CONTRACT din 30 martie 2016de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 bis din 6 aprilie 2016  Notă
  *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 6 aprilie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Părțile contractantePrezentul Contract de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, și Compania Națională, de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor art. 37 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Obiectul și durata Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate CNCF "CFR" S.A.(1) Prezentul contract de activitate stabilește obligațiile reciproce ale C.F.R. - S.A. și ale Ministerului Transporturilor, pentru asigurarea stării tehnice și de exploatare a infrastructurii feroviare, care să garanteze condițiile de desfășurare a transporturilor de marfă și de călători pe căile ferate române în condiții de siguranță a circulație, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Prezentul contract de activitate se încheie pentru perioada 2016-2020.(3) Prezentul contract de activitate conține la data semnării, clauzele generale pentru întreaga durată de valabilitate, care se aplică inclusiv pentru anul 2016.(4) Prezentul contract de activitate conține prevederile specifice pe anul 2016.Prevederile specifice pentru anii 2017-2020 se stabilesc anual, în condițiile legii, prin Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului C.F.R. - S.A., după aprobarea legii bugetului de stat.  +  Capitolul II Obligațiile specifice ale părților  +  Articolul 3Obligații specifice ale C.F.R. - S.A.(1) În conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță.(2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiții, de reabilitare și reparații, în limita alocațiilor bugetare acordate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, aprobat potrivit legii.(3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreținere, reparații și modernizări în anul 2016, va diminua numărul de zone și numărul de kilometri cu restricții de viteză, precum și de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică și va contribui la creșterea vitezei existente, în limita alocațiilor bugetare alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor.(4) Prin aplicarea programelor de menținere și/sau creștere a parametrilor tehnici și de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acționa în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creșterea cerințelor pieței de transport feroviar prin:(a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări echitabile și stimulatoare referitoare la tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice și alte servicii, în condițiile legii;(b) abordarea unor soluții tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin act adiționale.(5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial la Ministerul Transporturilor gradul de îndeplinire a programului de investiții, reabilitare și reparații, precum și gradul de îndeplinire a programului de întreținere, reparații și modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinație de la bugetul de stat.(6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica și va transmite spre avizare lunar Ministerului Transporturilor situația volumului de tren km realizat de operatorii de transport feroviar de călători pe rute de transport.(7) C.F.R. - S.A va publica în documentul de referință al rețelei, în mod detaliat, regulile generale, termenele, procedurile și criteriile pentru sistemele de tarifare și de alocare a capacităților, inclusiv orice alte informații de acest fel, necesare pentru a putea solicita capacități de infrastructură.  +  Articolul 4Obligații specifice ale Ministerului Transporturilor(1) Ministerul Transporturilor va susține includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuția reparațiilor infrastructurii feroviare publice și pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.(2) Ministerul Transporturilor va susține, în fiecare an, continuarea investițiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanțării acestora.(3) Ministerul Transporturilor va acorda stimulente administratorului infrastructurii feroviare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea reducerii costurilor unitare, îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele activității și reducerea valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.  +  Capitolul III Condițiile specifice de funcționare a infrastructurii feroviare  +  Articolul 5Parametrii de performanță ai infrastructurii feroviare publice(1) Principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2016, necesare pentru menținerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați și potrivit prevederilor normative privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice și intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Indicatorii de calitate și performanță privind funcționarea infrastructurii feroviare pe anul 2016 sunt prevăzuți în anexa nr. 2.(3) Pe perioada de valabilitate a prezentului contract, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităților de infrastructură în limita capacităților de circulație existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători și marfă la nivelul cerințelor pieței de transport feroviar.(4) Prin programul pe anul 2016, de întreținere și reparații curente, C.F.R. - S.A. va menține infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizați prin modernizare.(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreținere care să mențină linia la nivelul parametrilor proiectați și realizați prin modernizarea liniei.(6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare și modernizare a Coridorului IV în anul 2016, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă.(7) Valoarea totală a stimulentelor ce poate fi acordată administratorului infrastructurii feroviare pentru reducerea costurilor unitare, îmbunătățirii indicatorilor privind performanțele activității și reducerii valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare reprezintă suma economisită prin reducerea costurilor unitare aferente pct. 1.2 lit. A1-A5 și lit. B1-B2 din anexa nr. 1 la prezentul contract. Acordarea stimulentelor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următorilor indicatori:a) pentru creșterea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuți la pct. 4.1 lit. b) și pct. 4.3 din anexa nr. 2 la prezentul contract;b) pentru reducerea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuți la pct. 4.2 lit. a) și lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul contract;c) pentru reducerea cu 2% a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, atât pentru traficul de marfă, cât și pentru cel de călători.  +  Articolul 6Fonduri alocate pentru funcționarea infrastructurii feroviare(1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinație, pe perioada valabilității Contractului de activitate a C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat și din credite externe necesare pentru asigurarea reparațiilor infrastructurii feroviare publice și pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2016, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.(2) C.F.R. - S.A. își va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparații la infrastructura feroviară din domeniul privat al statului și din domeniul public al statului, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare din domeniul privat al statului care concură la siguranța circulației trenurilor, care, pentru anul 2016, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.  +  Capitolul IV Programele prioritare de dezvoltare, modernizare și investiții ale infrastructurii feroviare publice  +  Articolul 7Corelarea programelor prioritareProgramele prioritare de dezvoltare, modernizare și investiții ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european, republicată, precum și potrivit prevederilor privind domeniul feroviar din Programul de guvernare 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului.  +  Articolul 8Lista programelor prioritare(1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare și investiții ale infrastructurii feroviare publice, care se realizează în condițiile legii, pe anul 2016 sunt prevăzute în Tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1
  Nr. crt. Denumirea programului prioritar  
  1 2 3   4   5 6 7    8     9 10    11 Programul de modernizare și reabilitare a liniilor de cale ferată Program de modernizare a stațiilor de cale ferată Program de creșterea siguranței în transportul pe calea ferată și îmbunătățirea conducerii traficului Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată și îmbunătățirea cadrului de furnizare și gestiune a energiei electrice Program de modernizare și dezvoltare a informaticii feroviare Program de promovare a transportului intermodal Program de creștere a calității serviciilor de transport pe calea feratăși a serviciilor conexe, și de asigurarea protecției mediului înconjurător Programe pentru îmbunătățirea activității de mentenanță și de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaționali și de siguranță conform normelor UE de transport feroviar Program de realizare linii noi Program de asistență tehnică pentru promovarea, pregătirea și execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și mentenanța infrastructurii feroviare Program de modernizare a sistemului financiar-contabil.
  (2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în stadiul de execuție sau de pregătire/propunere, este prevăzută la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.(3) Lista proiectelor și obiectivelor de investiții ale C.F.R. - S.A. și repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2016 sunt prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.(4) Situația contractelor de finanțare și a cererilor de finanțare depuse, aferente Programului operațional sectorial Transporturi 2007-2013, denumit în continuare POST-T 2007-2013, precum și proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2016 sunt prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 3.(5) Implementarea proiectelor care implică soluții IT C din cadrul programelor prioritate de dezvoltare, modernizare și investiții ale infrastructurii feroviare publice, pe anul 2016, ce implică soluții IT C se va efectua cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională.
   +  Capitolul V Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern  +  Articolul 9Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare(1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) C.F.R. - S.A. stabilește TUI conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referință al rețelei CFR, prevăzut la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Metodologia de tarifare a infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.(4) Lista cu secțiile de circulație încadrate pe clase de linii este prevăzută în anexa nr. 5.(5) În cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea operatorilor de transport feroviar, C.F.R. - S.A. pune la dispoziția acestora rute alternative de circulație fără aplicarea TUI suplimentar față de ruta de referință. Procedurile care trebuie urmate și criteriile care trebuie utilizate în cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturate vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu reglementările în vigoare.(6) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinat (tip RO-LA, transcontainere sau alte unități de transport intermodal) și al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice(1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toți operatorii de transport feroviar care utilizează infrastructura feroviară publică administrată de CFR,, în condițiile legii.(2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în susținerea bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia.(3) Plățile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea, temporară, a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, în condițiile legii, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conține clauze penalizatoare, stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, privind producerea de întârzieri în circulația trenurilor, precum și referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părțile contractante.  +  Capitolul VI Alte dispoziții  +  Articolul 11Tarife pentru activități conexe(1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alți operatori economici pentru activitățile conexe activității de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 6.(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.(3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1), precum și nivelul acestor tarife, vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referință al rețelei.  +  Articolul 12Pachetul minim social(1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2016 care face obiectul contractelor de servicii publice, potrivit legii, este prevăzută în anexa nr. 7.(2) În scopul adaptării la cerințele concrete de piață ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în circulația trenurilor, cu respectarea instrucțiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulație și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceste instrucțiuni vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referință al rețelei.(3) În cazul închirierii, în condițiile legii, a secțiilor feroviare neinteroperabile de circulație, pachetul minim social aferent acestor secții, va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensației de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilorInstrucțiunile de apărare împotriva incendiilor specifice sectorului feroviar trebuie să fie corelate cu tipurile de activități prestate, cu dotarea actuală cu mijloace de tracțiune și transport și sunt obligatorii pentru toți operatorii care exploatează, pe bază de contract de acces, infrastructura feroviară pe segmentele de transport călători și marfă. Aceste instrucțiuni se publică de către C.F.R. - S.A. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract în documentul de referință al rețelei.  +  Articolul 14Răspunderea contractuală(1) Părțile se obligă să execute prezentul contract întocmai și cu bună-credință și cu respectarea legislației în vigoare.(2) În cazul apariției unor situații neprevăzute în derularea contractului, părțile se vor întâlni pentru analiză și soluționare pe cale amiabilă.(3) În cazul conflictelor de muncă, greva este permisă cu condiția ca organizatorii și conducătorii grevei să asigure serviciile esențiale, dar nu mai puțin de o treime din activitatea normală, cu satisfacerea necesităților minime de viață ale comunităților locale, conform legislației în vigoare.(4) Părțile se obligă să repare prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării/executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractului, care au fost făcute exclusiv din vina acestora.  +  Articolul 15Forța majoră(1) Forța majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment sau cauză, imprevizibilă și de neînlăturat, produsă fără vina părților contractante, ce nu a putut fi anticipată la încheierea contractului și care exonerează oricare dintre părți de îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce decurg din acest contract, conform legislației în vigoare.(2) Partea care invocă forța majoră va notifica imediat în scris celeilalte părți producerea sau terminarea evenimentului de forță majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de forță majoră, menționând circumstanțele producerii acestuia.  +  Articolul 16Încetarea contractuluiPrezentul contract de activitate încetează prin:a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) acordul de voință al părților semnatare, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 17Litigii(1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.(2) În cazul în care divergențele nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.  +  Articolul 18Alte prevederiAnexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul contract.
