ORDIN nr. 1.099 din 12 iulie 2016pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 7, 59 și 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 și 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și ale convențiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:a) "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" (anexa nr. 1);b) "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" (anexa nr. 2);c) "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ....................., de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 3);d) "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și .........................., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 4).  +  Articolul 2Are obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.  +  Articolul 3Are obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a), care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.  +  Articolul 4Prin excepție de la art. 2, nu au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.  +  Articolul 5Prin excepție de la art. 3, nu au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" cetățenii români care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai statului român într-un stat străin.  +  Articolul 6Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) se completează în două exemplare, originalul se transmite de persoana fizică în cauză, personal sau prin împuternicit, prin poștă cu confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central competent și copia se păstrează de către persoana fizică. Aceste formulare se pot edita și/sau completa de către solicitanți și cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și pot fi depuse și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.  +  Articolul 7Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) și d) se completează, se semnează și se eliberează în trei exemplare de către organul fiscal central competent. Un exemplar se transmite persoanei fizice direct, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Un exemplar se arhivează la organul fiscal central competent/compartimentul din cadrul organului fiscal central competent care a emis notificarea și un exemplar la organul fiscal central competent/compartimentul (biroul) din cadrul organului fiscal central competent în a cărui evidență se află dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Articolul 8La cererea persoanei fizice organul fiscal central competent poate elibera un duplicat al formularelor prevăzute la art. 1 lit. c) și d), în sensul eliberării unei copii certificate după respectiva notificare existentă în evidența fiscală, cu mențiunea "duplicat".  +  Capitolul II Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri  +  Articolul 9Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat semnatar al convenției de evitare a dublei impuneri, rezidența persoanei fizice se stabilește după cum urmează:a) persoana fizică este considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul, respectiv locuința permanentă aflată la dispoziția sa. O locuință se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice, dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă sau dacă rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;b) dacă aceasta deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, persoana este considerată rezidentă numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate. În analiza relațiilor personale se acordă atenție familiei soțului/soției, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreținerea persoanei fizice și care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizație caritabilă, religioasă, participarea la activități culturale sau de altă natură. În analiza relațiilor economice se acordă atenție dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deține proprietăți imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România. Dacă o persoană fizică deține o locuință într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a dublei impuneri încheiate cu România și deține la dispoziția sa și o locuință în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuință în statul în care a locuit preponderent, unde a muncit și unde se află familia sa și toate proprietățile sale poate, împreună cu alte elemente, să demonstreze că persoana în cauză și-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat, și nu în România. Același criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător și pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România;c) dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în vedere șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din același stat;d) dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau nu locuiește în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naționalitate/cetățenie o are;e) dacă persoana are naționalitatea/cetățenia ambelor state sau nu are naționalitatea/cetățenia niciunuia dintre ele, autoritățile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului "Procedura amiabilă" din convenția de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 10La stabilirea rezidenței se vor avea în vedere și comentariile articolului 4 "Rezident" din Modelul convenției de evitare a dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.  +  Articolul 11Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce privește rezidența, trebuie adusă la cunoștința organului fiscal central competent de către persoana fizică în cauză.  +  Capitolul III Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente  +  Secţiunea 1 Elemente care atestă rezidența în România, potrivit Codului fiscal, precum și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței  +  Articolul 12(1) Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței în România a unei persoane fizice care sosește în România sunt următoarele:a) domiciliul în România;b) locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne, disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;c) centrul intereselor vitale amplasat în România;d) persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.(2) Pot exista și alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței în România sau în statul străin, dar numai împreună cu elementele menționate la alin. (1): autovehicul înregistrat în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin; pașaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România.  +  Articolul 13(1) Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal, se va considera că este rezident în statul român.(2) Persoana fizică menționată la alin. (1), potrivit art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, are obligație fiscală integrală în România, fiind supusă impozitului pe venit pentru venitul obținut din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care aceasta devine rezidentă în România.(3) Persoanei fizice cu obligație fiscală integrală în România i se eliberează la cerere certificatul de rezidență fiscală, prevăzut la art. 230 alin. (6) din Codul fiscal. În certificatul de rezidență fiscală organul fiscal central competent va certifica anul/anii, respectiv perioada din an, pentru care persoana fizică este rezidentă în România.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România  +  Articolul 14Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la organul fiscal central competent formularul prevăzut la art. 1 lit. a), în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.  +  Articolul 15La formularul prevăzut la art. 1 lit. a) persoana fizică nerezidentă anexează:a) copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene anexează copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil;b) copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/ permisului de ședere/certificatului de înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;c) documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;d) după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;e) un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidența sa fiscală, după caz.  +  Articolul 16(1) Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale, conform legislației interne a acelui stat, și orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.(2) Organul fiscal central competent, în urma analizei efectuate, stabilește dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidența statului străin potrivit convenției de evitare a dublei impuneri sau devine persoană fizică rezidentă în România.(3) Organul fiscal central competent, în termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. a), notifică persoana fizică dacă are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România.(4) Dacă o persoană fizică devine rezidentă în România numai pentru o perioadă dintr-un an fiscal, această persoană fizică are obligație fiscală integrală în România numai pentru acea perioadă din anul fiscal în care este considerată rezidentă; pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii în România și până la data la care devine rezidentă în România, persoana fizică este considerată nerezidentă, fiind supusă impozitului numai pentru veniturile obținute din România.(5) În situația în care intervin modificări față de datele înscrise în notificare, ca urmare a completării documentației prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenței la sosirea în România cu noi informații/documente, organul fiscal central competent emite o nouă notificare și o anulează pe cea precedentă, pentru stabilirea obligației fiscale ce revine persoanei fizice în România.(6) Forma și conținutul formularului "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ....................., de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile" sunt prezentate în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente  +  Secţiunea 1 Elemente care atestă rezidența în România sau în statul străin, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, după caz  +  Articolul 17(1) Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței unei persoane fizice care părăsește România sunt următoarele:a) domiciliul din România;b) locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată ori care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;c) centrul intereselor vitale amplasat în România;d) persoana fizică pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.(2) Pot exista și alte elemente care sunt luate în considerare la menținerea rezidenței în România, dar numai împreună cu elementele menționate la alin. (1): autovehicule înregistrate în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritățile competente din România/statul străin; pașaport emis de autoritățile competente din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe parcursul perioadei în care stă în străinătate/România.  +  Articolul 18În cazul în care o persoană fizică română părăsește România definitiv și nu mai are domiciliu în țara noastră, rezidența obținută în alt stat nu va fi afectată de revenirile ocazionale în România.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România  +  Articolul 19În vederea scoaterii/menținerii din/în evidență de către organul fiscal central competent, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă are obligația să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b) la organul fiscal central competent unde își are domiciliul fiscal, respectiv unde a înregistrat formularul prevăzut la art. 1 lit. a), dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/ locuinței permanente, după caz.  +  Articolul 20(1) Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice, precum și, după caz, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat.(2) Organul fiscal central competent, în urma analizei efectuate, stabilește dacă persoana fizică rezidentă în România păstrează rezidența în țara noastră potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal sau este persoană fizică nerezidentă în România.(3) Organul fiscal central competent, în termen de 15 zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. b), notifică persoana fizică și stabilește dacă aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menținută din/în evidențele fiscale. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.(4) În situația în care intervin modificări față de datele înscrise în notificare, ca urmare a completării documentației prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenței la plecarea din România cu noi informații/documente, organul fiscal central competent emite o nouă notificare și o anulează pe cea precedentă, pentru stabilirea obligației fiscale ce revine persoanei fizice în România.(5) Forma și conținutul formularului "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și .........................., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" sunt prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 21(1) Dacă ulterior înregistrării formularului prevăzut la art. 1 lit. b) persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta anexează la formularul mai sus menționat certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care o consideră rezident sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în vederea aplicării prevederilor convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, continuă să fie considerată rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la data schimbării rezidenței potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin.(2) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b) și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici.(3) Persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) și a obținut pe perioada șederii în România rezidența în România completează la plecarea din România numai formularul prevăzut la art. 1 lit. b) și nu va mai face dovada schimbării rezidenței într-un alt stat. Persoana fizică este considerată rezidentă în România până la data la care părăsește România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.(4) Persoana fizică nerezidentă care pe perioada șederii în România și-a dovedit rezidența într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care a avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) completează la plecarea din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b).  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22Persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2014 și care solicită eliberarea "Certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ......................, pentru persoane fizice rezidente în România" au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", prevăzut la art. 1 lit. a), și totodată să facă dovada plății impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.  +  Articolul 23Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcție de situația concretă a contribuabilului.  +  Articolul 24Direcția generală de legislație cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 30 ianuarie 2012.  +  Articolul 26Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2016.Nr. 1.099.  +  Anexa nr. 1Annex no. 1
  Anul fiscal/Perioada fiscală ......  Fiscal year/Fiscal period    Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* ............/................
