METODOLOGIE din 22 iunie 2016pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016    Notă
    *) Aprobată prin Ordinul nr. 25 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 504 din 5 iulie 2016.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește etapele și procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament.  +  Articolul 2Metodologia se aplică:a) în relațiile dintre operatorii de rețea și solicitanții avizelor de amplasament;b) la elaborarea de către operatorii de rețea a procedurilor proprii privind emiterea avizelor de amplasament.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare;d) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;f) Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013.(2) În înțelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:1. actualizarea avizului de amplasament - acțiunea prin care operatorul de rețea înlocuiește avizul de amplasament nefavorabil cu un aviz de amplasament favorabil, ca urmare a încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență, în condițiile precizate în contract;2. aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la:a) îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului;b) posibilitatea de racordare a acestuia la rețelele electrice în raport cu cererea formulată de solicitant, având în vedere inclusiv prevederile art. 51 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la dezvoltarea și finanțarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție;3. fișă de coexistență - documentul tehnic în care se menționează și se compară condițiile stabilite în norme pentru coexistența dintre instalațiile electrice și obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, cu date concrete specifice amplasamentului respectiv;4. solicitant - persoana fizică sau juridică titulară a certificatului de urbanism, utilizator sau nu al rețelei electrice, care solicită un aviz de amplasament;5. studiu de coexistență - documentația tehnico-economică în care se determină, pe bază de calcule, măsurători, observații etc., implicațiile de natură mecanică și/sau electrică pe care le are asupra rețelei electrice amplasarea unor instalații sau rețele de altă natură pe elementele, în culoarul sau zonele de protecție și/sau de siguranță ale acesteia, și se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență stabilite de norme și costurile acestor lucrări;6. studiu pentru eliberarea amplasamentului - documentația tehnico-economică prin care se analizează și se stabilesc soluții pentru devierea și/sau mutarea instalațiilor electrice aflate pe amplasamentul unui obiectiv, în vederea eliberării acestuia, și se stabilesc costurile lucrărilor necesare.(3) În cadrul metodologiei se utilizează următoarea abreviere:– ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Capitolul II Condiții generale privind emiterea avizului de amplasament  +  Articolul 4Solicitanții se adresează operatorului de rețea când se află în situația de a executa lucrări de construcții sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt permise numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) avizul de amplasament se regăsește în lista cu avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilități, necesare în vederea autorizării și prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism emis în cadrul procedurii de autorizare a lucrărilor;b) propunerea de amplasare sau amplasamentul obiectivului respectiv se află în zona de siguranță a capacităților energetice.  +  Articolul 5(1) În condițiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanță suficientă față de zona de siguranță a capacităților energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de rețea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de rețea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament și a documentației complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament.(2) În condițiile prevăzute la art. 4, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită emiterea avizului de amplasament este o locuință individuală, ca răspuns la cererea de emitere a avizului de amplasament, operatorul de distribuție concesionar transmite solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament și a documentației complete, o scrisoare prin care îl informează că nu poate fi emis avizul de amplasament, deoarece nici în anul în curs și nici în anul următor nu sunt condiții pentru racordarea locuinței la rețeaua electrică de distribuție, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) amplasamentul propus nu se află în zona de siguranță a capacităților energetice;b) puterea maxim simultan absorbită solicitată prin cererea de racordare este mai mică de 30 kVA;c) rețeaua electrică de distribuție publică de joasă tensiune este situată la o distanță mai mare de 100 m față de limita de proprietate a terenului utilizatorului;d) lucrarea de realizare a extinderii de rețea necesare racordării locuinței nu este inclusă în programul de investiții al operatorului de distribuție concesionar, aferent anului în curs sau anului următor acestuia.(3) Scrisoarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conțină informații detaliate privind condițiile de realizare și finanțare a rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție, prevăzute de actele normative în vigoare.