  MINISTRUL TRANSPORTURILOR DAN MARIAN COSTESCU COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" S.A.DIRECTOR GENERAL MARIUS MARIAN CHIPER
   +  Anexa nr. 1la Contractul de activitate1. Principalele lucrări de reparații la infrastructura feroviară publică pe anul 20161.1. Alocațiile pentru lucrările de reparații infrastructura feroviară publică în anul 2016 conform limitelor strategiei fiscal bugetare:1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale":
  Nr. crt.      UM    TOTAL   Din care,
  Credit externBuget stat
  0 1 2 3=4+5 4 5
  1 Alocație 2016mii lei cu TVA110.385 - 110.385
  1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate la Reparații curente" prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor:
  Nr. crt.      UM    TOTAL   Din care,
  Credit externBuget stat
  0 1 2 3=4+5 4 5
  1 Alocație 2016mii lei cu TVA150.000 - 150.000
  1.1.2. Principalele lucrări de reparații infrastructura feroviară publică finanțate de la bugetul de stat în anul 2016:
  Nr. crt. Obiectivul   UM  Fizic Valoric (miilei cu TVA)
  0 1 2 3 4
  1 Linii km 18,35 45.988
  2 Poduri/podețe/viaducte m.l. 218 25.105
  3 Terasamente km 3 5.690
  4 Tuneluri m.l. 152 17.520
  5 Instalații buc 6 10.828
  6   Alte reparații capitale construcții- montaj (persoane, treceri la nivel șimanipulări materiale) -   -   4.313  
  7   Proiectare lucrări (expertize, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice) -   -   941  
   TOTAL - - 110.385
  1.1.3. Principalele lucrări de reparații curente la infrastructura feroviară publică finanțate de la bugetul de stat în anul 2016.
  Nr. crt. Obiectivul   UM  Fizic Valoric (miilei cu TVA)
  0 1 2 3 4
  1 Linii - lucrări - 0 115.500
  2 Instalații SCB - - 34.500
   TOTAL    150.000
  1.2. Principalele lucrări de reparații infrastructura feroviară fundamentate ca necesare în anul 2016:
  Nr. crt. Obiectivul  U.M. Canti-tatea Valoric (miilei cu TVA) Cost mediu unitar(mii lei cu TVA)
   TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - - 464.249 -
  A. Reparații la infrastructura feroviară publică - Total, din care: -     400.000   
  1 Linii km 55 137.769 2.504,89
  2 Poduri m.l 929 106.787 114,95
  3 Terasamente km 8,439 16.440 1.948,09
  4 Tuneluri m.l. 412 47.335 114,89
  5 Instalații buc. 40 82.869 2.071,73
  6   Alte reparații capitale construcții-montaj (peroane, treceri la nivel și manipulări materiale) -    -    1.800   -   
  7   Proiectare lucrări (expertize, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice) -    -    7.000   -   
  B. Investiții și reparații la infrastructura feroviară din domeniul public al statului și din domeniul privat al statului finanțate dinsurse proprii ale CNCF "CFR" - SA - Total, din care: -           64.249         
  1   Modernizări, racorduri utilități, dotăriindependente, alte cheltuieli aferente obiectivelor de investiții etc. buc.   52   28.167   541,67  
  2     Reparații capitale la clădiri, utilaje, mașini grele de cale și la infrastructura feroviară conform OUG nr. 12/1998 art. 10 alin. (4), lucrări de eficientizare energetic, etc.buc.     59     36.082     611,55    
  1.3 Reducerea restricțiilor de viteză și a punctelor periculoase și creșterea vitezelor V(e) și V(pi) funcție de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice1. În prezent, raportul dintre viteza existentă [V(e)] și viteza proiectată inițial [V(pi)] este:    V(e)/V(pi) = 0,825    unde:    - V(e) = Viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de              circulație actuală (afectată de restricții de viteză)    - V(pi) = Viteza proiectată inițial (maximă de circulație) = definită ca              viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză              constructive)Pentru menținerea raportului V(e)/V(pi) la acest nivel, este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din: x(1) = întreținere linii ..................................... 839.226.650 lei x(2) = întreținere instalații ................................ 225.000.000 lei x(3) = reparații capitale linii, poduri, instalații etc. ..... 400.000.000 lei     TOTAL x = x(1) + x(2) + x(3) = ....... 1.464.226.650 lei2. Pentru ameliorarea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0, este necesară alocarea resursei financiare (x+y).Resursa y, pentru ridicarea restricțiilor de viteză și eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:y(1) = alte cheltuieli de investiții - reparații capitale       infrastructura feroviară publică pentru recuperarea       restanțelor la 1.000 km linii directe și curente la       un preț unitar de 4.998 mii lei conform standardelor       de cost ............................................. 4.998.000.000 leiy(2) = refacere linii și instalații afectate de ............ 0 lei       calamități (BDCE)y(3) = reabilitare poduri și tuneluri ...................... 300.641.000 lei    TOTAL y = y(1) + y(2) + y(3) = ................. 5.298.641.000 lei3. Pentru creșterea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0, este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:    fonduri pentru modernizări prin investiții pentru    V = 160 km/h: .............. 2.432.182 mii lei
   +  Anexa nr. 2la Contractul de activitateIndicatorii de calitate și performanță privindfuncționarea infrastructurii feroviare pe anul 2016
  Indicator   U.M.   Prevederi 2016
  1.0. Infrastructura feroviară
  Rețea (lungimea rețelei) km x linii 10.632,146
  Lungimea desfășurată a liniilor km x linii 19.867,874
  Stații și halte de mișcare număr 909
  2.0. Număr Personal*)
  Total număr 22.256
  Mediu număr 21.790
  3.0. Tren-km
  3.1. Călători mil. tren x km 55,190**)
  3.2. Marfă mil. tren x km 24,106
  Total mil. tren x km 79,296
  4.0. Indicatori privind performanțele activității
  4.1. Viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară     
  a) proiectată inițial km/h 85,09
  b) asigurată km/h 71,20
  4.2. Regularitatea   
  a) marfă     minute întârziere ───────────── 100 tren x km 1,5***)   
  b) călători     minute întârziere ───────────── 100 tren x km 1,8***)   
  4.3. Productivitatea   tren convențional xkm/salariat 4050****)  
  Notă
  *) acești parametri pot fi influențați de bugetul aprobat și de variațiile de personal datorate absorbției filialelor și preluării/predării de secții neinteroperabile.
  **) acest parametru poate fi influențat de pachetul minim social aprobat precum și de preluarea/predarea de secții neinteroperabile.
  ***) acești parametri pot fi influențați de consecințele perturbărilor datorate calamităților naturale și a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV Pan-european.
  ****) acest parametru poate fi influențat de pachetul minim social aprobat și de variațiile de personal datorate absorbției filialelor și preluării de secții neinteroperabile.
   +  Anexa nr. 3la Contractul de activitate3.1. Lista privind creditele bugetare în anul 2016 pentru proiectele și obiectivele de investiții ale CNCF "CFR" S.A.
  Nr. crt.Denumire indicator Program 2016aprobat cf. Legii nr. 339/2015- mii lei -
  0 1 4
   TOTAL CHELTUIELI (I + II) 3.601.890
   BUGET DE STAT 3.601.890
  I CHELTUIELI CURENTE 3.527.988
   Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 0
   - Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 0
   - Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 0
  1 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 0
   Titlul III. DOBÂNZI 15.238
   - Dobânzi aferente datoriei publice externe 15.238
   - Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 15.238
  1 - Reabilitare linie cale ferată București - Constanța (împrumut JBIC ROM-P3/2001) 13923
  2 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 764
  3 - Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993) 551
   TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.070.000
   - Transferuri curente 1.070.000
   - Întreținerea infrastructurii feroviare 1.070.000
   Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 475.518
   - Transferuri interne 475.518
   - Programe cu finanțare rambursabilă 0
   - Programe Phare și alte programe cu finanțare nerambursabilă 0
   - Programe ISPA 0
   Cheltuieli neeligibile 0
   ISPA 2001/R0/16/P/PA/008 Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la Granița Ungară până la Simeria localizată în județele Arad și Hunedoara șistudiile adiacente 0
   Cheltuieli eligibile 0
   - Investiții ale agenților economici cu capital de stat, din care: 150.000
  A Obiective de investiții în continuare 39.615
  1 Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Barboși, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activității de exploatare în Complexul C.F. Galați 28.643
  2 Modernizarea stației CF Focșani la standarde europene 0
  3 Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea 0
  4 Reabilitare linie cale ferată București - Constanța 10.972
  5 Reconstrucție pod Gura Lotrului km. 325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt 0
  C Alte cheltuieli de investiții, din care: 110.385
  b) Dotări independente 0
  c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii 0
  f) Consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilateinvestițiilor (reparații capitale) 110.385
   - Cheltuieli neeligibile ISPA 175.518
  1 - ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secțiunii Băneasa - Fetești, de pe linia CF București - Constanța" 129.165
  3 - ISPA 2003/RO/16/P PT/007 - "Reabilitarea secțiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF București - Brașov" 34.710
  4 - ISPA 2004/ROS-6/P/PA/003 - "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finanțate din Fondul de Coeziune" 11.643
  5 - ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - "Construcția infr. feroviare și rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre dela Calafat-Vidin 0
  6 - ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstrucția infrastructuriiferoviare afectată de inundațiile din județele Vrancea, Bacău și Giurgiu" 0
   - Reparații curente la infrastructura feroviară publică 150.000
   Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 447.877
   - Programe din FEDR 254.190
  1 Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța 42
  2 Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara 0
  3 Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov 0
  4 Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iași 0
  5 Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj 43.535
  6 Proiectul 1480 -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galați 42.983
  7 Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate București 0
  8 Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova 26.803
  9 Proiectul 1489 - Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reșița Sud 3.300
  10 Proiectul 1490 - Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile Bistrița, Zalău 10.221
  11 Proiectul 1491 - Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Giurgiu Oras, Slobozia Veche și Călărași Sud 8.901
  12 Proiectul 1492 - Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui șiBrăila 620
  13 Proiectul 1493 - Modernizarea stațiilor de cale ferată Sf. Gheorghe, Tg. Mureș 0
  14 Proiectul 1494 - Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stația CF Pitești 10.188
  15 Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 28.634
  16 Proiectul 1499 - Modernizarea instalațiilor de centralizareelectromecanică pe secția de circulație Ilia-Lugoj 0
  17 Proiectul 1501- Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni - Adjud 59.588
  18 Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse 0
  19 Proiectul 3129 - Redeschiderea circulației feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeș, linia CF București - Giurgiu, între stațiile CF Vidra și Grădiștea 0
  20 Proiectul 4509 - Centralizare electronică în stația CF Videle 19.375
  21 Proiect 6840 - Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul Craiova - Piatra Olt - Pitești (Faza - Studiu de fezabilitate) 0
  22 Proiect 6842 - Achiziție de echipamente IT și software informatic pentru îmbunătățirea capacității administrative 0
  23 Proiect 6845 - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice și de compensare a factorului de putere în substațiile de tracțiune 0
   - Programe din FC 191.687
  1 Proiectul 1506 - Proiect pilot operațional pentru un sistemETCS/ERTMS nivelul 2 21.516
  2 Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 150.171
  3 Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Brașov- Simeria,componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria 0
  4 Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European,pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara - Coșlariu 0
  5 Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de caleferată peste Dunăre - km152+149 și km 165+817, linia CF București - Constanța - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța 0
  6 Proiectul 4266 - "Reabilitarea liniei de cale ferată București - Constanța, tronsonul Băneasa - Fetești" - Lucrări în stația Fetești 20.000
  7 Proiectul 5113 - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici -Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada - Simeria 0
  8 Proiectul 6843 - Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul Craiova - Roșiori - Videle - București 0
  9 Proiectul 6844 - Asistența tehnică având ca scop împărțire 3 secțiuni a proiectului Reabilitare linie CF Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European pt. circulația trenurilor cu viteza de 160 km/h 0
  10 Proiectul 6846 - Studiu de soluții alternative la Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investiții, Reabilitarea liniei de cale ferată Predeal - Brașov componentă a Coridorului IV Pan European pt. circulația trenurilor cu viteza de 160 km/h 0
   Alte facilități și instrumente postaderare - Program TEN-T 2.000
  1 Proiectul 3091 - "Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22" - 2007 - EU-22070-S- în domeniul rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de Fezabilitate pt. modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad 2000
  2 Proiectul 6841 - Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Modernizarea liniei feroviare Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș" 0
   TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 1.498.676
   - Programe din FEDR 148.038
  1 Proiect fazat - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara 17.357
  2 Proiect fazat - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov 12.203
  3 Proiect fazat - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iași 21.141
  4 Proiect fazat - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate București 22.929
  5 Proiect fazat - Modernizarea stațiilor de cale ferată Sf. Gheorghe, Tg. Mureș 13.710
  6 Proiect fazat - Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia-Lugoj 39.127
  7 Proiect fazat - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse 21.571
   - Programe din FC 1.350.638
  1 Proiect fazat - Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria,componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria 291.510
  2 Proiect fazat - Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European,pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara - Coșlariu 250.000
  3 Proiect fazat - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km152+149 și km 165+817, linia CF București - Constanța - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța 106.722
  4 Proiect fazat - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria 702.406
   Titlul: ALTE CHELTUIELI 7.039
   Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 7.039
   Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 13.640
   - intrări de credite 0
  1 - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria 0
  2 - Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundațiilor0
  3 - Împrumut DEXIA 51 MEUR-Proiect informatizare gări ALCATEL0
   - componenta locală 13.640
  1 - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria 13.640
  2 - Împrumut BDCE-Proiect eliminarea efectelor inundațiilor 0
  3 - Împrumut DEXIA 51 MEUR-Proiect informatizare gări ALCATEL0
  II OPERAȚIUNI FINANCIARE 73.902
   Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE 73.902
   - Rambursări de credite externe 73.902
   - Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.902
  1 - Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993) 23.331
  2 - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 8.484
  3 - Reabilitare linie cale ferată București - Constanța (împrumut JBIC ROM-P3/2001) 42.087
  3.2. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în următoarele stadii de realizare:1. Programul de modernizare și reabilitare a liniilor de cale feratăi. Modernizarea rețelei centrale TEN-T● Proiecte în stadiu de execuție:– Reabilitarea liniei de cale ferată Coșlariu - Simeria– Reabilitarea liniei de cale ferată Sighișoara - Coșlariu– Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Km 614● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:– Modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Brașov– Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara– Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada– Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada - Simeria– Reabilitarea liniei București - Constanța, tronsonul Băneasa - Fetești - Lucrări în stația Fetești inclusiv introducerea sistemelor de centralizare electronică– Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat– Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Roșiori - București– Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș - Arad– Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Caransebeș● Proiecte propuse:– Modernizarea liniei de cale ferată Alba Iulia (Coșlariu) - Dej - Suceava - Pașcani - Iași– Modernizarea liniei de cale ferată București - Iași– Modernizarea rețelei de cale ferată în zona București și perspectiva de dezvoltare a rețelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura București)– Modernizarea liniei de cale ferată Timișoara - Moravițaii. Reabilitarea rețelei globale TEN-T● Proiecte propuse:– Modernizarea și electrificarea liniei de cale ferată Cluj - Oradea - Episcopia Bihor– Modernizarea liniei de cale ferată Oradea - Arad– Reconstrucție pod Gura Lotrului, linia cf Piatra Olt - Podu Olt (Demolarea podului vechi)iii. Modernizarea rețelei gestionată de CNCF CFR SA● Proiecte propuse:– Modernizarea și electrificarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia– Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Piatra Olt - Pitești2. Program de modernizare a stațiilor de cale ferată● Proiecte în stadiu de execuție:– Modernizarea unor stații de cale ferată din România - etapa IV (15 stații: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reșița Sud, Piatra Neamț, Sfântu Gheorghe, Pitești, Târgu Mureș, Giurgiu, Bistrița Nord, Botoșani, Brăila, Călărași Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău)● Proiecte propuse:– Modernizarea și reabilitarea Complexului c.f. București Nord (propus pentru finanțare PPP)– Modernizarea stațiilor de cale ferată - Timișoara– Reabilitarea unor stații de cale ferată din România - etapa III (5 stații: Baia Mare, Satu Mare, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Târgoviște)– Continuarea modernizării stațiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor și peroanelor din stații conform standardelor europene3. Program de creșterea siguranței în transportul pe calea ferată și îmbunătățirea conducerii traficului● Proiecte în stadiu de execuție:– îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel - instalații automate SAT (112 locații)– Modernizarea instalațiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanțele Ilia - Lugoj și Siculeni - Adjud– îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și frânelor strânse (21 locații)● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:– Introducerea sistemelor de centralizare electronică în stații CF mari (etapa I - stația Videle)– Centrul Național de Management al Traficului– Comanda centralizată a instalațiilor de semnalizare și energoalimentare, centrul de mentenanță, introducere GSM-R - Etapa I● Proiecte propuse:– Introducerea sistemelor de centralizare electronică în stații CF mari (etapa I - stația Brăila)– Dezvoltarea rețelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS– Sporirea eficienței economice prin introducerea de instalații de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre stații cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanțe de circulație.– Instalații CED cu costuri reduse și controlul liniilor din stație și dintre stații cu numărătoare de osii în 12 stații - etapa I (înlocuirea instalațiilor CEM pe liniile interoperabile)– Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcționării instalațiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanță și organizare a intervențiilor4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată și îmbunătățirea cadrului de furnizare și gestiune a energiei electrice● Proiecte în stadiu de execuție lucrări:– Electrificarea liniei CF Doaga - Tecuci - Barboși, inclusiv dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați– Proiect de modernizare a rețelei electrice feroviare● Modernizare puncte dispecer SCADA● Modernizare substații de tracțiune și posturile căii aferente● Achiziție vehicule întreținere catenară● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:– Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice și de compensare a factorului de putere la substațiile de tracțiune– Implementarea unui model cu eficiență sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF CFR SA● Proiecte propuse:– Reabilitarea instalațiilor de electroalimentare CED în stații CF– Informatizare dispecer energetic feroviar– Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de energoalimentare5. Program de modernizare și dezvoltare a informaticii feroviare● Proiecte în execuție– Realizarea sistemului geografic de informații pentru calea ferată (G.I.S.) - integrare software● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:– Achiziție de echipamente IT și software informatic pentru îmbunătățirea capacității administrative● Proiecte propuse:– Dezvoltarea și extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)6. Program de promovare a transportului intermodal● Proiecte în derulare:– Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfa nr. 7 "Orient" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE– Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă "Rin Dunăre" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE7. Program de creștere a calității serviciilor de transport pe calea ferată și a serviciilor conexe, și de asigurarea protecției mediului înconjurător● Proiecte în stadiu de execuție:– Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu● Proiecte în stadiu de propunere:– Reducerea impactului activității de transport asupra mediului– Continuarea elaborării hărților strategice și planurilor de acțiune ale căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30 000 de treceri de trenuri pe an8. Programe pentru îmbunătățirea activității de mentenanță și de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaționali și de siguranță conform normelor UE de transport feroviar● Programe și proiecte în stadiu de execuție:– Program de reparații capitale a elementelor infrastructurii feroviare publice– Program de reparații curente la elementele infrastructurii feroviare publice– Program de eliminate a restricțiilor de viteză și punctelor periculoase– Program de mentenanță a liniilor și instalațiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene– Reabilitarea utilajelor de întreținere mecanizată a căii (mașini grele, de mică mecanizare, UAM și drezine)– Asigurarea eficienței activităților de exploatare/întreținere a infrastructurii feroviare (achiziția de mașini de cale, mașini de mică mecanizare și utilaje multifuncționale cu deplasare pe calea ferată)– Lucrări de reabilitare pentru poduri și tuneluri pe rețeaua TEN T feroviară– Reabilitarea podurilor de cale ferată peste Dunăre– Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată● Programe și proiecte în stadiu de pregătire sau lansare:– Redeschiderea circulației feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeș, linia CF București - Giurgiu între stațiile CF Vidra și Grădiștea.● Programe și proiecte propuse:– Supraînălțare și consolidare terasamente în zona SHEN Porțile de Fier 1– Dotarea cu aparate de măsură, echipamente și mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreținere a infrastructurii feroviare publice.9. Program de realizare linii noi● Proiecte în stadiu de pregătire:– Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele● Proiecte propuse:– Linia de cale ferată București Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă– Linie feroviară de mare viteză Budapesta - București - Constanța10. Program de asistență tehnică pentru promovarea, pregătirea și execuția lucrărilor de reabilitare, modernizarea și mentenanța infrastructurii feroviare– Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanțare din fonduri europene– Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare și de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)– Elaborare documentații în vederea exproprierilor și plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție– Asistență tehnică pentru îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române– Asistență tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizate a unor stații de cale ferată din România– Asistență tehnică pentru execuția lucrărilor finanțate din fonduri europene11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil● Proiecte propuse:– Actualizare module Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials3.3. Situație CONTRACTE de FINANȚARE în implementare, finanțate din POS-T 2007-2013 și alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2016 precum și proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
