ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 26 aprilie 1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare U.M.P., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituţiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entităţi.  +  Articolul 2 (1) U.M.P. este o unitate funcţională care asigura managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta şi eficienta. (2) În realizarea obiectului sau de activitate U.M.P. îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) asistenţa în pregătirea şi planificarea proiectelor în concordanta cu structura finanţării; b) realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu procedurile instituţiilor financiare internaţionale şi ale legislaţiei româneşti aplicabile; c) asistenţa în implementarea proiectelor; d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanţare şi contractelor de achiziţie; e) asigurarea relaţiilor functionale cu instituţiile financiare internaţionale şi cu beneficiarii finali ai împrumuturilor; f) întocmirea raportarilor conform prevederilor acordurilor de finanţare şi legislaţiei naţionale şi prezentarea acestora organelor abilitate; g) asigurarea evidentei financiar-contabile a proiectului şi a auditarii conturilor acestuia.  +  Articolul 3Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare U.M.P. şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin sau prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducătorului entitatii beneficiare de împrumut.  +  Articolul 4 (1) Selectarea personalului pentru U.M.P. se va face în conformitate cu procedurile finanţatorului extern.Personalul care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. va fi angajat prin transfer sau detaşat. După încetarea activităţii în cadrul U.M.P. sau la încetarea activităţii acesteia, personalul selectat din cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale sau al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul U.M.P. respective, va fi preluat de entitatea de la care a provenit, fiind reincadrat pe funcţia deţinută la data transferării sau a detaşării. (2) În scopul realizării obiectului sau de activitate, U.M.P. poate angaja colaboratori externi.  +  Articolul 5Personalul prevăzut la art. 4 se salarizeaza sau, după caz, se remunereaza cu o sumă corespunzătoare echivalentului în lei a până la 300 de dolari S.U.A. pe zi, ţinându-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţionala a României, valabil la data efectuării plăţii. Nivelul salariului sau al remuneraţiei se negociaza cu conducătorul entitatii în cadrul căreia se constituie U.M.P.  +  Articolul 6Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi consultanţii străini, inclusiv în ceea ce priveşte regimul de impozitare a veniturilor.  +  Articolul 7Plata sumelor cuvenite specialiştilor prevăzuţi la art. 4, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii U.M.P., precum şi pentru funcţionarea acesteia se va asigura din fondurile stabilite în acest scop în acordurile internaţionale de finanţare şi/sau din cota-parte a contribuţiei României prevăzută în bugetele de venituri şi cheltuieli ale entitatii în care funcţionează U.M.P.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------