ORDIN nr. 529 din 14 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prevederile art. 2 se aplică începând cu situaţiile financiare întocmite pentru trimestrul al II-lea 2016.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 aprilie 2016.Nr. 529.  +  Anexa 1NORMA 14/04/2016  +  Anexa 2MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla Normele metodologice privind organizareaşi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţiile publice şiinstrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005I. CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" se modifică şi se completează astfel:1. La punctul 1 "Cheltuieli" 1.5. "Alte prevederi", sintagma "lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare" se înlocuieşte cu sintagma "trimestrial".2. La punctul 2 "Venituri şi finanţări" 2.5. "Alte prevederi", sintagma "lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare" se înlocuieşte cu sintagma "trimestrial".II. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE" se modifică şi se completează astfel:1. Clasa 4 "CONTURI DE TERŢI" se modifică şi se completează astfel:- la grupa 44 "BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI CONTURI ASIMILATE" se elimină contul sintetic de gradul III 4420800 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" şi se înlocuieşte cu următoarele conturi sintetice de gradul III:4420801 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă vânzărilor cu plata în rate"4420802 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă cumpărărilor cu plata în rate"4420803 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă stocurilor de mărfuri".2. Clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI" se completează astfel:După contul 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare", se introduce contul 8076 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale".III. CAPITOLUL VII: "Instrucţiunile de utilizare a conturilor" se modifică şi se completează astfel:1. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", grupa 51 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", funcţiunea contului 518 "Dobânzi" se modifică şi se completează astfel:- La creditarea contului 518 "Dobânzi" se adaugă debitarea prin contul 4560309 "Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET", cu următorul conţinut:"cu dobânzile negative aferente disponibilităţilor aflate în conturi la instituţii de credit, ce urmează a fi încasate de la bugetul de stat."La debitarea contului 518 "Dobânzi" se adaugă creditarea prin contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile", cu următorul conţinut:"cu dobânzile negative plătite din disponibilităţile aflate în conturi la instituţii de credit."2. La clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI" se introduce contul 8076 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale", cu următorul cuprins:Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, pentru care acestea întocmesc un inventar separat (potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare). În debit se evidenţiază bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. În credit se evidenţiază bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care au fost identificate entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Soldul debitor exprimă bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, la un moment dat. Contabilitatea analitică a contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare.IV. CAPITOLUL XVII: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se modifică şi se completează astfel:- La punctul 2 "Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri", punctul A.2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă" se modifică şi se completează astfel:1. De la punctul A.2.1. "Plăţi directe" se elimină punctul 10 "Dobânzi" şi se înlocuieşte cu următorul text:"10. «Dobânzi»*Font 8* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│ Simbol cont │ │crt.│ │ debitor │ creditor │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 1.│Înregistrarea dobânzii pozitive la disponibilităţile │ 5180702 │4550409/analitic │ │ │din conturile deschise la Banca Naţională a României, │ │propriu distinct:│ │ │altele decât cele provenite din prefinanţarea primită │ │dobândă pozitivă │ │ │de la Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (2) din │ │la conturile │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea │ │de rambursare │ │ │unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea │ │ │ │ │unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări │ │ │ │ │prin Legea nr. 316/2015 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 2.│Încasarea dobânzii pozitive │ 5150202 │ 5180702 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 3.│Virarea sumelor reprezentând dobândă pozitivă rămasă │ 5810101 │ 5150202 │ │ │neutilizată şi transferată trimestrial, dacă legea nu │ 5590101 │ 5810101 │ │ │prevede altfel, în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la │ │ │ │ │bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în │ │ │ │ │cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor│ │ │ │ │structurale» │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 4.│Înregistrarea dobânzii negative la disponibilităţile din │ 4560309 │ 5180601 │ │ │conturile deschise la Banca Naţională a României, altele │ │ │ │ │decât cele provenite din prefinanţarea primită de la │ │ │ │ │Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (1) din Ordonanţa│ │ │ │ │Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi │ │ │ │ │completări prin Legea nr. 316/2015 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 5.│Plata dobânzii negative │ 5180601 │ 5150202 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 6.│Încasarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând │ 5150101 │ 4560309 │ │ │dobândă negativă │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 7.│Compensarea sumelor de primit de la bugetul de stat │4550409/ │ 4560309 │ │ │reprezentând dobândă negativă cu sumele provenite din │analitic │ │ │ │dobânda pozitivă, potrivit art. X alin. (7) din Ordonanţa │propriu │ │ │ │Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi │distinct: │ │ │ │completări prin Legea nr. 316/2015 │dobândă │ │ │ │ │pozitivă la│ │ │ │ │conturile │ │ │ │ │de │ │ │ │ │rambursare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 8.│Înregistrarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare│ 5180702 │4550409/analitic │ │ │primite de la Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (3)│ │distinct propriu:│ │ │din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu │ │dobânzi acumulate│ │ │modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015 │ │ la conturile │ │ │ │ │ de prefinanţare │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 9.│Încasarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare │ 5150202 │ 5180702 │ │ │primite de la Comisia Europeană │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 10.│Schimbul valutar al dobânzii acumulate la contul de │ 5810104 │ 5150202 │ │ │prefinanţare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 11.│Încasarea în contul de trezorerie a dobânzii acumulate la │ 5150101 │ 5810104 │ │ │contul de prefinanţare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 12.│Virarea sumelor reprezentând dobândă acumulată la sumele │4550409/ │ 5150101" │ │ │de prefinanţare primite de la Comisia Europeană la bugetul│analitic │ │ │ │de stat la o poziţie distinctă de venituri │distinct │ │ │ │ │propriu: │ │ │ │ │dobândă │ │ │ │ │acumulată │ │ │ │ │la sumele │ │ │ │ │de pre- │ │ │ │ │finanţare │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘2. De la punctul A.2.2. "Plăţi indirecte" se elimină punctul 9 "Dobânzi" şi se înlocuieşte cu următorul text:"9. «Dobânzi» - cuprinde aceleaşi operaţiuni contabile prevăzute la punctul pct. (1)."V. CAPITOLUL XVIII: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" se modifică şi se completează astfel:- La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operaţiuni", poziţia I "Fondul de risc", după punctul 8 se introduc următoarele operaţiuni:*Font 8* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│ Simbol cont │ │crt.│ │ debitor │ creditor │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ "9│Obligaţiile la fondul de risc eşalonate/amânate la plată │ │ │ │ │în exerciţii viitoare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 9.1│Evidenţierea obligaţiilor la fondul de risc care au fost │ 46102 │ 46101 │ │ │eşalonate/amânate la plată în exerciţii viitoare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤ │ 9.2│Înregistrarea obligaţiilor la fondul de risc eşalonate/ │ 46101 │ 46102" │ │ │amânate la fondul de risc ajunse la scadenţă în exerciţiul│ │ │ │ │curent │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘VI. CAPITOLUL XIX: "CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI" se completează astfel:- La punctul 1.6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3). Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competenţe."VII. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.186 şi 1.186 bis, din 29 decembrie 2005, se modifică şi se completează astfel:- contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi creditori);- contul 4190000 "Clienţi - creditori":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi creditori);- contul 4420600 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" nu se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor;- contul 4420700 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor;- contul 5600402 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la instituţii de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor (codul bugetar 41.09 "Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale") la Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Anexa 3(Anexa 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiarepentru sectorul Administraţia publică (S1311 + S1313 + S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:La situaţiile financiare trimestriale.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) cu anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) şi cu anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04):(Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).(Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + Rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale;2. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar");3. La "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Excepţia de la punctul 3 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar");2. La "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Excepţia de la punctul 2 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar") în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.2. La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), precum şi în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la trezorerie, casa în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de la Rd. 33, Rd. 33.1, Rd.35 şi Rd.35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 17+ Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/alţi donatori:Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar") în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), precum şi în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora;2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = Rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66 ) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale;2. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03)NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col .01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;2. La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie ale acestora.Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie:La situaţiile financiare trimestriale.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Rd. 22.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la trezorerie, casa în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 246+ Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt:(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = rd. 04 col. 2 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = Rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).-----