HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 şi ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 şi 813 bis din 4 decembrie 2008; b) Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 14 octombrie 2010.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 27 iulie 2016.Nr. 539.-----