ORDIN nr. 481 din 24 mai 2016privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 932 din 18 mai 2016
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Nr. 481 din 24 mai 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.753/2016 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,în temeiul prevederilor:- art. 16 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Garda Naţională de Mediu efectuează cel puţin o dată pe an controale tematice conform prevederilor legale în vigoare şi transmite comisiei de autorizare rezultatele controalelor efectuate, în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora.  +  Articolul 3 (1) Operatorii economici care au depus documentaţii în vederea autorizării/reautorizării potrivit Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au fost autorizaţi/reautorizaţi din cauza încetării aplicabilităţii acestuia, vor depune documentaţia refăcută conform prevederilor Procedurii aprobate prin prezentul ordin, cu excepţia prevederii de la cap. III art. 20 din Procedură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, titulari de licenţă în vigoare se vor conforma prevederilor menţionate în Procedură la cap. IV - Obligaţii ale operatorilor economici autorizaţi, începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc
   +  AnexăPROCEDURA 24/05/2016