HOTĂRÂRE nr. 236 din 30 martie 2016privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate, denumit în continuare CIC, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.  +  Articolul 2Scopul CIC este promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice cu impact asupra competitivităţii economiei la nivel naţional, de a monitoriza evoluţiile sectoriale şi de a formula direcţii strategice însoţite de un plan de acţiuni pe termen mediu/lung pentru îmbunătăţirea potenţialului de competitivitate.  +  Articolul 3CIC are următoarele atribuţii principale: a) sprijină implementarea şi realizează monitorizarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, şi asigură conexiunile cu angajamentele României asumate prin acorduri internaţionale incidente, inclusiv cu strategiile complementare, menţionate la secţiunea a 3-a "Politici şi cadru juridic existente" din cadrul Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015; b) elaborează, sub coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, un Raport anual care conţine o analiză cu privire la stadiul atingerii obiectivelor din Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, precum şi recomandări, orientări strategice şi operaţionale pe termen mediu şi lung pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere a competitivităţii, inclusiv prin convergenţa dintre domeniul cercetării şi nevoile mediului de afaceri; c) identifică/promovează politicile economice cu impact asupra competitivităţii în vederea îmbunătăţirii/actualizării permanente a Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020; d) analizează proiectele legislative cu impact asupra Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 şi formulează, după caz, la iniţiativa membrilor, recomandări pe marginea acestora în etapa consultării publice; e) formulează propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei economice/sociale/alte domenii care urmăresc creşterea competitivităţii naţionale, inclusiv din domeniul învăţământului şi cercetării, IMM-urilor şi a mediului de afaceri; f) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în vederea implementării şi actualizării Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020; g) identifică posibile resurse financiare necesare implementării obiectivelor şi priorităţilor asumate în Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020 şi propune programe/proiecte adecvate; h) înaintează Guvernului informări periodice cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de CIC.  +  Articolul 4 (1) CIC este format din reprezentanţi ai ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la nivel de secretar de stat, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, acesta având calitate de observator fără drept de vot. (2) În desfăşurarea activităţii, conducerea CIC este asigurată de viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. (3) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) pot fi însoţiţi la reuniunile CIC de una sau două persoane, care, prin studiile deţinute sau experienţa în domeniu, pot contribui efectiv la dezbaterea subiectelor aflate pe ordinea de zi a respectivelor reuniuni. (4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.  +  Articolul 5 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul CIC se vor constitui subgrupuri de lucru organizate în funcţie de priorităţile identificate în Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020. (2) Subgrupurile prevăzute la alin. (1) au scopul de a formula recomandări CIC şi de a monitoriza planul de acţiune elaborat în SNC aferent domeniilor atribuite. (3) Ministerele reprezentate în CIC pun la dispoziţia subgrupurilor prevăzute la alin. (1) personal de specialitate, datele şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Ministerele, precum şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, reprezentate în CIC, nominalizează câte două persoane la nivel tehnic, cu studii sau experienţă în domeniu, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesar desfăşurării activităţilor în domeniile alocate fiecărui subgrup din care vor face parte. (5) Conducerea CIC poate invita la lucrările subgrupurilor reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii, competenţe, date, informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii fiecărui subgrup, precum şi reprezentanţi din mediul economic, de afaceri, academic şi ai organizaţiilor societăţii civile, după caz, cu rolul de a contribui atât la monitorizarea evoluţiilor sectoriale, cât şi la formularea şi evaluarea impactului recomandărilor propuse CIC pentru îmbunătăţirea potenţialului de competitivitate.  +  Articolul 6 (1) CIC îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. (2) CIC se reuneşte trimestrial şi, după caz, în reuniuni extraordinare la iniţiativa Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sau la propunerea a cel puţin o treime din membri. (3) Deciziile cu privire la aprobarea Raportului anual sau la promovarea şi implementarea unor acţiuni/proiecte care să susţină obiectivele şi atribuţiile CIC se iau prin votul majorităţii membrilor. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIC este elaborat sub coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi este supus aprobării CIC în prima reuniune. (5) În desfăşurarea activităţii CIC va colabora cu Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţă internă, competitivitate, mediul de afaceri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru, ministrul

  dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul comunicaţiilor

  şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 236.  +  AnexăComponenţa Comitetului Interministerialpentru Competitivitate1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri2. Ministerul Finanţelor Publice3. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice4. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice6. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale7. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice8. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională9. Ministerul Fondurilor Europene10. Cancelaria Primului-Ministru, cu rol de observator-----