HOTĂRÂRE nr. 454 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.2. La articolul 2 alineatul (1), literele e), g), m)-p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) Certificat de calificare profesională nivel 3 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass - anexa nr. 5;...................................................................... g) Certificat de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass - anexa nr. 7;...................................................................... m) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română însoţit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 13; n) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoţit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 14; o) Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională însoţit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 15; p) Certificatul de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 16."3. La articolul 2 alineatul (1), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:"t) Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar în Programul «A doua şansă» - anexa nr. 28"4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Conţinutul şi formatul suplimentului descriptiv la Certificatul de calificare/calificare profesională, în format Europass, sunt prevăzute în anexa nr. 29."5. Anexele nr. 3 şi 4 se abrogă.6. Anexele nr. 1, 2, 5-27 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-25 la prezenta hotărâre.7. După anexa nr. 27 se introduc două noi anexe, anexele nr. 28 şi 29, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 26 şi 27 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 454.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE ECHIVALARE A EXAMENULUI DE CAPACITATE  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL  +  Anexa 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂNIVEL 3CORESPUNZĂTOR CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR  +  Anexa 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE CALIFICARENIVEL 4CORESPUNZĂTOR CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR  +  Anexa 5(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂNIVEL 5CORESPUNZĂTOR CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR  +  Anexa 6(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI  +  Anexa 7(Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A LICEULUI  +  Anexa 8(Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE BACALAUREAT  +  Anexa 9(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE BACALAUREAT  +  Anexa 10(Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE MERIT  +  Anexa 11(Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂde comunicare orală în limba română  +  Anexa 12(Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂde comunicare orală în limba maternă  +  Anexa 13(Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂîntr-o limbă de circulaţie internaţională  +  Anexa 14(Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE COMPETENŢE DIGITALE  +  Anexa 15(Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)ATESTAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE  +  Anexa 16(Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)ATESTAT DE COMPETENŢE LINGVISTICE  +  Anexa 17(Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)ATESTATPENTRU PREDAREA UNEI LIMBI STRĂINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  +  Anexa 18(Anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICATDE REVALORIZARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE  +  Anexa 19(Anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICATDE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ  +  Anexa 20(Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC  +  Anexa 21(Anexa nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  +  Anexa 22(Anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICATDE ACORDARE A .................  +  Anexa 23(Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ  +  Anexa 24(Anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)DIPLOMĂ DE CONVERSIE PROFESIONALĂ  +  Anexa 25(Anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)ATESTAT DE ECHIVALARE  +  Anexa 26(Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUIOBLIGATORIU DE NIVEL PRIMAR ÎN PROGRAMUL "A DOUA ŞANSĂ"  +  Anexa 27(Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2015)Supliment discriptiv Europass--------