ORDIN nr. 458 din 13 aprilie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 458 din 13 aprilie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 184 din 30 martie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.639/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 718 din 30 martie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 92, 97, 440, 471, 472 şi 497 se abrogă.2. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.6 "Osteogeneza imperfectă", poziţiile 5 şi 6 se abrogă.3. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 210 şi 217 se abrogă.4. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", poziţiile 93 şi 100 se abrogă.5. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziţiile 71 şi 78 se abrogă.6. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţiile 152 şi 159 se abrogă.7. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", poziţiile 95 şi 102 se abrogă.8. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi", poziţiile 93, 94, 107 şi 108 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna aprilie 2016.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Victor Dan Eugen Strâmbu,

  secretar de stat

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  -----