PROCEDURĂ din 17 iunie 2016de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850 din 17 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016.

  ──────────
  1. În înţelesul prezentului ordin, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se înţelege activitatea desfăşurată de operatorul economic care deţine marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.3. Cererea se depune la biroul vamal de interior/frontieră, în raza căruia îşi are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării.5. La primirea cererii, structura prevăzută la pct. 3 verifică toate informaţiile furnizate în cerere, precum şi pe cele rezultate din documentaţia depusă.6. Condiţiile prevăzute la pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.7. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita contribuabilului furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.8. Concluziile analizelor şi/sau verificărilor întreprinse de către organele de control se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere a cererii.9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.10. Structurile prevăzute la pct. 3 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.12. Împotriva deciziei menţionate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 11 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.15. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), şi o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.16. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea anulării acestuia.----