HOTĂRÂRE nr. 428 din 16 iunie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Sighișoara" și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, se completează după cum urmează:1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul II(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria pentru unitățile administrativ-teritoriale Alba Iulia și Vințu de Jos - județul Alba", completat conform art. I pct. 1, și care constituie coridorul de expropriere, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Alba Iulia și Vințu de Jos - județul Alba, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul IIISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 1.337.388,10 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune".  +  Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul VMinisterul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2016.Nr. 428.  +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituiecoridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică"Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria",componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulațiatrenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunileSighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria, situate pe razalocalităților Alba Iulia și Vințu de Jos - județul Alba,proprietarii sau deținătorii acestora, precum șisumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.      Județul        U.A.T.         Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului      Supra-fața totală(mp)     Catego- ria de folo- sință     Nr. ca- dastral/ Nr. carte funciară     Tarlaua/ Parcela        Poziția față de localitate     Suprafața de expro- priat (mp)     Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)  Con- struc-ții deexpro-priat (ml)   Con- struc- ții de expro- priat (mp)   Con- struc-ții deexpro-priat (buc.)  Valoarea despăgubiriiconstruc- ției, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgu- birii totale (lei)    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1  ALBA   Alba Iulia   DREGHICIU ANA, DREGHICIU PETRU, DREGHICIU FLORIN, DREGHICIU TEODOR IOAN 4415   F      2684   extravilan   1069   2138,00               2138,00  
  2 ALBA  Alba Iulia  BUNACI LAUREAN, MUNCELEAN RAVECA 1996  A  73403  2673/2  extravilan  7  70,00          70,00 
  3 ALBA  Alba Iulia  SZEGEDI CRISTINA   2279  A  92662  994/722/1/ 3/5/1 extravilan  299  2990,00          2990,00 
  4ALBA Alba Iulia GOMBOȘ IOAN REMUS 12910 A 75949 994/21 extravilan 953 9530,00     9530,00
  5ALBA Alba Iulia SABO ANA 8500 N 3375/93196993 intravilan 182 7098,00     7098,00
  6ALBA Alba Iulia ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA 737 A 88777  intravilan 714 85680,00  285  285000,00 370680,00
  7ALBA Alba Iulia ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA 2387 A 84774  intravilan 71 8520,00     8520,00
  8  ALBA   Alba Iulia   BOJINCĂ ECATERINA, BOJINCĂ IOAN           Str. Mărășești, canton 416 intravilan         97   125      170728,20   170728,20  
  9  ALBA   Alba Iulia   PRIPORAN SAMFLORA            Str. 1 Decembrie nr. 1 intravilan            246      268300,00   268300,00  
  10  ALBA   Alba Iulia   PRIPORAN IOAN            Str. 1 Decembrie nr. 1 intravilan            72      108000,00   108000,00  
  11ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 27305 A  97/713/67/5extravilan 2 4,00     4,00
  12ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 27305 A  97/713/67/5extravilan 159 318,00     318,00
  13 ALBA  Vințu de Jos ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA 837  A  1149/71825 97/713/67/6 extravilan  60  120,00          120,00 