  Chestionar pentru stabilirea rezidențeifiscale a persoanei fizice la sosirea în RomâniaSet of questions for determining the fiscalresidence of the individual on the arrival in RomâniaA. Date de identificare ale persoanei fizice care sosește în RomâniaIdentification data of the individual arriving in România Nume și prenume .......................................................... Name and surname Cetățenie/Naționalitate ......., Cod Numeric Personal (din statul străin) ................................... Citizenship/Nationality Personal identification number (of the foreign state) Cod Numeric Personal (emis de organul fiscal central român)/NIF ..........., Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority) Data nașterii (zz.ll.aaaa) ................., Date of birth (dd/mm/yyyy) Stare civilă: [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] divorțat(ă) [] văduv(ă) Civil status married single divorced widower/ widowB. Adresa și perioada de ședere în RomâniaAddress and period of staying in România
  Adresa din România și telefonul ............................................ Address in România and phone ............................................................................
  Adresa de e-mail ........................................................... E-mail address
  Adresa din străinătate (înainte de a sosi în România) ...................... Address abroad (before arriving in România) ............................................, Statul ....................... Country
  Data sosirii în România (zz.ll.aaaa) ....................................... Date of arrival in România (dd/mm/yyyy)
  Cât timp preconizați că veți petrece în România? ........................... How long do you intend to stay in România?
  C. Rezidența fiscalăFiscal residence
  a) Sunteți considerat rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri? Are you considered a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with România? [] DA   YES   [] NU   NO   
  b) Sunteți considerat rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri? Are you considered a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with România? În caz afirmativ, aveți obligație fiscală integrală în acel stat? If yes, do you have a full tax liability in that country? [] DA   YES   [] DA  YES  [] NU   NO   [] NU  NO  
  c) Ați prezentat autorităților fiscale din România certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident? Have you presented to the Romanian tax authorities the certificate of fiscal residence issued by the competentauthority of the country that considers you to be its resident? [] DA   YES    [] NU   NO    
  Prezentarea certificatului de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident fiscal face posibilă aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul care a emis certificatul de rezidență fiscală.The presentation of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its fiscal resident enables the application of the convention for the avoidance of double taxation concluded between România and the country that has issued the certificate of fiscal residence.D. Motivul sosirii în RomâniaReason for the arrival in România[] Ați fost detașat în România de un angajator străin;You have been detached in România by a foreign employer[] Ați fost angajat în România de un angajator român;You have been hired in România by a Romanian employer[] Desfășurați activitate independentă în România;You are performing a self-employment activity in România[] Sunteți pensionar;You are retired[] Studiați, predați sau efectuați cercetare într-o instituție de învățământ din România sau într-un institut de cercetare din România (menționați numele și adresa instituției) ..............................You are studying, teaching or doing research in an educațional institution or research institute in România (please mention the name and address of the institution)[] altele (explicații) ....................................................others (please explain)E. Relația de angajareEmployment relationshipDacă veți fi angajat sau veți desfășura activitate în România, bifați căsuța care vi se aplică:If you are going to be hired or performing activity in România, please tick the appropriate box[] Sunteți detașat în România de un angajator străin (precizați numele, adresa persoanei unde ați fost detașat și anexați contractul)You are detached in România by a foreign employer (please mention the name and address of the person where you have been detached and attach the contract........................................................................[] Sunteți angajat în România de un angajator român (precizați numele, adresa angajatorului român și anexați contractul)You are hired in România by a Romanian employer (please mention the name and address of the Romanian employer and attach the contract)........................................................................