DECIZIE nr. 481 din 4 decembrie 2013(*actualizată*)privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013(actualizată până la data de 6 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • ----------În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013, denumit în continuare Comitetul. (2) Comitetul este condus de viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, care are calitatea de preşedinte.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din DECIZIA nr. 166 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016. (3) Ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale, care fac parte din Comitet, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru, respectiv de ministru delegat, iar instituţiile administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora. (4) La şedinţele Comitetului, ministerele pot fi reprezentate la nivel de secretar de stat numai cu mandat expres din partea ministrului, respectiv a ministrului delegat.  +  Articolul 2 (1) Comitetul are ca obiectiv monitorizarea implementării propunerilor de cooperare conform înţelegerilor semnate cu reprezentanţii Republicii Populare Chineze în domeniile energiei, industrial, sanitar-veterinar, al societăţii informaţionale şi al culturii. (2) Viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, prezintă Guvernului lunar sau ori de câte ori este nevoie informări şi propuneri de măsuri privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 166 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016.  +  Articolul 3 (1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare. (2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărui organ de specialitate sau a oricărei instituţii din cadrul administraţiei publice care face parte din Comitet. (3) Secretariatul Comitetului este asigurat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din DECIZIA nr. 166 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016. (4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către preşedintelui Comitetului.  +  Articolul 4 (1) La solicitarea preşedintelui Comitetului, în cadrul secretariatului tehnic vor fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor ministere, desemnaţi prin ordin al ministrului. (2) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ─────────────────

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 4 decembrie 2013.Nr. 481.  +  AnexăCOMPONENŢAComitetului interministerial pentru monitorizareaîndeplinirii angajamentelor asumate de România cuocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai RepubliciiPopulare Chineze şi statelor Europei Centrale şide Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013    1. Secretar de stat, Cancelaria Primului-Ministru coordonator    2. Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale        şi Administraţiei Publice membru    3. Secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi        Dezvoltării Rurale membru    4. Secretar de stat, Ministerul Culturii membru    5. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe membru    6. Secretar de stat, Ministerul Transporturilor membru    7. Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice membru    8. Secretar de stat, Ministerul Comunicaţiilor şi        pentru Societatea Informaţională membru    9. Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale        şi Cercetării Ştiinţifice membru    10. Secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerţului        şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri membru    11. Secretar de stat, Ministerul Energiei membru    12. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare        Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor membru----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din DECIZIA nr. 143 din 25 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016, conform art. unic din actul mai sus menţionat.__________