HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2016privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare,în baza prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan",în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", prevăzută la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, precum şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", precum şi cu verificarea pe piaţă a etichetării acestor produse. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care respectă prevederile art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 şi ale Regulamentului (UE) nr. 665/2014.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desemnează ca autoritate competentă cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", cu înfiinţarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.  +  Articolul 3Verificarea pe piaţă a etichetării produselor care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" se face de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum şi cu acordarea derogărilor, potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004, referitoare la produsele pentru care se solicită dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan".  +  Articolul 5În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni prevăzute la art. 2, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 20 iulie 2016.Nr. 506.-----