[] Desfășurați activitate independentă în România (menționați tipul activității și locul unde se desfășoară activitatea și anexați documentul care atestă autorizarea)You are performing a self-employment activity in România (please mention the type of activity and place where the activity is performed and attach the document certifying the authorization).......................................................................F. Relații familialeFamily relations Sosesc în România împreună cu dumneavoastră și se află în întreținerea dvs.: There are arriving with you in România and are depending on you [] soțul/soția >[] rezident >[] nerezident >[] statut husband/wife în România în România nedeterminat resident non-resident undetermined in România in România status [] copilul minor >[] rezident >[] nerezident >[] statut minor child în România în România nedeterminat resident non-resident undetermined in România in România status sau or [] o persoană >[] rezident >[] nerezident >[] statut a person în România în România nedeterminat resident non-resident undetermined in România in România status Introduceți numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și adresa unde locuiesc aceste persoane Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live ........................................................................... ........................................................................... În străinătate dețineți o locuință: You have a dwelling place abroad [] în proprietate (precizați adresa) ...................................... owned (please mention the address) ........................................................................... [] închiriată (precizați adresa și perioada pentru care ați închiriat locuința) ................................................................. rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented) ........................................................................... [] la dispoziție (precizați adresa) ....................................... available (please mention the address)G. Veți continua să obțineți venituri din străinătate din:You will continue to obtain income from abroad of [] activități [] activități [] dobânzi [] dividende dependente independente interest dividends employment self-employment activities activities [] câștiguri [] venituri din [] redevențe de capital proprietăți royalties capital gains imobiliare income from immovable property [] pensii [] altele (descrieți) .................................. pension others (please describe) ............................ [] niciun punct nu se aplică none of the points applyH. Informații suplimentareAdditional information [] intenționați să dețineți în continuare o locuință în străinătate you still intend to have a dwelling place abroad [] soțul/soția, [] copilul minor sau [] o persoană aflată în husband/wife minor child or întreținerea dvs. a person depending on you rămân în străinătate și nu sosesc în România împreună cu dvs. are remaining abroad and are not arriving with you in România > aveți autovehicul înregistrat [] în străinătate [] în România you have a registered vehicle abroad in România > aveți permis de conducere emis [] din străinătate [] din România de autoritatea competentă from abroad from România you have a driving license issued by the competent authority > aveți pașaport emis de o [] din străinătate [] din România autoritate competentă from abroad from România you have a passport issued by a competent authority > sunteți asigurat la sistemul [] din străinătate [] din România asigurărilor sociale de from abroad from România sănătate you are insured with a health insurance system > sunteți asigurat la sistemul [] din străinătate [] din România asigurărilor sociale from abroad from România you are insured with a social security system [] niciun punct din această secțiune nu se aplică none of the points in this section applyI. Alte informațiiOther information ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Prezentați informații suplimentare care considerați că sunt utile organului │ │fiscal competent în vederea stabilirii rezidenței dvs. fiscale în │ │România/alt stat │ │Please provide any additional information that you consider useful for the │ │Romanian fiscal authority in order to determine your fiscal residence in │ │România/other country │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete. Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoștința organului fiscal central competent orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce privește statutul rezidenței în România. The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in România. .......................... .......................... Data Semnătura solicitantului Date Signature of applicantJ. Date de identificare ale împuternicitului (împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoțită de o traducere autorizată în limba română)Identification data of the assignee (the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)[] Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fiziceAgent/assignee of the individualNume și prenume: .........................................................Name and surnameDomiciliu fiscal: ........................................................Fiscal domicileCod numeric personal: ....................................................Personal identification numberSemnătura: ...............................................................SignatureData: ....................................................................DateINSTRUCȚIUNIA) Persoana fizică nerezidentă va anexa:a) copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil,b) copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/permisului de ședere/certificatului de înregistrare fiscală, emise/emis de autoritatea competentă din România;c) documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând (exemplu: contractul de comodat/luare în spațiu etc), pentru această persoană și/sau familia sa;d) certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română, după caz;e) un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidența sa fiscală, după caz.d) la cererea organului fiscal central competent din România, persoana impozabilă este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoțite de o traducere autorizată în limba română, și, după caz, să aducă clarificări adiționale.B) Pentru informațiile prevăzute la litera C din anexă, organul fiscal central competent va acorda asistența necesară declarantului.C) Chestionarul se editează și/sau se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Se admite completarea olografă a chestionarului, citeț, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare. Chestionarul va fi de format A4 și se completează pe ambele părți ale imprimatului.INSTRUCTIONSA. The non-resident individual shall enclose:a) valid copy of the passport and for the European Union citizens a valid copy of the passport or the național identity document;b) copy of the identity card/permanent residence card/tax registration certificate given by the Romanian tax authority;c) documents attesting the existence of a dwelling place of the individual in România, which can be owned or rented or which remains at any time at the disposal (for instance: commodatum agreement/registration in the police office for giving accommodation etc), of that person and/or his/her family;d) the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the național legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian, as the case may be.e) a document issued by the foreign tax authority certifying that the individual is removed from its tax records, as the case may be;f) at the request of the Romanian tax authority, the taxpayer is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications, as the case may be.B) For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.C) The questionnaire will be edited and/or filled in by the applicants using the assistance program, provided free of charge by the Național Agency for Tax Administration. The form can be filled in by hand, with legibly capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The questionnaire will have an A4 format and is filled in on both sides of the form.
   +  Anexa nr. 2Annex no. 2
  Anul fiscal/Perioada fiscală ...... Fiscal year/Fiscal period        Numărul și data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* ............/...................... * Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759 Registration number as personal data operator: 759
  Chestionar pentru stabilirea rezidențeifiscale a persoanei fizice la plecarea din RomâniaSet of questions for determining the fiscalresidence of the individual when leaving RomâniaA. Date de identificare ale persoanei fizice rezidente/nerezidente care pleacă din RomâniaIdentification data of the resident/non-resident individual leaving România
  Nume și prenume ....................................................................., Name and surname
  Cetățenie/Naționalitate ..................., Cod numeric personal/NIF ................, Citizenship/Nationality Personal/Tax identification number
  Data nașterii (zz.ll.aaaa) ..................., anul fiscal .......................... Date of birth (dd/mm/yyyy) Fiscal year
  Stare civilă: [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] divorțat(ă) [] văduv(ă) Civil statu married single divorced widower/widow
  B. Adresa în/în afara României și perioada de ședere în afara RomânieiAddress in/outside România and period of staying outside România
  Adresa din România (înainte de a părăsi România) Address in România (before leaving România)
  [] adresa de domiciliu .................................................................... home address
  [] adresa locuinței permanente ............................................................ permanent home address .................................................................
  Statul în care veți locui/se solicită rezidența ........................................... Country you will live in/for which residence is requested
  Adresa, telefonul și adresa de e-mail din străinătate ..................................... Address, phone and e-mail address from abroad .............................................
  Data plecării din România (zz.ll.aaaa) .................................................... Date of departure from România (dd/mm/yyyy)
  Cât timp preconizați că veți petrece în afara României? ................................... How long do you intend to stay outside România?