  14 ALBA  Vințu de Jos ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA 18712  A  1149/71825 97/713/67/6 extravilan  233  466,00          466,00 
  15 ALBA  Vințu de Jos ISPAS ELENA, ISPAS EMIL, VLAD N. LIVIU, VLAD FELICIA 1277  A    97/713/68/1 extravilan  20  40,00          40,00 
  16 ALBA  Vințu de Jos ISPAS ELENA, ISPAS EMIL, VLAD N. LIVIU, VLAD FELICIA 10727  A    97/713/68/1 extravilan  138  276,00          276,00 
  17ALBA Vințu de JosISPAS ELENA 1202 A  97/713/68/2extravilan 12 24,00     24,00
  18ALBA Vințu de JosISPAS ELENA 6979 A  97/713/68/2extravilan 85 170,00     170,00
  19ALBA Vințu de JosALBU ION 689 A  97/713/41 extravilan 6 12,00     12,00
  20ALBA Vințu de JosALBU ION 3308 A  97/713/41 extravilan 40 80,00     80,00
  21ALBA Vințu de JosFLOCA TRAIAN 1570 A  97/713/69/1extravilan 10 20,00     20,00
  22ALBA Vințu de JosFLOCA TRAIAN 7148 A  97/713/69/1extravilan 87 174,00     174,00
  23 ALBA  Vințu de Jos FLOCA TRAIAN-ENEIA, FLOCA MIRCEA 1800  A    97/713/69/2 extravilan  23  46,00          46,00 
  24ALBA Vințu de JosBĂCĂINȚAN V. ION-VICTOR 911 A  97/713/70/1extravilan 48 96,00     96,00
  25ALBA Vințu de JosBĂCĂINȚAN V. ION-VICTOR 3896 A  97/713/70/1extravilan 44 88,00     88,00
  26ALBA Vințu de JosDINESCU FLORENTINA 1022 A  97/713/70/4extravilan 54 108,00     108,00
  27ALBA Vințu de JosDINESCU FLORENTINA 4238 A  97/713/70/4extravilan 51 102,00     102,00
  28ALBA Vințu de JosSOCIETATEA AGRICOLĂ VINȚANA 5232 A 329 97/713/71 extravilan 69 138,00     138,00
  29ALBA Vințu de JosSOCIETATEA AGRICOLĂ VINȚANA 2900 A 78491 97/713/72 extravilan 46 92,00     92,00
  30ALBA Vințu de JosPOP RODICA 1865 A 70623 97/713/75 extravilan 35 70,00     70,00
  31ALBA Vințu de JosPOP RODICA 7123 A 70623 97/713/75 extravilan 126 252,00     252,00
  32ALBA Vințu de JosGOCEA MARIA, TURCAS PETRU 950 A  97/713/73 extravilan 6 12,00     12,00
  33ALBA Vințu de JosGOCEA MARIA, TURCAS PETRU 3524 A  97/713/73 extravilan 52 104,00     104,00
  34ALBA Vințu de JosFLOREA ANA 964 A  97/713/74 extravilan 1 2,00     2,00
  35ALBA Vințu de JosFLOREA ANA 3502 A  97/713/74 extravilan 46 92,00     92,00
  36 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU ADINA RAVECA, TIMARIU FLORIN 2063  A  71279  97/713/76/1 extravilan  23  46,00          46,00 
  37ALBA Vințu de JosGHERVASIU ANA 2068 A  97/713/76/2extravilan 19 38,00     38,00
  38ALBA Vințu de JosGRUIAN ECATERINA-CECILIA 2900 A  97/713/76/3extravilan 15 30,00     30,00
  39ALBA Vințu de JosDAT CORNEL, DAT MARIA 7314 A  97/713/77 extravilan 34 68,00     68,00
  40ALBA Vințu de JosDURA RAFILA 509 A  97/713/79 extravilan 1 2,00     2,00
  41ALBA Vințu de JosDURA RAFILA 1814 A  97/713/79 extravilan 21 42,00     42,00
  42ALBA Vințu de JosABRUDEAN NICOLAE 894 A  97/713/82 extravilan 13 26,00     26,00
  43ALBA Vințu de JosABRUDEAN NICOLAE 3745 A  97/713/82 extravilan 16 32,00     32,00
  44ALBA Vințu de JosGHERMAN IOAN 4388 A  97/713/81 extravilan 8 16,00     16,00
  45ALBA Vințu de JosS.C. MERCADO - S.R.L. 4419 A 71275 97/713/82/2extravilan 18 36,00     36,00
  46ALBA Vințu de JosCIOBAN I. AURICA 887 A  97/713/82/1extravilan 4 8,00     8,00
  47ALBA Vințu de JosSOCACIU M. IOAN 2207 A  97/713/83 extravilan 12 24,00     24,00
  48 ALBA  Vințu de Jos TÎRLEA I. IOAN, TÎRLEA I. NICOLAE 2207  A    97/713/84  extravilan  14  28,00          28,00 
  49ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 2064 A  97/713/85 extravilan 12 24,00     24,00
  50ALBA Vințu de JosSOCACIU T. GHEORGHE 2082 A  97/713/86 extravilan 8 16,00     16,00
  51ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 2110 A  97/713/87 extravilan 8 16,00     16,00