(4) Face excepție de la prevederile alin. (2) situația în care solicitantul prezintă o declarație conform căreia soluția de alimentare cu energie electrică a viitoarei locuințe nu implică racordarea la rețeaua electrică de distribuție publică de joasă tensiune; documentul în cauză constituie anexă la avizul de amplasament.(5) Operatorul de rețea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 6(1) Semestrial, până cel târziu la datele de 15 iulie și 15 ianuarie ale fiecărui an, operatorul de distribuție concesionar are obligația să informeze în scris autoritățile administrației publice locale și centrale cu privire la numărul locuințelor din zonă pentru care există depuse în ultimii 2 ani cereri de avize de amplasament și/sau cereri de racordare, dar nu se pot stabili soluții de racordare motivat de faptul că nu există în apropiere rețea electrică de distribuție publică de joasă tensiune.(2) În cadrul informării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție concesionar comunică autorităților administrației publice modalitatea de finanțare și realizare a rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție, precum și etapele procesului de evaluare a condițiilor de finanțare a lucrărilor de electrificare a localităților sau de extindere a rețelei electrice de distribuție.  +  Articolul 7Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația obținerii avizului de amplasament în condițiile prevăzute la art. 4 înaintea solicitării emiterii autorizației de construire sau de desființare, indiferent dacă instalația sau construcția respectivă urmează a fi sau nu racordată la rețeaua electrică.  +  Articolul 8Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare și nu poate fi utilizat ca atare.  +  Articolul 9Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției sau instalației pe un alt amplasament necesită obținerea unui aviz pentru noul amplasament, în conformitate cu prezenta metodologie.  +  Articolul 10(1) Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE.(2) În situația solicitării unui aviz de amplasament pentru o rețea edilitară cu lungime mai mare sau egală cu 1 km, tariful de emitere a avizului de amplasament este egal cu produsul dintre tariful pentru 1 km de rețea edilitară, aprobat de ANRE, și lungimea rețelei edilitare pentru care se verifică și se stabilesc condițiile de coexistență cu rețeaua electrică. Lungimea rețelei edilitare pentru care nu se verifică sau nu se stabilesc condiții de coexistență cu rețeaua electrică nu se consideră în calculul tarifului de emitere a avizului de amplasament.(3) Pentru stabilirea și aplicarea tarifelor în situația rețelelor edilitare cu lungime mai mică de 1 km și a branșamentelor edilitare se aplică regulile prevăzute în metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(4) Tariful pentru emiterea avizului de amplasament în situația lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier, feroviar și naval se calculează conform prevederilor alin. (2) și (3), cu excepția obiectivelor care nu sunt caracterizate prin lungime, cum ar fi nodurile sau intersecțiile, caz în care se aplică tariful pentru o/un construcție/obiectiv stabilită/stabilit conform metodologiei prevăzute la alin. (3).  +  Capitolul III Procesul de emitere a avizului de amplasament  +  Secţiunea 1 Etapele procesului de emitere a avizului de amplasament  +  Articolul 11(1) Procesul de emitere/actualizare a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament și a documentației aferente;b) emiterea avizului de amplasament;c) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul;d) actualizarea avizului de amplasament ținând cont de modificările care urmează să fie aduse instalațiilor ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență;e) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul.(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se parcurg numai în situațiile în care, pentru realizarea unei construcții sau a unor lucrări pe un amplasament sau într-o anumită zonă, după caz:a) este necesară, posibilă și acceptabilă devierea sau mutarea unor instalații din patrimoniul operatorului de rețea, iar beneficiarul construcției solicită eliberarea amplasamentului;b) este necesară și posibilă realizarea unor lucrări pentru modificarea instalațiilor electrice existente pe amplasament în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de norme pentru coexistența acestora cu obiectivul respectiv, fără devierea/mutarea instalațiilor electrice sau schimbarea amplasamentului acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea cererii și a documentației pentru obținerea avizului de amplasament  +  Articolul 12În vederea obținerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de rețea care deține rețeaua electrică din zonă:a) direct;b) prin împuternicit;c) prin intermediul elaboratorului documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor, în calitate de împuternicit.  +  Articolul 13Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) date de identificare a solicitantului;b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;c) denumirea obiectivului;d) informații energetice privind obiectivul: dacă va fi sau nu utilizator al rețelei electrice, puterea aproximativă pentru care ar urma să solicite racordarea la rețea, tensiunea de utilizare etc.  +  Articolul 14(1) Documentația anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde:a) certificatul de urbanism, în copie;b) planul de încadrare în teritoriu ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare și vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;c) planul de situație ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare și vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;d) planul privind construcțiile subterane ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare și vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;e) memoriul tehnic, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană.(2) În situația în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană, planul de situație și/sau planul privind construcțiile subterane trebuie să cuprindă poziționarea rețelelor de utilități.  +  Articolul 15În cazuri justificate, operatorul de rețea poate solicita date suplimentare față de cele prevăzute la art. 13 și 14, având obligația în acest caz să motiveze cererea în mod corespunzător.  +  Articolul 16În situația în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament constă în instalații montate pe elementele rețelei electrice, condițiile de coexistență se stabilesc pe baza unui studiu de coexistență.  +  Articolul 17Condițiile de coexistență dintre rețeaua electrică și un obiectiv constând într-o construcție sau într-o instalație care nu se încadrează la art. 16 se stabilesc și/sau se verifică:a) de regulă, în cadrul unei fișe de coexistență elaborate de operatorul de rețea; cheltuielile legate de elaborarea fișei de coexistență sunt incluse în tariful pentru emiterea avizului de amplasament pe care îl achită solicitantul;b) în cazuri de excepție, justificate, pentru amplasamente sau zone la care stabilirea condițiilor de coexistență implică o analiză complexă, printr-un studiu de coexistență.  +  Articolul 18(1) Studiul de coexistență se elaborează, la comanda și pe cheltuiala solicitantului, prin încheierea unui contract cu operatorul de rețea sau cu un alt proiectant de specialitate.(2) Studiul de coexistență se avizează de către operatorul de rețea.(3) Termenul de valabilitate al avizului studiului de coexistență este de 1 an de la data comunicării avizului de către operatorul de rețea către solicitant.  +  Articolul 19(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament, operatorul de rețea verifică documentația depusă.(2) În cazul în care operatorul de rețea constată că documentația depusă nu este conformă cerințelor prevăzute la art. 13 și 14 sau că sunt necesare date suplimentare conform art. 15, operatorul de rețea comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând elementele și documentele care trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor și justificărilor necesare în acest scop. Documentația este considerată incompletă și în cazul în care conține planuri care nu cuprind informațiile prevăzute de lege.(3) Documentația este considerată completă după refacerea ei în acord cu cerințele operatorului de rețea stabilite și comunicate solicitantului conform prevederilor alin. (2).(4) În situațiile prevăzute la art. 16 și art. 17 lit. b), operatorul de rețea stabilește și comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea elaborării unui studiu de coexistență, precum și oferta de realizare a studiului.(5) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete, operatorul de rețea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.  +  Secţiunea a 3-a Emiterea avizului de amplasament  +  Articolul 20După primirea documentației complete pentru emiterea unui aviz de amplasament, operatorul de rețea realizează următoarele acțiuni:a) consultă evidențele tehnice și bazele de date existente privind instalațiile din zonă, inclusiv documentația lucrărilor în curs de execuție sau proiectate;b) identifică și verifică în teren amplasamentul pentru care se solicită avizul, dacă nu are posibilitatea verificării cu ajutorul sistemelor informatice;c) verifică dacă obiectivul propus nu este amplasat în perimetrul zonelor de protecție și/sau de siguranță ale instalațiilor electrice, peste, sub sau la distanțe față de elementele rețelei electrice mai mici decât cele minime impuse de norme;d) verifică dacă sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de norme pentru coexistența dintre rețelele electrice existente în zonă și obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus;e) analizează posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere, pe baza informațiilor din cerere.  +  Articolul 21(1) În situația prevăzută la art. 17 lit. a), operatorul de rețea are obligația să emită și să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament și a documentației complete.(2) În situațiile prevăzute la art. 16 și art. 17 lit. b), operatorul de rețea are obligația să emită și să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la ultima dată dintre data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament însoțită de documentația completă și data avizării studiului de coexistență.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), operatorul de rețea are obligația să emită avizul de amplasament favorabil condiționat pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană în termen de 10 zile calendaristice de data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament și a documentației complete.