  C. Declarație privind rezidența fiscalăDeclaration on fiscal residence
  a) Sunteți rezident fiscal în România la data plecării din România? Are you a fiscal resident of România when leaving România? [] DA YES [] NU NO
  b) Sunteți rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri? Are you a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with România?  [] DA YES   [] NU NO  
  În caz afirmativ, aveți obligație fiscală integrală în acel stat? If yes, do you have a full tax liability in that country? [] DA YES [] NU NO
  c) Sunteți rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri? Are you a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with România?  [] DA YES   [] NU NO  
  Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri persoana fizică română are obligația să prezinte certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului străin care îl consideră rezident fiscal și cu care România are încheiată convenție.For the application of the provisions of the convention for the avoidance of double taxation, the Romanian individual is required to submit the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country that considers him/her to be its fiscal resident and that has a convention concluded with România.D. Motivul plecării din RomâniaReason for leaving România[] Sunteți detașat în străinătate de un angajator român;You have been detached abroad by a Romanian employer[] Sunteți angajat în străinătate de un angajator străin;You have been hired abroad by a foreign employer[] Desfășurați activitate independentă în străinătate;You are performing a self-employment activity abroad[] Sunteți pensionar;You are retired[] Studiați, predați sau efectuați cercetare într-o instituție de învățământ străină sau într-un institut străin de cercetare (menționați numele și adresa instituției)You are studying, teaching or doing research in a foreign educațional institution or research institute (please mention the name and address of the institution) ......................................................................................................[] altele (explicații)others (please explain).................................................................................................................E. Relația de angajareEmployment relationshipDacă veți fi angajat sau veți desfășura activitate în străinătate, bifați căsuța care vi se aplică:If you are going to be hired or performing activity abroad, please tick the appropriate box[] Sunteți sau veți fi detașat în străinătate de un angajator român (menționați numele și adresa angajatorului și anexați contractul)You are or will be detached abroad by a Romanian employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)..................................................................................................................[] Sunteți sau veți fi angajat de un angajator străin (menționați numele și adresa angajatorului și anexați contractul)You are or will be hired by a foreign employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)..................................................................................................................[] Veți desfășura activitate independentă (menționați tipul activității și locul unde se desfășoară activitatea)You are going to perform a self-employment activity (please mention the type of activity and the place where the activity is performed)..................................................................................................................F. Relații familialeFamily relationsPărăsesc România împreună cu dvs. și se află în întreținerea dvs:There are leaving România with you and are depending on you [] soțul/soția >[] rezident în România >[] nerezident în România >[] statut nedeterminat husband/wife resident in România non-resident in România undetermined status [] copilul minor >[] rezident în România >[] nerezident în România >[] statut nedeterminat minor child resident in România non-resident in România undetermined status sau or [] o persoană >[] rezident în România >[] nerezident în România >[] statut nedeterminat a person resident in România non-resident in România undetermined statusIntroduceți numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și adresa unde locuiesc aceste persoane:Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În străinătate dețineți o locuință:You have a dwelling place abroad[] în proprietate (precizați adresa) .............................owned (please mention the address) ...............................[] închiriată (precizați adresa și perioada pentru care ați închiriat locuința) ..............................rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)..........................................................................................[] la dispoziție (precizați adresa) ..............................available (please mention the address)G. Veți continua să obțineți venituri din România din:You will continue to obtain income from România of [] activități dependente [] activități independente [] dobânzi [] dividende employment activities self-employment activities interest dividends [] câștiguri de capital [] venituri din cedarea folosinței bunurilor [] pensii capital gains income from assigning the use of property pension [] altele (descrieți) .............................................................. others (please describe) ........................................................ [] niciun punct nu se aplică none of the points applyH. Informații suplimentareAdditional information [] intenționați să dețineți în continuare o locuință în România you still intend to have a dwelling place in România [] soțul/soția, [] copilul minor sau [] o persoană aflată în întreținerea dvs. husband/wife minor child or a person depending on you rămân în România și nu părăsesc țara împreună cu dvs. remain in România and are not leaving the country with you > aveți autovehicul înregistrat [] în străinătate [] în România you have a registered vehicle abroad in România > aveți permis de conducere emis de autoritatea competentă [] din străinătate [] din România you have a driving license issued from abroad from România by the competent authority > aveți pașaport emis de o [] din străinătate [] din România autoritate competentă you have a passport issued by a from abroad from România competent authority > sunteți asigurat la sistemul [] din străinătate [] din România asigurărilor sociale de sănătate you are insured with a health from abroad from România insurance system > sunteți asigurat la sistemul [] din străinătate [] din România asigurărilor sociale you are insured with a social from abroad from România security system [] niciun punct din această secțiune nu se aplică none of the points in this section applyI. Alte informațiiOther information ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Prezentați informații suplimentare care considerați că sunt utile │ │organului fiscal central competent în vederea stabilirii rezidenței │ │dumneavoastră fiscale în România/alt stat │ │ Please provide any additional information that you consider useful for│ │the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in │ │România/other country │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document is correct and complete. Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoștința organului fiscal central competent orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce privește statutul rezidenței în România The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in România. În situația în care plecarea dvs. se anulează și ați depus deja acest formular, vă rugăm să informați organul fiscal central competent din România asupra schimbării produse If your departure is canceled and you have already filed this form, please notify the Romanian fiscal authority of the change occurred ................... ........................ Data Semnătura solicitantului Date Signature of applicantJ. Date de identificare ale împuternicitului(împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoțită de o traducere autorizată în limba română)Identification data of the assignee(the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)[] Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fiziceAgent/assignee of the individualNume și prenume: ...................................Name and surname ...................................Domiciliu fiscal: ..................................Fiscal domicile ....................................Cod numeric personal: ..............................Personal identification numberSemnătura: .........................................SignatureData: ..............................................DateINSTRUCȚIUNIA) Persoana fizică rezidentă cu domiciliul în România va anexa, după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română.B) La cererea organului fiscal central competent din România, persoana fizică este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoțite de o traducere autorizată în limba română, și, după caz, să aducă clarificări adiționale.C) Pentru informațiile prevăzute la litera C - "Declarație privind rezidența fiscală", organul fiscal central competent va acorda asistența necesară declarantului.D) Chestionarul se editează și/sau se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Se admite completarea olografă a chestionarului, citeț, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare. Chestionarul va fi de format A4 și se completează pe ambele părți ale imprimatului.INSTRUCTIONSA) The resident individual residing in România shall enclose as the case may be the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the național legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian.B) At the request of the Romanian tax authority, the individual is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarificationsC) For the information in letter C - "Declaration on fiscal residence", the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.D) The questionnaire will be edited and/or filled in by the applicants using the assistance program, provided free of charge by the Național Agency for Tax Administration. The form can be filled in by hand, with legibly capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The questionnaire will have an A4 format and is filled in on both sides of the form.
   +  Anexa nr. 3Annex no. 3
  ROMÂNIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Ministry of Public Finance AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Național Agency for Tax Administration Adresa: ............................. Addresss E-mail: ............................         Numărul și data eliberării Number and date of issue .........................   * Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: .................. Registration number as personal data operator:
  NOTIFICARENOTIFICATIONprivind îndeplinirea condițiilor de rezidențăpotrivit prevederilor art. 7 și art. 59regarding the fulfillment of the residence conditionsaccording to the provisions of Article 7 and Article 59din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare adublei impuneri încheiată între România și .............,on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of doubletaxation concluded between România andde către persoana fizică sosită în România șicare are o ședere mai mare de 183 de zileby individuals arrives in România and whichstay for more than 183 days
  Către: Nume și prenume ............................................................................., To Name and surname
  Cetățenie/Naționalitate .................., Cod Numeric Personal (din statul străin) ..............., Citizenship/Nationality Personal identification number (of the foreign state)
  Cod Numeric Personal/Număr de Identificare Fiscală (emis de autoritatea română)/...................., Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
  Adresa de corespondență: Address of correspondence
  Județul ................, Localitatea ..............., Sectorul ......, Codul poștal ..............., County City District Poștal code
  Strada ............................................ Nr. ..., Bloc ...., Scara ..., Etaj ..., Ap. ... Street No. Block Scale Foor Ap.