  52ALBA Vințu de JosMOLODEȚ ANA 2148 A 71699 97/713/88 extravilan 10 20,00     20,00
  53ALBA Vințu de JosZAFIU EUGENIA 3793 A  97/713/89 extravilan 22 44,00     44,00
  54ALBA Vințu de JosNEMES RAUL EMIL 1958 A 78752 97/713/90/1extravilan 84 168,00     168,00
  55ALBA Vințu de JosMACARIE M. SIMZA 2011 A  97/713/91/1extravilan 84 168,00     168,00
  56 ALBA  Vințu de Jos GHENESCU DORINA, JULESCU EMILIA 4800  A  78664  97/713/91/2 extravilan  196  392,00          392,00 
  57ALBA Vințu de JosJAVLA L. MARIA 3698 A  97/713/92 extravilan 201 402,00     402,00
  58ALBA Vințu de JosS.C. "AGRO TIMARIU" - S.R.L. 13143 A 71526 97/713/93 extravilan 1210 2420,00     2420,00
  59 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA 384  A    97/713/13  extravilan  76  152,00          152,00 
  60 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA 3763  A    97/713/13  extravilan  731  1462,00          1462,00 
  61 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA 399  A    97/713/14  extravilan  393  786,00          786,00 
  62 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA 3306  A    97/713/14  extravilan  175  350,00          350,00 
  63 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA-RAVECA 3575  A    97/713/15  extravilan  5  10,00          10,00 
  64 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA-RAVECA 449  A    97/713/15  extravilan  327  654,00          654,00 
  65  ALBA   Vințu de Jos  HEGHEDUS MARIA, KATONA VICTOR, KOHR ALEXANDRU, KOHRARPAD, POPA VIORICA 383   A      97/713/16   extravilan   24   48,00               48,00  
  66  ALBA   Vințu de Jos  HEGHEDUS MARIA, KATONA VICTOR, KOHR ALEXANDRU, KOHRARPAD, POPA VIORICA 3130   A      97/713/16   extravilan   17   34,00               34,00  
  67ALBA Vințu de JosRADU DANIELA 4000 A  97/713/17/1extravilan 70 140,00     140,00
  68ALBA Vințu de JosTOROK FRANCISC 447 A  97/713/17/2extravilan 26 52,00     52,00
  69ALBA Vințu de JosTOROK FRANCISC 3019 A  97/713/17/2extravilan 70 140,00     140,00
  70ALBA Vințu de JosORDEAN I. MARIA RAFILA 1975 A  97/713/18 extravilan 94 188,00     188,00
  71ALBA Vințu de JosORDEAN I. MARIA RAFILA 9828 A  97/713/18 extravilan 278 556,00     556,00
  72ALBA Vințu de JosBIRSAN NICOLAE 358 A  97/713/19 extravilan 18 36,00     36,00
  73ALBA Vințu de JosBIRSAN NICOLAE 1491 A  97/713/19 extravilan 51 102,00     102,00
  74ALBA Vințu de JosLUPU A. MONICA-LAURA 255 A  97/713/20 extravilan 15 30,00     30,00
  75ALBA Vințu de JosLUPU A. MONICA-LAURA 1001 A  97/713/20 extravilan 36 72,00     72,00
  76 ALBA  Vințu de Jos JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN 265  A    97/713/21  extravilan  16  32,00          32,00 
  77 ALBA  Vințu de Jos JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN 986  A    97/713/21  extravilan  37  74,00          74,00 
  78 ALBA  Vințu de Jos JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN 1216  A    97/713/22  extravilan  48  96,00          96,00 
  79 ALBA  Vințu de Jos JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN 362  A    97/713/22  extravilan  21  42,00          42,00 
  80ALBA Vințu de JosDOLCAS CORNELIA 1906 A  97/713/23 extravilan 82 164,00     164,00
  81ALBA Vințu de JosDOLCAS CORNELIA 676 A  97/713/23 extravilan 35 70,00     70,00
  82 ALBA  Vințu de Jos LEGENDI ANDREI, LEGENDI OANARODICA 4900  A  72691  97/713/24  extravilan  218  436,00          436,00 
  83ALBA Vințu de JosALBU ZAHARIE 803 A  97/713/25/1extravilan 47 94,00     94,00
  84ALBA Vințu de JosALBU ZAHARIE 1361 A  97/713/25/1extravilan 94 188,00     188,00
