HOTĂRÂRE nr. 24 din 13 iunie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea şi atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator."3. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator."5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de şedinţă."6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă."7. La articolul 8 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar;"8. La articolul 8, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar este constituită din reprezentanţii aleşi la nivelul fiecărei Curţi de apel şi are rolul de a organiza activitatea de mediere pe raza curţilor de apel şi de a reprezenta mediatorii în relaţia cu sistemul judiciar."9. La articolul 9, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;"10. La articolul 9, literele c)-i) se abrogă.11. La articolul 9, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) alte tipuri de taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului."12. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.13. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei."14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este necesar la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii titulari ai Consiliului, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei."15. La articolul 15, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri."16. La articolul 16, literele a), n) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi Statutul profesiei de mediator;...................................................................... n) aprobă organigrama Consiliului, propusă de preşedinte, şi o publică pe portalul său web;...................................................................... q) elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor;"17. La articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii;".18. Articolul 22 se abrogă.19. Articolul 23 se abrogă.20. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv. (2) Secretariatul tehnic funcţionează conform organigramei propuse de preşedinte şi aprobate de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă."21. La articolul 24 alineatul (3), literele d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului tehnic şi direct subordonat preşedintelui;.................................................................... h) asigură consultanţă cu privire la mediere şi organizarea profesiei de mediator prin Oficiul de consultanţă la solicitarea scrisă din partea persoanelor fizice sau juridice, altele decât mediatorii autorizaţi;".22. La articolul 24 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) ţine evidenţa dosarelor de personal, întocmeşte Regulamentul de ordine interioară şi desfăşoară orice altă activitate specifică resurselor umane conform dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."23. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post ale angajaţilor aflaţi în subordine."24. Articolele 25, 26, 26^1, 27-38 se abrogă.25. La articolul 39 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de Statutul profesiei de mediator;"26. La articolul 40, alineatul (11) se abrogă.27. La articolul 41, alineatele (2)-(4) se abrogă.28. Articolele 44-52, 52^1-52^15, 52^17, 52^18, 53-81 şi 83 se abrogă.29. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui şi se completează cu normele prevăzute în Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator. (2) Orice prevedere contrară se abrogă."30. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament."  +  Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului de mediere,

    Mugur Bogdan Mitroi
    Bucureşti, 13 iunie 2016.Nr. 24.-----