şi riscurilor asociate în vederea stabilirii măsurilor corective/preventive. (2) Organizaţiile elaborează şi implementează o procedură de monitorizare a aplicării şi eficacităţii măsurilor corective/ preventive. (3) În cazul în care analiza evenimentelor conduce la identificarea de riscuri semnificative (reale sau potenţiale) pentru siguranţă, organizaţiile transmit către CIAS: a) în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de eveniment, rezultatele preliminare ale analizei efectuate, precum şi măsurile corective/preventive identificate; b) imediat ce sunt disponibile, dar nu mai târziu de 3 luni de la data primirii raportului de eveniment, rezultatele finale ale analizei. (4) Organizaţiile se asigură că informaţiile obligatorii care lipsesc din raportarea iniţială a unui eveniment sunt transmise ulterior către CIAS. (5) În cazul evenimentelor colectate prin sistemul intern de raportare voluntară, prin procedura prevăzută la pct. 7.1.(1) se stabileşte dacă acestea ar putea face obiectul raportării obligatorii*11), situaţie în care sunt raportate către CIAS, considerându-se totodată că raportorul şi-a îndeplinit obligaţia de raportare. Notă

  ──────────

  *11) A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1018.

  ──────────
  7.2. Analiza informaţiilor raportate la nivel naţional (1) CIAS elaborează şi implementează o procedură de analiză a informaţiilor raportate prin sistemele naţionale de raportare obligatorie şi raportare voluntară, în scopul: a) stabilirii clasei*12) evenimentului şi a acţiunilor ce decurg ca urmare a clasificării efectuate; Notă

  ──────────

  *12) Conform taxonomiei OACI ADREP.

  ──────────
  b) identificării pericolelor şi riscurilor asociate în vederea emiterii de recomandări de siguranţă. (2) În baza prevederilor legale în vigoare la data producerii evenimentului, CIAS poate declanşa o investigaţie privind siguranţa, în scopul prevenirii producerii unui alt eveniment similar, potrivit prevederilor specifice. Investigaţia include colectarea şi analizarea informaţiilor, expunerea concluziilor şi a factorilor contributivi, şi după caz, formularea de recomandări privind siguranţa. (3) CIAS se asigură că informaţiile referitoare la analiza fiecărui eveniment şi măsurile corective/preventive transmise de organizaţii sunt înregistrate în baza de date naţională după cum este prezentat în schema de raportare obligatorie şi raportare voluntară. (4) AACR elaborează şi implementează o procedură de analiză a informaţiilor referitoare la evenimentele din baza de date naţională, în scopul: a) identificării pericolelor şi riscurilor asociate; b) stabilirii, la nivel naţional, de măsuri pentru diminuarea pericolelor şi riscurilor identificate; în acest sens, AACR elaborează şi implementează o procedură de monitorizare a aplicării şi eficacităţii măsurilor respective; c) identificării erorilor de evaluare a riscului transmise prin rapoartele de eveniment; în acest sens, în vederea reclasificării riscului şi validării datelor, AACR notifică organizaţiile şi CIAS. (5) AACR monitorizează aplicarea şi eficacitatea măsurilor corective/preventive identificate de organizaţii conform procedurii menţionate la pct. 7.1.(1). În situaţia în care măsurile corective/preventive identificate de organizaţii sunt considerate inadecvate, AACR solicită acestora măsuri suplimentare. (6) În vederea efectuării de analize complete, AACR poate solicita organizaţiilor orice raport de eveniment sau document elaborat conform pct. 7.1.(3). (7) În cazul în care consideră necesar (ca urmare a evaluării datelor din baza de date naţională, a analizelor efectuate şi a altor acţiuni corelate) AACR desfăşoară activităţi de inspecţie şi/sau audit, în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile sale specifice.
   +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale8.1. CIAS şi AACR colaborează cu statele membre UE şi EASA şi asigură participarea reprezentanţilor lor la acţiunile organizate pe plan european pentru schimbul şi analiza informaţilor cuprinse în ECR în temeiul art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.8.2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, CIAS şi AACR colaborează permanent prin orice mijloace (protocoale, înţelegeri şi altele) pentru asigurarea unui schimb eficient de date privind evenimentele de aviaţie civilă colectate prin sistemele de raportare naţionale.8.3. Omiterea raportării evenimentelor de aviaţie civilă de către cei care au această obligaţie, sau obstrucţionarea raportării, se sancţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001, aplicabile la data producerii evenimentului.8.4. Anexa face parte integrantă din prezenta reglementare.8.5. La data intrării în vigoare a prezentei reglementări, CIAS şi AACR pun la dispoziţie numerele de telefon, fax, adrese de e-mail şi poştale şi orice alte date de contact.  +  Anexăla reglementareSchema de raportare obligatorie şi raportare voluntară*)T(0) - momentul producerii evenimentului.Persoană - persoana care raportează (raportorul).---------