HOTĂRÂRE nr. 510 din 20 iulie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură şi pentru aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREpentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor instituţii publice de cultură"2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Ministerul Culturii şi instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea sau sub autoritatea unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului, pot închiria aceste bunuri către persoane fizice sau persoane juridice române ori străine, prin licitaţie publică, în condiţiile legii."  +  Articolul II (1) Se aprobă închirierea unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, situat în Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3, municipiul Bucureşti, aflat în administrarea Ministerului Culturii, având numărul MF 150136. (2) Ministerul Culturii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea unor părţi din bunul imobil prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii, stabilind în cadrul procedurii suprafeţele şi destinaţiile. (3) O cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea părţilor din imobil va fi utilizată de Ministerul Culturii pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, de întreţinere şi de dotare a imobilului, iar restul de 50% se virează la bugetul de stat.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 20 iulie 2016.Nr. 510.-----