ORDIN nr. 2.266 din 27 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei."2. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit."3. Anexele nr. 1 şi 2 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 27 iulie 2016.Nr. 2.266.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la procedură)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la procedură)-----