PROCEDURĂ DE AUTORIZARE din 18 mai 2016pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 932 din 18 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2016.
     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prin prezenta Procedură de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje (Procedură) se stabilește autorizarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, în vederea îndeplinirii cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015.  +  Articolul 2Licența de operare se emite și se anulează de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea comisiei de autorizare, denumită în continuare Comisia, cu avizul secretarului de stat cu atribuții în domeniu, din cadrul aceleiași instituții, în baza depunerii dosarului complet de autorizare, potrivit prevederilor prezentei Proceduri.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuții:a) verifică existența și conținutul documentelor din dosarul depus de solicitant conform prevederilor art. 16 și 18 din cap. II;b) propune acordarea/anularea licenței de operare, după caz;c) adoptă, prin decizie a președintelui Comisiei, Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei.  +  Articolul 4Comisia are următoarea componență:a) un reprezentant al direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - membru, cu drept de vot;b) un reprezentant al direcției de specialitate cu atribuții în domeniul juridic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - membru, cu drept de vot;c) un reprezentant al direcției de specialitate cu atribuții în domeniul economico-financiar, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - membru, cu drept de vot;d) un reprezentant din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) - membru observator, fără drept de vot;e) un reprezentant din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - membru, cu drept de vot;f) un reprezentant din cadrul Gărzii Naționale de Mediu - membru, cu drept de vot;g) 2 reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - membri, cu drept de vot;h) un reprezentant al direcției generale de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, fără drept de vot, care asigură secretariatul Comisiei.  +  Articolul 5Președintele Comisiei se alege dintre membrii acesteia cu majoritate de voturi din numărul total de membri.  +  Articolul 6Componența nominală a Comisiei se stabilește pe baza nominalizărilor primite din partea instituțiilor prevăzute la art. 4 lit. d)-g), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.  +  Articolul 7Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt nominalizați de către conducătorii direcțiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) și h), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate.  +  Articolul 8Reprezentanții instituțiilor de la art. 4 lit. d)-g), precum și conducătorii direcțiilor de specialitate prevăzute la art. 4 lit. a)-c) și h) decid în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, pentru un mandat de 12 luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate, și câte un membru supleant care să facă parte din Comisia prevăzută la art. 2, iar în cazul în care membrii supleanți sau persoanele desemnate conform art. 6 și 7 nu pot participa la întrunirea Comisiei reprezentanții instituției/direcției de specialitate au obligația să desemneze o altă persoană.  +  Articolul 9Fiecare membru din Comisie, inclusiv membrii supleanți, trebuie să semneze în cadrul primei ședințe la care participă o declarație de confidențialitate și imparțialitate, care va fi înaintată și păstrată la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 10Modelul declarației menționate la art. 9 este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11Comisia se întrunește ori de câte ori este cazul, la solicitarea președintelui Comisiei.  +  Articolul 12Comisia este legal constituită în prezența a 2/3 din membri.  +  Articolul 13Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi din numărul total de membri.  +  Articolul 14Secretarul Comisiei redactează, la propunerea membrilor Comisiei, proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la constituirea Comisiei, care va cuprinde modul de lucru al acesteia.  +  Articolul 15În termen de 5 zile de la redactarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei acesta se adoptă conform prevederilor art. 3 lit. c).  +  Capitolul II Depunerea solicitării de autorizare  +  Articolul 16Dosarul de autorizare cuprinde următoarele documente:a) cerere-tip de acordare a licenței de operare, potrivit anexei nr. 1 la Procedură;b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul;d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, din care să rezulte acționariatul societății, faptul că obiectul principal de activitate este în conformitate cu prevederile art. 26 lit. p), iar capitalul social subscris și vărsat este de 400.000 lei;e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale și nici fapte care privesc disciplina financiară;f) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au datorii la bugetul statului;g) dovada că acționarii sunt numai operatori economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, respectiv înregistrarea în calitate de contribuabili la AFM;h) planul de operare conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură;i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor de la lit. a)-h).  +  Articolul 17Dosarul de autorizare, conținând toate documentele obligatorii menționate la art. 16, se depune de către solicitant la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, în atenția direcției generale de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, în format material, în două exemplare și în format electronic, un exemplar.  +  Articolul 18Dosarul de autorizare va avea ordinea prezentată la art. 16, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată, iar pentru documentele prevăzute la lit. b) și c) se certifică pentru conformitate.  +  Capitolul III Etapa de verificare a dosarului de autorizare, de emitere a licenței de operare sau de respingere a dosarului de autorizare  +  Articolul 19În cazul în care dosarul de autorizare cuprinde toate documentele și informațiile prevăzute la art. 16, în formatul și conținutul solicitat, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestuia Comisia va informa solicitantul cu privire la decizia luată.  +  Articolul 20Licența de operare se emite după ce operatorul economic solicitant depune la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, în atenția direcției generale de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, dovada achitării tarifului de emitere a licenței de operare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Licența de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Procedură.  +  Articolul 22În cazul în care dosarul de autorizare nu cuprinde toate documentele și informațiile prevăzute la art. 16 sau acesta este prezentat sub un alt format decât cel prevăzut la art. 17 și 18, Comisia va informa solicitantul cu privire la deficiențele constatate.  +  Articolul 23În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea informării menționate la art. 22, solicitantul nu remediază aceste deficiențe, solicitarea de autorizare se respinge.  +  Articolul 24Solicitantul poate ataca decizia de respingere a dosarului de autorizare potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Solicitantul poate depune un nou dosar de autorizare, conform prevederilor de la cap. II după cel puțin 15 zile lucrătoare de la respingere, termen în care se obligă să remedieze deficiențele constatate la depunerea anterioară.  +  Capitolul IV Obligații ale operatorilor economici autorizați  +  Articolul 26Operatorii economici care au obținut licența de operare au următoarele obligații:a) să asigure și să finanțeze, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, să raporteze modul de gestionare a acestora și să atingă cel puțin obiectivele prevăzute în Legea nr. 249/2015 art. 16 alin. (4);b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, cu autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclării deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;c) să acționeze fără discriminare și să asigure desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de operatorii economici pentru care a preluat responsabilitățile;d) să respecte tarifele declarate, în relația cu toți operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui;e) să încheie contracte cu colectorii autorizați să preia deșeuri de ambalaje și cu operatorii economici autorizați pentru reciclarea și/sau valorificarea, respectiv incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie, care acceptă condițiile contractuale, în limita cantităților și tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili, cu respectarea principiului proximității;f) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenței de operare, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a modificării;g) să transmită, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului sau a unităților din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;h) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, în condițiile legii;i) să depună toate diligențele pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute în planul de operare din anexa nr. 2;j) să pună la dispoziția organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare;k) să efectueze anual auditul financiar extern conform Standardului român de audit financiar CECAR și auditul operațional extern, conform cerințelor minime prezentate în anexa nr. 5 aferente activităților desfășurate efectuate de auditori independenți, și să transmită Comisiei, până la 1 septembrie anul următor, rezultatele acestora;l) să transmită, până la 15 septembrie anul următor, operatorilor economici pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul auditului financiar extern și al celui operațional extern realizate pentru anul anterior;m) să afișeze pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, precum și tarifele declarate în relația cu toți operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;n) să reinvestească eventualul profit în aceleași tipuri de activități întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităților care le revin operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;o) să acționeze fără discriminare față de materialele de ambalaj propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;p) să aibă ca scop numai desfășurarea activităților necesare pentru îndeplinirea responsabilităților care le revin operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 și raportarea informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;q) să depună la Comisie, cu 60 de zile înainte de expirare, un nou plan de operare, conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 2 la Procedură, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.  +  Capitolul V Anularea licenței de operare  +  Articolul 27(1) Anularea licenței de operare se face în cazurile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Legea nr. 249/2015.(2) Licența de operare se anulează de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Comisiei, cu avizul secretarului de stat cu atribuții în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.(3) Operatorul economic căruia i s-a anulat licența de operare este obligat ca în decurs de maximum 30 de zile să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 pentru care au preluat responsabilitatea gestionării deșeurilor de ambalaje și să le transmită situația îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.  +  Capitolul VI Anexe  +  Articolul 28Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăAntet solicitantNr. ....../............CEREREde acordare a licenței de operareSubscrisa, ..................., cu sediul social în .............., str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ..., județul/sectorul .........., înregistrată la ............ cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr. ......../........... cont bancar nr. ........................, deschis la ................................, sucursala ....................................., telefon ............, fax ..............., e-mail ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenței de operare în vederea preluării responsabilităților gestionării deșeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data .....................Reprezentant legal,...............................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 2la procedurăPLANUL DE OPERARErealizat pe o perioadă de 3 ani care conțineresponsabilitățile operatorilor economiciInclude obligatoriu îndeplinirea următoarelor cerințe:a) cantitățile anuale de ambalaje estimate a fi introduse pe piață pentru care se îndeplinesc responsabilitățile, distinct pentru ambalajele primare, secundare și terțiare și pentru tipuri de materiale;b) cantitățile anuale de deșeuri de ambalaje estimate a fi colectate, reciclate și valorificate distinct din comerț/industrie și din gospodăriile populației pe tipuri de materiale;c) modul de organizare și finanțare a gestionării deșeurilor de ambalaje pentru care se îndeplinesc responsabilitățile pentru realizarea cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;d) tarifele plătite de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;e) modul de calcul al tarifelor, distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț/industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile menajere astfel încât să fie acoperite totalitatea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitățile ținând seama și de valoarea materialelor din deșeurile de ambalaje;f) modul de colaborare, în condițiile legii, cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea colectării separate, valorificării sau incinerării în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclării deșeurilor de ambalaje din deșeurile menajere în instalații de incinerare cu valorificare de energie, în limita cantităților preluate prin contract de la operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015;g) procedura de selecție a operatorilor economici cu care se are în vedere încheierea de contracte pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje.  +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILORLICENȚĂ DE OPERARENr. ....... din ...........pentru ................... din localitatea ............., str. ............ nr. ...., județul/sectorul .........., înregistrată la ............. cu nr. ........, cod unic de înregistrare nr. ........../................., în vederea preluării responsabilităților gestionării deșeurilor de ambalaje, inclusiv a îndeplinirii cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, emisă în baza Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.Data emiterii: ................Ministrul mediului, apelor și pădurilor,....................................  +  Anexa nr. 4la procedură- model -Declarația de confidențialitate și imparțialitatea membrilor Comisiei de autorizareSubsemnatul, .................., declar că sunt de acord să particip la procesul emiterii/acordării/anulării licenței de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.Declar că sunt imparțial față de toate părțile implicate în cadrul acestui proces și sunt de acord să nu divulg nicio informație sau documente (informații confidențiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului și nu vor fi dezvăluite unei părți terțe.Informațiile confidențiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepția situației în care aceștia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declarații.Numele și prenumele: ......................Denumirea instituției publice în care își desfășoară activitatea: .............Semnătura: ..................Data: ...............  +  Anexa nr. 5la procedurăCerințe minime pentru auditul operaționalProgramul de audit pentru auditarea operatorilor economici autorizați definiți în prezentul ordin trebuie să cuprindă următoarele cerințe minime:– verificarea îndeplinirii obligațiilor descrise la cap. IV din procedură;– verificarea acurateței raportărilor privind îndeplinirea cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje;– verificarea conformității raportărilor în relația cu generatorii de deșeuri de ambalaje, colectorii de deșeuri sau valorificatorii de deșeuri;– determinarea riscurilor care ar putea apărea în activitatea operatorilor economici licențiați;– determinarea discrepanțelor dintre datele evaluate la nivel intern și cele raportate către autoritățile de mediu;– verificarea proceselor interne pentru fiecare tip de activitate;– verificarea existenței controalelor efectuate de către autoritățile de mediu;– verificarea respectării elementelor din autorizația de mediu, după caz.Raportul de audit va cuprinde cel puțin următoarele elemente:– modul de îndeplinire a fiecăreia dintre obligațiile descrise la cap. IV din procedură;– dacă operatorul economic și-a îndeplinit cel puțin obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;– dacă s-au respectat prevederile legislației de mediu în domeniu;– dacă s-a asigurat transparența față de toți operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;– riscurile la care se expun și modul lor de remediere;– elementele care împiedică operatorul economic autorizat să își îndeplinească obiectivele de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, de reciclare a deșeurilor de ambalaje.