  Nr. crt.  Denumire Proiect    Contracte de finanțare  Cost total proiect (lei) cu TVA   CE - 85%   Valoare totală BS   Program 2016 aprobat cf. Legii nr. 339/2015 (mii lei)
  DMI 1.2
  1  Proiect pilot operațional pentru aplicație ETCS/ERTMS nivel 2 43/15.12.2010  271.330.307,00  185.992.549,00  85.337.758,00  21.516 
  2      "Reabilitarea liniei c.f. Frontieră -Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h", tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 98/24.04.2012      1.386.344.886,58      701.876.892,29      684.467.994,29      150.171     
  3      "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria" 97/20.04.2012      3.175.625.450,58     1.683.467.885,90      1.492.157.564,68      291.510     
  4      Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara-Coșlariu 157/08.02.2013      3.485.237.944,51     2.221.908.779,77      1.263.329.164,74      250.000     
  5    Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București - Constanța 189/19.08.2013    219.103.244,00    149.873.424,00    69.229.820,00    106.722   
  6        Asistență tehnică având ca scop împărțirea în 3 secțiuni a proiectului "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan- European, pt. circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonBRAȘOV - SIGHIȘOARA" 370/30.12.2015        125.550,00        86.063,00        39.487,00        0       
  TOTAL DMI 1.2 8.537.767.382,674.943.205.593,96 3.594.561.788,71 819.919
  DMI 2.2
  7   Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reșița Sud 42/15.12.2010   73.183.633,32   38.123.870,51   35.059.762,81   3.300  
  8   Modernizarea unor stații de cale ferata din România - Stațiile CF Bistrița Nord și Zalău 49/01.02.2011   88.918.155,19   47.167.906,67   41.750.248,52   10.221  
  9   Modernizarea unor stații de cale ferată - Stațiile CF Giurgiu Oraș, Slobozia, Călărași Sud 50/02.02.2011   75.484.066,41   38.299.999,87   37.184.066,54   8.901  
  10  Modernizarea stațiilor de cale ferată - Tg. Mureș, Sf. Gheorghe 69/17.05.2011  118.168.372,00  70.672.047,00  47.496.325,00  13.710 
  11   Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stația de CF Pitești 75/29.07.2011   65.238.624,53   33.829.003,40   31.409.621,13   10.188  
  12    Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Piatra Neamț, Botoșani, Vaslui, Brăila 65/08.04.2011    156.402.557,00    106.427.731,00    49.974.826,00    620   
  13   Lucrări de reabilitare pentru poduri,podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Constanța 63/08.04.2011   12.796.374,00   8.782.725,00   4.013.649,00   42  
  14   Lucrări de reabilitare pentru poduri,podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Timișoara 64/08.04.2011   45.850.042,00   29.664.243,00   16.185.799,00   17.357  
  15   Lucrări de reabilitare pentru poduri,podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov 54/23.02.2011   56.881.496,00   38.759.464,00   18.122.032,00   12.203  
  16    Lucrări de reabilitare pentru poduri,podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate București 193/24.09.2013    95.683.801,00    62.923.047,00    32.760.754,00    22.929   
  17   Lucrări de reabilitare pentru poduri,podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași 182/17.07.2013   47.003.903,84   21.270.754,97   25.733.148,87   21.141  
  TOTAL DMI 2.2 835.611.025,29 495.920.792,42 339.690.232,87 120.612
  DMI 3.2
  18   Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse - DCOS 68/16.05.2011   68.981.661,00   47.155.186,00   21.826.475,00   21.571  
  19   Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia - Lugoj 88/10.01.2012   83.218.554,00   42.881.134,00   40.337.420,00   39.127  
  TOTAL 3.2 152.200.215 90.036.320 62.163.895,00 60.698
  TOTAL DMI 1.2 + DMI 2.2 + DMI 3.2 + DMI 3.3 9.525.578.623 5.529.162.706 3.996.415.916,58 1.001.229
  Proiecte propuse a fi finanțate din POIM și CEF
  Nr. crt. Denumire Proiect  Cost total proiect (EURO fără TVA)
  Proiecte finanțate din POIM  
  1    Modernizare linie de cale ferată Ploiești - Focșani -Roman - Pașcani - Iași - Frontiera - elaborare SF pentru toată secțiunea și execuție lucrări pentru tronsonul Focșani - Roman 784.686.000   
  2  Linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București 291.736.790 
  3  Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră 499.200.000 
  4   Reabilitarea liniei de cale ferată Predeal - Brașov, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h 396.500.000  
  5     Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: Km 614 - Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada - Simeria 1.772.411.000    
  6  Electrificare și reabilitarea liniei CF Cluj-Napoca -Oradea - Episcopia Bihor 493.095.000 
  7   Modernizarea a 7 stații c.f. (Baia Mare, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Târgoviște, Târgu Jiu, Alexandria, Timișoara) 38.330.520  
  8 Modernizare 40 de stații CF 45.597.663
  9  Lucrări de modernizare/înlocuire poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - etapa II 251.801.767 
  10      Lucrări de reparații/modernizări ale liniilor de caleferată (București - Brașov, Timișoara - Arad, București - Buzău, București - Craiova, Pașcani - Iași, București - Constanța, București - Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar 248.660.000     
  11 Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 18.320.690
  12            Reabilitare poduri, podețe SRCF Cluj, Galați, Craiova 64.663.364
  Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Cluj 17.117.233 
  Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galați 30.206.148  
  Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova 17.339.983  
  13 Centralizare electronică în stația CF Videle 11.620.000
  14   Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni - Adjud 23.108.749  
  15   Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice și de compensarea factorului de putere în substațiile de tracțiune 5.461.750  
  Proiecte finanțate din CEF  
  1     Reabilitarea liniei cf Brașov - Simeria, componentă aCoridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov - Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara 797.340.070    
  2   Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș, parte din Coridorul Orient/Est - Mediteranean 9.920.500  
  3   Actualizare Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est - Mediteranean 1.736.877  
  4     "Dezvoltarea capacității instituționale a CFR SA, gestionarul de infrastructură feroviară din România, eligibil pentru pachetul de coeziune al Mecanismului pentru Interconectarea Europei (2014-2020)" 705.624.886    
  Proiecte finanțate de la Bugetul de Stat  
  1  Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad 1.767.313 
  TOTAL 6.461.582.939
   +  Anexa nr. 4la Contractul de activitate
  Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice
   +  Articolul 1Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziție a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestații pentru circulația trenurilor aparținând OTF și accesul prin intermediul rețelei la infrastructurile de servicii și serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A calculul și încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toți OTF pentru condiții similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:a) distanța parcursă de tren;b) tonajul brut al trenului;c) tipul de trafic: marfă sau călători;d) ruta de circulație;e) clasa secției de circulație și dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracțiune.  +  Articolul 5TUI se calculează și se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4. Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric, numai pentru trenurile cu tracțiune electrică. Pentru circulația locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a TUI.  +  Articolul 6Secțiile de circulație ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secții (viteza maximă admisă de linie), conform Tabelului nr. 1 - Clasificarea secțiilor de circulație, astfel:Tabelul nr. 1 - Clasificarea secțiilor de circulație
   Regimul de viteză (km/h)
  Clasa secției de circulație de la la
  A 121 160
  B 91 120
  C 51 90
  D 0 50
  I Pentru linii cu ecartament îngust  -   -
   +  Articolul 7(1) Lista cu încadrarea secțiilor de circulație pe clase este elaborată de C.F.R. - S.A. și se include în contractul de activitate al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual prin actele adiționale la contractul de activitate menționat anterior.  +  Articolul 8Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel:a) costuri fixe în funcție de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulației pe liniile infrastructurii feroviare publice;b) costuri variabile în funcție de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreținerea și funcționarea infrastructurii feroviare publice.  +  Articolul 9(1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI
  Elemente tarifare de bază pentru TUI Tarif de bază
  Elemente tarifare în funcție de tonajul trenului Tarif pe tren kilometru în funcție de tonaj (lei/tren-km)
  Clasa secției de circulație A B C D I
  Secții electrificate Ttse Ttse Ttse Ttse Ttse
  Secții neelectrificate Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn
  Tonaj minim Tmin Tmin Tmin Tmin Tmin
  Factor de tonaj Ft Ft Ft Ft Ft
  Elemente tarifare în funcție de distanța parcursă Tarif pe tren kilometru în funcție de distanță (lei/tren-km)
  Clasa secției de circulație A B C D I
  Circulație Tc Tc Tc Tc Tc
  Elementele tarifare de bază din tabel au următoarea semnificație:Ttse - reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasă de secții electrificate și nu include valoarea energiei electrice de tracțiune;Ttsn - reprezintă tariful în funcție de tonaj pentru fiecare clasă de secții neelectrificate;Tmin - reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;Ft - factorul de tonaj reprezintă un coeficient de corecție care se aplică la tonajul brut al trenului;Tc - reprezintă tariful pentru circulație în funcție de distanță pentru fiecare clasă de secții.
  (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulație se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanță parcursă pe o secție de circulație (TUI secție), în funcție de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:                           TUI = Σ TUI secție      unde:                TUI secție = TUI tonaj + TUI circulație      iar:      ● TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii                    feroviare pe o clasă de secție de circulație în funcție                    de distanța parcursă și existența sistemului de                    electrificare, precum și de tonajul ponderat al trenului                    și se calculează cu formula:            TUI tonaj = Km x Ttsn[1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft]      unde:      Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație;      Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;      Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arătarea                   vagoanelor", inclusiv locomotivele în acțiune sau tonajul                   locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulației fără                   material rulant tractat.      ● TUI circulație - reprezintă tariful pentru conducerea circulației în                         funcție de distanța parcursă și se calculează cu                         formula:                   TUI circulație = Km x (Tc + Ttse)      unde:      Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație;      Ttse - se aplică pe secțiile electrificate numai pentru trenurile cu             tracțiune electrică.
   +  Articolul 10Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secție de circulație și pe tip de trafic de marfă sau călători și va fi prezentată în documentul de referință a rețelei C.F.R. - S.A.Modul de aplicare a TUI va fi prevăzut în contractul de activitate al C.F.R. - S.A.  +  Articolul 11(1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S .A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulației trenurilor.(2) Situația detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în condițiile stabilite în contractul de acces prevăzut la art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12În contractul de acces se vor menționa traseele alocate OTF precum și metodologia de determinare a TUI.  +  Articolul 13(1) După stabilirea elementelor tarifare de bază prevăzute la art. 9 și a listei cu încadrarea secțiilor de circulație pe clase prevăzută la art. 7, C.F.R. - S.A. va pune la dispoziția OTF cu care a încheiat contract de acces, un sistem informatic pentru calcularea TUI.(2) Sistemul de calcul prevăzut la alin. (1) nu garantează însă alocarea trasei.  +  Articolul 14(1) În cazul indisponibilității sistemului informatic pentru calculul TUI menționat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilității sistemului informatic.(2) Declararea indisponibilității sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF și a conducerii Ministerului Transporturilor în cazul în care indisponibilitatea depășește 10 zile.
