HOTĂRÂRE nr. 340 din 29 martie 2016pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 33, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) În situaţia în care Inspecţia Judiciară a fost sesizată în condiţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se întocmeşte de către inspectorul judiciar sau, după caz, de către echipa de inspectori judiciari, în termen de 20 de zile de la data finalizării cercetării disciplinare, o rezoluţie prin care se dispune una dintre următoarele soluţii: a) admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare şi sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii; b) respingerea sesizării, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare.............................................................. (3) Rezoluţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt supuse avizării de către directorul de direcţie şi confirmării de către inspectorul-şef în termenul prevăzut de art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare."2. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării; acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile, la solicitarea motivată a inspectorului judiciar sau a echipei de inspectori judiciari, în funcţie de complexitatea sesizării, de volumul de lucru al inspectorului/echipei de inspectori desemnaţi sau de existenţa altor motive întemeiate. Dispoziţiile art. 11 alin. (1)-(3) şi (6), art. 12, art. 13 şi ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului

  Superior al Magistraturii,

  judecător Mircea Aron
  Bucureşti, 29 martie 2016.Nr. 340.----