ORDIN nr. 373 din 12 aprilie 2016pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016  Având în vedere:- Referatul nr. 108 din 17 martie 2016;- Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;- Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezentul ordin se aprobă metodologia de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat de către structurile aparatului central al Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, precum şi de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare DJST/DSTMB, în cadrul programelor Ministerului Tineretului şi Sportului. (2) Prezentul ordin nu se aplică Programului de centre de tineret.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:1. proiecte de tineret - activităţi de şi pentru tineri în implementarea programelor în domeniul tineretului: a) activităţi de tineret - activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi în principal tineri; b) activităţi pentru tineret - activităţi în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicaţi în principal tineri;2. proiecte studenţeşti - activităţi studenţeşti şi pentru studenţi în implementarea programelor în domeniul tineretului: a) activităţi studenţeşti - activităţi în beneficiul studenţilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi în principal studenţi; b) activităţi pentru studenţi - activităţi în beneficiul studenţilor în care nu sunt implicaţi în principal studenţi;3. proiecte proprii - proiecte realizate exclusiv de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de DJST/ DSTMB: a) proiect de tineret propriu - proiect care respectă prevederile pct. 1 şi este realizat exclusiv de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de DJST/ DSTMB; b) proiect studenţesc propriu - proiect care respectă prevederile pct. 2 şi este realizat exclusiv de Ministerul Tineretului şi Sportului. (2) Proiectele de/pentru tineret şi studenţeşti vor fi denumite generic proiecte.  +  Articolul 3Proiectele pot fi realizate în colaborare cu alte persoane juridice, în baza unei decizii fundamentate şi a unei convenţii de parteneriat, conform anexei nr. 1, în care să fie stipulate detaliat responsabilităţile şi drepturile părţilor.  +  Capitolul II Finanţarea proiectelor proprii şi proprii în parteneriat  +  Articolul 4 (1) În vederea finanţării proiectelor proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului sunt necesare:1. pentru proiectele proprii: a) calendarul de proiecte al structurii iniţiatoare din cadrul MTS, aprobat de ordonatorul de credite; b) pentru proiectele cu o componentă internaţională, desfăşurate în alte ţări: invitaţie din partea organizatorilor, redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, însoţită de traducerea neoficială în limba română, realizată de către structura de specialitate cu atribuţii în relaţii internaţionale din cadrul MTS; invitaţia trebuie să includă condiţiile financiare în care urmează a se derula proiectul; c) pentru proiectele cu o componentă internaţională, desfăşurate în România: lista participanţilor, cu menţionarea vârstei şi a apartenenţei la organizaţia neguvernamentală/ instituţie. În vederea cazării oaspeţilor, va fi specificat sexul fiecărui participant; d) referat de necesitate; e) contract sau notă de comandă, dacă este cazul; f) documente de achiziţie publică întocmite de structura de specialitate, dacă este cazul; g) propunere de angajare şi angajament bugetar; h) decont de cheltuieli; i) ordonanţare de plată.Documentele se vor întocmi în ordinea prezentată în prezentul punct;2. pentru proiectele proprii în parteneriat: a) documentele prevăzute la pct. 1; b) convenţia de parteneriat prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Aceasta se bazează pe fundamentarea deciziei de cooperare pentru proiectul propriu în parteneriat şi a alegerii partenerului, în condiţiile art. 3 şi art. 6 alin. (1) şi (3). (2) Fiecare structură de specialitate va întocmi câte un calendar de proiecte pentru fiecare program MTS pe care îl derulează. În cadrul fiecărui calendar sunt înscrise atât proiectele proprii, cât şi proiectele proprii în parteneriat. (3) În cazul în care după începerea implementării proiectelor din calendarul de proiecte se constată că rămân sume de bani necheltuite, structurile responsabile din cadrul MTS pot propune completarea calendarului de proiecte. Aceasta se face pe baza unei note de oportunitate motivate cu privire la impactul şi bugetul proiectului. Nota de oportunitate se supune aprobării ordonatorului de credite şi este obligatorie pentru modificarea calendarului.  +  Articolul 5 (1) În vederea finanţării proiectelor proprii şi proprii în parteneriat ale DJST/DSTMB sunt necesare:1. pentru proiectele proprii: a) calendarul de proiecte, aprobat de către conducerea direcţiei; b) referat de necesitate; c) propunere de angajare, angajament bugetar; d) documente în vederea efectuării achiziţiilor publice, dacă este cazul; e) contract/notă de comandă; f) decont de cheltuieli; g) ordonanţare de plată;2. pentru proiectele proprii în parteneriat: a) documentele prevăzute la pct. 1; b) convenţia de parteneriat prin care se stipulează responsabilităţile părţilor. Aceasta se bazează pe fundamentarea deciziei de cooperare pentru proiectul propriu în parteneriat şi a alegerii partenerului, în condiţiile art. 3 şi art. 6 alin. (2) şi (3). (2) DJST/DSTMB pot derula proiecte de tineret cu componentă internaţională; documentele necesare derulării proiectului sunt: a) avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineretului; b) documentele menţionate la alin. (1) pct. 1; c) unul din documentele menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. b) sau c), după caz. (3) În cadrul aceluiaşi calendar de proiecte se vor trece atât proiectele proprii, cât şi proiectele proprii în parteneriat. (4) Calendarul de proiecte, aprobat de către conducerea direcţiei, se transmite la MTS - DGT; orice modificare survenită în calendar se comunică cu minimum 3 zile înainte de producerea acesteia. (5) DJST/DSTMB pot derula proiecte care nu au fost incluse în calendarul de proiecte, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului şi cu respectarea condiţiilor prezentate la art. 4 alin. (3). În situaţia în care suma disponibilă rămâne nealocată, în urma desfăşurării concursului local de proiecte, aceasta poate fi transferată pentru proiectele proprii, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineretului. (6) În situaţia în care DJST/DSTMB nu respectă prevederile alin. (2) lit. a) şi alin (5), sumele aferente proiectelor implementate pentru care nu s-a obţinut avizul secretarului de stat vor fi deduse din viramentele următoare ce se vor efectua de către MTS către DJST/DSTMB.  +  Articolul 6 (1) Criteriile minimale obligatorii pentru selectarea partenerilor de către MTS sunt: a) iniţiativa parteneriatului aparţine structurii MTS care va înscrie proiectul în calendar; b) proiectul se încadrează în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015; c) contribuţia partenerului este de minimum 10% din valoarea proiectului, în bani; d) tipul de activitate pentru care se propune parteneriatul este prevăzut în obiectivele organizaţiei sau în obiectivele instituţiei partenere; e) proiectul este de nivel regional/naţional; f) pentru a demonstra capacitatea de implementare a proiectului, partenerul trebuie să fi implementat cel puţin 2 proiecte de nivel regional/naţional sau să aibă activitate constantă, reglementată prin actele constitutive ale instituţiei la nivel regional/naţional. Înainte de înscrierea proiectului în calendarul de proiecte, va fi verificată îndeplinirea prezentei condiţii; g) organizaţia sau instituţia cu care se iniţiază parteneriatul să aibă capacitatea de implementare a proiectului (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu); h) partenerul selectat a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/protocoale/contracte de finanţare încheiate cu MTS şi cu DJST/DSTMB în ultimii 2 ani, dacă este cazul. (2) Criteriile minimale obligatorii pentru selectarea partenerilor de către DJST/DSTMB sunt: a) iniţiativa parteneriatului aparţine DJST/DSTMB, care va înscrie acest proiect în calendarul de proiecte; b) proiectul se încadrează în obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015, şi în priorităţile anuale pentru finanţare ale MTS; c) contribuţia partenerului este de minimum 10% din valoarea proiectului, în bani sau în natură. Valoarea contribuţiei în natură se apreciază după aceleaşi reguli ca cele utilizate pentru concursul naţional de proiecte pentru tineret, respectiv pentru studenţi, aşa cum sunt ele prezentate în ultimul anunţ de selecţie publicat; d) tipul de activitate pentru care se propune parteneriatul să fie prevăzut în obiectivele organizaţiei sau în atribuţiile instituţiei partenere; e) proiectul să fie de nivel judeţean/local; f) instituţia sau organizaţia cu care se iniţiază parteneriatul să aibă capacitatea de implementare a proiectului (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu); g) instituţia sau organizaţia cu care se iniţiază parteneriatul a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/protocoale/ contracte de finanţare încheiate cu MTS şi DJST/ DSTMB în ultimii 2 ani, dacă este cazul. (3) Criteriile menţionate la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul parteneriatelor încheiate cu instituţii publice.  +  Articolul 7Convenţia de parteneriat se încheie:1. după ce partenerul a depus în copie certificată "conform cu originalul" documentele care să ateste personalitatea juridică şi calitatea de reprezentant a persoanei ce semnează convenţia, cu excepţia instituţiilor publice;2. după aprobarea calendarului de proiecte;3. după aprobarea referatului şi a propunerii de angajare a cheltuielii;4. în maximum 30 de zile după angajarea cheltuielii, înainte de începerea proiectului.  +  Capitolul III Decontarea proiectelor  +  Articolul 8Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor, organizatorul trebuie să prezinte următoarele: a) decontul de cheltuieli întocmit conform anexei nr. 2; b) documente justificative: facturi fiscale, bonuri fiscale etc., în original; c) documente privind achiziţii publice; d) lista de participanţi întocmită conform anexei nr. 3, în original, este obligatorie pentru toate tipurile de proiecte, cu excepţia celor din cadrul Programului de cercetare socială în domeniul tineretului şi a celor de monitorizare; e) în cazul proiectelor proprii, al celor cuprinse în programele de cooperare bilaterală şi regională, negociate şi semnate de MTS, atunci când la acţiunile internaţionale participă şi persoane la nivel înalt (miniştri, secretari de stat, şefi de departamente, directori generali, reprezentanţi ai ţărilor oaspete în organismele internaţionale, continentale şi regionale, membri ai reprezentanţelor diplomatice străine acreditate la Bucureşti şi membri ai corpului diplomatic român), lista de participanţi şi pontajul de masă nu vor fi semnate nominal de cei menţionaţi anterior, ci doar de responsabilul de proiect; f) raportul de implementare, semnat de către responsabilul de proiect din cadrul MTS, respectiv DJST/DSTMB şi avizat de către conducătorul structurii, se va întocmi conform anexei nr. 4.  +  Articolul 9 (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt: a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită; b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente; c) pontajul de masă, în original, întocmit conform anexei nr. 5. (2) Alocaţia de masă/zi se acordă după cum urmează: a) pentru activităţile care au durata de desfăşurare mai mică de 12 ore se acordă 50% din valoarea acesteia; b) pentru activităţile care au durata de desfăşurare mai mare de 12 ore se acordă în totalitate; alocaţia trebuie astfel repartizată încât să se asigure, în mod obligatoriu, pe durata unei zile, mic dejun, prânz şi cină.  +  Articolul 10 (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt: a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă; b) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. (2) La stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt: a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice, şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform anexei nr. 7; b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace, şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform anexei nr. 7; c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale, şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform anexei nr. 7; d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. (3) Toate documentele menţionate la alin. (1) lit. a)-c), alin. (2) şi la art. 12 vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (4) În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare a proiectului. Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului, cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare a proiectului.  +  Articolul 12Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative, cu excepţia cazului în care deplasarea în şi din localitatea unde se desfăşoară activitatea se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, iar calculul şi valoarea decontată se completează în tabel conform anexei nr. 3. Participantul va prezenta un bon fiscal din perioada desfăşurării activităţii la care participă sau cu o zi în avans, cu privire la costul carburantului.  +  Articolul 13Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri sunt: a) contract de închiriere de bunuri şi servicii; b) factură fiscală.  +  Articolul 14Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii, altele decât serviciile de cazare, masă, transport şi serviciile menţionate în prezentul ordin, sunt: a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege; b) proces-verbal de recepţie a bunurilor sau serviciilor, după caz; c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei, după caz. d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz.  +  Articolul 15 (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt: a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege; b) proces-verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări; c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta; d) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei; e) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat. (2) Tipăriturile se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social-culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 17Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audiovideo, licenţe soft, traduceri oficiale sunt: a) contract de prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor; b) factură fiscală sau stat de plată, în cazul contractului de cesiune de drepturi de autor; c) proces-verbal de recepţie a rezultatului contractat: studiilor, lucrărilor etc.; d) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat: studiilor, lucrărilor etc.  +  Articolul 18 (1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege. (2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maximum 6,5 lei/zi.  +  Articolul 19Documentele justificative pentru decontarea premiilor în obiecte acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului sau DJST/DSTMB sunt: a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege; b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiune având confirmarea responsabilului de proiect; c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat; d) proces-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate; e) proces-verbal de acordare a premiilor conform anexei nr. 8.  +  Articolul 20Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale oricăror altor prevederi aplicabile fiecărei instituţii, în baza referatului de necesitate aprobat, menţionat la art. 4, respectiv art. 5, după caz. (2) În vederea realizării achiziţiei publice, structura de specialitate iniţiatoare a proiectului va transmite structurii cu atribuţii în achiziţiile publice referatul de necesitate aprobat, în copie, însoţit de caracteristicile specifice pentru fiecare categorie de achiziţie. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care bunurile sau serviciile sunt puse la dispoziţie de unităţile subordonate; în acest caz, procedura de achiziţie publică se va realiza de către structura iniţiatoare a proiectului. (4) În situaţia în care, în urma realizării unor proiecte, au rămas sume de bani necheltuite pentru anumite categorii de cheltuieli incluse în planul anual de achiziţii publice, realizarea de noi proiecte care presupun aceleaşi categorii de cheltuieli, prin introducerea ulterioară în calendarul de proiecte cu respectarea art. 4 alin. (3), se va face fără a fi necesară modificarea planului anual de achiziţie publică, în limita sumelor programate. În referatul de necesitate se va menţiona explicit acest aspect.  +  Articolul 22Documentele necesare decontării cheltuielilor pentru proiectele proprii şi proprii în parteneriat ale MTS/DJST/DSTMB se întocmesc de către responsabilul de proiect, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului.  +  Articolul 23Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită ca perioadă de derulare a proiectului.  +  Articolul 24Participarea salariaţilor MTS, respectiv ai DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret la proiectele proprii şi proprii în parteneriat ale MTS, respectiv DJST/DSTMB, precum şi la cele finanţate în cadrul concursurilor de proiecte naţionale sau locale se face în următoarele condiţii:1. în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare;2. cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 259/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25În cazul proiectelor şi acţiunilor care presupun cheltuieli în valută se vor considera cheltuieli eligibile comisioanele bancare, precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar.  +  Articolul 26 (1) Sumele aferente Programului de susţinere a acţiunilor de tineret se virează lunar/trimestrial de către MTS în contul DJST/DSTMB, în baza solicitării transmise de către DJST/DSTMB la Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi, până la data de 10 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile. (2) Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la Direcţia financiar şi contabilitate din cadrul MTS.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă la prezentul ordin.  +  Articolul 28Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 29Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte de la data publicării.

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă
  Bucureşti, 12 aprilie 2016.Nr. 373.  +  Anexa 1CONVENŢIE DE PARTENERIATnr. ............ din .....................  +  Articolul 1Baza legală- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;- Calendarul de proiecte proprii şi proprii în parteneriat aprobat la nivelul MTS/DJST/DSTMB;- Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 373/2016 pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului (metodologia);- actul care certifică personalitatea juridică a partenerului.  +  Articolul 2PărţileMinisterul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel.: +40 (0)21 318 90 32Ţ41, fax: +40 (0)21 307 64 18, cod fiscal nr. 26604620, cont nr. RO04TREZ70023670159XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul/doamna .............................., în calitate de ministru, sauDirecţia judeţeană pentru sport şi tineret......../Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureştişi ................................, denumit în continuare Partenerul,au convenit cele de mai jos:  +  Articolul 3Obiectul convenţiei de parteneriatRealizarea în cooperare de către MTS/DJST/DSTMB şi ................, parteneri ai proiectului de tineret/studenţesc ........................................., înscris în calendarul de proiecte proprii şi proprii în parteneriat al MTS/DJST/DSTMB, aşa cum este descris acesta în referatul de necesitate/nota de fundamentare realizat/realizată la nivelul MTS/DJST/DSTMB, anexă la prezenta convenţie de parteneriat.  +  Articolul 4Durata convenţiei de parteneriatPrezenta convenţie de parteneriat se încheie pe perioada .............................. .  +  Articolul 5Obligaţiile şi drepturile părţilor (1) Obligaţiile şi drepturile Ministerului Tineretului şi Sportului/direcţiei judeţene pentru sport şi tineret/Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti:- în implementarea proiectului, MTS/DJST/DSTMB nu suportă decât cheltuielile generate de activitatea proprie;- ...- ... (2) Obligaţiile şi drepturile Partenerului:- în implementarea proiectului, Partenerul suportă toate cheltuielile generate de activitatea proprie din surse proprii sau din surse atrase, în valoare de 10%, în bani sau bani şi natură;- ...- ...  +  Articolul 6Modificarea şi încetarea convenţiei (1) Prezenta convenţie de parteneriat poate fi modificată doar prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă. (2) Prezenta convenţie de parteneriat poate înceta în următoarele cazuri: a) prin ajungerea la termen; b) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării prezentei convenţii; c) în cazul în care una dintre părţi nu respectă obligaţiile asumate prin convenţie, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă, poate rezilia convenţia, rezilierea producând efecte de plin drept.  +  Articolul 7Litigii (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentei convenţii se vor soluţiona pe cale amiabilă. (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.  +  Articolul 8Dispoziţii finale (1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii finanţate din fondurile publice. (2) Prezenta convenţie de parteneriat reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale. (3) Prezenta convenţie a fost încheiată în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  +  Anexa 2Antet MTS/DJST/DSTMBDECONT DE CHELTUIELINr. .............. din ...................Denumirea proiectului de tineret/studenţesc .............................Tipul proiectului: (propriu/propriu în parteneriat)Locul de desfăşurare:Perioada de desfăşurare:Documente justificative de cheltuieli anexate:┌────┬───────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────┐│Nr. │Felul, nr./data│ Emitentul │ Denumirea cheltuieli │ Valoarea ││crt.│ documentului │ │ │ │├────┼───────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────┘Decontul mai cuprinde:Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu, raport de evaluare, notă intrare recepţie (NIR), lista participanţi, CD/DVD imagini etc.)┌─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┐│ Subdiviziunea │Disponibil înaintea│Suma de plată│ Disponibil după ││ clasificaţiei bugetare │ efectuării plăţii │ - lei - │efectuarea plăţii││ │ - lei - │ │ - lei - │├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│P2 sau P4 │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│Buget angajat pe proiect:│ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┘NOTĂ:Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 373/2016 pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului. ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Vizat/Aprobat*1) │ │Nume: ................................ │ │Funcţie: ............................. │ │Data ................................. │ │Semnătura ............................ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verificat*2) │ │Nume: ................................ │ │Funcţie: ............................. │ │Data ................................. │ │Semnătura ............................ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Vizat pentru proiectele MTS de către conducătorul structurii; aprobat pentru DJST/DSTMB de către ordonatorul de credite.

  *2) Responsabilul de proiect.

  ──────────
   +  Anexa 3Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)LISTA DE PARTICIPANŢIProiectul de tineret/studenţesc ...........................Localitatea ...............................................Perioada ..................................................┌────┬─────────┬─────────────────┬────────┬────────┬────────────────┬─────────┐│Nr. │Numele şi│ Organizaţia │ Data │Seria şi│Seria şi numărul│Semnătura││crt.│prenumele│neguvernamentală/│naşterii│numărul │ carnetului de │ ││ │ │ instituţia │ │ CI*1) │ student*2) │ │├────┼─────────┼─────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────────┤└────┴─────────┴─────────────────┴────────┴────────┴────────────────┴─────────┘                    Semnătura responsabilului de proiect al                    MTS/DJST/DSTMB/organizaţiei/instituţiei            partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)                 ............................................ Notă

  ──────────

  *1) În situaţia în care există participanţi care nu au împlinit vârsta de 14 ani, aceştia vor trece seria şi numărul certificatului de naştere sau CNP-ul.

  *2) Doar pentru proiectele studenţeşti.

  ──────────
   +  Anexa 4RAPORT DE IMPLEMENTARE*Font 8*┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea proiectului │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul şi perioada de desfăşurare│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Organizator │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Parteneri │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Participanţi/Beneficiari │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total cheltuieli │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma decontată din bugetul │ ││MTS/DJST/DSTMB │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma reprezentând contribuţie │ ││proprie şi/sau atrasă │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Concordanţa dintre obiectivele │ ││propuse şi ceea ce s-a realizat │ │├────────────────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤│Indicatorii proiectului │Indicatori stabiliţi │ Denumire indicator │ Standard/Realizat ││ │ pe obiective │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori calitativi │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori cantitativi│ │ │├────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori financiari │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤│Descrierea activităţilor │ ││realizate │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultate obţinute (pe │ ││obiective) │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Promovarea proiectului şi a │Se vor ataşa în mod obligatoriu copii de pe materialele (articole în││finanţatorului │presa scrisă şi/sau online, comunicate de presă, tipărituri, ││ │materiale promoţionale, în situaţia în care promovarea s-a realizat ││ │în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul,││ │data şi emisiunea, iar pentru afişe se va preciza locul afişării) ││ │prin care promovarea s-a realizat │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Probleme/Obstacole în │ ││desfăşurarea proiectului, │ ││sugestii │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Concluzii, menţiuni │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Lista documente, materiale │Se va ataşa în mod obligatoriu CD cu fotografii concludente din ││ataşate │timpul derulării proiectului (locaţie, activităţi, mijloace şi ││ │materiale folosite, participanţi) │├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Responsabil proiect │Numele şi prenumele: ....................................... ││ │Semnătura: ................................................. ││ │Ştampila: .................................................. │└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5Antet MTS/DJST/DSTMBPONTAJ DE MASĂ*1) Notă

  ──────────

  *1) Prezentul ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

  ──────────
  Proiectul de tineret/studenţesc ...........................Perioada ..................................................Locul de desfăşurare ......................................Unitatea prestatoare de servicii*2) Notă

  ──────────

  *2) În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de organizaţia neguvernamentală/instituţie.

  ──────────
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────────┐│Nr. │Numele şi│Ziua 1*i)│Ziua 2│Ziua ...│ Seria şi │ Semnătura ││crt.│prenumele│ │ │ │numărul CI│participanţilor│├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────────┤└────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────────┘     Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/ al              organizaţiei/instituţiei partenere (dacă              este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)     ........................................................... Notă

  ──────────

  *i) - se va bifa cu 1 pentru întreaga valoare şi cu 1/2 când s-a alocat 50% din valoare.

  ──────────
   +  Anexa 6Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)DIAGRAMA DE CAZARE*1) Notă

  ──────────

  *1) Prezenta ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

  ──────────
  Proiectul de tineret/studenţesc ...........................Perioada ..................................................Locul de desfăşurare ......................................Unitatea prestatoare de servicii ..........................┌────┬───────────┬───────────────────┬────────┬───────────┬────────┐│Nr. │Nr. camerei│Numele şi prenumele│Tarif/zi│Nr. de zile│Valoare ││crt.│ │ participantului │ │ │serviciu│├────┼───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼────────┤├────┼───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼────────┤└────┴───────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴────────┘     Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/ al              organizaţiei/instituţiei partenere (dacă              este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)     ...........................................................                                     Unitatea prestatoare de servicii                                                  Semnătura                                            ......................
   +  Anexa 7Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)TABELcu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportuluiProiectul de tineret/studenţesc ....................Localitatea ........................................Perioada ...........................................┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│Nr. │ Numele şi │ Ruta │ Seria │ Suma │ Semnătura ││crt.│ prenumele │ │biletului*1)│ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤└────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘     Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/ al              organizaţiei/instituţiei partenere (dacă              este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)     ........................................................... Notă

  ──────────

  *1) În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale/DJST/DSTMB/MTS coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu "7,5% x nr. km x 2 x preţ carburant/l". Dacă transportul este realizat cu maşinile DJST/DSTMB/ MTS, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, întocmită conform legislaţiei în vigoare şi certificată "copie conform cu originalul".

  ──────────
   +  Anexa 8PROCES-VERBAL*1)de acordare a premiilorÎncheiat astăzi .............., cu ocazia premierii .................... la concursul ....................., organizat în cadrul proiectului .............                               JURIUL FORMAT DIN: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele │ Instituţia │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘                                   A DESEMNAT    următorii câştigători: ┌───────────────┬───────────────────┬──────┬───────────────────┬─────────────┐ │Premiul obţinut│Numele şi prenumele│Vârsta│Nr./Seria BI/CI/CNP│ Semnătura │ │(obiectul/suma)│ câştigătorului │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ └───────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────────┴─────────────┘                                                 Semnătură responsabil proiect                                                 ............................. Notă

  ──────────

  *1) Procesul-verbal se va adapta în funcţie de specificul proiectului.

  ──────────
  --------