   +  Anexa nr. 5la Contractul de activitate
  Lista secțiilor de circulație încadrate pe clase de linii
  Nr. crt. Cod    PROPUNERE DE DESCRIERE   Lungime [km]  CLASELINIE2016
  1 660 JIMBOLIA - JIMBOLIA FR. 4,7 C
  2 661 STAMORA MORAVIȚA - STAMORA MORAVIȚA FR. 3,4 C
  3 930 HALMEU - HALMEU FR. 1,4 D
  4 931 CÂMPULUNG LA TISA - CÂMPULUNG LA TISA FR. 2,6 C
  5 934 VALEA VIȘEULUI - VALEA VIȘEULUI FR. 1,1 D
  6 935 VICȘANI - VICȘANI FR. 4,0 D
  7 936 UNGHENI PRUT - UNGHENI PRUT FR. 0,6 D
  8 937 FĂLCIU - FĂLCIU FR. 2,6 D
  9 938 GALAȚI LARGĂ - POD PRUT FR. 7,1 D
  10 940 CAREI - CAREI FR. 10,3 D
  11 941 VALEA LUI MIHAI - VALEA LUI MIHAI FR. 7,8 C
  12 942 EPISCOPIA BIHOR - EPISCOPIA BIHOR FR. 7,1 C
  13 944 SALONTA - SALONTA FR. 12,8 D
  14 946 CURTICI - CURTICI FR. 8,4 A
  15 970 NEGRU VODĂ - NEGRU VODĂ FR. 7,9 C
  16 971 GIURGIU NORD - GIURGIU NORD FR. 5,5 C
  17 972 Ram. GOLENȚI - GOLENȚI FR. 3,2 B
  18 1000BUCUREȘTI NORD gr. A - BUCUREȘTI BASARAB h 2,2 C
  19 1002BUCUREȘTI BASARAB h - BUCUREȘTI NORD POST 5 0,7 C
  20 1004BUCUREȘTI NORD POST 5 - CARPAȚI h 0,7 C
  21 1006CARPAȚI h - BUCUREȘTII NOI 2,2 C
  22 1008BUCUREȘTII NOI - CHIAJNA 3,2 B
  23 1010CHIAJNA - GRĂDINARI 16,5 B
  24 1012GRĂDINARI - VADU LAT 10,8 B
  25 1014VADU LAT - ZĂVESTRENI 9,8 B
  26 1016ZĂVESTRENI - VIDELE 4,8 B
  27 1018VIDELE - R1 VIDELE 3,7 B
  28 1020R1 VIDELE - R2 VIDELE 1,2 D
  29 1030VIDELE - R2 VIDELE 3,6 C
  30 1032R2 VIDELE - RĂDULEȘTI 4,6 C
  31 1034RĂDULEȘTI - TÂRNAVELE 7,6 C
  32 1036TÂRNAVELE - VLAȘCA 7,9 C
  33 1038VLAȘCA - TOPORU 9,1 C
  34 1040TOPORU - CHIRIACU 10,6 C
  35 1042CHIRIACU - STĂNEȘTI 7,3 C
  36 1044STĂNEȘTI - BĂLĂNOAIA 7,9 C
  37 1046BĂLĂNOAIA - GIURGIU NORD 4,4 C
  38 1048GIURGIU NORD - GIURGIU 3,3 B
  39 1060JILAVA - VIDRA 9,0 B
  40 1062VIDRA - GRĂDIȘTEA 6,7 B
  41 1064GRĂDIȘTEA - MIHAI BRAVU 14,8 C
  42 1066MIHAI BRAVU - BĂNEASA GIURGIU 8,1 B
  43 1068BĂNEASA GIURGIU - DAIA 8,1 C
  44 1070DAIA - FRĂȚEȘTI 4,2 B
  45 1072FRĂȚEȘTI - GIURGIU NORD 3,5 B
  46 1100BUCUREȘTI NORD gr. A - BUCUREȘTI TRIAJ h 5,4 A
  47 1102BUCUREȘTI TRIAJ h - CHITILA 4,0 A
  48 1104CHITILA - Ram. SĂBĂRENI 2,5 B
  49 1106Ram. SĂBĂRENI - SĂBĂRENI 2,7 B
  50 1108SĂBĂRENI - CIOCĂNEȘTI 8,5 B
  51 1110CIOCĂNEȘTI - GHERGANI 12,8 B
  52 1112GHERGANI - TITU 12,1 B
  53 1114TITU - R1 TITU 1,6 B
  54 1116R1 TITU - FUSEA 3,8 B
  55 1118FUSEA - MĂTĂSARU 5,1 B
  56 1120MĂTĂSARU - GĂEȘTI 11,3 B
  57 1122GĂEȘTI - PĂTROAIA 8,3 B
  58 1124PĂTROAIA - LEORDENI ARGEȘ 8,0 B
  59 1126LEORDENI ARGEȘ - CĂLINEȘTI 6,0 B
  60 1128CĂLINEȘTI - GOLEȘTI 8,1 B
  61 1140TITU - R2 TITU 1,9 B
  62 1142R1 TITU - R2 TITU 1,6 D
  63 1144R2 TITU - NUCET 13,5 B
  64 1146NUCET - TÂRGOVIȘTE 16,3 B
  65 1148TÂRGOVIȘTE - TEIȘ 3,7 C
  66 1150TEIȘ - TÂRGOVIȘTE NORD 1,7 D
  67 1152TEIȘ - ANINOASA 2,3 C
  68 1200BUCUREȘTI NORD gr. A - DEPOUL BUCUREȘTI TRIAJ h 7,6 A
  69 1202DEPOUL BUCUREȘTI TRIAJ h - CHITILA 1,8 A
  70 1204CHITILA - PM. R1 BUCIUMENI 4,0 A
  71 1206PM R1 BUCIUMENI - Ram. SABARENI 2,7 C
  72 1208PM R1 BUCIUMENI - PM R3 BUCIUMENI 0,8 C
  73 1210PM R1 BUCIUMENI - BUFTEA 3,5 A
  74 1212BUFTEA - PM R3 BUCIUMENI 3,4 D
  75 1214BUFTEA - PERIȘ 13,3 A
  76 1216PERIȘ - CRIVINA 9,5 A
  77 1218CRIVINA - BRAZI 11,7 A
  78 1220BRAZI - PM Ram. PLOIEȘTI TRIAJ 4,6 B
  79 1222PM. Ram. PLOIEȘTI TRIAJ - PLOIEȘTI VEST 2,9 C
  80 1224PLOIEȘTI VEST - BUDA 6,9 A
  81 1226BUDA - FLOREȘTI PRAHOVA 11,7 A
  82 1228FLOREȘTI PRAHOVA - CÂMPINA 14,2 B
  83 1230CÂMPINA - COMARNIC 14,2 B
  84 1232COMARNIC - VALEA LARGĂ 9,7 C
  85 1234VALEA LARGĂ - SINAIA 5,4 C
  86 1236SINAIA - BUȘTENI 7,6 C
  87 1238BUȘTENI - AZUGA 4,0 C
  88 1240AZUGA - PREDEAL 7,4 C
  89 1244CÂMPINA - CÂMPINIȚA 2,1 D
  90 1248BUDA - PLOPENI SAT 11,7 D
  91 1250PLOPENI SAT - SLĂNIC 22,3 D
  92 1254PLOIEȘTI VEST - PLOIEȘTI CRÂNG 2,7 D
  93 1300BUCUREȘTI NORD gr. A - Ram. PAJURA 4,3 C
  94 1302Ram. PAJURA - BUCUREȘTI BĂNEASA 2,3 B
  95 1304BUCUREȘTI BĂNEASA - R3 PANTELIMON 8,1 A
  96 1306R3 PANTELIMON - PANTELIMON 1,4 A
  97 1308PANTELIMON - R2 PANTELIMON 2,4 A
  98 1310R2 PANTELIMON - Ram. PASĂREA 1,2 A
  99 1312Ram. PASĂREA - PASĂREA 2,4 A
  100 1314PASĂREA - BRĂNEȘTI 7,4 A
  101 1316BRĂNEȘTI - FUNDULEA 12,2 A
  102 1318FUNDULEA - SĂRULEȘTI 11,6 A
  103 1320SĂRULEȘTI - LEHLIU 16,3 A
  104 1330R3 PANTELIMON - R5 PANTELIMON 0,7 D
  105 1332R5 PANTELIMON - PANTELIMON 1,4 D
  106 1334R5 PANTELIMON - BUCUREȘTI OBOR 4,7 D
  107 1350BUCUREȘTI NORD gr. A - BUCUREȘTI NORD gr. AT 2,2 D
  108 1352BUCUREȘTI NORD gr. AT - BUCUREȘTI GRIVIȚA 3,0 D
  109 1354BUCUREȘTI NORD gr. A - BUCUREȘTI GRIVIȚA 2,2 D
  110 1356BUCUREȘTI GRIVIȚA - BUCUREȘTI BĂNEASA 3,0 D
  111 1400BUCUREȘTI NORD gr. A - CARPAȚI h 3,6 C
  112 1402CARPAȚI h - PAJURA 1,9 C
  113 1404PAJURA - DEPOUL BUCUREȘTI TRIAJ h 2,2 C
  114 1406DEPOUL BUCUREȘTI TJ h - MOGOȘOAIA 5,5 C
  115 1408MOGOȘOAIA - BALOTEȘTI 9,1 B
  116 1410BALOTEȘTI - CĂCIULAȚI 5,2 B
  117 1412CĂCIULAȚI - MOARA VLĂSIEI 5,5 B
  118 1414MOARA VLĂSIEI - FIERBINȚI 12,5 B
  119 1416FIERBINȚI - DRIDU 6,6 B
  120 1418DRIDU - ARMĂȘEȘTI 11,7 B
  121 1420CĂCIULAȚI - SNAGOV PLAJĂ 15,3 D
  122 1500PLOIEȘTI VEST - PLOIEȘTI SUD 3,0 C
  123 1502PLOIEȘTI SUD - PLOIEȘTI EST 4,3 C
  124 1504PLOIEȘTI EST - VALEA CĂLUGAREASCĂ 6,8 C
  125 1506PLOIEȘTI SUD - PLOIEȘTI EST P1 h 3,2 C
  126 1508PLOIEȘTI EST - PLOIEȘTI EST P1 h 2,5 D
  127 1510PLOIEȘTI EST P1 h - PLOIEȘTI NORD 3,0 C
  128 1520BRAZI - GHIGHIU 6,5 C
  129 1522GHIGHIU - DÂMBU 3,5 D
  130 1524GHIGHIU - Ram. CORLĂTEȘTI 2,9 D
  131 1526DÂMBU - PLOIEȘTI EST 2,3 D
  132 1532PM Ram. PLOIEȘTI TRIAJ - PLOIEȘTI SUD 3,5 C
  133 1534PLOIEȘTI TRIAJ - PLOIEȘTI SUD 3,6 C
  134 1536PLOIEȘTI TRIAJ - PLOIEȘTI VEST 2,6 C
  135 1538BRAZI - PLOIEȘTI TRIAJ 5,2 C
  136 1552PLOIEȘTI VEST - CRÂNGU LUI BOT 6,3 D
  137 1554CRÂNGU LUI BOT - TÂRGȘORU NOU 4,8 D
  138 1556TÂRGȘORU NOU - I.L.CARAGIALE 10,8 D
  139 1558I.L.CARAGIALE - MIJA 5,2 D
  140 1560MIJA - TÂRGOVIȘTE NORD 16,5 D
  141 1566TÂRGOVIȘTE NORD - ANINOASA 2,7 C
  142 1574ANINOASA - DOICEȘTI 4,1 C
