ORDIN nr. 614 din 25 martie 2016privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.284/MF din 15 februarie 2016,în temeiul prevederilor:- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; şi al- art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:- După punctul 40 se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:"41. Plumbul ca stabilizator termic în clorura de polivinil (PVC) folosită drept material de bază în senzorii electrochimici amperometrici, potenţiometrici şi conductometrici utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui şi a altor lichide şi gaze corporale.Derogarea expiră la 31 decembrie 2018.42. Mercurul din conectorii electrici rotativi folosiţi în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, capabili de moduri de operare de înaltă frecvenţă (> 50 MHz).Derogarea expiră la 30 iunie 2019."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2015/573 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015, şi ale Directivei delegate (UE) 2015/574 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015.

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Corina Lupu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2016.Nr. 614.-----