  85 ALBA  Vințu de Jos PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)   894  A    97/713/ 25/2/1 extravilan  36  72,00          72,00 
  86 ALBA  Vințu de Jos PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)   1236  A    97/713/ 25/2/1 extravilan  98  196,00          196,00 
  87 ALBA  Vințu de Jos SAVA N. ANA   658  A    97/713/ 25/2/2 extravilan  28  56,00          56,00 
  88 ALBA  Vințu de Jos SAVA N. ANA   733  A    97/713/ 25/2/2 extravilan  63  126,00          126,00 
  89ALBA Vințu de JosZBORA ANA 2187 A  97/713/26 extravilan 93 186,00     186,00
  90ALBA Vințu de JosZBORA ANA 1474 A  97/713/26 extravilan 143 286,00     286,00
  91ALBA Vințu de JosTOROK FRANCISC 1089 A  97/713/27 extravilan 38 76,00     76,00
  92ALBA Vințu de JosTOROK FRANCISC 257 A  97/713/27 extravilan 53 106,00     106,00
  93ALBA Vințu de JosBACAINȚAN MARIA 26 A  97/713/28 extravilan 18 36,00     36,00
  94ALBA Vințu de JosBACAINȚAN MARIA 811 A  97/713/28 extravilan 24 48,00     48,00
  95ALBA Vințu de JosDRAGAN FLORICA 1588 A  97/713/29 extravilan 82 164,00     164,00
  96 ALBA  Vințu de Jos MOLDOVAN AVRAM, POPESCU ANA,SARA MARIA 2838  A    97/713/30  extravilan  89  178,00          178,00 
  97ALBA Vințu de JosLASCU NICOLAE 4300 A  97/713/9/2 extravilan 565 1130,00     1130,00
  98ALBA Vințu de JosARON VETURIA 377 A  97/713/10 extravilan 82 164,00     164,00
  99ALBA Vințu de JosARON VETURIA 6341 A  97/713/10 extravilan 1149 2298,00     2298,00
  100ALBA Vințu de JosBOZAN A. AVEL, BOZAN MARIA 176 A  97/713/11 extravilan 20 40,00     40,00
  101ALBA Vințu de JosBOZAN A. AVEL, BOZAN MARIA 2164 A  97/713/11 extravilan 510 1020,00     1020,00
  102 ALBA  Vințu de Jos BUGNARU BOGATAN LIVIA MARCELA 2300  A    97/713/12  extravilan  509  1018,00          1018,00 
  103   ALBA    Vințu de Jos   BANGAU VIORICA, DANCIU ȘTEFAN MIRCEA, LITERAT LIVIU, STEFANESCU ILEANA, TODORAN MARCEL-ALEXANDRU 15100    A        97/713/4    extravilan    1515    3030,00                    3030,00   
  104ALBA Vințu de JosBOBOLEA ELISABETA 2872 A  97/713/5 extravilan 361 722,00     722,00
  105ALBA Vințu de JosCAZAN A. IOAN-TIBERIU 3042 A  97/713/6/1 extravilan 370 740,00     740,00
  106ALBA Vințu de JosZOTOIU FELICIA 3012 A  97/713/6/2 extravilan 337 674,00     674,00
  107ALBA Vințu de JosTOROK FRANCISC 3636 A  97/713/7 extravilan 379 758,00     758,00
  108ALBA Vințu de JosDRAGAN AVRAM 9676 A  97/713/8 extravilan 918 1836,00     1836,00
  109ALBA Vințu de JosS.C. COCOȘUL GALBEN - S.R.L. 174 A  97/713/9/1 extravilan 98 196,00     196,00
  110ALBA Vințu de JosS.C. COCOȘUL GALBEN - S.R.L. 9211 A 1026/7203497/713/9/1 extravilan 975 1950,00     1950,00
  111ALBA Vințu de JosS.C. "INTERFORST" - S.R.L. 81 A  97/713/9/3 extravilan 31 62,00     62,00
  112ALBA Vințu de JosS.C. "INTERFORST" - S.R.L. 2256 A 1175/7129397/713/9/3 extravilan 284 568,00     568,00
  113  ALBA   Vințu de Jos  KIS ALEXANDRU ANDREI    339   A 1060/72212  759/18 intravilan   13 286,00             2398,00  
  F 759/17 96 2112,00
  114ALBA Vințu de JosKIS ALEXANDRU ANDREI 1771 A 1060/72212759/18 intravilan 33 726,00     726,00
  115 ALBA  Vințu de Jos NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN 387  A  1203/4/ 71886 759/20/4  intravilan  114  2508,00          2508,00 
  116 ALBA  Vințu de Jos NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN 29  A  1203/4/ 71886 759/20/4  intravilan  16  352,00          352,00 
  117 ALBA  Vințu de Jos NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN 495  A  1203/3/ 70141 759/20/3  intravilan  24  528,00          528,00 
  118 ALBA  Vințu de Jos NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN 447  A  1203/1/ 71880 759/20/1  intravilan  15  330,00          330,00 
