ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016  având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Birourile vamale de interior/frontieră, precum şi Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun" şi al formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.  +  Articolul 7 (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Eugen-Dragoş DoroşBucureşti, 17 iunie 2016.Nr. 1.850.  +  Anexa 1PROCEDURA 17/06/2016  +  Anexa 2CEREREde înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializareangro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucratA. Datele de identificare a beneficiarului*Font 9*┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐│Denumirea operatorului economic│ │Codul de înregistrare │ ││ │ │fiscală │ │├───────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴───────────────────────┤│Adresa │├──────────────┬───────────┬────────┬────────────────┬───────────┬────────────────────────┤│Judeţul │ │Sectorul│ │Localitatea│ │├──────────────┴─────┬─────┼──────┬─┴─────┬──────────┴──┬───────┬┴───────┬──────┬─────────┤│Strada │Nr. │ │Bloc │ │Scara │ │ Ap. │ │├─────────────┬──────┴───┬─┴─────┬┴───────┴────┬──────┬─┴───────┴─────┬──┴──────┴─────────┤│Codul poştal │ │Telefon│ │Fax │ │ E-mail │└─────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────┴───────────────┴───────────────────┘B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de înregistrare.Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de înregistrare şi anexez următoarele documente doveditoare:1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................E. Alte menţiuniCunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.    Numele şi prenumele Semnătura                                       ..............    Funcţia/Calitatea         Loc rezervat autorităţii vamale competente             Nr. de înregistrare ..................             Data ................................. Notă

  ──────────

  *) Produsele se vor detalia astfel:

  - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat;

  - pentru tutun prelucrat: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 3MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂServiciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontierăATESTATNr. ......../........pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcooliceşi/sau tutun prelucratCa urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat nr. ........ din data de ......... şi în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă înregistrarea .........., cu domiciliul fiscal în judeţul ..........., localitatea ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ........., cod poştal ........Cod de identificare fiscală: ............... cu cod TVA: ........... şi cod acciză: ......... în vederea distribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumire produse, pentru care se face înregistrarea │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘prin următoarele locuri:┌─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────┐│ Denumire │Cod de identificare fiscală│Cod accize locaţie│ Adresa │├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────┘Prezentul atestat este valabil începând cu data de ..................... .Data emiterii .....................Director general/Şef birou vamal,(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)----