  143 1576DOICEȘTI - VULCANA PANDELE 3,6 C
  144 1578VULCANA PANDELE - PUCIOASA 7,5 C
  145 1580PUCIOASA - FIENI 6,2 C
  146 1582FIENI - PIETROȘIȚA 7,5 C
  147 1600PLOIEȘTI SUD - DÂMBU 3,6 B
  148 1602DÂMBU - Ram. CORLĂTEȘTI 1,3 B
  149 1604Ram. CORLĂTEȘTI - CORLĂTEȘTI 3,2 B
  150 1606CORLĂTEȘTI - ZĂNOAGA 7,8 B
  151 1608ZĂNOAGA - DRĂGĂNEȘTI PRAHOVA 8,7 B
  152 1610DRĂGĂNEȘTI PRAHOVA - CIORANI 7,9 B
  153 1612CIORANI - IALOMIȚA 10,6 B
  154 1614IALOMIȚA - ARMĂȘEȘTI 5,0 B
  155 1616ARMĂȘEȘTI - URZICENI 6,9 B
  156 1618URZICENI - BROȘTENI 11,5 B
  157 1652PLOIEȘTI NORD - BLEJOI 3,9 C
  158 1654BLEJOI - FĂGET TELEAJEN 18,3 C
  159 1656FĂGET TELEAJEN - VĂLENII DE MUNTE 4,6 C
  160 1658VĂLENII DE MUNTE - TEIȘANI 6,7 C
  161 1660TEIȘANI - MĂNECIU 10,9 D
  162 1700CHIAJNA - BUCUREȘTI VEST 5,1 B
  163 1702BUCUREȘTI VEST - VÂRTEJU 7,8 B
  164 1704VÂRTEJU - R1 JILAVA 7,3 B
  165 1706R1 JILAVA - JILAVA 1,2 B
  166 1708R1 JILAVA - R2 JILAVA 0,9 D
  167 1710BUCUREȘTI PROGRESU - R2 JILAVA 1,7 C
  168 1712R2 JILAVA - JILAVA 1,2 D
  169 1720JILAVA - BERCENI 3,6 D
  170 1722BERCENI - BUCUREȘTI SUD 12,8 D
  171 1724BUCUREȘTI SUD - BUCUREȘTI SUD CĂL. 0,6 D
  172 1726BUCUREȘTI SUD CĂL.- PM. R1 BUCUREȘTI SUD 0,7 D
  173 1728BUCUREȘTI SUD - PM. R1 BUCUREȘTI SUD 1,5 D
  174 1730PM. R1 BUCUREȘTI SUD - PM Ram.VOLUNTARI 4,4 D
  175 1732PM Ram. VOLUNTARI - PANTELIMON 3,7 D
  176 1734PM Ram. VOLUNTARI - VOLUNTARI 2,7 D
  177 1736R2 PANTELIMON - VOLUNTARI 1,8 D
  178 1740Ram. PASĂREA - VOLUNTARI 2,3 D
  179 1742VOLUNTARI - OTOPENI 12,8 D
  180 1744OTOPENI - MOGOȘOAIA 6,4 D
  181 1746MOGOȘOAIA - PM R3 BUCIUMENI 6,2 C
  182 1750PM. GIULEȘTI - CHITILA 1,5 D
  183 1752PM. GIULEȘTI - Ram. RUDENI 0,9 D
  184 1754BUCUREȘTI TRIAJ - PM. GIULEȘTI 2,4 D
  185 1756BUCUREȘTI TRIAJ - CHITILA 4,1 D
  186 1758Ram. RUDENI - CHITILA 2,2 D
  187 1760Ram. RUDENI - CHIAJNA 2,4 D
  188 1762Ram. RUDENI - BUCUREȘTII NOI 3,0 D
  189 1764Ram. RUDENI - BUCUREȘTII NOI gr. C 3,0 D
  190 1766BUCUREȘTII NOI gr. C - CHIAJNA 3,2 B
  191 1768BUCUREȘTI TRIAJ - BUCUREȘTII NOI 2,7 D
  192 1770BUCUREȘTI TRIAJ - BUCUREȘTI Triaj Post 17 0,3 D
  193 1772BUCUREȘTI TRIAJ P17 - BUCUREȘTII NOI gr.C 1,4 D
  194 1774BUCUREȘTI TRIAJ P17 - Ram. PAJURA 2,2 D
  195 1776Ram. PAJURA - PAJURA 2,3 B
  196 1778PAJURA - CHITILA 4,0 B
  197 1790TITAN SUD - BUCUREȘTI SUD CAL. 3,4 D
  198 1792BUCUREȘTI SUD CAL - BUDEȘTI 30,6 C
  199 1794BUDEȘTI - OLTENIȚA 26,0 D
  200 1800BUCUREȘTI NORD gr. A - SEMNAL BUCUREȘTI NORD 1,8 A
  201 1802BUCUREȘTI NORD gr. B - BUCUREȘTI BASARAB 1,2 D
  202 1804BUCUREȘTI BASARAB - SEMNAL BUCUREȘTI NORD 0,4 D
  203 1806BUCUREȘTI NORD gr. A - BUCUREȘTI BASARAB 2,2 D
  204 1808BUCUREȘTI NORD gr. B - BUCUREȘTI BASARAB h 1,5 C
  205 1810BUCUREȘTI BASARAB - BUCUREȘTI NORD POST 5 0,7 D
  206 1812BUCUREȘTI NORD gr. B - BUCUREȘTI TRIAJ.h 4,7 C
  207 2002R1 VIDELE - CIOLPANI 4,0 B
  208 2004CIOLPANI - GĂLĂTENI 8,1 B
  209 2006GĂLĂTENI - OLTENI 6,6 B
  210 2008OLTENI - RĂDOIEȘTI 11,5 C
  211 2010RăDOIEȘTI - ATÂRNAȚI 8,1 C
  212 2012ATÂRNAȚI - ROȘIORI NORD 7,2 C
  213 2020ROȘIORI NORD - MĂLDĂENI 8,2 B
  214 2022MĂLDĂENI - MIHĂEȘTI 9,1 B
  215 2024MIHĂEȘTI - RADOMIREȘTI 8,3 B
  216 2026RADOMIREȘTI - DRĂGĂNEȘTI OLT 11,7 B
  217 2028DRĂGĂNEȘTI OLT - FĂRCAȘELE 10,2 B
  218 2030FĂRCAȘELE - CARACAL 7,8 B
  219 2040CARACAL - GROZĂVEȘTI 13,0 B
  220 2042GROZĂVEȘTI - JIANCA 8,6 B
  221 2044JIANCA - LEU 8,5 B
  222 2046LEU - MALU MARE 12,9 B
  223 2048MALU MARE - BANU MĂRĂCINE 5,6 B
  224 2050BANU MĂRĂCINE - BORDEI 3,3 B
  225 2052BORDEI - CRAIOVA 1,7 B
  226 2060BORDEI - JIU Hm 2,2 C
  227 2062JIU Hm - R1 JIU 2,4 C
  228 2064BANU MĂRĂCINE - R1 JIU 4,5 D
  229 2066R1 JIU - JIU 3,4 D
  230 2068R1 JIU - PODARI 6,8 C
  231 2070PODARI - SĂLCUȚA 13,8 B
  232 2072SĂLCUȚA - SEGARCEA 11,6 B
  233 2074SEGARCEA - PORTĂREȘTI 7,9 D
  234 2076PORTĂREȘTI - BOURENI 17,0 D
  235 2078BOURENI - BĂILEȘTI 7,1 D
  236 2080BĂILEȘTI - MOȚĂȚEI 12,8 D
  237 2082MOȚĂȚEI - GOLENȚI 12,7 D
  238 2084GOLENȚI - Ram.G OLENȚI 6,6 B
  239 2086Ram. GOLENȚI - CALAFAT 5,2 D
  240 2092ROȘIORI NORD - ROȘIORI 2,6 C
  241 2094ROȘIORI - PLOSCA 14,6 C
  242 2096PLOSCA - ALEXANDRIA 16,5 C
  243 2098CARACAL - CARACAL Gr. Th 3,8 C
  244 2100CRAIOVA - CERNELE 5,7 B
  245 2102CERNELE - IȘALNIȚA 6,4 B
  246 2104IȘALNIȚA - COȚOFENI 7,6 B
  247 2106COȚOFENI - RĂCARI 9,6 B
  248 2108RĂCARI - FILIAȘI 6,5 B
  249 2120FILIAȘI - R2 TURCENI 5,5 B
  250 2122R2 TURCENI - GURA MOTRULUI 1,2 B
  251 2124FILIAȘI - R1 TURCENI 5,5 B
  252 2126R1 TURCENI - GURA MOTRULUI 1,2 B
  253 2128GURA MOTRULUI - BUTOIEȘTI 6,3 B
  254 2130BUTOIEȘTI - STREHAIA 11,1 B
  255 2132STREHAIA - CIOCHIUȚA 7,9 B
  256 2134CIOCHIUȚA - TÂMNA 7,0 B
  257 2136TÂMNA - IGIROASA 5,1 B
  258 2138IGIROASA - PRUNIȘOR 4,8 B
  259 2140PRUNIȘOR - GÂRNIȚA 6,1 C
  260 2142GÂRNIȚA - BALOTA 3,9 C
  261 2144BALOTA - VALEA ALBĂ 4,1 D
  262 2146VALEA ALBĂ - DROBETA TURNU SEVERIN MF. 7,4 D
  263 2148DROBETA TR. SEVERIN MF - DROBETA TR. SEVERIN EST 4,2 B
  264 2150DROBETA TR. SEVERIN EST - DROBETA TR. SEVERIN 3,3 C
  265 2152DROBETA TURNU SEVERIN - GURA VĂII 8,5 B
  266 2154GURA VĂII - VÂRCIOROVA 7,8 C
  267 2156VÂRCIOROVA - ORȘOVA 7,7 C
  268 2172STREHAIA - JIROV 12,7 C
  269 2174JIROV - MOTRU EST 15,1 C
  270 2176MOTRU EST - MOTRU EST CĂL. 2,9 D
  271 2200R2 TURCENI - Ram. FILIAȘI 2,4 D
  272 2202R1 TURCENI - Ram. FILIAȘI 1,5 D
  273 2204GURA MOTRULUI - Ram. FILIAȘI 1,4 D
  274 2206Ram. FILIAȘI - TURCENI 12,0 B
  275 2208TURCENI - PLOPȘORU 15,4 B
  276 2210PLOPȘORU - ROVINARI 19,9 B
  277 2212ROVINARI - ROGOJELU 2,8 C
  278 2214ROGOJELU - CÂRBEȘTI 6,5 C
  279 2216CÂRBEȘTI - AMARADIA 6,4 C
  280 2218AMARADIA - TÂRGU JIU 6,1 C
  281 2232TURCENI - BORĂSCU 9,2 C
  282 2234BORĂSCU - DRĂGOTEȘTI 18,8 C
  283 2300FILIAȘI - ȚÂNȚĂRENI 5,7 B
  284 2302ȚÂNȚĂRENI - GILORT 6,7 B
  285 2304GILORT- TURBUREA 6,6 B
  286 2306TURBUREA - BIBEȘTI 7,3 B
  287 2308BIBEȘTI - MUSCULEȘTI 4,6 B
  288 2310MUSCULEȘTI - BĂRBĂTEȘTI 5,9 B
  289 2312BĂRBĂTEȘTI - JUPÂNEȘTI 4,3 B