  119 ALBA  Vințu de Jos NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN 436  A  1203/5/ 71889 759/20/5  intravilan  240  5280,00          5280,00 
  120 ALBA  Vințu de Jos CÂRȚU GABRIEL-NICOLAE, CÂRȚUMARIA 225  A  1203/6/ 71891 759/20/6  intravilan  49  1078,00          1078,00 
  121ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 208 A  759/20/7 extravilan 127 254,00     254,00
  122ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 160 A  759/20/7 extravilan 23 46,00     46,00
  123   ALBA    Vințu de Jos   SILVESTRU ȘTEFAN     2789    A    72495    Parte din nr. parcela: 759 intravilan    376    8272,00                    8272,00   
  124ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 420 F  756,758 intravilan 100 2200,00     2200,00
  125ALBA Vințu de JosSÎRBU A. PETRU 49 A  2649/6/2 intravilan 49 1078,00     1078,00
  126ALBA Vințu de JosSÎRBU A. PETRU 1095 A  2649/6/2 intravilan 12 264,00     264,00
  127ALBA Vințu de JosPURCAR I. ANA 36 A  2649/6/1 intravilan 36 792,00     792,00
  128ALBA Vințu de JosPURCAR I. ANA 1059 A  2649/6/1 intravilan 13 286,00     286,00
  129  ALBA   Vințu de Jos  IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RIP IOAN, RIP ILIE, SIMEDRU SABINA 2196   A      759/7   intravilan   33   726,00               726,00  
  130  ALBA   Vințu de Jos  IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RIP IOAN, RIP ILIE, SIMEDRU SABINA 10   F      759/8   intravilan   10   220,00               220,00  
  131ALBA Vințu de JosCONDOR LAURA 2390 V 686/72633 759/5 intravilan 67 1474,00     1474,00
  132 ALBA  Vințu de Jos LAZĂR TOMA, LĂZAR IOANA   2811 ALTELE **) 72830  2649/9  extravilan  33  9,90          9,90 
  133   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     1212    F        Parte din nr. parcela: 756 extravilan    547    273,50                    273,50   
  134 ALBA  Vințu de Jos LAZĂR CONSTANTIN, LAZĂR MARIA FLORENTINA 12  A  72149  2649/9  extravilan  12  24,00          24,00 
  135 ALBA  Vințu de Jos LAZĂR CONSTANTIN, LAZĂR MARIA FLORENTINA 2301  A  72149  2649/9  extravilan  1  2,00          2,00 
  136ALBA Vințu de JosLAZĂR TOMA, LAZĂR IOANA 2880 A  759/1 intravilan 9 198,00     198,00
  137   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     4    N        Parte din nr. parcela: 759 extravilan    4    1,20                    1,20   
  138   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     463    N        Parte din nr. parcela: 759 extravilan    11    3,30                    3,30   
  139  ALBA   Vințu de Jos  ROSIU ADRIANA-NICOLETA    2900   A    759/14 intravilan   51 1122,00             2090,00  
  F 759/13 44 968,00
  140 ALBA  Vințu de Jos ZDRENGHEA CONSTANTIN, ZDRENGHEA ADELA-IONELA 1032  A  70345  759/11/1  intravilan  22  484,00          484,00 
  141ALBA Vințu de JosGHIOREAN FLOARE 1065 A 70346 759/11/2 intravilan 18 396,00     396,00
  142  ALBA   Vințu de Jos  DRĂGAN NICOLAE    2850   F 993/71039   759/16 intravilan   87 1914,00             2772,00  
  A 759/15 39 858,00
  143 ALBA  Vințu de Jos SILVESTRU SIMION-NICOLAE, SILVESTRU MARINELA 656  F    764/2  extravilan  53  26,50          26,50 
  144 ALBA  Vințu de Jos SILVESTRU SIMION-NICOLAE, SILVESTRU MARINELA 1395  A    762  extravilan  377  754,00          754,00 
  145ALBA Vințu de JosMĂERUT RAFILA, RADA CORNELIA 1185 A  105/767/35 extravilan 8 16,00     16,00
  146ALBA Vințu de JosPIENAR TRAIAN 700 A  105/767/33 extravilan 11 22,00     22,00
  147ALBA Vințu de JosBALOMIREAN IOAN 900 A  105/767/34 extravilan 9 18,00     18,00
