REGULAMENT din 31 mai 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobat prin Ordinul nr. 151 din 31 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016

  ──────────
   +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, prin Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.  +  Articolul 2Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3 (1) Comisia de audiere este compusă din 11 membri, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei; b) vicepreşedintele Agenţiei; c) secretarul general al Agenţiei; d) un reprezentant al Agenţiei; e) 3 reprezentanţi desemnaţi de Secretariatul General al Guvernului; f) un reprezentant desemnat de Ministerul Tineretului şi Sportului; g) 2 reprezentanţi desemnaţi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; h) un expert în analiză doping. (2) Preşedintele Comisiei de audiere este reprezentantul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.  +  Articolul 4 (1) Membrii Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d)-g) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d)-g) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiilor din care fac parte. (3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevăzut la alin. (2), Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.  +  Articolul 5Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie; d) să beneficieze de pregătire profesională în domenii relevante, precum ştiinţe medicale, biochimie, ştiinţe juridice sau sport; e) să nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 6 (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) prin revocare de către instituţia care i-a desemnat; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Comisiei de audiere; e) deces. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către un reprezentant al Agenţiei, desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) Secretarul Comisiei de audiere este asimilat, sub aspect administrativ, membrilor Comisiei de audiere şi nu are drept de vot şi nu este inclus în componenţa comisiei.  +  Capitolul III Funcţionare  +  Articolul 8În cazul unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia înştiinţează Comisia de audiere, care se întruneşte la solicitarea preşedintelui.  +  Articolul 9Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.  +  Articolul 10Şedinţele Comisiei de audiere nu sunt publice.  +  Articolul 11Şedinţele Comisiei de audiere sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către o persoană din conducerea Agenţiei, ori decanul de vârstă dintre ceilalţi membri prezenţi, împuternicit de către preşedintele Comisiei de audiere.  +  Articolul 12 (1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezenţa a minimum 6 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotărâtor. (3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice. (4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-şi consemna opinia separată în încheierea de şedinţă respectivă.  +  Articolul 13 (1) La şedinţele Comisiei de audiere este convocat, în calitate de observator, un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat/suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată. (2) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată se numeşte cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei Comisiei de audiere. (3) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere şi nu are drept de vot.  +  Articolul 14 (1) Pentru fiecare şedinţă a Comisiei de audiere se întocmeşte o încheiere de şedinţă semnată de membrii prezenţi la lucrările şedinţei, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiaţi în cauză, precum şi de reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată. (2) Încheierile de şedinţă sunt cuprinse într-un registru special de procese verbale, numerotat şi ţinut de secretariatul Comisiei de audiere.  +  Articolul 15Secretariatul Comisiei de audiere ţine o evidenţă strictă a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a încheierilor de şedinţă întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.  +  Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 17 (1) Preşedintele Comisiei de audiere are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte locul, data şi ora unde şi când au loc şedinţele Comisiei de audiere; b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor; c) conduce şedinţele Comisiei de audiere; d) coordonează activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia de audiere în faţa Agenţiei, a altor autorităţi sau instituţii publice, în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa Comisiei de apel. (2) În lipsa preşedintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, împuternicit în conformitate cu art. 11, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 18Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt: a) întocmirea dosarului cauzei şi înregistrarea actelor acestuia; b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea preşedintelui; c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz); d) redactarea încheierilor de şedinţă şi a deciziilor emise; e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor şi/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping; f) păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15; g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept; h) convocarea reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.  +  Capitolul V Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 19 (1) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de audiere. (2) Membrii Comisiei de audiere semnează declaraţii de confidenţialitate.  +  Capitolul VI Procedura de audiere  +  Articolul 20Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii şi drepturi: a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, fără a depăşi 3 luni, cu respectarea echităţii şi imparţialităţii; b) comisie de audiere corectă şi imparţială; c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei; d) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping; e) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor anti-doping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta; f) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere; g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, Comisia de audiere având responsabilitatea de a-l desemna, persoana urmând a suporta costurile; h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunţă la audiere, o decizie motivată care va explica acţiunea întreprinsă;  +  Articolul 21Comisia de audiere informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping asupra întrunirii acesteia, precum şi federaţia sportivă naţională responsabilă şi totodată clubul la care sportivul sau persoana suspectă de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.  +  Articolul 22După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping, precum şi reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligaţia de a se legitima şi de a oferi orice alte date necesare pentru stabilirea situaţiei personale.  +  Articolul 23 (1) Preşedintele Comisiei de audiere aduce la cunoştinţa sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii. (2) Sportivul ori persoana suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora sunt întrebaţi cu privire la probele pe care înţeleg să le propună în apărarea lor şi sunt invitaţi să declare tot ce ştiu referitor la cauză. (3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping sau reprezentantul acestora declară tot ce ştiu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi. (4) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere vor fi consemnate în încheierea de şedinţă, înregistrată şi semnată potrivit prevederilor art. 14. (5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping dă o declaraţie scrisă prin care recunoaşte sau infirmă acuzaţia ce i se aduce.  +  Articolul 24 (1) După analizarea documentelor şi a probelor existente la dosarul cauzei, a declaraţiilor şi, după caz, a rezultatului contraexpertizei, în baza încheierii de şedinţă, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă şi motivată, se pronunţă asupra reglementării anti-doping încălcate şi a sancţiunii aplicabile ori asupra nevinovăţiei sportivului sau a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping, după caz, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (2) şi (4). (2) Comisia de audiere se pronunţă în şedinţă secretă, în termen de cel mult 30 de zile. (3) În cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia de audiere poate amâna pronunţarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 20 lit. a). (4) Dacă cu prilejul deliberării, Comisia de audiere constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 20 lit. a) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile.  +  Articolul 25Decizia Comisiei de audiere trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a) data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de audiere; b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum şi cele ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul; c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor anti-doping; d) sancţiunea stabilită pentru fapta respectivă; e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere şi organismul competent să soluţioneze contestaţia conform legii; f) data de la care începe să curgă sancţiunea aplicată sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia; g) data şi numărul deciziei; h) obligaţia federaţiilor, cluburilor sau ligilor de punere în aplicare a sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor; i) dispoziţii referitoare la deducerea suspendării provizorii din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, în cazul în care suspendarea provizorie este aplicată şi respectată; j) dispoziţii referitoare la posibilitatea acceptării voluntare de către sportiv sau persoana care a încălcat reglementările anti-doping a suspendării provizorii din partea unei organizaţii anti-doping cu autoritate în gestionarea rezultatelor şi menţiuni referitoare la deducerea duratei perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă; k) interdicţia sportivului sau persoanei care a încălcat reglementările anti-doping, pe parcursul perioadei de suspendare, de a deţine vreo calitate în cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului Mondial Anti-Doping şi de a avea vreun raport contractual cu aceasta; l) obligaţia sportivului de a rămâne disponibil pentru testare şi de a comunica informaţii privind localizarea pe perioada suspendării; m) dispoziţii referitoare la încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată; n) informarea asupra faptului că pe perioada de suspendare se retrage, parţial sau total, sprijinul financiar oferit de către semnatari şi organizaţiile membre ale semnatarilor, cu excepţia încălcărilor anti-doping care implică o sancţiune redusă pentru substanţe specifice; o) informaţii referitoare la situaţia sportivului sau a persoanei din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendată pe o perioadă mai mare de 4 ani, după scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani, sub aspectul posibilităţii participării la competiţii sportive locale, care nu se află sub jurisdicţia unui semnatar al Codului, doar dacă acea competiţie nu îl califică direct sau indirect în vederea participării la un campionat naţional sau manifestare sportivă internaţională; p) dispoziţii referitoare la interzicerea asocierii între un sportiv şi o persoană care a suferit o suspendare ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping, după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris; q) semnătura preşedintelui Comisiei de audiere.  +  Articolul 26 (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea anti-doping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 15 zile de la data pronunţării ei. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de comunicare. (3) Decizia poate fi înmânată şi personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 27 (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere sunt consemnate în încheierea de şedinţă, semnată de toţi membrii acesteia. (2) Încheierea de şedinţă va cuprinde: a) componenţa nominală a Comisiei de audiere, locul şi data întrunirii membrilor; b) locul şi data pronunţării deciziei; c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei de audiere; d) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; f) semnăturile membrilor prezenţi şi a reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată. (3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum şi a structurilor sportive responsabile, se comunică o copie de pe încheierea de şedinţă.  +  Articolul 28În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la şedinţa Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situaţii de forţă majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 14 zile calendaristice.  +  Articolul 29În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, audierea provizorie se desfăşoară, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, în regim de urgenţă, în faţa a minimum 6 membri ai Comisiei de audiere.  +  Articolul 30Deciziile Comisiei de audiere pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 31 (1) Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine federaţiilor sportive naţionale. (2) În aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum şi reglementările internaţionale în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 227/2006, republicată.  +  Articolul 32Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.----