  290 2314JUPÂNEȘTI - CĂRBUNEȘTI 5,4 B
  291 2316CĂRBUNEȘTI - POJOGENI 4,7 B
  292 2318POJOGENI - COPĂCIOASA 5,6 C
  293 2320COPĂCIOASA - LUNCA BUDIENI 6,7 C
  294 2322LUNCA BUDIENI - TÂRGU JIU 6,8 C
  295 2324TÂRGU JIU - ECATERINA TEODOROIU 4,0 C
  296 2326ECATERINA TEODOROIU - PARÂNGU 6,2 C
  297 2328PARÂNGU - BUMBEȘTI 5,8 C
  298 2330BUMBEȘTI - VALEA SADULUI 3,6 C
  299 2332VALEA SADULUI - MERI 4,9 D
  300 2334MERI - LAINICI 6,4 D
  301 2336LAINICI - PIETRELE ALBE 6,5 D
  302 2338PIETRELE ALBE - STRÂMBUȚA 5,7 D
  303 2340STRÂMBUȚA - LIVEZENI 3,0 D
  304 2400CARACAL - ROMULA 7,5 B
  305 2402ROMULA - VLADULENI 10,8 B
  306 2404VLADULENI - PIATRA OLT 14,1 B
  307 2410PIATRA OLT - ARCEȘTI 10,3 B
  308 2412ARCEȘTI - STREJEȘTI 11,6 B
  309 2414STREJEȘTI - ZLĂTĂREI 5,3 B
  310 2416ZLĂTĂREI - DRĂGĂȘANI 6,6 B
  311 2418DRĂGĂȘANI - ZĂVIDENI 10,2 B
  312 2420ZĂVIDENI - FIȘCALIA 7,0 B
  313 2422FIȘCALIA - IONEȘTI 6,4 B
  314 2424IONEȘTI - BĂBENI 9,6 B
  315 2426BĂBENI - GOVORA 8,2 B
  316 2428GOVORA - RÂURENI 5,6 B
  317 2430RÂURENI - RÂMNICU VÂLCEA 5,8 B
  318 2432RÂMNICU VÂLCEA - BUJORENI VÂLCEA 5,0 C
  319 2434BUJORENI VÂLCEA - DĂEȘTI 5,1 C
  320 2436DĂEȘTI - CĂLIMĂNEȘTI 6,1 C
  321 2438CĂLIMĂNEȘTI - PĂUȘA 4,1 C
  322 2440PĂUȘA - COZIA 8,1 C
  323 2442COZIA - LOTRU 3,4 D
  324 2444LOTRU - CORNET 9,3 C
  325 2446CORNET - CÂINENI 11,8 C
  326 2448CÂINENI - VALEA MĂRULUI 15,2 D
  327 2450VALEA MĂRULUI - PODU OLT 9,4 D
  328 2500GOLEȘTI - Ram. GOLEȘTI 3,2 B
  329 2502Ram. GOLEȘTI - PITEȘTI 4,6 B
  330 2504Ram. GOLEȘTI - BRADU DE SUS 3,9 C
  331 2506PITEȘTI - BRADU DE SUS 4,5 C
  332 2508BRADU DE SUS - PÂRVU 5,2 B
  333 2510PÂRVU - COSTEȘTI 12,1 B
  334 2520COSTEȘTI - FÂLFANI 7,9 C
  335 2522FÂLFANI - STOLNICI 8,0 C
  336 2524STOLNICI - HÂRSEȘTI 4,7 C
  337 2526HÂRSEȘTI - CORBU 5,1 C
  338 2528CORBU - SINEȘTI 6,0 C
  339 2530SINEȘTI - POTCOAVA 6,1 C
  340 2532POTCOAVA - BĂLTENI OLT 7,6 C
  341 2534BĂLTENI OLT - RECEA 6,0 C
  342 2536RECEA - SLATINA 7,8 C
  343 2538SLATINA - MILCOV 5,3 C
  344 2540MILCOV - SLĂTIOARA 4,6 C
  345 2542SLĂTIOARA - PIATRA OLT 7,1 C
  346 2550PIATRA OLT - BALȘ 12,9 B
  347 2552BALȘ - ROBĂNEȘTI 9,5 C
  348 2554ROBĂNEȘTI - PIELEȘTI 6,6 C
  349 2556PIELEȘTI - PLAIU VULCĂNEȘTI 11,5 C
  350 2558PLAIU VULCĂNEȘTI - BORDEI 1,9 C
  351 2600PITEȘTI - PITEȘTI NORD 3,8 C
  352 2602PITEȘTI NORD - BASCOV 4,2 C
  353 2604BASCOV - VÂLCELE 15,1 C
  354 2612VÂLCELE - CURTEA DE ARGEȘ 15,3 C
  355 2622GOLEȘTI - ȘTEFĂNEȘTI ARGEȘ 4,6 C
  356 2624ȘTEFĂNEȘTI ARGEȘ - CIUMEȘTI 8,6 C
  357 2626CIUMEȘTI - STÂLPENI 16,2 C
  358 2628STÂLPENI - LĂZĂREȘTI 12,3 C
  359 2630LĂZĂREȘTI - SCHITU GOLEȘTI 6,5 C
  360 2632SCHITU GOLEȘTI - CÂMPULUNG 6,7 C
  361 2634CÂMPULUNG - PARC KREȚULESCU 1,9 D
  362 2636PARC KREȚULESCU - ARGEȘEL 11,9 D
  363 2652BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE 2,6 D
  364 2654BRADU RAFINĂRIE - PÂRVU 4,2 C
  365 2662ROȘIORI NORD - BALACI 27,7 C
  366 2664BALACI - MIROȘI 8,8 C
  367 2666MIROȘI - COSTEȘTI 27,0 D
  368 2672ALEXANDRIA - ZIMNICEA 42,1 C
  369 2682ROȘIORI - Km 200+400 P.M. 5,8 C
  370 2684Km 200+400 P.M. - SALCIA TELEORMAN 16,9 C
  371 2686SALCIA TELEORMAN - TURNU MĂGURELE 24,4 C
  372 2692CARACAL Gr.Th - CORABIA 37,7 C
  373 2698GOLENȚI - POIANA MARE 7,0 D
  374 2702BĂBENI - POPEȘTI VÂLCEA 16,9 D
  375 2704POPEȘTI VÂLCEA - COPĂCENI 9,9 D
  376 2706COPĂCENI - BERBEȘTI 8,8 D
  377 2708BERBEȘTI - ALUNU 5,0 D
  378 2712CĂRBUNEȘTI - ALBENI 9,1 D
  379 2722AMARADIA - BÂRSEȘTI 8,3 D
  380 3002LIVEZENI - PETROȘANI 5,2 C
  381 3004PETROȘANI - BĂNIȚA 11,3 C
  382 3006BĂNIȚA - MERIȘOR 6,1 D
  383 3008MERIȘOR - CRIVADIA 4,7 D
  384 3010CRIVADIA - BARU MARE 5,6 D
  385 3012BARU MARE - PUI 7,8 C
  386 3014PUI - BĂEȘTI 6,6 C
  387 3016BĂEȘTI - SUBCETATE 7,7 C
  388 3018SUBCETATE - BRETEA STREI 7,0 B
  389 3020BRETEA STREI - CĂLAN 8,6 B
  390 3022CĂLAN - CĂLAN BĂI 3,6 B
  391 3024CĂLAN BĂI - BĂCIA 3,6 B
  392 3026BĂCIA - SIMERIA TJ. 4,2 B
  393 3028SIMERIA TJ. - SIMERIA 3,2 C
  394 3030SIMERIA TJ. - Ram. SIMERIA 2,5 D
  395 3050ȘIBOT - AUREL VLAICU 5,9 C
  396 3052AUREL VLAICU - ORĂȘTIE 6,4 C
  397 3054ORĂȘTIE - TURDAȘ 9,1 C
  398 3056TURDAȘ - Ram. SIMERIA 5,4 C
  399 3058Ram. SIMERIA - SIMERIA 2,0 C
  400 3100SIMERIA - DEVA 9,2 C
  401 3102DEVA - Ram. MINTIA 5,9 C
  402 3104Ram. MINTIA - MINTIA 0,6 C
  403 3106MINTIA - BRĂNIȘCA 7,3 C
  404 3108BRĂNIȘCA - ILIA 9,8 C
  405 3110ILIA - GURASADA 5,8 B
  406 3112GURASADA - CÂMPURI SURDUC 4,0 B
  407 3114CÂMPURI SURDUC - ZAM 12,6 B
  408 3116ZAM - ILTEU 7,9 B
  409 3118ILTEU - SĂVÂRȘIN 10,1 B
  410 3120SĂVÂRȘIN - VĂRĂDIA 8,6 B
  411 3122VĂRĂDIA - BĂTUȚA 8,7 B
  412 3124BATUȚA - BÂRZAVA 6,7 B
  413 3126BÂRZAVA - CONOP 9,9 B
  414 3128CONOP - MILOVA 7,2 B
  415 3130MILOVA - RADNA 8,6 B
  416 3132RADNA - PĂULIȘ 6,9 B
  417 3134PĂULIȘ - GHIOROC 6,5 D
  418 3136GHIOROC - GLOGOVAȚ 14,2 A
  419 3138GLOGOVAȚ - ARAD 6,9 A
  420 3140ARAD - ȘOFRONEA 9,7 A
  421 3142ȘOFRONEA - CURTICI 7,3 A
  422 3200LUGOJ - COȘTEIU MARE 9,0 C
  423 3202COȘTEIU MARE - CLICIOVA 12,9 C
  424 3204CLICIOVA - MĂNĂȘTUR 9,3 C
  425 3206MĂNĂȘTUR - FĂGET 8,5 C
  426 3208FĂGET - MARGINA 7,6 C
  427 3210MARGINA - HOLDEA 11,7 C
  428 3212HOLDEA - DOBRA 15,6 C
  429 3214DOBRA - ILIA 8,2 C
  430 3230CARANSEBEȘ - Ram. CARANSEBEȘ 2,5 C
  431 3232CARANSEBEȘ TJ - Ram. CARANSEBEȘ 1,7 D
  432 3234Ram. CARANSEBEȘ - CORNUȚEL BANAT 7,9 C
  433 3236CORNUȚEL BANAT - BREBU 10,5 C
  434 3238BREBU - REȘIȚA NORD 18,5 C
  435 3240REȘIȚA NORD - REȘIȚA SUD 3,8 D
  436 3250LUGOJ - SINIA 15,3 C
  437 3252SINIA - BUZIAȘ 12,2 C
  438 3254BUZIAȘ - SACOȘU MIC 12,4 C
  439 3256SACOȘU MIC - SEMENIC 13,9 C
  440 3258SEMENIC - TIMIȘOARA SUD 4,5 C
  441 3300ORȘOVA - VALEA CERNEI 5,7 C
  442 3302VALEA CERNEI - TOPLEȚ 4,6 C
  443 3304TOPLEȚ - BĂILE HERCULANE 7,2 C
  444 3306BĂILE HERCULANE - MEHADIA NOUĂ 1,9 C
  445 3308MEHADIA NOUĂ - MEHADIA 2,4 C
  446 3310MEHADIA - IABLANIȚA 6,7 C
  447 3312IABLANIȚA - CRUȘOVĂȚ 6,8 C
  448 3314CRUȘOVĂȚ - DOMAȘNEA CORNEA 7,8 C