(4) Transmiterea către solicitant a avizului de amplasament este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului de amplasament.  +  Articolul 22Avizul de amplasament emis de operatorul de rețea poate fi:a) aviz de amplasament favorabil, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant;b) aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme, în situația în care obiectivul constă într-un proiect de infrastructură de transport transeuropeană;c) aviz de amplasament nefavorabil, prin care se exprimă neacceptarea amplasamentului.  +  Articolul 23(1) Operatorul de rețea emite un aviz de amplasament favorabil atunci când amplasamentul propus de către solicitant nu afectează rețeaua electrică.(2) Avizul de amplasament favorabil emis de către operatorul de rețea conține precizări privind:a) acceptul pentru realizarea obiectivului pe amplasamentul propus de solicitant;b) durata de valabilitate a avizului de amplasament, corelată cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis.(3) Avizul de amplasament favorabil conține, după caz, și precizări privind:a) respectarea unor condiții sau restricții în regimul de executare a lucrărilor și realizare a construcției ori instalației, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (de exemplu, executarea săpăturilor manual, solicitarea sau asigurarea de asistență tehnică autorizată, limita de înălțime pentru executarea lucrărilor, distanțe minime necesare);b) faptul că utilizatorul a solicitat prin cererea de racordare o putere maxim simultan absorbită mai mare sau egală cu 30 kVA, în situația în care avizul de amplasament favorabil se emite ca urmare a neîndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);c) informații generale referitoare la:– posibilitățile de racordare la rețelele proprii a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere pe baza datelor furnizate de solicitant în cerere, inclusiv informații privind eventuale lucrări de întărire sau de extindere a rețelei electrice pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării, cu menționarea condițiilor de realizare a acestora;– necesitatea obținerii de către solicitant a unui aviz tehnic de racordare, în cazul în care obiectivul urmează să fie racordat la rețeaua electrică, etapele procesului de racordare la rețea și durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de operatorul de rețea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare și temeiul legal al acestora;d) stabilirea restricțiilor și/sau interdicțiilor instituite în zonele de protecție și de siguranță aferente rețelei electrice;e) atenționarea solicitantului, dacă este cazul, asupra necesității obținerii unor avize de amplasament și din partea altor deținători de rețele electrice în zonă;f) instalațiile din zonă aparținând operatorului de rețea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentația solicitantului și un set de planuri se anexează la avizul de amplasament.  +  Articolul 24(1) În situația în care se solicită emiterea avizului de amplasament pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană și amplasamentul propus afectează rețeaua electrică și/sau se află în zona de siguranță a acesteia, operatorul de rețea emite un aviz de amplasament favorabil condiționat, în baza analizei memoriului tehnic și a planurilor depuse de solicitant conform prevederilor art. 14.(2) Avizul de amplasament favorabil condiționat emis de către operatorul de rețea în condițiile prevăzute la alin. (1) conține informațiile prevăzute la art. 23 alin. (2) și (3) și, suplimentar:a) precizări referitoare la condiționarea acceptării amplasamentului de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme;b) oferta pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență.(3) În situația prevăzută la alin. (1), lucrările de deviere sau mutare a instalațiilor operatorului de rețea necesare pentru menținerea amplasamentului propus ori lucrările de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme se stabilesc în cadrul studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență, realizat conform prevederilor prezentei metodologii.(4) Studiul prevăzut la alin. (3) se elaborează la comanda și pe cheltuiala solicitantului, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil condiționat, conform prevederilor prezentei metodologii.(5) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3) face obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență, care se încheie conform prevederilor secțiunii a 4-a.  +  Articolul 25(1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.(2) Operatorul de rețea prelungește termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea expirării acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis și restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.  +  Articolul 26Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea în următoarele situații:a) expiră termenul de valabilitate;b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafață ocupată, înălțime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.  +  Articolul 27Prin excepție de la prevederile art. 26 lit. a), dacă în perioada de valabilitate a avizului de amplasament se emite autorizația de construire/desființare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.  +  Articolul 28(1) În cazul neacceptării amplasamentului propus din cauza afectării rețelei electrice, operatorul de rețea emite aviz de amplasament nefavorabil.(2) Avizul de amplasament nefavorabil emis de către operatorul de rețea conține următoarele precizări:a) motivele refuzului, cu argumente și justificări detaliate, cu precizarea restricțiilor și/sau interdicțiilor instituite în zonele de protecție și de siguranță aferente rețelei electrice;b) precizări privind instalațiile din zonă care aparțin operatorului de rețea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentația solicitantului; un set de planuri se anexează avizului de amplasament;c) propuneri de soluții care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil.(3) Propunerile de soluții prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi, după caz:a) modificarea poziției obiectivului față de amplasamentul propus, la distanțele minime față de instalațiile operatorului de rețea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; în răspuns se precizează distanțele minime impuse de norme, aferente capacității energetice, în funcție de categoria obiectivului;b) eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor operatorului de rețea;c) menținerea amplasamentului cu condiția executării unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.  +  Articolul 29Propunerile operatorului de rețea prevăzute la art. 28 alin. (3) lit. b) sau c) sunt însoțite de oferta pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență, precum și o prezentare a principalelor etape ce urmează a fi parcurse.  +  Articolul 30(1) Propunerea de soluție prevăzută la art. 28 alin. (3) lit. b) este oferită de către operatorul de rețea numai dacă eliberarea amplasamentului este posibilă și acceptabilă din punctul de vedere al implicațiilor asupra rețelei electrice și utilizatorilor ei (nu afectează gradul de siguranță în funcționarea instalațiilor, nu conduce la creșterea pierderilor tehnice sau la probleme de exploatare etc.).(2) În situația în care solicitantul optează pentru soluția de la art. 28 alin. (3) lit. b), costul lucrărilor necesare se stabilește în cadrul unui studiu pentru eliberarea amplasamentului, elaborat la comanda și pe cheltuiala solicitantului.  +  Secţiunea a 4-a Contractul pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență  +  Articolul 31(1) În situația primirii unui aviz de amplasament nefavorabil, solicitantul poate opta pentru una dintre soluțiile prevăzute la art. 28 alin (3).(2) Dacă în răspunsul operatorului de rețea a fost oferită una dintre soluțiile prevăzute la art. 28 alin. (3) lit. b) sau c), solicitantul îi poate cere acestuia sau unui proiectant de specialitate, în scris, elaborarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență.  +  Articolul 32În situația primirii unui aviz de amplasament favorabil condiționat emis conform prevederilor art. 24, titularul avizului trebuie să încheie cu operatorul de rețea sau cu un alt proiectant de specialitate contractul pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență.  +  Articolul 33(1) Studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență se elaborează, la comanda și pe cheltuiala solicitantului, prin încheierea unui contract cu operatorul de rețea sau cu un alt proiectant de specialitate.(2) Studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență se avizează de către operatorul de rețea.(3) Termenul de valabilitate al avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență este de 1 an de la data comunicării avizului de către operatorul de rețea, către solicitant.  +  Articolul 34(1) Operatorul de rețea stabilește costurile pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurențe. În cazul în care, ulterior încheierii cu operatorul de rețea a contractului pentru elaborarea studiului, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decât cele prevăzute în contract, diferența rezultată se restituie de către operatorul de rețea.(2) În situația în care solicitantul optează pentru elaborarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență de către operatorul de rețea, operatorul de rețea elaborează studiul cu personal propriu sau încheie un contract pentru executarea studiului cu un proiectant de specialitate, cu respectarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică.(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de rețea are obligația să transmită solicitantului studiul avizat în termen de maximum 3 luni în cazul instalațiilor cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul instalațiilor de medie sau joasă tensiune, de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului, cu condiția achitării de către solicitant a cheltuielilor legate de realizarea studiului.(4) Costurile pentru realizarea studiului prevăzute la alin. (1) includ și avizarea acestuia.  +  Articolul 35(1) În situația mutării instalațiilor operatorului de rețea pe noi amplasamente, exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor afectate se efectuează în condițiile prevăzute de art. 12 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului de rețea, acesta încheie cu titularul dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice o convenție având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra acestor terenuri, în condițiile și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora.(3) Contravaloarea indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convenția prevăzută la alin. (2) se suportă de operatorul de rețea.(4) Operatorul de rețea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele și pe seama sa, convenția prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 36În situația în care solicitantul optează pentru soluția de la art. 28 alin. (3) lit. b), iar instalația ce urmează a fi deviată este în strânsă legătură cu instalația de racordare, soluția pentru eliberarea amplasamentului se analizează în cadrul studiului de soluție elaborat în vederea stabilirii soluției de racordare, cu condiția depunerii cererii de racordare și a documentației pentru obținerea avizului tehnic de racordare de către solicitant, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 37Acceptarea de către solicitant a soluției rezultate ca urmare a studiului pentru eliberarea amplasamentului sau a studiului de coexistență se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență stabilite în respectivul studiu.  +  Articolul 38În urma primirii cererii în condițiile art. 37 și a încheierii convenției prevăzute la art. 35 alin. (2), în termen de 10 zile calendaristice operatorul de rețea verifică existența și valabilitatea avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență și propune solicitantului contractul pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență.  +  Articolul 39(1) Solicitantul achită operatorului de rețea, deținător al instalațiilor electrice care trebuie deviate, mutate sau modificate, costul lucrărilor respective conform prevederilor din contract.(2) La realizarea lucrărilor de deviere/mutare/modificare, operatorul de rețea are obligația să mențină componentele rețelei și echipamentele electroenergetice existente care pot fi utilizate în continuare, inclusiv pe cele ce pot fi demontate și remontate.(3) În situația în care lucrările de deviere/mutare/modificare se realizează în vederea racordării unui loc de consum și/sau de producere, costurile de realizare a acestora se stabilesc și se achită conform prevederilor Regulamentului de racordare.(4) În costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului nu se va include valoarea neamortizată a instalațiilor care se dezafectează.(5) Modalitatea și termenul de plată prin care se achită costul lucrărilor se convin în cadrul contractului.  +  Articolul 40În baza contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență încheiat cu solicitantul, operatorul de rețea preia și rezolvă toate problemele legate de eliberarea amplasamentului: proiectarea, obținerea autorizației de construire, construirea și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice pe noile trasee și/sau amplasamente, respectiv de realizare a tuturor măsurilor pentru îndeplinirea condițiilor impuse de norme privind coexistența instalațiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.  +  Articolul 41(1) În situația în care a fost emis inițial un aviz de amplasament nefavorabil, după încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau realizarea condițiilor de coexistență și în condițiile acestuia, operatorul de rețea actualizează avizul de amplasament fără a percepe un nou tarif.(2) Actualizarea avizului de amplasament trebuie realizată de către operatorul de rețea la termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență.(3) Avizul de amplasament favorabil emis în condițiile alin. (1) își încetează valabilitatea dacă solicitantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul pentru eliberarea amplasamentului și/sau realizarea condițiilor de coexistență.  +  Secţiunea a 5-a Executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență  +  Articolul 42(1) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență se execută, în condițiile legii, de către operatorul de rețea în calitate de titular.(2) Operatorul de rețea este obligat să respecte termenul pentru finalizarea lucrărilor prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență.(3) În cazurile în care este posibilă corelarea începerii execuției obiectivului pentru care a fost emis avizul de amplasament, cu graficul de realizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență, se includ clauze în acest sens în cadrul contractului.(4) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență se realizează de către operatorul de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare referitoare la realizarea instalațiilor de racordare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 43(1) Operatorii de rețea își organizează activitatea privind emiterea și actualizarea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanților.(2) Operatorii de rețea vor revizui și completa/adapta procedurile proprii în vederea respectării prevederilor prezentei metodologii, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Operatorii de rețea publică pe pagina proprie de internet afișează la sediile administrative și la centrele de relații cu utilizatorii ghiduri proprii de aplicare a prezentei metodologii, cu detalii specifice, pe tipuri de solicitări, destinate potențialilor solicitanți.  +  Articolul 44Deținătorii de rețele electrice vor actualiza permanent planurile cadastrale cuprinzând traseele rețelelor existente, transmise autorităților administrației publice județene și a municipiului București, conform legii.