  148ALBA Vințu de JosADAM ANA, ADAM AUREL 1000 A  105/767/37 extravilan 7 14,00     14,00
  149ALBA Vințu de JosVOJU GHEORGHE 1100 A  105/767/35 extravilan 8 16,00     16,00
  150ALBA Vințu de JosCORNEA I. IOAN 3900 A  105/767/40 extravilan 38 76,00     76,00
  151ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 1800 A  105/767/41 extravilan 31 62,00     62,00
  152  ALBA   Vințu de Jos  HENEGARIU DOMNICA-MARIA, HENEGARIU RAUL-CORNEL, HENEGARIU VIVIANA MARIA 2000   A      105/767/42   extravilan   48   96,00               96,00  
  153ALBA Vințu de JosLAZĂR TOMA, LAZĂR IOANA 800 A  105/767/43 extravilan 22 44,00     44,00
  154ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 250 A  105/767/44 extravilan 9 18,00     18,00
  155ALBA Vințu de JosMUNTEAN IOAN 900 A  105/767/45 extravilan 35 70,00     70,00
  156ALBA Vințu de JosMUNTEAN MARIA 1400 P  105/767/46 extravilan 60 30,00     30,00
  157 ALBA  Vințu de Jos STOICA CORNEL, STOICA GAROFITA 700  A    105/767/47  extravilan  34  68,00          68,00 
  158ALBA Vințu de JosSIBISAN NICOLAE 1440 A  105/767/48 extravilan 80 160,00     160,00
  159ALBA Vințu de JosMOGA ANA 500 A  105/767/49 extravilan 29 58,00     58,00
  160ALBA Vințu de JosMOGA ANA 1200 A  105/767/50 extravilan 69 138,00     138,00
  161ALBA Vințu de JosROMOȘAN ANA 1200 A  105/767/27 extravilan 1 2,00     2,00
  162ALBA Vințu de JosZDRENGHEA NICOLAE 2250 A  105/767/28 extravilan 26 52,00     52,00
  163ALBA Vințu de JosMAIOR SILVIA 1000 A  105/767/29 extravilan 27 54,00     54,00
  164ALBA Vințu de JosVOINA RAFILA 1000 A  105/767/30 extravilan 29 58,00     58,00
  165 ALBA  Vințu de Jos DRAGAN VIORICA-ILEANA, DRAGAN GHEORGHE 1900  A    105/767/31  extravilan  43  86,00          86,00 
  166ALBA Vințu de JosMITEA Z. IOAN 1369 A 1065/71558794/5 extravilan 96 192,00     192,00
  167   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     353    P        Parte din nr. parcela: 512, 513 extravilan    47    23,50                    23,50   
  168   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     1267    P        Parte din nr. parcela: 512, 513 extravilan    37    18,50                    18,50   
  169ALBA Vințu de JosBLAGA VIORICA, BLAGA LUCIAN 8800 A 676/72504 49/456/1/1 extravilan 60 120,00     120,00
  170 ALBA  Vințu de Jos SCHIAU VASILE, SCHIAU CRISTINA 2800  A    49/456/1/15 extravilan  554  1108,00          1108,00 
  171 ALBA  Vințu de Jos GHEORGHE VIOREL, GHEORGHE AURELIA 3900  A  74355  886  extravilan  34  68,00          68,00 
  172  ALBA Vințu de JosMONDOC ZAHARIE    5755   A    883, 884 intravilan   88 1936,00             2156,00  
  ALBA Vințu de Jos A 885 10 220,00
  173    ALBA     Vințu de Jos    CREȚU IOAN SORIN, CREȚU ANGELA, EVI IERONIM, JOSAN CORINA, BANCA ROMÂNĂ SEBEȘANĂ   21142     L 70942     868 intravilan     303 6666,00                     13398,00    
  A 876 126 2772,00
  A 873 180 3960,00
  174   ALBA    Vințu de Jos   JOSAN CORINA, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU MARIA, TODORAN MARIA 14080    A    76850    754/1    intravilan    847    18634,00                    18634,00   
  175  ALBA   Vințu de Jos  JOSAN CORINA, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU MARIA, TODORAN MARIA 1439   A   76853   754/2   intravilan   201   4422,00               4422,00  
  176ALBA Vințu de JosPOPA MARIA, POPA IOAN 2462 A 73169 1666 intravilan 14 308,00     308,00
  177 ALBA  Vințu de Jos FACALET GHEORGHE, FACALET ANGELICA 1645  A  78798  1664  intravilan  72  1584,00          1584,00 
  178 ALBA  Vințu de Jos DĂIAN V. VASILE, DĂIAN ANA MONICA 4318  CC  302/72717  1663  intravilan  134  2948,00          2948,00 
