ORDIN nr. 3.502 din 23 martie 1999cu privire la finanţarea obiectivelor de investiţii pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Nr. 3.502/23 martie 1999
  • DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ
  • 19a/2.697/29 martie 1999
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 aprilie 1999    Ministrul educaţiei naţionale şi şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, secretar de stat,în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,emit prezentul ordin.  +  Articolul 1În bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se vor prevedea în mod distinct sumele anuale pentru cheltuielile de capital aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe teritoriul respectiv, asigurându-se continuarea şi finalizarea lucrărilor demarate în anii anteriori, pe baza situaţiei şi a propunerilor prezentate prin grija inspectoratelor şcolare judeţene. Destinaţia acestor cheltuieli nu va putea fi schimbată decât cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 2Repartizarea fondurilor şi efectuarea finanţării acestor lucrări vor fi asigurate prin inspectoratele şcolare judeţene, în calitate de ordonatori secundari de credite, care vor asigura şi asistenţa tehnica de specialitate.  +  Articolul 3Propunerile de noi obiective se vor face prin grija unităţilor administrativ-teritoriale, în raport cu necesităţile locale sau zonale, pe baza unei note de fundamentare, avizată, prin grija inspectoratului şcolar judeţean, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobată de unitatea teritorială.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor lucrări de investiţii corespunzătoare standardelor şi normelor de specialitate, studiile de fezabilitate întocmite pentru aceste obiective vor fi avizate de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Educaţiei Naţionale şi aprobate, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 5Autoritatea teritorială reprezentată de consiliul judeţean, inspectoratul şcolar judeţean şi Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală a patrimoniului vor veghea la punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.Ministrul educaţiei naţionale, Andrei Marga Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Vlad Rosca--------------