  Din analiza datelor furnizate de dvs. prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", înregistrat sub nr. .................... din data de ......................., a Certificatului de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din ........................., în data de ..................................., precum și a documentației depuse de dvs., au rezultat următoarele constatări referitoare la implicațiile fiscale ale șederii dvs. în România:By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in România", registered with no. ..................... of .................. the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ..................................on, ............ as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your stay in România have resulted:[] Sunteți considerată persoană fizică nerezidentă și vă păstrați rezidența statului ...................., potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ............................................. .You are considered a non-resident individual and you keep your residence in ................................. according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between România and .................................. .fiind impozabile în România numai veniturile obținute de dvs. din România.România will tax only the income obtained by you from România.[] Sunteți considerată persoană fizică rezidentă în România și aveți obligație fiscală integrală în România începând cu data de........You are considered an individual resident in România and you have a full tax liability in România, starting with...........În cazul obligației fiscale integrale, sunteți supus impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from România and from abroad.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna./dl. ............................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................, între orele ....................... .For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. .............................. at our office or at the phone number .................... within the following hours ....................................Conducătorul organului fiscal central competentHead of the tax authorityNume și prenume ........................................Name and surnameSemnătura și ștampila unitățiiSignature and stamp[] Prezenta notificare anulează notificarea cu numărul ....... emisă în data de .........This notification replaces the notification no. ........... issued on ................
   +  Anexa nr. 4Annex no. 4
  ROMÂNIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Ministry of Public Finance AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Național Agency for Tax Administration Adresa: ............................. Addresss E-mail: ............................        Numărul și data eliberării Number and date of issue .........................  * Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: .................. Registration number as personal data operator:
  NOTIFICARENOTIFICATIONprivind îndeplinirea condițiilor de rezidențăpotrivit prevederilor art. 7 și art. 59regarding the fulfillment of the residence conditionsaccording to the provisions of Article 7 and Article 59din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare adublei impuneri încheiată între România și .............,on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of doubletaxation concluded between România andde către persoana fizică plecată din Româniapentru o perioadă mai mare de 183 de zileby individuals leaving România and whichare going to stay abroad for more than 183 days
  Către: Nume și prenume ........................., Cetățenie/Naționalitate........................, To Name and surname Citizenship/Nationality
  Cod numeric personal/Număr de Identificare Fiscală (emis de autoritatea română) ................., Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
  Adresa de corespondență: Address of correspondence
  Județul ................, Localitatea ..............., Sectorul ......, Codul poștal ..............., County City District Poștal code
  Strada ............................................ Nr. ..., Bloc ...., Scara ..., Etaj ..., Ap. ... Street No. Block Scale Foor Ap.
  Din analiza datelor furnizate de dvs. prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din României", înregistrat sub nr. ...................... din data de......................., a Certificatului de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din ........................, în data de ..................................., precum și a documentației depuse de dvs., au rezultat următoarele constatări referitoare la implicațiile fiscale ca urmare a plecării dumneavoastră din România:By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving România", registered with no. ......... of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ............................on ............, as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your departure from România have resulted:[] Sunteți considerată persoană fizică rezidentă în România și aveți în continuare obligație fiscală integrală în România.You are considered an individual resident in România and you still have a full tax liability in România.[] potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și ............................according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between România and .............sauor[] potrivit Codului fiscalaccording to the Fiscal CodeÎn cazul obligației fiscale integrale, sunteți supus impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from România and from abroad.[] Sunteți considerat nerezident în România începând cu data de ...................................,You are considered individual non-resident in România starting wirh[] potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ...................,according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between România andsauor[] potrivit Codului Fiscalaccording to the Fiscal Codeși veți fiand you[] menținut în evidența organului fiscal central competent pentru veniturile obținute din Româniaare going to be kept in the records of the Romanian tax authority[] scos din evidența organului fiscal central din Româniaremoved from the records of the Romanian tax authorityPentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna./dl. ............................................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................, între orele ....................... .For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. .................................. at our office or at the phone number .................................... within the following hours .......................... .Conducătorul organului fiscal central competentHead of the tax authorityNume și prenume ........................................Name and surnameSemnătura și ștampila unitățiiSignature and stamp[] Prezenta notificare anulează notificarea cu numărul ....... emisă în data de .........This notification replaces the notification no. ........... issued on ................