ORDIN nr. 799 din 6 mai 2016pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.127 din 18 aprilie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară,în temeiul prevederilor:- art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004;- art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare;- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din data de 3 martie 2004, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Dumitru Daniel Botănoiu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 6 mai 2016.Nr. 799.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 149/2004)      Propunem aprobarea Se aprobă.        Camera agricolă Director DAJ                                                   Nr. ........../...........CEREREpentru eliberarea autorizaţiei deplantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferiSubsemnatul/Subsemnata, ............(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice/persoanei titulare a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare).............. în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......., judeţul ..................., telefon ..................., fax ................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., reprezentat prin ..............................., având funcţia de ........................., solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona ............................., comuna ......................, satul ....................., tarlaua ................, parcela ..................., în punctul denumit local .........................., pe suprafaţa totală de ................. ha, pe perioada de ............. ani, din care:- anul ......... ha, din specia ...................., soiurile ......................................................................................................,Tipul plantaţiei .........(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)................. numărul de pomi/ha .........................Menţionez pe propria răspundere că:1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 9, 10 şi 13 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;3. [] *) plantaţia se va înfiinţa pe terenuri ocupate de pajişti permanente şi se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul.

  ──────────
  4. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;5. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.                   Data VIZAT         .......................... ISCTPVLF**)          Semnătura solicitantului         .......................... Notă

  ──────────

  **) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.

  ──────────
  NOTE:1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la data înregistrării.2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 149/2004)MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............AUTORIZAŢIEde plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferiNr. ......../.............În conformitate cu prevederile art. 9, 10 şi art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate, înregistrate cu nr. .............../..............., se autorizează persoana fizică/juridică/persoana titulară a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ............................, din localitatea .........................., judeţul .............................., să planteze suprafaţa totală de ......... ha pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în zona ........................................., comuna ........................., satul ........................, tarlaua ....................., parcela ..........................................., în punctul denumit local ......................................,din care în:- anul/anii ..................... ha, specia ..........................................., soiul/soiurile .................................................................Tipul plantaţiei ............(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)..............., numărul de pomi/ha ..................................[] *) plantaţiile de pomi şi/sau arbuşti fructiferi pentru care se eliberează prezenta se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform dispoziţiilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare. Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul

  ──────────
  Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare, eşalonată pe o perioadă de ............... ani, cu excepţia în care solicitantul este autorizat să realizeze plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi cu finanţare din fonduri europene, situaţie în care valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii contractului de finanţare şi se extinde pe toată perioada acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.       Data eliberării Director DAJ    ..................... .......................
  --------