  179ALBA Vințu de JosDĂIAN ACHIM, PÂCLIȘAN IOANA 1486 A 301/72277 1663 intravilan 47 1034,00     1034,00
  180ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 1752 A  1663 intravilan 146 3212,00     3212,00
  181  ALBA   Vințu de Jos  SC FORICON SA    17025   CC   70237   1859, Strada Devei intravilan   42   924,00               924,00  
  182   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     2511    P        Parte din nr. parcela: 1847, 1848 intravilan    16    352,00                    352,00   
  183  ALBA Vințu de JosGROZA NICOLAE-SORIN, GROZA MIHAELA-ELENA   3100   A 70492   887/2 intravilan   14 308,00             1694,00  
  ALBA Vințu de Jos F 887/3 63 1386,00
  184ALBA Vințu de JosNEGRU CRISTIAN VASILE 2878 A  888 intravilan 18 396,00     396,00
  185          ALBA           Vințu de Jos          PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)            2477           F                Parte din nr. parcela: 887, 758, 756 intravilan           30     660,00                                                 902,00          
  A     Parte din nr. parcela: 887, 758, 756 11     242,00    
  186   ALBA    Vințu de Jos   PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)     1262    F        Parte din nr. parcela: 756 intravilan    149    3278,00                    3278,00   
  187ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 2087 CC  1662 intravilan 73 1606,00     1606,00
  188ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 13905 F  1662 intravilan 179 3938,00     3938,00
  189ALBA Vințu de JosMOLODEȚ V. ION 1802 A  89/663/176 extravilan 66 132,00     132,00
  190ALBA Vințu de JosGAPIE NICOLAE 2712 A  89/663/163 extravilan 38 76,00     76,00
  191ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 431 A  89/662 extravilan 137 274,00     274,00
  192ALBA Vințu de JosCIMPEAN GH. PETRU 6200 A 77352 134/1005/26extravilan 1808 3616,00     3616,00
  193 ALBA  Vințu de Jos DIMITRIU MARIA   1482  A    105/ 788/11/2 extravilan  62  124,00          124,00 
  194 ALBA  Vințu de Jos ANDRONE NICOLAE, MUNTEAN ELISABETA 1181  A    105/788/12  extravilan  1  2,00          2,00 
  195ALBA Vințu de JosJOSAN A. IOAN 1453 A  105/788/13 extravilan 5 10,00     10,00
  196  ALBA   Vințu de Jos  IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RAP IOAN, RAP ILIE, SIMEDRU SABINA 400   A      65/794/4   intravilan   12   264,00               264,00  
  197  ALBA   Vințu de Jos  IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RAP IOAN, RAP ILIE, SIMEDRU SABINA 1280   A      65/794/3   intravilan   11   242,00               242,00  
  198ALBA Vințu de JosPĂCURAR PETRU 24501 A  48/445/3/10extravilan 66 132,00     132,00
  199ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 15503 A  48/445/3 extravilan 406 812,00     812,00
  200ALBA Vințu de JosANTONIE MARINA 1424 A 681/72511 50/456/62 extravilan 79 158,00     158,00
  201 ALBA  Vințu de Jos TIVODA RAFILA, GROZAV GHEORGHE 75  CC  74190  -  intravilan  75  1650,00          1650,00 
  202ALBA Vințu de JosIAKOBIK TEREZIA 88 CC  - intravilan 88 1936,00  73  54750,00 56686,00
  203 ALBA  Vințu de Jos TIVODA RAFILA, GROZAV GHEORGHE 178  CC  219/2/ 74241 -  intravilan  178  3916,00    75    37980,00  41896,00 
  204ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 796 N  437 extravilan 25 7,50     7,50
  205ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 10783 N  - extravilan 875 262,50     262,50
  206 ALBA  Vințu de Jos BULGARASU CHIRA        Str. Gării nr. 212 intravilan  0  0,00  60  75    39240,00  39240,00 
  207ALBA Vințu de JosMUNTEAN IOAN-IACOB 4400 A  105/767/3 extravilan 147 294,00     294,00
