ORDIN nr. 932 din 18 mai 2016privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 932 din 18 mai 2016
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Nr. 481 din 24 mai 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.753/2016 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,în temeiul prevederilor:– art. 16 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Garda Națională de Mediu efectuează cel puțin o dată pe an controale tematice conform prevederilor legale în vigoare și transmite comisiei de autorizare rezultatele controalelor efectuate, în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora.  +  Articolul 3(1) Operatorii economici care au depus documentații în vederea autorizării/reautorizării potrivit Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au fost autorizați/reautorizați din cauza încetării aplicabilității acestuia, vor depune documentația refăcută conform prevederilor Procedurii aprobate prin prezentul ordin, cu excepția prevederii de la cap. III art. 20 din Procedură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Operatorii economici autorizați pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, titulari de licență în vigoare se vor conforma prevederilor menționate în Procedură la cap. IV - Obligații ale operatorilor economici autorizați, începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
   +  AnexăPROCEDURĂ DE AUTORIZAREpentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje