NORMA nr. 5 din 15 martie 1999privind capitalul social minim al băncilor
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 15 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 40 şi 86 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Limita minima a capitalului social al unei bănci se stabileşte la 100 miliarde lei.  +  Articolul 2La înfiinţarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în forma bănească, în totalitate, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine, autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României.Fiecare acţionar va vărsa integral valoarea acţiunilor subscrise.  +  Articolul 3La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral şi în forma bănească, în momentul subscrierii, urmând a se aplică în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. 2. Documentaţia care va fi transmisă Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare, în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii nr. 58/1998, este cea prevăzută de Normele Băncii Naţionale a României nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999.  +  Articolul 4Băncile autorizate de Banca Naţionala a României, precum şi cele care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt în posesia aprobării de constituire trebuie să dispună, până la data de 30 aprilie 2000, de un capital social cel puţin la nivelul limitei stabilite la art. 1. Cererile de autorizare a unor noi bănci, depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme şi aflate în etapa de aprobare a constituirii acestora, se supun prevederilor art. 1 şi 2.  +  Articolul 5Sucursalele băncilor străine, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, vor menţine în permanenta un capital de dotare la nivelul prevăzut la art. 1.  +  Articolul 6La înfiinţarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în forma bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine, autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României.ART.7Sucursalele băncilor străine, autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe teritoriul României, trebuie să dispună, până la data de 30 aprilie 2000, de un capital de dotare la nivelul prevăzut la art. 1.Prevederile art. 4 alin. 2 se aplică în mod corespunzător şi pentru cererile de autorizare a sucursalelor băncilor străine.  +  Articolul 8Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt: a) contravaloarea, în lei, a sumelor în devize, puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţine; b) profitul net realizat de sucursala în exerciţiile financiare precedente sau la încheierea exerciţiului financiar, pe baza aprobării băncii străine de care aparţine.Sucursalele băncilor străine vor notifica Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare majorarea capitalului de dotare, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1999.  +  Articolul 9Banca Naţionala a României va modifica, ori de câte ori va considera necesar, limita minima a capitalului social al băncilor.  +  Articolul 10Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 11Prezentele norme vor intra în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1998 privind capitalul social minim al băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATOR------------