PROCEDURĂ DE AUTORIZARE din 24 mai 2016pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 932 din 18 mai 2016 şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 481 din 24 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 31 mai 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prin prezenta Procedură de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje (Procedură) se stabileşte autorizarea operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015.  +  Articolul 2Licenţa de operare se emite şi se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei de autorizare, denumită în continuare Comisia, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, din cadrul aceleiaşi instituţii, în baza depunerii dosarului complet de autorizare, potrivit prevederilor prezentei Proceduri.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuţii: a) verifică existenţa şi conţinutul documentelor din dosarul depus de solicitant conform prevederilor art. 16 şi 18 din cap. II; b) propune acordarea/anularea licenţei de operare, după caz; c) adoptă, prin decizie a preşedintelui Comisiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei.  +  Articolul 4Comisia are următoarea componenţă: a) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; b) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; c) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-financiar, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; d) un reprezentant din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) - membru observator, fără drept de vot; e) un reprezentant din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru, cu drept de vot; f) un reprezentant din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - membru, cu drept de vot; g) 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membri, cu drept de vot; h) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, fără drept de vot, care asigură secretariatul Comisiei.  +  Articolul 5Preşedintele Comisiei se alege dintre membrii acesteia cu majoritate de voturi din numărul total de membri.  +  Articolul 6Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 4 lit. d)-g), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.  +  Articolul 7Reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt nominalizaţi de către conducătorii direcţiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) şi h), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.  +  Articolul 8Reprezentanţii instituţiilor de la art. 4 lit. d)-g), precum şi conducătorii direcţiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) şi h) decid în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate, şi câte un membru supleant care să facă parte din Comisia prevăzută la art. 2, iar în cazul în care membrii supleanţi sau persoanele desemnate conform art. 6 şi 7 nu pot participa la întrunirea Comisiei reprezentanţii instituţiei/direcţiei de specialitate au obligaţia să desemneze o altă persoană.  +  Articolul 9Fiecare membru din Comisie, inclusiv membrii supleanţi, trebuie să semneze în cadrul primei şedinţe la care participă o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, care va fi înaintată şi păstrată la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 10Modelul declaraţiei menţionate la art. 9 este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11Comisia se întruneşte ori de câte ori este cazul, la solicitarea preşedintelui Comisiei.  +  Articolul 12Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din membri.  +  Articolul 13Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi din numărul total de membri.  +  Articolul 14Secretarul Comisiei redactează, la propunerea membrilor Comisiei, proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la constituirea Comisiei, care va cuprinde modul de lucru al acesteia.  +  Articolul 15În termen de 5 zile de la redactarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei acesta se adoptă conform prevederilor art. 3 lit. c).  +  Capitolul II Depunerea solicitării de autorizare  +  Articolul 16Dosarul de autorizare cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de acordare a licenţei de operare, potrivit anexei nr. 1 la Procedură; b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul; c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul; d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, din care să rezulte acţionariatul societăţii, faptul că obiectul principal de activitate este în conformitate cu prevederile art. 26 lit. p), iar capitalul social subscris şi vărsat este de 400.000 lei; e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară; f) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au datorii la bugetul statului; g) dovada că acţionarii sunt numai operatori economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, respectiv înregistrarea în calitate de contribuabili la AFM; h) planul de operare conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură; i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor de la lit. a)-h).  +  Articolul 17Dosarul de autorizare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 16, se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în format material, în două exemplare şi în format electronic, un exemplar.  +  Articolul 18Dosarul de autorizare va avea ordinea prezentată la art. 16, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată, iar pentru documentele prevăzute la lit. b) şi c) se certifică pentru conformitate.  +  Capitolul III Etapa de verificare a dosarului de autorizare, de emitere a licenţei de operare sau de respingere a dosarului de autorizare  +  Articolul 19În cazul în care dosarul de autorizare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 16, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestuia Comisia va informa solicitantul cu privire la decizia luată.  +  Articolul 20Licenţa de operare se emite după ce operatorul economic solicitant depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, dovada achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21Licenţa de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Procedură.  +  Articolul 22În cazul în care dosarul de autorizare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 16 sau acesta este prezentat sub un alt format decât cel prevăzut la art. 17 şi 18, Comisia va informa solicitantul cu privire la deficienţele constatate.  +  Articolul 23În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la art. 22, solicitantul nu remediază aceste deficienţe, solicitarea de autorizare se respinge.  +  Articolul 24Solicitantul poate ataca decizia de respingere a dosarului de autorizare potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Solicitantul poate depune un nou dosar de autorizare, conform prevederilor de la cap. II după cel puţin 15 zile lucrătoare de la respingere, termen în care se obligă să remedieze deficienţele constatate la depunerea anterioară.  +  Capitolul IV Obligaţii ale operatorilor economici autorizaţi  +  Articolul 26Operatorii economici care au obţinut licenţa de operare au următoarele obligaţii: a) să asigure şi să finanţeze, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, să raporteze modul de gestionare a acestora şi să atingă cel puţin obiectivele prevăzute în Legea nr. 249/2015 art. 16 alin. (4); b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclării deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili; c) să acţioneze fără discriminare şi să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje în mod transparent faţă de operatorii economici pentru care a preluat responsabilităţile; d) să respecte tarifele declarate, în relaţia cu toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui; e) să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de ambalaje şi cu operatorii economici autorizaţi pentru reciclarea şi/sau valorificarea, respectiv incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie, care acceptă condiţiile contractuale, în limita cantităţilor şi tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili, cu respectarea principiului proximităţii; f) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenţei de operare, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a modificării; g) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii; h) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii; i) să depună toate diligenţele pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de operare din anexa nr. 2; j) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare; k) să efectueze anual auditul financiar extern conform Standardului român de audit financiar CECAR şi auditul operaţional extern, conform cerinţelor minime prezentate în anexa nr. 5 aferente activităţilor desfăşurate efectuate de auditori independenţi, şi să transmită Comisiei, până la 1 septembrie anul următor, rezultatele acestora; l) să transmită, până la 15 septembrie anul următor, operatorilor economici pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul auditului financiar extern şi al celui operaţional extern realizate pentru anul anterior; m) să afişeze pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, precum şi tarifele declarate în relaţia cu toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea; n) să reinvestească eventualul profit în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015; o) să acţioneze fără discriminare faţă de materialele de ambalaj propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil; p) să aibă ca scop numai desfăşurarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor care le revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; q) să depună la Comisie, cu 60 de zile înainte de expirare, un nou plan de operare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.  +  Capitolul V Anularea licenţei de operare  +  Articolul 27 (1) Anularea licenţei de operare se face în cazurile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Legea nr. 249/2015. (2) Licenţa de operare se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (3) Operatorul economic căruia i s-a anulat licenţa de operare este obligat ca în decurs de maximum 30 de zile să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 pentru care au preluat responsabilitatea gestionării deşeurilor de ambalaje şi să le transmită situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.  +  Capitolul VI Anexe  +  Articolul 28Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăAntet solicitantNr. ....../............CEREREde acordare a licenţei de operareSubscrisa, ..................., cu sediul social în .............., str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ..., judeţul/sectorul .........., înregistrată la ............ cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr. ......../........... cont bancar nr. ........................, deschis la ................................, sucursala ....................................., telefon ............, fax ..............., e-mail ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenţei de operare în vederea preluării responsabilităţilor gestionării deşeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data .....................Reprezentant legal,...............................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 2la procedurăPLANUL DE OPERARErealizat pe o perioadă de 3 ani care conţineresponsabilităţile operatorilor economiciInclude obligatoriu îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) cantităţile anuale de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă pentru care se îndeplinesc responsabilităţile, distinct pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare şi pentru tipuri de materiale; b) cantităţile anuale de deşeuri de ambalaje estimate a fi colectate, reciclate şi valorificate distinct din comerţ/industrie şi din gospodăriile populaţiei pe tipuri de materiale; c) modul de organizare şi finanţare a gestionării deşeurilor de ambalaje pentru care se îndeplinesc responsabilităţile pentru realizarea cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d) tarifele plătite de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015; e) modul de calcul al tarifelor, distinct pentru deşeurile de ambalaje din comerţ/industrie şi pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile menajere astfel încât să fie acoperite totalitatea costurilor de gestionare a deşeurilor pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilităţile ţinând seama şi de valoarea materialelor din deşeurile de ambalaje; f) modul de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclării deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie, în limita cantităţilor preluate prin contract de la operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015; g) procedura de selecţie a operatorilor economici cu care se are în vedere încheierea de contracte pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje.  +  Anexa 3la procedurăMINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORLICENŢĂ DE OPERARENr. ....... din ...........pentru ................... din localitatea ............., str. ............ nr. ...., judeţul/sectorul .........., înregistrată la ............. cu nr. ........, cod unic de înregistrare nr. ........../................., în vederea preluării responsabilităţilor gestionării deşeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, emisă în baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.Data emiterii: ................Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,....................................  +  Anexa 4la procedură- model -Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitatea membrilor Comisiei de autorizareSubsemnatul, .................., declar că sunt de acord să particip la procesul emiterii/acordării/anulării licenţei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în cadrul acestui proces şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.Numele şi prenumele: ......................Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: .............Semnătura: ..................Data: ...............  +  Anexa 5la procedurăCerinţe minime pentru auditul operaţionalProgramul de audit pentru auditarea operatorilor economici autorizaţi definiţi în prezentul ordin trebuie să cuprindă următoarele cerinţe minime:- verificarea îndeplinirii obligaţiilor descrise la cap. IV din procedură;- verificarea acurateţei raportărilor privind îndeplinirea cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje;- verificarea conformităţii raportărilor în relaţia cu generatorii de deşeuri de ambalaje, colectorii de deşeuri sau valorificatorii de deşeuri;- determinarea riscurilor care ar putea apărea în activitatea operatorilor economici licenţiaţi;- determinarea discrepanţelor dintre datele evaluate la nivel intern şi cele raportate către autorităţile de mediu;- verificarea proceselor interne pentru fiecare tip de activitate;- verificarea existenţei controalelor efectuate de către autorităţile de mediu;- verificarea respectării elementelor din autorizaţia de mediu, după caz.Raportul de audit va cuprinde cel puţin următoarele elemente:- modul de îndeplinire a fiecăreia dintre obligaţiile descrise la cap. IV din procedură;- dacă operatorul economic şi-a îndeplinit cel puţin obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;- dacă s-au respectat prevederile legislaţiei de mediu în domeniu;- dacă s-a asigurat transparenţa faţă de toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;- riscurile la care se expun şi modul lor de remediere;- elementele care împiedică operatorul economic autorizat să îşi îndeplinească obiectivele de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje.------