  208ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 3090 F  1569 intravilan 82 1804,00     1804,00
  209ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 1055 A  1566 intravilan 136 2992,00     2992,00
  210ALBA Vințu de JosPAROHIA GRECO-CATOLICĂ 1900 A  1567/1 intravilan 141 3102,00     3102,00
  211   ALBA    Vințu de Jos   ALMASAN N. NICOLAE CORNEL, HADA V. VASILE, HEBEAN ANA, MOINA A. ECATERINA, POPESCU V. ETELCA, TURCAS AVRAM 5128    A        1567    intravilan    232    5104,00                    5104,00   
  212ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 912 N  49 extravilan 912 273,60     273,60
  213    ALBA     Vințu de Jos    PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)      3655     P          Parte din nr. parcela: 791, 792, 793, 794 extravilan     467     233,50                         233,50    
  214 ALBA  Vințu de Jos COROLIU ALINA PAULA, MARIN BOGDAN-MIHAI 4700  A    713/2  extravilan  170  340,00          340,00 
  215 ALBA  Vințu de Jos TIMARIU FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA 5400  A  78795  713/1  extravilan  94  188,00          188,00 
  216ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 1407 CC  1568 intravilan 28 616,00     616,00
  217  ALBA   Vințu de Jos  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)    6744   A    1569 intravilan   53 1166,00             1166,00  
  CC 1569 0 0,00
  218 ALBA  Vințu de Jos JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN 4558  A    97/713/3/1  extravilan  21  42,00          42,00 
  219  ALBA   Vințu de Jos  GALBIN GHEORGHE    7423   CC    864 intravilan   25 550,00 31         5006,40   5666,40  
  F 863 5 110,00
  220ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 727 F  709 extravilan 727 363,50     363,50
  221 ALBA  Vințu de Jos S.N.T.F.M. CFR MARFĂ - S.A.   39  CC    Str. Gării nr. 1 intravilan  39  858,00    50    87870,00  88728,00 
  222ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 518 F  - extravilan 86 43,00     43,00
  223 ALBA  Vințu de Jos AVRAM SILVIA, DANCIU AURELIA, NEAGA LUCIAN 2876  A    97/713/3/2  extravilan  225  450,00          450,00 
  224 ALBA  Vințu de Jos JOSAN IOAN IOSIF, JOSAN FLORENTINA 12224  A    97/713/3/1  extravilan  1045  2090,00          2090,00 
  225ALBA Vințu de JosMIHOC S. ANA 12900 A  90/2506/10 extravilan 3 6,00     6,00
  226ALBA Vințu de JosPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 7434 N  664,665 extravilan 705 211,50     211,50
  TOTAL GENERAL: 34.897,00 280513,50188,001001,00 0,00 1056874,60 1337388,10
  Notă
  *) Pentru toate pozițiile în care se regăsește mențiunea "Proprietar neidentificat*", astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare, conform reglementărilor în condițiile legii.
  **) ALTELE - terenuri cu alte categorii de folosință în afara celor precizate în nomenclatoarele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  În urma întocmirii documentației cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcașuri de cult, monumente, ansambluri și situri istorice, alte așezăminte de valoare națională deosebită ori localități urbane sau rurale în întregime.
  NOTĂ:Alte date de identificare ale proprietarilor/deținătorilor, precum și orice informații necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.LEGENDĂ - categorii de folosință terenuri:A - arabil;ALTELE - terenuri cu alte categorii de folosință în afara celor precizate în nomenclatoarele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.CC - curți și construcții;F - fânețe;HR - ape curgătoare;L - livezi;N - neproductiv;P - pășuni;V - vii.
  -----