  449 3316DOMAȘNEA CORNEA - POARTA 6,4 D
  450 3318POARTA - TEREGOVA 5,9 C
  451 3320TEREGOVA - ARMENIȘ 5,1 C
  452 3322ARMENIȘ - SLATINA TIMIȘ 6,5 C
  453 3324SLATINA TIMIȘ - VĂLIȘOARA 6,4 B
  454 3326VĂLIȘOARA - VALEA TIMIȘULUI 6,0 C
  455 3328VALEA TIMIȘULUI - BALTA SĂRATĂ 3,5 C
  456 3330BALTA SĂRATĂ - CARANSEBEȘ 5,4 C
  457 3332CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ TJ. 3,1 D
  458 3334CARANSEBEȘ TJ. - ZĂGUJENI 4,6 D
  459 3336CARANSEBEȘ - ZĂGUJENI 7,2 B
  460 3338ZĂGUJENI - CĂVĂRAN 7,9 B
  461 3340CĂVĂRAN - JENA 6,6 B
  462 3342JENA - GĂVOJDIA 5,8 B
  463 3344GĂVOJDIA - TAPIA 5,4 B
  464 3346TAPIA - LUGOJ 6,5 B
  465 3348LUGOJ - JABĂR 7,6 B
  466 3350JABĂR - BELINȚ 5,6 C
  467 3352BELINȚ - CHIZĂTĂU 4,1 C
  468 3354CHIZĂTĂU - TOPOLOVĂȚ 7,2 C
  469 3356TOPOLOVĂȚ - RECAȘ 11,2 C
  470 3358RECAȘ - REMETEA MARE 9,9 C
  471 3360REMETEA MARE - TIMIȘOARA EST 9,6 C
  472 3362TIMIȘOARA EST - TIMIȘOARA NORD 3,7 C
  473 3400Ram. MODOȘ - TIMIȘOARA SUD 3,0 C
  474 3402TIMIȘOARA SUD - TIMIȘOARA CET 2,3 C
  475 3404TIMIȘOARA CET - TIMIȘENI 5,3 C
  476 3406TIMIȘENI - PĂDURENI TIMIȘ 6,1 C
  477 3408PĂDURENI TIMIȘ - JEBEL 4,7 C
  478 3410JEBEL - VOITENI 9,2 C
  479 3412VOITENI - DETA 8,8 C
  480 3414DETA - STAMORA MORAVIȚA 14,0 C
  481 3500TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TJ Cab1 4,4 B
  482 3502RONAȚ TJ. Cab1 - RONAȚ TJ. Gr. D 2,5 B
  483 3504RONAȚ TJ. Gr. D - SÂNANDREI 6,4 B
  484 3506Ram. PAV. CFR - Ram. MODOȘ 1,0 D
  485 3508Ram. PAV. CFR - R1 JIMBOLIA 0,6 C
  486 3510R1 JIMBOLIA - R2 JIMBOLIA 0,8 D
  487 3512R1 JIMBOLIA - Ram. RONAȚ TJ 0,4 D
  488 3514Ram. RONAȚ TJ - RONAȚ TJ 2,5 D
  489 3516RONAȚ TJ - Ram. RONAȚ TJ CapY 1,4 D
  490 3518Ram. RONAȚ TJ CapY - SÂNANDREI 5,9 B
  491 3520Ram. PAV. CFR - Ram. RONAȚ TJ 1,0 C
  492 3522Ram. RONAȚ TJ - RONAȚ TJ Cab1 0,9 C
  493 3550SÂNANDREI - BĂILE CĂLACEA 7,2 B
  494 3552BĂILE CĂLACEA - ORȚIȘOARA 5,9 B
  495 3554ORȚIȘOARA - VINGA 6,2 B
  496 3556VINGA - ȘAG 7,4 B
  497 3558ȘAG - VALEA VIILOR 5,5 B
  498 3560VALEA VIILOR - ARADU NOU 5,5 B
  499 3562ARADU NOU - Ram. GLOGOVĂȚ 2,7 B
  500 3564Ram. GLOGOVĂȚ - ARAD 3,5 B
  501 3566Ram. GLOGOVĂȚ - GLOGOVĂȚ 6,5 D
  502 3600ARAD - UTVINIȘU NOU 6,5 B
  503 3602UTVINIȘU NOU - SÂNTANA 17,0 B
  504 3604SÂNTANA - ȘIMAND 11,7 B
  505 3606ȘIMAND - NĂDAB 7,4 B
  506 3608NĂDAB - CHIȘINEU CRIȘ 4,9 B
  507 3610CHIȘINEU CRIȘ - ZERIND 8,0 B
  508 3612ZERIND - CIUMEGHIU 15,7 B
  509 3620ARAD - ARAD VEST 4,8 D
  510 3704NĂDAB - PĂDURENI ARAD 3,8 D
  511 3706PĂDURENI ARAD - GRĂNICERI 15,9 D
  512 3712SÂNTANA - ȘIRIA 11,9 C
  513 3714ȘIRIA - TÂRNOVA ZĂRAND 16,5 C
  514 3716TÂRNOVA ZĂRAND - INEU 10,8 C
  515 3718INEU - CERMEI 14,4 C
  516 3720INEU - SEBIȘ 27,2 C
  517 3722SEBIȘ - GURAHONȚ 22,6 C
  518 3724GURAHONȚ - VÂRFURILE 18,6 C
  519 3726VÂRFURILE - HĂLMAGIU 7,5 C
  520 3728HĂLMAGIU - BRAD 28,8 C
  521 3732ARAD VEST - PECICA 15,8 D
  522 3734PECICA - NĂDLAC 31,7 D
  523 3742ARADU NOU - SECUSIGIU 28,8 C
  524 3744SECUSIGIU - PERIAM 13,1 C
  525 3746SÂNANDREI - PERIAM 36,2 C
  526 3748PERIAM - SÂNNICOLAU MARE 18,2 D
  527 3750SÂNNICOLAU MARE - VALCANI 21,0 D
  528 3754RONAȚ TJ. Gr. D - DUDEȘTII NOI 6,0 C
  529 3760Ram. RONAȚ TJ. CapY - DUDEȘTII NOI 5,6 C
  530 3762DUDEȘTII NOI - BILED 15,2 D
  531 3764BILED - SATU NOU 13,9 D
  532 3766SATU NOU - LOVRIN 5,0 D
  533 3768LOVRIN - SÂNNICOLAU MARE 15,9 D
  534 3770SÂNNICOLAU MARE - CENAD 12,3 D
  535 3772LOVRIN - NERĂU 27,3 C
  536 3774PERIAM - SATU NOU 11,0 D
  537 3776JIMBOLIA - LOVRIN 27,3 D
  538 3778CĂRPINIȘ - IONEL 31,0 D
  539 3782TIMIȘOARA NORD - Ram. MODOȘ 2,6 D
  540 3784Ram. MODOȘ - TIMIȘOARA V. 2,4 D
  541 3786TIMIȘOARA VEST - CRUCENI 43,9 D
  542 3790TIMIȘOARA NORD - Ram. PAV. CFR 2,5 C
  543 3792Ram. PAV. CFR - R2 JIMBOLIA 1,0 C
  544 3794R2 JIMBOLIA - SACALAZ 5,3 C
  545 3796SĂCĂLAZ - CĂRPINIȘ 15,5 C
  546 3798CĂRPINIȘ - JIMBOLIA 14,7 C
  547 3802TIMIȘOARA EST - GEARMATA 10,0 C
  548 3804GEARMATA - REMETEA MICĂ 23,5 C
  549 3806REMETEA MICĂ - ALIOȘ 11,4 C
  550 3808ALIOȘ - ZĂBRANI 7,0 C
  551 3810ZĂBRANI - RADNA 12,2 C
  552 3816JEBEL - CIACOVA 8,2 D
  553 3818CIACOVA - GIERA 24,9 D
  554 3822JEBEL - LIEBLING 9,8 D
  555 3826REȘIȚA NORD - VASIOVA 14,6 D
  556 3828VASIOVA - BERZOVIA 12,4 C
  557 3830BERZOVIA - GĂTAIA 16,3 C
  558 3832GĂTAIA - VOITENI 18,2 C
  559 3836BUZIAȘ - GĂTAIA 31,7 D
  560 3838GĂTAIA - JAMU MARE 24,5 D
  561 3840BERZOVIA - SURDUC BANAT 22,3 C
  562 3842SURDUC BANAT - GRĂDINARI CARAȘ 20,5 C
  563 3844GRĂDINARI CARAȘ - ORAVIȚA 16,1 C
  564 3846ORAVIȚA - IAM 26,9 D
  565 3850ORAVIȚA - LISAVA 16,3 D
  566 3852LISAVA - GÂRLIȘTE 9,0 D
  567 3854GÂRLIȘTE - ANINA 8,1 D
  568 3858CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ ȚIGLĂRIE 3,0 D
  569 3860CARANSEBEȘ ȚIGLĂRIE - OȚELU ROȘU 14,6 D
  570 3862OȚELU ROȘU - ZĂVOIU 6,6 D
  571 3864ZĂVOIU - VOISLOVA 4,4 D
  572 3866VOISLOVA - BOUȚARI 8,8 D
  573 3870SUBCETATE - HAȚEG 4,1 D
  574 3874SIMERIA - BÂRCEA MICĂ 6,7 C
  575 3876BÂRCEA MICĂ - HUNEDOARA 9,1 C
  576 3878BÂRCEA MICĂ - PESTIȘ 2,9 C
  577 3882MINTIA - PĂULIȘ LUNCA Gr. Th. 2,7 D
  578 3884Ram. MINTIA - PĂULIȘ LUNCA Gr. Th. 4,2 D
  579 3892LIVEZENI - ISCRONI 3,3 C
  580 3894ISCRONI - VULCAN 4,0 C
  581 3896VULCAN - LUPENI Gr. Th 5,1 D
  582 3898LUPENI Gr.Th - LUPENI 4,5 D
  583 4000RĂZBOIENI - CĂLĂRAȘI TURDA 9,5 C
  584 4002CĂLĂRAȘI TURDA - CÂMPIA TURZII 7,6 C
  585 4004CÂMPIA TURZII - VALEA FLORILOR 14,9 C
  586 4006VALEA FLORILOR - BOJU 7,9 C
  587 4008BOJU - TUNEL 5,8 C
  588 4010TUNEL - COJOCNA 5,7 C
  589 4012COJOCNA - Ram. JUCU 4,0 B
  590 4014Ram. JUCU - APAHIDA 0,9 B
  591 4016APAHIDA - CLUJ NAPOCA EST 5,7 B
  592 4018CLUJ NAPOCA EST - CLUJ NAPOCA 6,6 B
  593 4020CLUJ NAPOCA - BACIU TJ. 4,8 C
  594 4022BACIU TJ. - MERA 7,2 C
  595 4024MERA - GARBĂU 8,2 C
  596 4026GARBĂU - AGHIREȘ 7,7 C
  597 4028AGHIREȘ -STANA 10,9 C
  598 4030STANA - HUEDIN 10,6 C
  599 4032HUEDIN - BRĂIȘORU 8,8 B
  600 4034BRĂIȘORU - POIENI 6,5 C
  601 4036POIENI - CIUCEA 7,1 C
  602