ORDIN nr. 1.849 din 17 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.  +  Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7Birourile vamale de interior şi/sau frontieră vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează valabilitatea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 23 septembrie 2010.  +  Articolul 10 (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au la dispoziţie un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 17 iunie 2016.Nr. 1.849.  +  Anexa 1PROCEDURA 17/06/2016  +  Anexa 2MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........Biroul Vamal .......................- Model -CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii decomercializare în sistem angro de produse energeticeA. Cerere de:┌────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────┐│ înregistrare │ │ menţiuni │ │└────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────┘B. Datele de identificare ale operatorului economic*Font 9*┌────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│Denumirea operatorului economic │ │Codul de identificare fiscală│ │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴───────────┤│Adresa: │├────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┬────────┤│Judeţul │ │ Sectorul │ │Localitatea │ │├────────────┬───────┼────────────┼──────────┬────────────┼───────┼──────────────┼────────┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │Scara │ Ap.│ │├────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────────┴────────┤│Codul poştal│ │Telefon │ │Fax │ │E-mail │└────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────────────────────┘C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ....................................2. ....................................┌─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┬───────┐│ Nr. rezervoare │ │Capacitate rezervoare │ │└─────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┴───────┘D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem angro:1. Denumire produs, cod NC .....................2. .............................................3. .............................................4. .............................................5. .............................................E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem angro a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. .............................................2. .............................................3. .............................................4. .............................................5. .............................................F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată ..................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem angro a produselor energetice)...............................................Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare angro de produse energetice.Numele şi prenumele ...............SemnăturaFuncţia/Calitatea .................Data ..............................Loc rezervat autorităţii competenteNr. de înregistrare ...............Data ..............................  +  Anexa 3- Model -CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii decomercializare în sistem en detail de produse energeticeA. Cerere de:┌────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐│ înregistrare │ │ menţiuni │ │└────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘B. Datele de identificare ale operatorului economic*Font 9*┌────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│Denumirea operatorului economic │ │Codul de identificare fiscală│ │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴───────────┤│Adresa: │├────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┬────────┤│Judeţul │ │ Sectorul │ │Localitatea │ │├────────────┬───────┼────────────┼──────────┬────────────┼───────┼──────────────┼────────┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │Scara │ Ap.│ │├────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────────┴────────┤│Codul poştal│ │Telefon │ │Fax │ │E-mail │└────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────────────────────┘C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en detail a produselor energetice (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ....................................2. ....................................*Font 9*┌──────────────┬──┬─────────────────────┬──┬──────────────────────┬──┬──────────────┬──┐│Nr. rezervoare│ │Capacitate rezervoare│ │ Nr. pompe de │ │ Serie pompe │ ││ │ │ │ │distribuţie carburanţi│ │de distribuţie│ │└──────────────┴──┴─────────────────────┴──┴──────────────────────┴──┴──────────────┴──┘D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en detail:1. Denumire produs, cod NC .........................2. .........................................3. .........................................4. .........................................5. .........................................E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem en detail a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. .........................................2. .........................................3. .........................................4. .........................................5. .........................................F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată .......................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem en detail a produselor energetice)....................................................................Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice.    Numele şi prenumele ............. Semnătura ..............    Funcţia/Calitatea ...............    Data .........................    Loc rezervat autorităţii competente    Nr. de înregistrare ...................    Data ..................................  +  Anexa 4MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........Biroul Vamal .......................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../............pentru comercializare în sistem angro de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ............... din data de .................. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare se atestă că operatorul economic ............................., cu sediul în localitatea ..................... judeţul ....................., str. ......................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ...., codul de identificare fiscală ......................, a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC.............................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................Depozit angro:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea Codul de identificare Adresa                      fiscală (judeţul, localitatea,                                                      sectorul, str. nr.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌──────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐│ Nr. rezervoare │ │ Capacitate rezervoare │ │└──────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘Prezentul atestat de comercializare angro este valabil începând cu data de .................. .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. .......... eliberat anterior ..................Şef birou vamal,........................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)Data emiterii:  +  Anexa 5MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........Biroul Vamal .......................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../............pentru comercializare în sistemen detail de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice nr. ...... din data de .............. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare se atestă că operatorul economic .................., cu sediul în localitatea ............... judeţul ..........., str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul ...., codul de identificare fiscală ................, a fost înregistrat pentru comercializarea en detail a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC .........................2. ................................................3. ................................................4. ................................................5. ................................................Spaţiul de comercializare:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea Codul de identificare Adresa                      fiscală (judeţul, localitatea,                                                      sectorul, str. nr.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌──────────────┬──┬─────────────────────┬──┬──────────────┬──┬─────────────┬──┐│Nr. rezervoare│ │Capacitate rezervoare│ │ Nr. pompe de │ │ Serie pompe │ ││ │ │ │ │ distribuţie │ │ distribuţie │ ││ │ │ │ │ carburanţi │ │ │ │└──────────────┴──┴─────────────────────┴──┴──────────────┴──┴─────────────┴──┘Prezentul atestat este valabil începând cu data de .............. .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ............ eliberat anterior ...............Şef birou vamal,........................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)Data emiterii:-------